2013.12.18.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 341/10


A BIZOTTSÁG 1352/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. december 4.)

a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről szóló 608/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott formanyomtatványok kidolgozásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről és az 1383/2003/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 12-i 608/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére és 12. cikke (7) bekezdésére,

az európai adatvédelmi biztossal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 608/2013/EU rendelet meghatározza, hogy a vámhatóságok milyen feltételek és eljárások alapján intézkedhetnek azokban az esetekben, amikor feltehetően szellemi tulajdonjogot sértő áruk a 2913/92/EGK tanácsi rendelet (2) alapján vámfelügyelet vagy vámellenőrzés alatt állnak, vagy az alatt kellett volna állniuk.

(2)

A 608/2013/EU rendelettel összhangban az arra jogosultsággal rendelkező személyek és szervezetek kérelmet nyújthatnak be az illetékes vámszervekhez, hogy azok járjanak el az ilyen áruk ügyében (kérelem), továbbá kérhetik a vámhatóságok általi – a korábban jóváhagyott kérelemnek megfelelő – intézkedésre megállapított határidő meghosszabbítását (határidő-hosszabbítás iránti kérelem).

(3)

A kérelem és a határidő-hosszabbítás iránti kérelem egységes feltételeinek biztosítása érdekében formanyomtatványokat kell kidolgozni.

(4)

A formanyomtatványok az 1383/2003/EK rendelet (3) végrehajtási rendelkezéseinek elfogadásáról szóló 1891/2004/EK bizottsági rendeletben (4) meghatározott formanyomtatványok helyébe lépnek, az 1383/2003/EK tanácsi rendeletet pedig a 608/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezi.

(5)

Az 1891/2004/EK bizottsági rendeletet ezért hatályon kívül kell helyezni.

(6)

A 608/2013/EU rendelet 2014. január 1-jétől alkalmazandó és ezért ezt a rendeletet is ugyanezen időponttól kell alkalmazni.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 608/2013/EU rendelet 34. cikkének (1) bekezdésében említett Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A 608/2013/EU rendelet 6. cikkében említett, a feltehetően szellemi tulajdonjogot sértő árukkal kapcsolatos vámhatósági intézkedés megtételére irányuló kérelmet az e rendelet I. mellékletében meghatározott formanyomtatvány felhasználásával kell benyújtani.

(2)   A 608/2013/EU rendelet 12. cikkében említett, a vámhatóságok általi intézkedésre megállapított határidő meghosszabbítása iránti kérelmet (határidő-hosszabbítás iránti kérelem) az e rendelet II. mellékletében meghatározott formanyomtatvány felhasználásával kell benyújtani.

(3)   Az I. és II. mellékletben meghatározott formanyomtatványokat a III. mellékletben foglalt felhasználói útmutatónak megfelelően kell kitölteni.

2. cikk

A 608/2013/EU rendelet 5. cikke (6) bekezdésének sérelme nélkül az e rendelet I. és II. mellékletében meghatározott formanyomtatványokat szükség esetén olvasható kézírással is ki lehet tölteni.

A formanyomtatványok nem tartalmazhatnak törléseket, átírt szavakat vagy egyéb módosításokat, valamint két példányban kell azokat benyújtani.

A kézzel írt formanyomtatványokat tollal és nyomtatott betűvel kell kitölteni.

3. cikk

Az 1891/2004/EK rendelet hatályát veszti.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. december 4-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 181., 2013.6.29., 15. o.

(2)  A Tanács 1992. október 12-i 2913/92/EGK rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról (HL L 302., 1992.10.19., 1. o.).

(3)  A Tanács 2003. július 22-i 1383/2003/EK rendelete az egyes szellemi tulajdonjogokat feltehetően sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről és az ilyen jogokat ténylegesen sértő áruk ellen hozandó intézkedésekről (HL L 196., 2003.8.2., 7. o.).

(4)  A Bizottság 2004. október 21-i 1891/2004/EK rendelete az egyes szellemi tulajdonjogokat feltehetően sértő áruk elleni vámhatósági rendelkezésekről és az ilyen jogokat ténylegesen sértő áruk ellen hozandó intézkedésekről szóló 1383/2003/EK tanácsi rendelet végrehajtási rendelkezéseinek elfogadásáról (HL L 328., 2004.10.30., 16. o.).


I. MELLÉKLET

Image 1

Szövege kép

Image 2

Szövege kép