7.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 328/69


A BIZOTTSÁG 1272/2013/EU RENDELETE

(2013. december 6.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a policiklikus aromás szénhidrogének tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 68. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A benzoe(a)pirén, a benzoe(e)pirén, a benzoe(a)antracén, a krizén, a benzoe(b)fluorantén, a benzoe(j)fluorantén, a benzoe(k)fluorantén és a dibenzoe(a,h)antracén (a továbbiakban: policiklikus aromás szénhidrogének) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) VI. melléklete szerint, rákkeltő 1B. kategóriába kerültek besorolásra.

(2)

Ezek a policiklikus aromás szénhidrogének a fogyasztóknak szánt árucikkek műanyagból és gumiból készült részeiben széles körben előfordulnak. Szennyező anyagként vannak jelen az említett árucikkek gyártása során használt egyes nyersanyagokban, különösképpen a lágyítóolajokban és a műkoromban. Ezek az anyagok nem szándékosan kerülnek a termékekbe és nem töltenek be speciális funkciót a gumi vagy műanyag részek alkotóelemeként.

(3)

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletének 28. pontja értelmében ezeket a policiklikus aromás szénhidrogéneket tilos önmagukban vagy keverékekben a lakosság részére értékesíteni. Az említett rendelet XVII. mellékletének 50. pontja továbbá korlátozást tartalmaz a gumiabroncsok gyártásához használt lágyítóolajokban előforduló policiklikus aromás szénhidrogének mennyiségére vonatkozóan.

(4)

A Németország által a Bizottsághoz benyújtott információk szerint az árucikkekben előforduló policiklikus aromás szénhidrogének lenyelése, bőrön át történő felszívódása és – egyes esetekben – belélegzése kockázatot jelent a fogyasztók egészségére.

(5)

A fogyasztókat érintő kockázatok tekintetében levont következtetés bizonyos fogyasztóknak szánt árucikkeknek a legrosszabb valós körülmények melletti használatával járó, a bőr policiklikus aromás szénhidrogénekkel szembeni expozíciójának becsült mértékén alapult. Megállapítást nyert, hogy az expozíció meghaladja a más policiklikus aromás szénhidrogének mérgező hatása tekintetében helyettesítő anyagként használt benzoe(a)pirénre meghatározott származtatott minimális hatást okozó szintet (DMEL) (3).

(6)

A Bizottság megvizsgálta a Németország által rendelkezésére bocsátott információkat, és arra a következtetésre jutott, hogy a policiklikus aromás szénhidrogéneket tartalmazó árucikkek kockázatot jelentenek a fogyasztók számára, továbbá hogy korlátozás alkalmazásával a kockázat csökkenthető. A Bizottság konzultációt folytatott az ipar képviselőivel és más érdekeltekkel az olyan árucikkekben előforduló policiklikus aromás szénhidrogénekre vonatkozó korlátozás hatásairól, amelyekkel a fogyasztók kapcsolatba kerülhetnek.

(7)

A fogyasztók egészségének az árucikkekben előforduló policiklikus aromás szénhidrogénekkel szembeni expozíció jelentette kockázatok elleni védelme érdekében indokolt korlátozni a árucikkek hozzáférhető, műanyagból és gumiból készült részeiben előforduló policiklikus aromás szénhidrogének mennyiségét, továbbá indokolt megtiltani az olyan árucikkek forgalomba hozatalát, amelyek bármely része 1 mg/kg-nál nagyobb koncentrációban tartalmazza a szóban forgó policiklikus aromás szénhidrogének valamelyikét.

(8)

A gyermekek fokozottabb érzékenységére tekintettel alacsonyabb határérték meghatározása szükséges. Ezért indokolt megtiltani az olyan játékok és gyermekápolási árucikkek forgalomba hozatalát, amelyek hozzáférhető, műanyagból vagy gumiból készült részei 0,5 mg/kg-nál nagyobb koncentrációban tartalmaznak bármilyen policiklikus aromás szénhidrogént.

(9)

E korlátozás csak az árucikkek olyan részeire vonatkozik, amelyek rendeltetésszerű vagy ésszerűen előre látható körülmények között való használat mellett, hosszan vagy rövid ideig ismétlődően, közvetlenül érintkeznek az emberi bőrrel vagy szájüreggel. Nem indokolt a korlátozás hatálya alá vonni az olyan árucikkeket vagy azok olyan részeit, amelyek csak rövid ideig és csak ritkán érintkeznek a bőrrel vagy a szájüreggel, mivel az expozíció mértéke ezekben az esetekben jelentéktelen. Ebben a kérdésben indokolt további útmutatást kidolgozni.

(10)

Az uniós piacon forgalomban vannak policiklikus aromás szénhidrogéneket csak kis mennyiségben tartalmazó alternatív nyersanyagok. Ezek közé tartoznak többek között az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló, 2011. január 14-i 10/2011/EK bizottsági rendelet (4) követelményeinek megfelelő műkorom és olajok is.

(11)

A Bizottságnak indokolt felülvizsgálnia a jelenlegi korlátozásban szereplő határértékeket, különös tekintettel az új tudományos ismeretekre, ideértve a policiklikus aromás szénhidrogéneknek az érintett árucikkek műanyag és gumi részeiből való átterjedésére, valamint az alternatív nyersanyagokra vonatkozó információkat is. Az új tudományos ismeretek felülvizsgálata során indokolt figyelembe venni a vizsgálati módszerek rendelkezésre állását és megbízhatóságát is.

(12)

Az 1907/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(13)

Indokolt ésszerű időtartamot biztosítani az érdekelt feleknek, hogy meghozhassák az e rendelet által megállapított intézkedéseknek való megfeleléshez esetlegesen szükséges intézkedéseket.

(14)

A használt árucikkek és az e rendelet alkalmazásának időpontjában már a szállítói láncban lévő árucikkek forgalomba hozatalára vonatkozó korlátozás nehézséget okozhat a végrehajtásban. Ezért a korlátozás nem vonatkozhat azokra az árucikkekre, amelyeket az első alkalommal az említett időpont előtt hoztak forgalomba.

(15)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 1907/2006/EK rendelet 133. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2015. december 27-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. december 6-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

(2)  HL L 353., 2008.12.31., 1. o.

(3)  http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13643/information_requirements_part_b_hu.pdf.

(4)  HL L 12., 2011.1.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletében az 50. pont 2. oszlopa a következő, 5., 6., 7. és 8. bekezdéssel egészül ki:

 

„5.

Nem hozható forgalomba a lakosság számára való értékesítés céljából olyan árucikk, amelynek rendeltetésszerű vagy ésszerűen előre látható körülmények között való használata mellett a közvetlenül az emberi bőrrel vagy szájüreggel hosszan vagy rövid ideig ismétlődően érintkező gumi vagy műanyag alkatrészei bármely felsorolt policiklikus aromás szénhidrogént több mint 1 mg/kg (az alkatrész 0,0001 tömegszázaléka) koncentrációban tartalmazzák.

Ilyen cikkek többek között:

sporteszközök, úgymint kerékpárok, golfütők és ütők

háztartási eszközök, kerekes szállítóeszközök és járókeretek

otthoni használatra szánt szerszámok

ruházat, lábbelik, kesztyűk és sportfelszerelések

óraszíjak, csuklópántok, maszkok és homlokpántok

6.

Nem hozható forgalomba olyan játék, tevékenységet igénylő játék vagy gyermekápolási cikk, amelynek rendeltetésszerű vagy ésszerűen előre látható körülmények között való használata mellett a közvetlenül az emberi bőrrel vagy szájüreggel hosszan vagy rövid ideig ismétlődően érintkező gumi vagy műanyag alkatrészei bármely felsorolt policiklikus aromás szénhidrogént több mint 0,5 mg/kg (az alkatrész 0,00005 tömegszázaléka) koncentrációban tartalmazzák.

7.

Ettől eltérve, az 5. és 6. bekezdést nem kell alkalmazni az első alkalommal 2015. december 27-ét megelőzően forgalomba hozott árucikkek esetében.

8.

A Bizottság 2017. december 27-ig – figyelembe véve az új tudományos ismereteket, ideértve a policiklikus aromás szénhidrogéneknek a szóban forgó árucikkekből való átterjedésére, valamint az alternatív nyersanyagokra vonatkozó információkat is – felülvizsgálja az 5. és 6. bekezdésben meghatározott határértékeket, és adott esetben módosítja a szóban forgó bekezdéseket.”