4.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 323/28


A BIZOTTSÁG 1251/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. december 3.)

a 606/2009/EK rendeletnek egyes borászati eljárások tekintetében, valamint a 436/2009/EK rendeletnek az ezen eljárásoknak a borágazatban vezetendő nyilvántartásokba való bejegyzése tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 121. cikke harmadik és negyedik bekezdésére, valamint 185c. cikkének a 4. cikkel összefüggésben értelmezett (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 606/2009/EK bizottsági rendelet (2) 3. cikke értelmében az engedélyezett borászati eljárásokat az említett rendelet I. melléklete határozza meg. A Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet (OIV) módosította egyes – az Unióban már engedélyezett – borászati eljárások alkalmazási feltételeit. A technikai fejlődés figyelembevétele, valamint annak érdekében, hogy az uniós termelők is élni tudjanak a harmadik országok termelői előtt nyitva álló lehetőségekkel, indokolt az OIV által meghatározott alkalmazási feltételek alapján módosítani az Unióban a szóban forgó borászati eljárások alkalmazására vonatkozó feltételeket.

(2)

Az OIV új borászati eljárásokat is elfogadott. A technikai fejlődés figyelembevétele, valamint annak érdekében, hogy az uniós termelők is élni tudjanak a harmadik országok termelői előtt nyitva álló új lehetőségekkel, indokolt az OIV által meghatározott alkalmazási feltételek mellett engedélyezni az Unióban a szóban forgó új borászati eljárásokat.

(3)

Egyes borászati eljárások esetében különösen fennáll a csalárd felhasználás veszélye, ezért ezeket a 436/2009/EK bizottsági rendeletnek (3) megfelelően fel kell tüntetni a nyilvántartásban és a kísérődokumentumokban. Az olyan eljárásokra vonatkozó követelmények, mint például a membránműveletek előírják, hogy ezeket az eljárásokat a 436/2009/EK rendelet 41. cikke értelmében fel kell tüntetni a nyilvántartásokban. Az e rendelettel módosított 606/2009/EK rendeletben engedélyezett új borászati eljárások figyelembevétele érdekében indokolt kiigazítani a bejegyzés vonatkozásában a 436/2009/EK rendeletben előírt szabályokat.

(4)

A 606/2009/EK és a 436/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 1234/2007/EK rendelet 195. cikkének (3) bekezdésével létrehozott szabályozási bizottság és a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 606/2009/EK rendelet módosítása

A 606/2009/EK rendelet IA. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A 436/2009/EK rendelet módosítása

Az 436/2009/EK rendelet 41. cikkének (1) bekezdése az alábbi w) ponttal egészül ki:

„w)

oldottgáz-kezelés a borban membránkontaktorok alkalmazásával.”

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. december 3-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  A Bizottság 2009. július 10-i 606/2009/EK rendelete a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a szőlőből készült termékek kategóriái, a borászati eljárások és az azokhoz kapcsolódó korlátozások tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról (HL L 193., 2009.7.24., 1. o.).

(3)  A Bizottság 2009. május 26-i 436/2009/EK rendelete a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a szőlőkataszter, a kötelező bejelentések, a piaci felügyelethez szükséges információgyűjtés, a borászati termékek fuvarozásához szükséges kísérőokmányok, valamint a borágazatban vezetendő nyilvántartás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 128., 2009.5.27., 15. o.).


MELLÉKLET

A 606/2009/EK rendelet I.A. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A táblázat a következőképpen módosul:

a)

a 6. sor a következőképpen módosul:

i.

az 1. oszlop szövege a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

élesztőautolizátumok hozzáadása.”

ii.

a 2. oszlop szövege a következő szöveggel egészül ki:

„Kizárólag friss szőlő, szőlőmust, részben erjedt szőlőmust, töppedt szőlőből nyert, részben erjedt szőlőmust, sűrített szőlőmust és még erjedésben levő újbor esetében.”

b)

a 10. sorban a második francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„—

búzából, borsóból és burgonyából származó növényi fehérje.”

c)

a táblázat a következő 51. és 52. sorokkal egészül ki:

„51

inaktivált élesztők alkalmazása

 

 

52

oldottgáz-kezelés a borban membránkontaktorok alkalmazásával

Az 1234/2007/EK rendelet XIb. melléklete 1., 3., 4., 5., 6,. 7., 8., 9., 15. és 16. bekezdésében meghatározott termékek tekintetében, kivéve az ugyanazon melléklet 4., 5., 6. és 8. bekezdésében meghatározott termékek esetében szén-dioxid hozzáadása tekintetében.”

 

2.

A szöveg a következő 18. függelékkel egészül ki:

„18. függelék

A borban membránkontaktorok alkalmazásával történő oldottgáz-kezelésre vonatkozó követelmények

Az oldottgáz-kezelés a borban membránkontaktorok alkalmazásával egy fizikai módszer a borban az oldott gázok kezelésére, amelyre membránkontaktorok (hidrofób membránok) és a borászatban használt gázok alkalmazásával kerül sor.

KÖVETELMÉNYEK:

1.

E technológia, amely az alkoholos erjesztés befejeződésétől a csomagolásig használható, felváltja a buborékképző eszköz vagy a Venturi-mosót felhasználó rendszerek alkalmazását.

2.

Az eljárást borász vagy képzett technikus végezheti el.

3.

A kezelést be kell jegyezni az 1234/2007/EK rendelet 185c. cikkének (2) bekezdésében említett nyilvántartásba.

4.

Az alkalmazott membránoknak meg kell felelniük az 1935/2004/EK rendeletben és a 10/2011/EU rendeletben megállapított követelményeknek, valamint az azok végrehajtására elfogadott nemzeti rendelkezéseknek. Ezenkívül meg kell felelniük az OIV által közzétett nemzetközi borászati kódexben foglalt követelményeknek is.”