19.11.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 309/1


A BIZOTTSÁG 1159/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2013. július 12.)

az európai Föld-megfigyelési programról (GMES) szóló 911/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a GMES-felhasználókra vonatkozó nyilvántartásbavételi és engedélyezési feltételek és a különös GMES-adatokhoz és a GMES-szolgáltatásokból származó információkhoz való hozzáférés korlátozására vonatkozó kritériumok meghatározása révén történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az európai Föld-megfigyelési programról (GMES) és annak kezdeti működéséről (2011–2013) szóló, 2010. szeptember 22-i 911/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A GMES adat- és információkezelési politikának összhangban kell állnia más vonatkozó uniós politikákkal, eszközökkel és intézkedésekkel. Különösen az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról szóló, 2007. március 14-i 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) követelményeinek kell eleget tennie. E politikának tiszteletben kell tartania az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert jogokat és elveket, különös tekintettel a magánélethez való jogra, a személyes adatok védelmére, a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokra, a művészet és tudomány szabadságára és a vállalkozás szabadságára.

(2)

A GMES adat- és információkezelési politikának fokozottan hozzá kell járulnia az Unió által ösztönzött, a közszféra információinak további felhasználásáról szóló, 2003. november 17-i 2003/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (3) előirányzott és „Az európai digitális menetrend” című, 2010. augusztus 26-i bizottsági közleménnyel (4) összefüggésben elfogadott, a bizottsági dokumentumok további felhasználásáról szóló, 2011. december 12-i 2011/833/EU bizottsági határozattal (5) megerősített nyílt adatkezelési politikához.

(3)

Nyilvántartásbavételi és engedélyezési feltételeket kell meghatározni a GMES-felhasználók vonatkozásában, valamint ki kell dolgozni, hogy milyen feltételekkel lehessen korlátozni a különös GMES-adatokhoz és a GMES-szolgáltatásokból származó információkhoz való hozzáférést. A GMES-szolgáltatásokban felhasznált más bejövő adatok és információk hozzáférési feltételeit az érintett adatszolgáltatóknak kell meghatározniuk.

(4)

„Globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelés (GMES): Az űrkomponenssel kapcsolatos kihívások és következő lépések” című 2009. október 28-i közleményében (6) a Bizottság jelezte, hogy a Sentinelek esetében díjmentes és nyílt adat-hozzáférési politikát kíván végrehajtani.

(5)

A Sentinel-adatokhoz az Európai Űrügynökség Föld-megfigyelési Programtanácsa által elfogadott, „A Sentinel adatkezelési politika közös elvei” című dokumentummal (7) összhangban díjmentes, teljes körű és nyílt hozzáférést kell biztosítani.

(6)

A 911/2010/EU rendelet 7. cikke értelmében a GMES-műveletekben közreműködő harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek számára ugyanazokkal a feltételekkel kell biztosítani a különös GMES-adatokhoz és a GMES-szolgáltatásokból származó információkhoz való hozzáférést, mint a tagállamok számára.

(7)

A 911/2010/EU rendelet (28) preambulumbekezdésében foglaltakkal összhangban a GMES-t a Föld-megfigyelési rendszerek globális rendszere (GEOSS) kiépítéséhez való európai hozzájárulásnak kell tekinteni. A GMES nyílt terjesztési elvének ezért teljes összhangban kell állnia a GEOSS adatmegosztási elveivel.

(8)

A GMES adat- és információkezelési politikának a 911/2010/EU rendelet 9. cikkében említett céljaihoz való hozzájárulásként a felhasználók számára felhatalmazást kell adni a különös GMES-adatok és a GMES-szolgáltatásokból származó információk lehető legteljesebb körű felhasználásához. Emellett engedélyezni kell számukra, hogy továbbítsák a különös GMES-adatokat és a GMES-szolgáltatásokból származó információkat – módosításokkal vagy anélkül.

(9)

A különös GMES-adatokat és a GMES-szolgáltatásokból származó információkat díjmentesen kell a felhasználók rendelkezésére bocsátani, hogy minél nagyobb legyen a különös GMES-adatok és a GMES-szolgáltatásokból származó információk fokozott felhasználásából eredő társadalmi haszon.

(10)

A GMES-szolgáltatásokból származó információk nyílt terjesztésének politikáját felül lehet vizsgálni és szükség esetén hozzá lehet igazítani a felhasználók, valamint az európai Föld-megfigyelési ágazat igényeihez, illetve a technológiai fejlődéshez.

(11)

A GMES-adatok és -információk széles körű terjesztése érdekében indokolt mellőzni a közvetlen vagy közvetett garanciákat, többek között az adatok minősége és bármely felhasználási célra való megfelelősége tekintetében is.

(12)

A Bizottságnak korlátoznia kell a GMES-adatok nyílt terjesztését, amennyiben az egyes különös GMES-adatokhoz és GMES-szolgáltatásokból származó információkhoz való díjmentes, teljes körű és nyílt hozzáférés érintené az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt jogokat és elveket, például a magánélethez való jogot, a személyes adatok védelmét, illetve a GMES-szolgáltatások előállítása során felhasznált adatokkal kapcsolatos szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelmét.

(13)

Szükség esetén korlátozásokkal kell védeni az Unió biztonsági érdekeit, valamint a tagállamok nemzetbiztonsági érdekeit. A nemzetbiztonsági érdekeket illetően ezeknek a korlátozásoknak tiszteletben kell tartaniuk a nemzetközi szerződések keretében valamely közös védelmi szervezethez csatlakozott tagállamok kötelezettségeit. A különös GMES-adatok és a GMES-szolgáltatásokból származó információk terjesztésének korlátozására vonatkozó érzékenységi kritériumok előzetes értékelésével ki lehet zárni a biztonsági kockázatokat, és garantálni lehet a különös GMES-adatok és a GMES-szolgáltatásokból származó információk megszakítás nélküli nyújtását.

(14)

Az érzékenységi kritériumoknak ki kell terjedniük az Unió vagy tagállamai biztonságára kockázatot jelentő paraméterekre. Az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről szóló, 2008. december 8-i 2008/114/EK irányelv (8) 2. cikkének a) pontja szerinti kritikus infrastruktúrákat érintő kockázatokat pl. fontos érzékenységi kritériumnak kell tekinteni.

(15)

A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy szükség esetén kérhessék egyes különös GMES-adatok és a GMES-szolgáltatásokból származó információk nyújtására vonatkozó korlátozások alkalmazását. E kérelmek vizsgálatakor, illetve saját kezdeményezésre eljárva a Bizottságnak hatékony és eredményes válaszlépésekről kell gondoskodnia az Unió vagy a tagállamok biztonsági érdekeinek védelme céljából, de egyúttal törekednie kell arra is, hogy a felhasználókat célzó adat- és információáramlás csak a lehető legkisebb mértékben szakadjon meg.

(16)

Műszaki korlátok miatt előfordulhat, hogy a GMES terjesztési platformok nem tudnak maradéktalanul eleget tenni az adat- vagy információkéréseknek. A különös GMES-adatok és a GMES-szolgáltatásokból származó információk műszaki hozzáférhetőségét a szolgáltatásnyújtás folyamatosságának biztosítása érdekében a GMES-tevékenységek műveleteiben közreműködő országok és nemzetközi szervezetek felhasználói részére ilyen kivételes körülmények esetén is fenn kell tartani. Adott esetben a szolgáltatások fenntartásához való jogot nyilvántartásba vételhez kell kötni. Ez azonban nem akadályozhatja meg, hogy azok a felhasználók, akik a fenntartást igénybe véve jutottak adatokhoz vagy információkhoz, gyakorolhassák az e rendeletben biztosított jogaikat, többek között az ilyen adatok vagy információk továbbításához való jogukat.

(17)

A különös GMES-adatokhoz és a GMES-szolgáltatásokból származó információkhoz való hozzáférés tekintetében négy különböző nyilvántartásbavételi szintet kell létrehozni a felhasználók számára. Először is, a különös GMES-adatok és a GMES-szolgáltatásokból származó információk széles körű felhasználása érdekében a 2007/2/EK irányelv 11. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti kereső- és megfigyelési szolgáltatásokat nyilvántartásba vétel nélkül kell nyújtani. Másodszor, a 2007/2/EK irányelv 11. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerinti letöltési szolgáltatások esetében lehetővé kell tenni egyszerűsített nyilvántartásba vétel előírását. A nyilvántartásbavételi folyamat nem tarthatja vissza a felhasználókat az adatokhoz és információkhoz való hozzáféréstől, de alkalmasnak kell lennie felhasználói statisztikák gyűjtésére. Harmadszor, közepesen erős nyilvántartásba vétellel kell biztosítani az egyes felhasználói csoportok számára történő fenntartás végrehajtását. Negyedszer pedig szigorú, a felhasználó egyértelmű azonosítását igénylő nyilvántartásbavételi eljárást kell alkalmazni akkor, ha a hozzáférést biztonsági okokból kell korlátozni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1.   FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet megállapítja a következőket:

a)

a GMES-szolgáltatások által előállított információkhoz és a különös GMES-infrastruktúrával gyűjtött adatokhoz való teljes körű és nyílt hozzáférés feltételei;

b)

az ilyen információkhoz és adatokhoz való hozzáférés korlátozására vonatkozó kritériumok;

c)

a GMES-felhasználók nyilvántartásba vételére vonatkozó feltételek.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő meghatározásokat kell alkalmazni:

a)   „GMES-szolgáltatások”: a 911/2010/EU rendelet 2. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett szolgáltatási komponens;

b)   „GMES-szolgáltatásokból származó információ”: a GMES-szolgáltatások által előállított információk és azok metaadatai;

c)   „különös GMES-adatok”: a különös GMES-infrastruktúrával gyűjtött adatok és azok metaadatai;

d)   „metaadatok”: az adatokra vagy információkra vonatkozó, azok keresését, állományba foglalását és felhasználását lehetővé tevő strukturált információk;

e)   „GMES terjesztési platform”: a különös GMES-adatok és a GMES-szolgáltatásokból származó információk felhasználók körében történő terjesztésére szolgáló műszaki rendszerek;

f)   „keresőszolgáltatások”: a 2007/2/EK irányelv 11. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott keresőszolgáltatások;

g)   „megtekintési szolgáltatások”: a 2007/2/EK irányelv 11. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott megtekintési szolgáltatások;

h)   „letöltési szolgáltatások”: a 2007/2/EK irányelv 11. cikke (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott letöltési szolgáltatások.

2.   FEJEZET

A KÜLÖNÖS GMES-ADATOK ÉS A GMES-SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ INFORMÁCIÓK NYÍLT TERJESZTÉSE – ENGEDÉLYEZÉSI FELTÉTELEK

3. cikk

A nyílt terjesztés elvei

A felhasználók a 4–10. cikkben foglalt feltételek teljesülése esetén – a 11–16. cikkben előírt korlátozásokra is figyelemmel – díjmentes, teljes körű és nyílt hozzáféréssel rendelkeznek a különös GMES-adatokhoz és a GMES-szolgáltatásokból származó információkhoz.

4. cikk

Pénzügyi feltételek

A GMES terjesztési platformokon keresztül az 5. cikk (1) bekezdésében szereplő, előre meghatározott műszaki feltételek mellett szolgáltatott különös GMES-adatokhoz és GMES-szolgáltatásokból származó információkhoz díjmentes hozzáférést kell biztosítani.

5. cikk

Az adatok és információk jellegére, formátumára és a terjesztési módra vonatkozó feltételek

(1)   A különös GMES-adatok és a GMES-szolgáltatásokból származó információk minden egyes típusa esetében az ilyen adatok és információk szolgáltatói a Bizottság ellenőrzése alatt meghatároznak legalább egy, jellemzőket, formátumot és terjesztési módokat magában foglaló szabálykészletet, amelyet a GMES terjesztési platformjain keresztül közzétesznek.

(2)   A különös GMES-adatoknak és a GMES-szolgáltatásokból származó információknak meg kell felelniük a 2007/2/EK irányelv követelményeinek, amennyiben az érintett adatok és információk az abban foglalt rendelkezések hatálya alá tartoznak.

6. cikk

A GMES terjesztési platformokra vonatkozó feltételek

A különös GMES-adatokat és a GMES-szolgáltatásokból származó információkat a Bizottság által vagy annak ellenőrzése alatt biztosított GMES terjesztési platformok révén terjesztik a felhasználók körében.

7. cikk

A felhasználásra vonatkozó feltételek

(1)   A különös GMES-adatokhoz és GMES-szolgáltatásokból származó információkhoz a következő felhasználási célokra kell hozzáférést biztosítani, feltéve, hogy e célok jogszerűek:

a)

másolás;

b)

terjesztés;

c)

közzététel;

d)

kiigazítás, módosítás és más adatokkal vagy információkkal való kombináció;

e)

az a)–d) pontok bármely kombinációja.

(2)   A különös GMES-adatok és GMES-szolgáltatásokból származó információk világszerte időbeli korlátozás nélkül felhasználhatók.

8. cikk

A felhasználók által megadandó információkra vonatkozó feltételek

(1)   A különös GMES-adatok és GMES-szolgáltatásokból származó információk nyilvános terjesztésekor vagy közzétételekor a felhasználók tájékoztatják a nyilvánosságot az adatok és információk forrásáról.

(2)   A felhasználók ügyelnek arra, hogy ne keltsék azt a benyomást a nyilvánosságban, hogy tevékenységeiket az Unió hivatalosan támogatja.

(3)   Amennyiben a felhasználó az adatokat vagy információkat kiigazította vagy módosította, ezt egyértelműen közölnie kell.

9. cikk

A garancia hiánya

A különös GMES-adatokat és a GMES-szolgáltatásokból származó információkat mindennemű közvetlen vagy közvetett garancia nélkül biztosítják a felhasználóknak, ideértve a minőségre és a bármely felhasználási célnak való megfelelőségre vonatkozó garanciát is.

10. cikk

A nyílt terjesztésre vonatkozó korlátozások esetén alkalmazandó feltételek

Amennyiben a Bizottság a különös GMES-adatokhoz és a GMES-szolgáltatásokból származó információkhoz való hozzáférés jogát a 12. cikkel összhangban bizonyos felhasználókra korlátozza, ezeket a felhasználókat egyértelmű azonosításukat lehetővé tevő eljárás keretében nyilvántartásba veszik, mielőtt hozzáférést biztosítanának nekik az említett adatokhoz és információkhoz.

3.   FEJEZET

KORLÁTOZÁSOK

11. cikk

Jogütközés

Amennyiben egyes különös GMES-adatok és GMES-szolgáltatásokból származó információk nyílt terjesztése ellentétes bizonyos nemzetközi megállapodásokkal vagy a GMES-szolgáltatásokból származó információk előállítása során felhasznált bejövő adatokhoz és információkhoz kapcsolódó szellemi tulajdonjogok védelmével, illetve ha aránytalan mértékben csorbítaná az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert jogokat és elveket, például a magánélethez való jogot vagy a személyes adatok védelmét, a Bizottság a 911/2010/EU rendelet 13. cikkének (1) bekezdése értelmében megteszi az ilyen ellentétek elkerüléséhez vagy a szóban forgó különös GMES-adatok és GMES-szolgáltatásokból származó információk terjesztésének korlátozásához szükséges intézkedéseket.

12. cikk

A biztonsági érdekek védelme

(1)   Amennyiben a különös GMES-adatok és a GMES-szolgáltatásokból származó információk nyílt terjesztése az adatok vagy az információk érzékenysége miatt elfogadhatatlan mértékű kockázatot jelent az Unió vagy tagállamai biztonsági érdekeire, a Bizottság a 911/2010/EU rendelet 13. cikkének (1) bekezdése értelmében korlátozza azok terjesztését.

(2)   A Bizottság a 13–16. cikkben meghatározott érzékenységi kritériumok alapján értékeli a különös GMES-adatok és a GMES-szolgáltatásokból származó információk érzékenységét.

13. cikk

A különös GMES-adatokra vonatkozó érzékenységi kritériumok

(1)   Amennyiben a különös GMES-adatokat a mellékletben felsorolt jellemzők legalább egyikének megfelelő, világűrbe telepített megfigyelési rendszerben állítják elő, a Bizottság az alábbi kritériumok alapján értékeli az adatok érzékenységét:

a)

az adatok műszaki jellemzői, ideértve a térfelbontást és a spektrális sávokat is;

b)

az adatok beérkezése és terjesztése között eltelt idő;

c)

a különös GMES-adatok tárgyát képező területen fegyveres konfliktusok, valamint a nemzetközi vagy a térségbeli békét és biztonságot vagy a 2008/114/EK irányelv 2. cikkének a) pontja szerinti kritikus infrastruktúrákat érintő veszélyek;

d)

biztonsági kockázatok megléte vagy a különös GMES-adatoknak az Unió, annak tagállamai vagy nemzetközi partnerei biztonsági érdekeit sértő stratégiai vagy műveleti tevékenységek céljára való feltételezhető felhasználása.

(2)   Amennyiben a GMES-adatokat olyan, a világűrbe telepített megfigyelési rendszerben állítják elő, amely a mellékletben felsorolt jellemzők egyikének sem felel meg, a különös GMES-adatok érzékenynek minősülnek.

14. cikk

A GMES-szolgáltatásokból származó információkra vonatkozó érzékenységi kritériumok

A Bizottság az alábbi kritériumok alapján értékeli a GMES-szolgáltatásokból származó információk érzékenységét:

a)

a GMES-szolgáltatásokból származó információk előállítása során felhasznált adatok érzékenysége;

b)

az adatok beérkezése és a GMES-szolgáltatásokból származó információk terjesztése között eltelt idő;

c)

a GMES-szolgáltatásokból származó információk tárgyát képező területen fegyveres konfliktusok, valamint a nemzetközi vagy térségbeli békét és biztonságot vagy a 2008/114/EK irányelv 2. cikkének a) pontja szerinti kritikus infrastruktúrákat érintő veszélyek;

d)

biztonsági kockázatok megléte vagy a GMES-szolgáltatásokból származó információknak az Unió, annak tagállamai vagy nemzetközi partnerei biztonsági érdekeit sértő stratégiai vagy műveleti tevékenységek céljára való feltételezhető felhasználása.

15. cikk

Az érzékenység újbóli értékelésére irányuló kérelem

Amennyiben a 13. vagy 14. cikk szerinti értékelések elvégzésének körülményei megváltoztak, a Bizottság saját kezdeményezésére vagy valamely tagállam kérésére a különös GMES-adatok fogadásának vagy a GMES-szolgáltatásokból származó információk terjesztésének korlátozása, felfüggesztése vagy engedélyezése céljából újraértékelheti a különös GMES-adatok vagy a GMES-szolgáltatásokból származó információk érzékenységét. Amennyiben a kérelmet tagállam nyújtotta be, a kért korlátozás időbeli hatályáról és alkalmazási köréről a Bizottság határoz.

16. cikk

Az érdekek egyenlő érvényesülése

(1)   A különös GMES-adatok és a GMES-szolgáltatásokból származó információk érzékenységének a 12. cikk szerinti értékelésekor egyensúlyt kell teremteni egyrészről a biztonsági érdekek, másrészről a felhasználók érdekei, valamint a szóban forgó adatok és információk gyűjtésének, előállításának és nyílt terjesztésének környezeti, társadalmi és gazdasági előnyei között.

(2)   A Bizottság a biztonsági értékelés során mérlegeli, hogy a korlátozások akkor is hatékonyak lennének-e, ha más forrásokból hasonló adatok egyébként is rendelkezésre állnak.

4.   FEJEZET

A HOZZÁFÉRÉS JOGÁNAK FENNTARTÁSA ÉS NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL

17. cikk

A hozzáférés jogának fenntartása

(1)   Amennyiben a hozzáférésre irányuló kérelmek meghaladják a GMES terjesztési platformok kapacitását, a GMES-forrásokhoz való hozzáférés az alábbi felhasználókra korlátozható:

a)

az EU közszolgálatai, ipara, kutatási szervezetei és polgárai;

b)

a GMES-műveletekben közreműködő harmadik országok közszolgálatai, ipara, kutatási szervezetei és polgárai;

c)

a GMES-műveletekben közreműködő nemzetközi szervezetek.

(2)   Az (1) bekezdés értelmében fenntartott hozzáférési jog által érintett felhasználók a hozzáférés igénybevételéhez személyazonosságuk, elérhetőségeik, tevékenységi területük és a letelepedésük helye szerinti ország megadásával kerülnek nyilvántartásba.

18. cikk

Nyilvántartásba vétel

(1)   A letöltési szolgáltatásokhoz való hozzáférés érdekében a felhasználókat online nyilvántartásba kell venni a GMES terjesztési platformokon. A nyilvántartásba vétel ingyenes. A felhasználókat csak egy nyilvántartásba vételre lehet kötelezni, és a jelentkezést automatikusan el kell fogadni. A nyilvántartásbavételi folyamat a következőkből áll:

a)

a felhasználói fiók és a jelszó felhasználó általi létrehozása;

b)

a felhasználó által legfeljebb 10 tételre vonatkozóan megadandó statisztikai adatok.

(2)   A kereső- és megtekintési szolgáltatások nyilvántartásba vétel nélkül is igénybe vehetők.

5.   FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. július 12-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 276., 2010.10.20., 1. o.

(2)  HL L 108., 2007.4.25., 1. o.

(3)  HL L 345., 2003.12.31., 90. o.

(4)  COM(2010) 245 végleges/2, 2010. augusztus 26.

(5)  HL L 330., 2011.12.14., 39. o.

(6)  COM(2009) 589 végleges.

(7)  ESA/PB-EO(2009)98, rev. 1.

(8)  HL L 345., 2008.12.23., 75. o.


MELLÉKLET

A 13. cikkben említett, világűrbe telepített megfigyelési rendszerek jellemzői

a)

A rendszer legalább egy vízszintes irányban műszakilag alkalmas 2,5 méteres vagy 2,5 méter alatti térbeli felbontású adatok előállítására.

b)

A rendszer legalább egy vízszintes irányban műszakilag alkalmas a 8–12 mikronos (termális infravörös) spektrális tartományban 5 méteres vagy 5 méter alatti térbeli felbontású adatok előállítására.

c)

A rendszer legalább egy vízszintes irányban műszakilag alkalmas az 1 millimétertől 1 méterig terjedő (mikrohullámú) spektrális tartományban 3 méteres vagy 3 méter alatti térbeli felbontású adatok előállítására.

d)

A rendszer 49-nél több spektrális csatornával rendelkezik, és legalább egy vízszintes irányban műszakilag alkalmas legalább egy spektrális csatornán belül 10 méteres vagy 10 méter alatti térbeli felbontású adatok előállítására.