30.11.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 320/20


A BIZOTTSÁG 1223/2013/EU RENDELETE

(2013. november 29.)

Lengyelország 2013-ban és az azt követő években rendelkezésre álló lazachalászati kvótájának a 2012-ben történt túlhalászás miatti, az ICES 22-31 alkörzetben való csökkentéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 105. cikke (1) és (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2012-ben rendelkezésre álló lazachalászati kvóta az ICES 22-31 alkörzet uniós vizein Lengyelország számára az 1256/2011/EU tanácsi rendelet (2) alapján került meghatározásra.

(2)

Az ellenőrzött és nem ellenőrzött halászutak során feljegyzett és bejelentett adatok keresztellenőrzése révén a Bizottság következetlenségeket tárt fel a 2012. évi lengyel lazachalászati adatokban. A fogások összetételére vonatkozó jelentésekben jelentkező következetlenségeket az 1224/2009/EK rendelettel összhangban elvégzett több lengyelországi ellenőrzés és helyszíni vizsgálat is megerősítette. Az összegyűjtött bizonyítékok alapján a Bizottság megállapíthatja, hogy az említett tagállam 1776 darab lazaccal túllépte a 2012. évre vonatkozó lazackvótáját.

(3)

Az 1224/2009/EK rendelet 105. cikkének (1) bekezdése értelmében amennyiben a Bizottság megállapítja, hogy egy tagállam túllépte a számára kiosztott halászati kvótákat, a Bizottság csökkenti a tagállam jövőbeli halászati kvótáit.

(4)

Az 1224/2009/EK rendelet 105. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a halászati kvótát a következő évre vagy évekre vonatkozóan kell csökkenteni.

(5)

A túlhalászás előtti állapot visszaállítása érdekében csökkenteni kell Lengyelország 2013-ban rendelkezésre álló lazachalászati kvótáját. A túlhalászott mennyiséget a Bizottság kevesebb mint 100 tonnában határozza meg. A 105. cikk (2) bekezdése utolsó mondatának megfelelően ezért nem kell szorzótényezőt alkalmazni a csökkentés megállapításakor.

(6)

Ha azonban a 2013-as kvótafelhasználás miatt e rendelet hatálybalépésekor nem lehetséges teljes mértékben alkalmazni a kvótacsökkentést, a fennmaradó mennyiséget az ezen tagállamnak a 2014. évre kiosztott lazackvótájából kell levonni az 1224/2009/EK rendelet 105. cikke (1), (2) és (5) bekezdése szerinti, a kvótacsökkentésről szóló bizottsági iránymutatásokkal (3) összhangban,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Lengyelországnak az 1256/2011/EU rendelettel az ICES 22-31 alkörzet uniós vizei tekintetében 2013-ra kiosztott lazachalászati (Salmo salar) kvótát a mellékletben foglaltaknak megfelelően kell csökkenteni.

2. cikk

Ha az 1. cikk szerint alkalmazandó csökkentések mértéke a rendelkezésre álló halászati kvóták mértékét meghaladja, továbbá a csökkentéseket nem lehet teljes mértékben 2013-ban végrehajtani, a fennmaradó mennyiséget Lengyelországnak az ICES 22-31 alkörzet uniós vizei tekintetében a 2014. vére kiosztott lazachalászati (Salmo salar) kvótájából kell levonni.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. november 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  HL L 320., 2011.12.3., 3. o.

(3)  HL C 72., 2012.3.10., 27. o.


MELLÉKLET

Állomány

2012

2013. évi csökkentés

Kiinduló kvóta

Kiigazított kvóta

Megállapított fogások

A kvóta és a fogások különbözete

(túlhalászás)

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

7 704

7 704

9 493

–1 776

1 776