17.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1318/2013/EU RENDELETE

(2013. október 22.)

az Európai Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról szóló 1217/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

Az Európai Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról szóló, 2009. november 30-i 1217/2009/EK tanácsi rendelet (3) hatásköröket ruház a Bizottságra az említett rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtása érdekében. A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének következtében e végrehajtási hatásköröket össze kell hangolni az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: a Szerződés) 290. és 291. cikkével.

(2)

Az 1217/2009/EK rendelet egyes nem alapvető rendelkezéseinek a kiegészítése, illetve módosítása céljából a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a következőkre vonatkozóan: az I. melléklet módosítása a mezőgazdasági számviteli információs hálózat (FADN) tagállamonkénti körzeteit tartalmazó jegyzék tekintetében, az adatszolgáltató üzemek gazdasági méretére vonatkozó küszöbérték meghatározására irányadó szabályok megállapítása, az adatszolgáltató üzemek kiválasztására szolgáló terv meghatározására vonatkozó szabályok megállapítása, a standard termelési érték referencia-időszakának meghatározása, az általános és a fő gazdaságtípusok meghatározása, a gyűjtendő számviteli adatok fő csoportjainak meghatározása, valamint az adatszolgáltatási űrlapon feltüntetendő számviteli adatokkal kapcsolatos általános szabályok elfogadása. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

(3)

Az 1217/2009/EK rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása, valamint a gazdálkodók közötti megkülönböztetés elkerülése érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni a következők megállapítására vonatkozóan: az adatszolgáltató üzemek gazdasági méretére vonatkozó küszöbérték, az adatszolgáltató üzemek tagállamonkénti és FADN-körzetenkénti száma, az adatszolgáltató üzemek kiválasztására vonatkozó terv Bizottsággal való közlésére szolgáló módszerek és minták kidolgozása és naprakésszé tétele, az uniós tipológiára alkalmazandó eljárások és számítási módszerek, az adatszolgáltatási hálózat nemzeti bizottságainak és a tagállami kapcsolattartó irodáknak a tevékenységeire vonatkozó részletes szabályok, az adatszolgáltatási űrlap megjelenési formája és felépítése, valamint az FADN-nel kapcsolatos átalánydíjjal kapcsolatos részletes szabályok. Ezeket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (4) megfelelően kell gyakorolni.

(4)

Az egyszerűsítés érdekében és az 1217/2009/EK rendelet alkalmazása során szerzett tapasztalatok alapján ki kell igazítani, illetve el kell hagyni az említett rendelet egyes rendelkezéseit.

(5)

Az 1217/2009/EK rendelet 1. cikke (3) bekezdésének értelmében évente be kell nyújtani az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az FADN-adatokon alapuló jelentéseket, elsősorban a mezőgazdasági termékek árainak éves rögzítése céljából. A gyakorlatban azonban az ilyen jelentéseket már nem nyújtják be az említett intézményeknek e célból. Annak érdekében, hogy a többi intézmény és a nagyközönség egyszerűen és megfelelő módon hozzáférhessen az FADN-adatok alapján kidolgozott éves elemző jelentésekhez, rendelkezni kell arról, hogy a meghatározott ágazatokat lefedő jelentések közzétételre kerüljenek egy erre a célra létrehozott honlapon.

(6)

Az 1217/2009/EK rendelet 5. cikkének (3) bekezdése megállapítja az adatszolgáltató üzemek maximális számát. Az említett rendelkezés célja, hogy az FADN-adatok összegyűjtésére vonatkozóan költségvetési korlátot határozzon meg. Mivel e költségvetési korlát jelenleg az Unió éves költségvetésének kidolgozására és elfogadására vonatkozó eljárás keretében kerül meghatározásra, az 1217/2009/EK rendelet 5. cikkének (3) bekezdésében meghatározott korlátra már nincs szükség.

(7)

Az 1217/2009/EK rendelet II. fejezete tartalmazza a mezőgazdasági üzemek jövedelmének meghatározásával, a III. fejezet pedig a mezőgazdasági üzemek üzleti tevékenységének elemzésével kapcsolatos szabályokat. Mindkét típusú adatfelvételre lényegében ugyanazok a szabályok vonatkoznak, és az egyszerűsítés érdekében ezért indokolt egyetlen, mindkét típusú adatfelvételre vonatkozó fejezetbe összevonni az említett rendelkezéseket.

(8)

Az 1217/2009/EK rendelet további olyan rendelkezéseket is tartalmaz, amelyek már nem tükrözik az említett rendelet alkalmazása során követett gyakorlatot. Így különösen, a Bizottság nem követeli meg a tagállamoktól, hogy juttassanak el egy könyvelőirodákat tartalmazó jegyzéket az adatszolgáltató üzemeknek abból a célból, hogy azok kiválaszthassanak egy könyvelőirodát, mivel a legtöbb üzemnek van saját könyvelője vagy könyvelőirodája, aki, vagy amely eljuttatja az adatokat az FADN számára, vagy pedig az adatok összegyűjtése közvetlenül a kapcsolattartó irodán, illetve annak szerződéses képviselőjén keresztül történik. Ezenkívül a Bizottság már nem követeli meg a nemzeti bizottságok által jóváhagyott, az adatszolgáltató üzemek kiválasztására szolgáló terv végrehajtásáról szóló jelentéseket sem.

(9)

Az 1217/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1217/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A rendelet címe helyébe a következő cím lép:

2.

Az I. fejezet címe helyébe a következő cím lép:

„AZ UNIÓS MEZŐGAZDASÁGI SZÁMVITELI INFORMÁCIÓS HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSA”.

3.

Az 1. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A közös agrárpolitika adatigényének kielégítése céljából uniós mezőgazdasági számviteli információs hálózat (a továbbiakban »FADN« vagy »információs hálózat«) kerül kialakításra.”;

b)

a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Az e rendelet értelmében összegyűjtött adatok elsődlegesen a Bizottság által készített, az uniós mezőgazdaság és agrárpiacok helyzetéről, valamint az uniós gazdaságok jövedelméről szóló jelentések alapjául szolgálnak. E jelentéseket nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni egy erre a célra létrehozott honlapon.”

4.

A 2. cikk a következőképpen módosul:

a)

az a) pontban az „üzemvezető” kifejezés helyébe a „gazdálkodó” kifejezés lép;

b)

a b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„-b)   »üzem«: az uniós mezőgazdasági felmérések és adatfelvételek összefüggésében szokásos értelmezés szerinti mezőgazdasági gazdálkodási egység;

b)   »üzemosztály«: olyan mezőgazdasági üzemek egy csoportja, amelyek a mezőgazdasági üzemek uniós tipológiája szerint gazdaságtípus és gazdasági méret alapján azonos kategóriába tartoznak;”

c)

a d) pont helyébe a következő szöveg lép:

„d)   »a mezőgazdasági számviteli információs hálózat szerinti körzet« vagy »FADN-körzet«: egy tagállam területe vagy annak egy része, amely az adatszolgáltató üzemek kiválasztása céljából ilyenként került azonosításra (az ilyen körzetek felsorolását az I. melléklet tartalmazza);”

d)

a cikk a következő ponttal egészül ki:

„f)   »standard termelési érték«: a bruttó termelés standard értéke.”

5.

A 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„3. cikk

Annak érdekében, hogy az FADN-körzetek jegyzékét tagállami kérésre naprakésszé lehessen tenni, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 19a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I. mellékletnek az FADN-körzetek jegyzéke tekintetében történő módosítására vonatkozóan.”

6.

A II. fejezet címe helyébe a következő cím lép:

„ADATOK A MEZŐGAZDASÁGI ÜZEMEK JÖVEDELMÉNEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ ÉS ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSÉHEZ”.

7.

A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

Ezt a fejezetet kell alkalmazni a mezőgazdasági üzemek jövedelmének évente történő meghatározásához és üzleti tevékenységének elemzéséhez szükséges számviteli adatok összegyűjtésére.

Az említett adatokat rendszeres, illetve egyedi adatfelvételek útján kell összegyűjteni.”

8.

Az 5. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az 1. cikk (2) bekezdésében említett adatfelvételi terület azokat a mezőgazdasági üzemeket érinti, amelyek gazdasági mérete a mezőgazdasági üzemeknek az 5b. cikkben meghatározott uniós tipológiája szerint megállapított gazdasági méretosztály egyik alsó határértékének megfelelő, euróban kifejezett küszöbértékkel egyenlő vagy annál nagyobb.

A Bizottság a 19a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el az e bekezdés első albekezdésében említett küszöbérték megállapítására vonatkozó szabályok meghatározására vonatkozóan.

A Bizottság a tagállamoktól kapott adatok alapján végrehajtási jogi aktusokat fogad el az első albekezdésben említett küszöbérték megállapítására vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 19b. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.”

b)

a (2) bekezdés c) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„c)

a többi üzemmel együtt és az egyes FADN-körzetek szintjén reprezentálja az adatfelvételi területet.”;

c)

a (3) és a (4) bekezdést el kell hagyni.

9.

A rendelet a következő cikkekkel egészül ki:

„5a. cikk

(1)   Valamennyi tagállam kidolgoz egy, az adatszolgáltató üzemek kiválasztására szolgáló tervet, amely biztosítja, hogy az adatfelvételi területről reprezentatív számviteli mintát lehessen kapni.

A Bizottság a 19a. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el azoknak a szabályoknak a meghatározására vonatkozóan, amelyeknek megfelelően a tagállamoknak ki kell dolgozniuk az említett terveket. Az ilyen szabályoknak biztosítaniuk kell, hogy az adatszolgáltató üzemek kiválasztására szolgáló tervek:

a legfrissebb statisztikai adatok alapján kerüljenek kidolgozásra,

a mezőgazdasági üzemek uniós tipológiájával összhangban készüljenek, és

határozzák meg különösen az adatszolgáltató üzemek üzemosztályonkénti eloszlását és a kiválasztásukra vonatkozó részletes szabályokat.

(2)   A Bizottság az (1) bekezdésnek megfelelően elfogadott szabályokkal összhangban, a tagállamoktól kapott adatok alapján végrehajtási jogi aktusokat fogad el az adatszolgáltató üzemek tagállamonkénti és FADN-körzetenkénti számának megállapítására vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 19b. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(3)   A kiválasztott adatszolgáltató üzemek FADN-körzetenkénti száma bármelyik irányban legfeljebb 20 %-kal eltérhet a (2) bekezdés értelmében elfogadott végrehajtási jogi aktusokban meghatározott számtól, feltéve, hogy az érintett tagállam adatszolgáltató üzemeinek száma megfelel az előírtaknak.

(4)   A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el a tagállamok által a Bizottsággal közlendő adatok formájával és tartalmával kapcsolatos minták és módszerek meghatározására és naprakésszé tételére vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 19b. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

5b. cikk

(1)   A mezőgazdasági üzemeket a mezőgazdasági üzemek uniós tipológiájának (a továbbiakban: a tipológia) megfelelően, egységes módon kell osztályozni a gazdaságtípusuktól, a gazdasági méretüktől és a közvetlenül hozzájuk kapcsolódó, egyéb jövedelemszerző tevékenységek jelentőségétől függően.

A tipológiát elsősorban az uniós gazdaságszerkezeti felmérések keretében és az FADN-en keresztül gyűjtött adatoknak a gazdaságtípus és gazdasági méretosztály szerinti bemutatásához kell használni.

(2)   Valamely üzem gazdaságtípusát annak alapján kell meghatározni, hogy az adott üzem egyes jellemzőinek standard termelési értéke milyen arányban járul hozzá az üzem teljes standard termelési értékéhez.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 19a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a standard termelési érték referencia-időszakának meghatározására vonatkozóan.

(3)   Az üzemek korlátozott számú gazdaságtípus alapján osztályozandók. Általános gazdaságtípusokat kell meghatározni. Attól függően, hogy milyen szintű részletességre van szükség, az általános gazdaságtípusokat fő gazdaságtípusokra kell osztani.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 19a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az általános és a fő gazdaságtípusok meghatározására vonatkozóan.

Meg kell határozni továbbá az általános és a fő gazdaságtípusok közötti megfeleléseket, valamint azt is, hogy az egyes konkrét szakosodott gazdaságtípusok mely fő gazdaságtípusnak feleltethetők meg.

(4)   Az üzem gazdasági méretét az üzem teljes standard termelési értéke alapján kell meghatározni.

(5)   Az üzemhez közvetlenül kapcsolódó olyan jövedelemszerző tevékenységek jelentőségét, amelyek nem tartoznak az üzem mezőgazdasági tevékenységei közé, e jövedelemszerző tevékenységeknek az üzem termelési értékéhez való hozzájárulása alapján kell megállapítani.

(6)   A tagállamok által a 7. cikkel összhangban kijelölt kapcsolattartó iroda vagy az e feladattal megbízott egyéb szerv köteles továbbítani a Bizottságnak (az Eurostatnak) a standard termelési értékeket, valamint a meghatározásukhoz szükséges adatokat.

(7)   A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyekben meghatározza a következőket:

a (3) bekezdésben említett konkrét szakosodott gazdaságtípusokra vonatkozó számítás, valamint az üzem valamely fő gazdaságtípushoz való hozzárendelése céljára alkalmazandó módszer,

az üzem gazdasági méretének kiszámítására alkalmazandó módszer,

az üzemek (1) bekezdésben említett gazdasági méretosztályai,

az üzem termelési értékének kiszámítására, valamint az egyéb jövedelemszerző tevékenységek e termelési értékhez való hozzájárulásának az (5) bekezdés alkalmazása céljából történő megbecslésére alkalmazandó módszerek,

a (2) bekezdésben említett jellemzők standard termelési értékének kiszámítására alkalmazandó módszer, a megfelelő adatok összegyűjtésére alkalmazandó eljárások, valamint a standard termelési értékeknek a Bizottság számára történő, (6) bekezdés szerinti továbbításának módja és határideje.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 19b. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.”

10.

A 6. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A nemzeti bizottság felelős az adatszolgáltató üzemek kiválasztásáért. E célból feladatkörébe tartozik különösen az adatszolgáltató üzemek kiválasztására szolgáló terv jóváhagyása.”;

b)

a (4) bekezdés első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   A több FADN-körzettel rendelkező tagállamok a joghatóságuk alá tartozó valamennyi FADN-körzetben regionális információs hálózati bizottságokat (a továbbiakban: regionális bizottság) hozhatnak létre.”;

c)

az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el az e cikk alkalmazása céljából követendő részletes szabályok meghatározására vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 19b. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.”

11.

A 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„7. cikk

(1)   Valamennyi tagállam kapcsolattartó irodát jelöl ki, amelynek feladata:

a)

a nemzeti bizottság, a regionális bizottságok és a könyvelőirodák tájékoztatása az alkalmazandó szabályozási keretről és e keret megfelelő végrehajtásának biztosítása;

b)

az adatszolgáltató üzemek kiválasztására szolgáló terv kidolgozása, a nemzeti bizottsághoz jóváhagyás céljából történő benyújtása, és ezt követően a Bizottságnak történő továbbítása;

c)

az alábbiak összeállítása:

i.

az adatszolgáltató üzemek jegyzéke;

ii.

adott esetben azoknak a könyvelőirodáknak a jegyzéke, amelyek hajlandóak és képesek az adatszolgáltatási űrlapokat kitölteni;

d)

a könyvelőirodák által beküldött adatszolgáltatási űrlapok összegyűjtése;

e)

annak ellenőrzése, hogy az adatszolgáltatási űrlapokat megfelelően töltötték-e ki;

f)

a megfelelően kitöltött adatszolgáltatási űrlapok megfelelő formátumban és a megadott határidőn belül való továbbítása a Bizottságnak;

g)

a 17. cikkben említett információkérések továbbítása a nemzeti bizottság, a regionális bizottságok és a könyvelőirodák részére, valamint az ezekre adott válaszok továbbítása a Bizottság részére.

(2)   A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el az e cikk alkalmazását célzó részletes szabályok meghatározására vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 19b. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.”

12.

A 8. cikk (2) és (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A megfelelően kitöltött adatszolgáltatási űrlapokon a számviteli adatokat olyan módon kell közölni, amely lehetővé teszi:

az adatszolgáltató üzem jellemzését termelési tényezőinek fő elemei alapján,

az üzem különböző jövedelemfajtáinak felbecslését,

a továbbított információk helytállóságának ellenőrzését szúrópróba-szerű ellenőrzések útján.

(3)   Az adatszolgáltatási űrlapon közölt adatoknak egyetlen mezőgazdasági üzemre és egyetlen, 12 egymást követő hónapból álló számviteli évre kell vonatkozniuk, és kizárólag az említett mezőgazdasági üzemmel kapcsolatos adatok lehetnek. Ezen adatoknak az üzem saját mezőgazdasági tevékenységeire és az üzemhez közvetlenül kapcsolódó egyéb jövedelemszerző tevékenységekre kell vonatkozniuk. Az adatszolgáltatási űrlap kitöltésekor nem vehető figyelembe semmilyen, a gazdálkodó, illetve a gazdálkodó családja által folytatott nem mezőgazdasági tevékenységre, nyugdíjra, örökségre, magánbankszámlára, a mezőgazdasági üzemen kívüli tulajdonra, személyi adóra vagy magánbiztosításra vonatkozó adat.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 19a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az összegyűjtendő számviteli adatok fő csoportjainak meghatározására, valamint az adatgyűjtés általános szabályaira vonatkozóan.

Annak biztosítása érdekében, hogy az adatszolgáltatási űrlapok útján gyűjtött számviteli adatok a – vizsgált adatszolgáltató üzem kilététől függetlenül – összehasonlíthatók legyenek, a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el az adatszolgáltatási űrlap megjelenési formájának és felépítésének, valamint a Bizottság számára történő adattovábbítás módjának és határidejének meghatározására vonatkozóan.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 19b. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.”

13.

A 9–15. cikket és a 18. cikket el kell hagyni

14.

A 19. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés a) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„a)

a tagállamoknak a legfeljebb az 5a. cikk (2) bekezdésével összhangban meghatározott számú adatszolgáltató üzem után, a megfelelően kitöltött adatszolgáltatási űrlapok megadott határidőn belül történő továbbításáért fizetendő átalánydíj. Amennyiben az egy FADN-körzetből vagy egy tagállamból származó, megfelelően kitöltött és továbbított adatszolgáltatási űrlapok száma kisebb, mint az adatszolgáltató üzemek adott FADN-körzetre vagy tagállamra vonatkozóan meghatározott számának 80 %-a, akkor az átalánydíj 80 %-ának megfelelő díj alkalmazandó valamennyi, az adott FADN-körzetből vagy az érintett tagállamból származó adatszolgáltatási űrlapra.”;

b)

a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A nemzeti bizottság, a regionális bizottságok és a kapcsolattartó irodák létrehozásával és működésével kapcsolatos költségek nem szerepelhetnek az Unió általános költségvetésében.”;

c)

a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3)   A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza az (1) bekezdés a) pontjában említett átalánydíjjal kapcsolatos részletes eljárásokat. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 19b. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.”

15.

A szöveg a következő cikkekkel egészül ki:

„19a. cikk

(1)   A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására.

(2)   A Bizottságnak a 3. cikkben, az 5. cikk (1) bekezdésében, az 5a. cikk (1) bekezdésében, az 5b. cikk (2) és (3) bekezdésében és a 8. cikk (3) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2013. december 20-tól kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

(3)   Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikkben, az 5. cikk (1) bekezdésében, az 5a. cikk (1) bekezdésében, az 5b. cikk (2) és (3) bekezdésében és a 8. cikk (3) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)   A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi aktus elfogadásáról.

(5)   A 3. cikk, az 5. cikk (1) bekezdése, az 5a. cikk (1) bekezdése, az 5b. cikk (2) és (3) bekezdése, valamint a 8. cikk (3) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

19b. cikk

(1)   A Bizottságot a mezőgazdasági számviteli információs hálózat bizottsága segíti. Ez a bizottság a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) értelmében vett bizottságnak minősül.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

16.

Az I. melléklet címe helyébe a következő szöveg lép:

„A 2. cikk d) pontjában említett FADN-körzetek jegyzéke”.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2013. október 22-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  HL C 143., 2012.5.22., 149. o.

(2)  Az Európai Parlament 2013. szeptember 11-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2013. október 7-i határozata.

(3)  HL L 328., 2009.12.15., 27. o.

(4)  HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

(5)  HL L 55., 2011.2.28., 13. o.”.