29.10.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 287/90


Helyesbítés az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez (átdolgozás)

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 269., 2013. október 10., 1. o. )

7. oldal, (57) preambulumbekezdés, második mondat

a következő szövegrész:

„(…). A többi rendelkezés 2016. június 1-én alkalmazandó.”

helyesen:

„(…). A többi rendelkezés 2016. május 1-jétől alkalmazandó.”

88. oldal, 288. cikk (2) bekezdés

a következő szövegrész:

„(2)   Az (1) bekezdésben említetteken kívüli cikkeket 2016. június 1-tól kell alkalmazni.”

helyesen:

„(2)   Az (1) bekezdésben említetteken kívüli cikkeket 2016. május 1-jétől kell alkalmazni.”.