7.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 328/79


A BIZOTTSÁG 1274/2013/EU RENDELETE

(2013. december 6.)

az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének és a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletének bizonyos élelmiszer-adalékanyagok tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 2008. december 16-i 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke (3) bekezdésére és 30. cikke (5) bekezdésére,

tekintettel az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról szóló, 2008. december 16-i 1331/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1333/2008/EK rendelet II. melléklete meghatározza az élelmiszerekben felhasználható élelmiszer-adalékanyagok uniós jegyzékét és felhasználásuk feltételeit.

(2)

Az 1333/2008/EK rendelet III. melléklete meghatározza az élelmiszer-adalékanyagokban, élelmiszerenzimekben, élelmiszer-aromákban és tápanyagokban való felhasználásra jóváhagyott élelmiszer-adalékanyagok uniós jegyzékét és felhasználási feltételeiket.

(3)

A Bizottság 2012. március 9-i 231/2012/EU rendelete (3) meghatározza az 1333/2008/EK rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékanyagok specifikációit.

(4)

A szóban forgó jegyzékek naprakésszé tétele az 1331/2008/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében említett egységes eljárás révén, a Bizottság kezdeményezésére, vagy pedig kérelemre történhet.

(5)

A specifikációk naprakésszé tételekor figyelembe kell venni az élelmiszer-adalékanyagokkal foglalkozó közös FAO/WHO szakértői bizottság által készített és a Codex Alimentarius Bizottság által elfogadott specifikációkban megadott specifikációkat és analitikai módszereket, valamint az élelmiszer-adalékanyagok nemzetközi számozási rendszerét, azaz az INS-megnevezést (4).

(6)

Az egyértelműség érdekében és az INS-rendszerben bejegyzett elnevezéssel történő összehangolás céljából a jelenleg „Brilliant Black BN, Black PN” (E 151) néven engedélyezett élelmiszer-színezéket az élelmiszerekben felhasználható élelmiszer-adalékanyagok uniós jegyzékében és felhasználásuk feltételeiben, valamint az említett adalékanyag specifikációiban át kell nevezni „Brilliant Black PN”-re.

(7)

Jelenleg az algakarotinoknak (E 160a (iv)) az élelmiszer-adalékanyag specifikációkban szereplő meghatározása következő: „A vegyes karotinok Dél-Ausztráliában, Whyalla területén található nagy sós tavakban növő Dunaliella salina alga törzseiből is előállíthatók”; ez az alga termesztését egy meghatározott helyhez, Whyalla területéhez köti. Az utóbbi években azonban megnövekedett az algakarotinok iránti nemzetközi kereslet, így Ausztráliában és más országokban is további sós tavakat létesítettek. Az élelmiszer-adalékanyagokkal foglalkozó közös FAO/WHO szakértői bizottság algakarotinokra vonatkozó jelenlegi specifikációja (5) és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak a vegyes karotinok (E 160a (i)) és a béta-karotinok (E 160a (ii)) élelmiszer-adalékanyagként való újraértékeléséről szóló szakvéleménye (6) nem tesz említést a Dunaliella salina termesztési helyéről/helyeiről, és nem is korlátozza azt/azokat. Ezért a piaci zavarok elkerülése érdekében módosítani kell az algakarotinoknak (E 160a (iv)) a specifikációkban található leírását.

(8)

A 231/2012/EU rendelet a kalcium-biszulfit (E 227) és a kálium-biszulfit specifikációi tekintetében hibákat tartalmaz. E tévedéseket ki kell javítani.

(9)

A 231/2012/EU rendelet meghatározza továbbá a mikrokristályos cellulóz E (460(i)) specifikációit, amelyek a „cellulózgél” megnevezést ezen élelmiszer-adalékanyag szinonimájaként tüntetik fel. Mivel a Codex Alimentarius kettős megnevezést fogadott el a mikrokristályos cellulóz E (460(i)) tekintetében, amelynek INS-megnevezése „mikrokristályos cellulóz (cellulózgél)”. A korábbi gyakorlatra való tekintettel (7), valamint az egységesség biztosítása és a piaci zavarok elkerülése érdekében az E (460(i)) élelmiszer-adalékanyag tekintetében a mikrokristályos cellulóz, cellulózgél kettős megnevezést kell elfogadni. Ezért a „cellulózgél” kifejezést az említett élelmiszer-adalékanyag specifikációinak „szinonimák” rovatában el kell hagyni, és az említett élelmiszer-adalékanyagnak az 1333/2008/EK rendelet II. mellékletében feltüntetett megnevezését ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az egyértelműség érdekében és az INS-rendszerben bejegyzett megnevezéssel történő összehangolás céljából a „nátrium-karboxi-metil-cellulóz, karboxi-metil-cellulóz, cellulózgumi” (E 466) élelmiszer-adalékanyagot az 1333/2008/EK rendelet II. és III. mellékletében szereplő élelmiszer-adalékanyagok uniós jegyzékében, valamint az említett adalékanyag specifikációiban át kell nevezni „nátrium-karboxi-metil-cellulóz, cellulózgumi”-ra.

(11)

Az 1331/2008/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének alapján a Bizottság kikéri az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) véleményét az 1333/2008/EK rendelet II. és III. mellékletében szereplő élelmiszer-adalékanyagok uniós jegyzékének naprakésszé tétele érdekében, kivéve, ha a szóban forgó frissítések valószínűsíthetően nem gyakorolnak hatást a közegészségre. Mivel az említett uniós jegyzékek naprakésszé tétele valószínűsíthetően nem gyakorol hatást az emberi egészségre, nem szükséges kikérni a Hatóság véleményét.

(12)

Az 1333/2008/EK és a 231/2012/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani és helyesbíteni kell.

(13)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1333/2008/EK rendelet II. és III. melléklete e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A 231/2012/EU rendelet melléklete e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

A „Brilliant Black BN, Black PN” (E 151) és a „nátrium-karboxi-metil-cellulóz, karboxi-metil-cellulóz, cellulózgumi” (E 466) élelmiszer-adalékanyagok, valamint az említett adalékanyagokat tartalmazó azon élelmiszerek, amelyeket az e rendelet hatálybalépésétől számított huszonnégy hónapon belül látnak el jelöléssel vagy hoznak forgalomba, és amelyek nem felelnek meg az e rendeletben meghatározott követelményeknek, a készletek kimerüléséig forgalmazhatók.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. december 6-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 354., 2008.12.31., 16. o.

(2)  HL L 354., 2008.12.31., 1. o.

(3)  HL L 83., 2012.3.22., 1. o.

(4)  Az élelmiszer-adalékanyagok nemzetközi számozási rendszere (International Numbering System for Food Additives, INS).

(5)  Monograph 4 (2007): CAROTENES (Algae), elérhető a következő internetes oldalon: http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-additives/specs/Monograph1/Additive-114.pdf

(6)  Az EFSA élelmiszer-adalékanyagokkal és élelmiszerekhez adott tápanyagforrásokkal foglalkozó testülete (ANS): Scientific Opinion on the re-evaluation of Mixed Carotenes (E 160a (i)) and beta-Carotene (E 160a (ii)) as a food additive [Tudományos szakvélemény a vegyes karotinok (E 160a (i)) és a béta-karotinok (E 160a (ii)) élelmiszer-adalékanyagként való újraértékeléséről]. The EFSA Journal (2012); 10(3):2593.

(7)  A javasolt módosítás összhangban van más hasonló esetekkel, így például a nátrium-karboxi-metil-cellulóz (E 466), a térhálós nátrium-karboxi-metil-cellulóz (E 468) és az enzimesen hidrolizált karboxi-metil-cellulóz (E 469) esetében kettős megnevezést vezettek be.


I. MELLÉKLET

A.

Az 1333/2008/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az A. rész 3. táblázatában az E 151 élelmiszer-adalékanyagra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő lép:

„E 151

Brilliant Black PN”

2.

A B. részben:

a)

Az 1. pontban („Színezékek”) az E 151 élelmiszer-adalékanyagra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő lép:

„E 151

Brilliant Black PN”

b)

A 3. pontban („A színezékektől és édesítőszerektől különböző más adalékok”) az E 466 élelmiszer-adalékanyagra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő lép:

„E 466

Nátrium-karboxi-metil-cellulóz, cellulózgumi”

3.

A C. részben:

a)

a III. csoportban („Élelmiszer-színezékek együttes felső határértékkel”) az E 151 élelmiszer-adalékanyagra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő lép:

„E 151

Brilliant Black PN”

b)

az I. csoportban az E 466 adalékanyagra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő lép:

„E 466

Nátrium-karboxi-metil-cellulóz, cellulózgumi

quantum satis

4.

Az E. részben:

a)

A 09.2. számú „Feldolgozott hal és halászati termékek, ideértve a rákféléket és puhatestűeket is” élelmiszerkategóriában az E 151 élelmiszer-adalékanyagra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„E 151

Brilliant Black PN

100

(35)

kizárólag: halpástétom és rákpástétom”

b)

A 09.2. számú „Feldolgozott hal és halászati termékek, ideértve a rákféléket és puhatestűeket is” élelmiszerkategóriában az E 151 élelmiszer-adalékanyagra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„E 151

Brilliant Black PN

250

(36)

kizárólag: előfőzött rákfélék”

c)

A 09.2. számú „Feldolgozott hal és halászati termékek, ideértve a rákféléket és puhatestűeket is” élelmiszerkategóriában az E 151 élelmiszer-adalékanyagra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„E 151

Brilliant Black PN

100

(37)

kizárólag: füstölt hal”

d)

A 11.4.1. számú „Folyékony asztali édesítőszerek” élelmiszer-kategóriában az E 460 (i) élelmiszer-adalékanyagra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„E 460(i)

Mikrokristályos cellulóz, cellulózgél

quantum satis

 

 

e)

A 11.4.3. számú „Tabletta alakú asztali édesítőszerek” élelmiszer-kategóriában az E 460 (i) élelmiszer-adalékanyagra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„E 460 (i)

Mikrokristályos cellulóz, cellulózgél

quantum satis

 

 

f)

A 01.6.1. számú „Ízesítetlen pasztőrözött tejszín (kivéve a csökkentett zsírtartalmú tejszínt)” élelmiszer-kategóriában az E 466 élelmiszer-adalékanyagra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„E 466

Nátrium-karboxi-metil-cellulóz, cellulózgumi

quantum satis

 

 

g)

A 01.6.2. számú „Ízesítetlen, erjesztett, élőflórás, 20 %-nál kisebb zsírtartalmú tejszín és tejszín-helyettesítők” élelmiszer-kategóriában az E 466 élelmiszer-adalékanyagra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„E 466

Nátrium-karboxi-metil-cellulóz, cellulózgumi

quantum satis

 

 

h)

A 11.4.1. számú „Folyékony asztali édesítőszerek” élelmiszer-kategóriában az E 466 élelmiszer-adalékanyagra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„E 466

Nátrium-karboxi-metil-cellulóz, cellulózgumi

quantum satis

 

 

i)

A 11.4.2. számú „Por alakú asztali édesítőszerek” élelmiszer-kategóriában az E 466 élelmiszer-adalékanyagra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„E 466

Nátrium-karboxi-metil-cellulóz, cellulózgumi

quantum satis

 

 

j)

A 11.4.3. számú „Tabletta alakú asztali édesítőszerek” élelmiszer-kategóriában az E 466 élelmiszer-adalékanyagra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„E 466

Nátrium-karboxi-metil-cellulóz, cellulózgumi

quantum satis

 

 

k)

A 13.1.5.1. számú „Csecsemők számára készült, speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerek, valamint speciális anyatej-helyettesítő tápszerek” élelmiszer-kategóriában az E 466 élelmiszer-adalékanyagra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„E 466

Nátrium-karboxi-metil-cellulóz, cellulózgumi

10 000

 

születéstől kezdve, anyagcserezavarok étrendi kezelésére használt termékekben”

l)

„A 13.1.5.2. számú „Az 1999/21/EK irányelvben meghatározott, csecsemők és kisgyermekek számára készült, speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerek” élelmiszer-kategóriában az E 466 élelmiszer-adalékanyagra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„E 466

Nátrium-karboxi-metil-cellulóz, cellulózgumi

10 000

 

születéstől kezdve, anyagcserezavarok étrendi kezelésére használt termékekben”

m)

A 14.1.3. számú „A 2001/112/EK tanácsi irányelvben meghatározott gyümölcsnektárok, valamint zöldségnektárok és hasonló termékek” élelmiszer-kategóriában az E 466 élelmiszer-adalékanyagra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„E 466

Nátrium-karboxi-metil-cellulóz, cellulózgumi

quantum satis

 

kizárólag: citrusfélékből készült hagyományos svéd és finn gyümölcsszirupok”

B.

Az 1333/2008/EK rendelet III. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az 1. részben az E 466 adalékanyagra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő lép:

„E 466

Nátrium-karboxi-metil-cellulóz, cellulózgumi

quantum satis

Az összes élelmiszer-adalék”

2.

A 3. részben az E 466 adalékanyagra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő lép:

„E 466

Nátrium-karboxi-metil-cellulóz,

cellulózgumi

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Igen”

3.

Az 5. rész A. szakaszában az E 466 adalékanyagra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő lép:

„E 466

Nátrium-karboxi-metil-cellulóz,

cellulózgumi

quantum satis

Az összes tápanyag

Igen”

4.

Az 5. rész B. szakaszában az E 466 adalékanyagra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő lép:

„E 466

Nátrium-karboxi-metil-cellulóz,

cellulózgumi

Tápanyagkészítményekben való használatra azzal a feltétellel, hogy a II. melléklet E. részének 13.1. pontjában említett élelmiszerekben a felső határértéket nem lépik túl

Az összes tápanyag

Az 1999/21/EK irányelvben meghatározott, csecsemők és kisgyermekek számára készült speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerek”

5.

A 6. rész 1. táblázatában az E 466 adalékanyagra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő lép:

„E 466

Nátrium-karboxi-metil-cellulóz, cellulózgumi”


II. MELLÉKLET

A 231/2012/EU rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az „E 160a (iv) Algakarotinok” bejegyzés specifikációjában a meghatározás helyébe a következő szöveg lép:

Meghatározás

A vegyes karotinok a Dunaliella salina alga törzseiből is előállíthatók. A béta-karotint egy illóolajjal extrahálják. A készítmény 20–30 %-os szuszpenzió étkezési olajban. A transz-cisz izomerek aránya 50:50-től 71:29-ig terjed.

A fő színező alkotórész karotinoidokból, legnagyobb részben béta-karotinból áll. Alfa-karotin, lutein, zeaxantin és béta-kriptoxantin szintén jelen lehet. A színezőpigmentek mellett ez az anyag tartalmazhat még a kiindulási anyagban természetes módon előforduló olajokat, zsírokat és viaszokat is.”

2.

Az „E 151 Brilliant Black BN, Black PN” adalékanyagra vonatkozó bejegyzés a következőképpen módosul:

a)

a fejléc helyébe a következő szöveg lép:

„E 151 BRILLIANT BLACK PN”

b)

a specifikációban a meghatározás helyébe a következő szöveg lép:

Meghatározás

A Brilliant Black PN főtömegében tetranátrium-4-acetamido-5-hidroxi-6-[7-szulfonáto-4-(4-szulfonáto-fenil-azo)-1-naftil-azo]-naftalin-1,7-diszulfonátból és más kiegészítő színezőanyagokból, valamint fő színtelen alkotórészként nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból áll.

A Brilliant Black PN színezék alatt a nátriumsót kell érteni.

A kalcium- és a káliumsó szintén megengedett.”

3.

Az „E 227 Kalcium-biszulfit” adalékanyagra vonatkozó bejegyzés fejlécének helyébe a következő lép:

„E 227 KALCIUM-HIDROGÉN-SZULFIT”

4.

Az „E 228 Kálium-biszulfit” adalékanyagra vonatkozó bejegyzés fejlécének helyébe a következő lép:

„E 228 KÁLIUM-HIDROGÉN-SZULFIT”

5.

Az „E 460 (i) Mikrokristályos cellulóz” adalékanyagra vonatkozó bejegyzés a következőképpen módosul:

a)

a fejléc helyébe a következő szöveg lép:

„E 460 (i) MIKROKRISTÁLYOS CELLULÓZ, CELLULÓZGÉL”

b)

a specifikációban a „Szinonimák” rovat helyébe a következő szöveg lép:

„Szinonimák”

 

6.

Az „E 466 Nátrium-karboxi-metil-cellulóz, karboxi-metil-cellulóz, cellulózgumi” adalékanyagra vonatkozó bejegyzés a következőképpen módosul:

a)

a fejléc helyébe a következő szöveg lép:

„E 466 NÁTRIUM-KARBOXI-METIL-CELLULÓZ, CELLULÓZGUMI”

b)

a specifikációban a „Szinonimák” rovat helyébe a következő szöveg lép:

Szinonimák

NaCMC; Nátrium-CMC”

c)

a specifikációban a meghatározás helyébe a következő szöveg lép:

Meghatározás

A nátrium-karboxi-metil-cellulóz rostos növényi anyagból közvetlenül előállított cellulóz karboxi-metil-éterének részleges nátriumsója”