24.9.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 252/5


A BIZOTTSÁG 912/2013/EU RENDELETE

(2013. szeptember 23.)

az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló, 2008. április 23-i 452/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 452/2008/EK rendelet közös keretrendszert hoz létre az oktatás és az egész életen át tartó tanulás területére vonatkozó európai statisztikák három meghatározott területen történő rendszeres előállítására, amelyet statisztikai intézkedésekkel kell végrehajtani.

(2)

A 452/2008/EK rendelet 1. területéhez tartozó, az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó statisztikák előállítására hozott önálló statisztikai intézkedések végrehajtása céljából intézkedéseket kell elfogadni.

(3)

Az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó európai statisztikák előállítása és terjesztése során a nemzeti és uniós statisztikai hatóságoknak az európai statisztikákra vonatkozó magatartási szabályzat alapelvei szerint kell eljárniuk, amelyet az európai statisztikai rendszer bizottsága 2011 szeptemberében hagyott jóvá.

(4)

Az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó statisztikák előállításának végrehajtására hozott intézkedéseknek tekintettel kell lenniük az oktatási intézményekre és az egyénekre háruló esetleges terhekre, valamint az UNESCO Statisztikai Intézete (UIS), a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) és a Bizottság (Eurostat) között a koncepciókra, a fogalommeghatározásokra, az adatfeldolgozásra, az adatgyűjtés gyakoriságára és az eredmények továbbításának határidejére vonatkozóan létrejött legújabb megállapodásokra.

(5)

Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) felülvizsgálta az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszerének (ISCED) e célra használt változatát (ISCED 1997) annak biztosítása céljából, hogy ez utóbbi összhangban legyen az oktatás és képzés szakpolitikáinak és rendszereinek fejlődésével.

(6)

Az oktatási statisztikák nemzetközi összehasonlíthatóságának igénye szükségessé teszi, hogy a tagállamok és az Unió intézményei olyan oktatási osztályozási rendszereket használjanak, melyek összhangban vannak az UNESCO tagállamai által 2011 novemberében, a 36. Általános Konferencián elfogadott, az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszerének felülvizsgált változatával (a továbbiakban: ISCED 2011).

(7)

A diákok mobilitására vonatkozó, adminisztratív vagy egyéb forrásokból származó adatok gyűjtését valamennyi tanulmányi ciklusra vonatkozóan javítani kell annak érdekében, hogy az előrelépést figyelemmel kísérjék, továbbá hogy az adatok hozzájáruljanak a tényeken alapuló szakpolitikai döntéshozatalhoz.

(8)

Az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2011. február 2-i 88/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletet (2) ezért hatályon kívül kell helyezni.

(9)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az európai statisztikai rendszer bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet a 452/2008/EK rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó 1. területén a statisztikai adatok gyűjtése, továbbítása és feldolgozása tekintetében történő végrehajtására vonatkozó szabályokat állapít meg.

2. cikk

Érintett tárgykörök és azok jellemzői

Az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó 1. területhez tartozó tárgykörök kiválasztását és pontosítását, valamint jellemzőik részletes felsorolását és bontásukat az I. melléklet állapítja meg.

3. cikk

Bázisidőszakok és az eredmények továbbítása

(1)   A beiratkozásokra, a belépőkre és a személyzetre vonatkozó adatok a tagállami szinten meghatározott tanévre (t/t + 1 év) vonatkoznak. A beiratkozásokra, a belépőkre és a személyzetre vonatkozó éves adatokat évente, a t + 2. év szeptember 30-ig továbbítják a Bizottságnak (az Eurostatnak). A 2014. szeptemberi, első adattovábbítás a tagállami szinten meghatározott 2012/13-as tanévre vonatkozik.

(2)   A végzett diákokkal kapcsolatos adatok a tagállami szinten meghatározott tanévre (t/t + 1 év) vagy a (t + 1. év) naptári évre vonatkoznak. A végzett diákokra vonatkozó éves adatokat évente, a t + 2. év november 30-ig továbbítják a Bizottságnak (az Eurostatnak).

(3)   A 2014. novemberi, végzett diákokkal kapcsolatos első adattovábbítás (kivéve a tanulmányi ciklus során „kreditmobilitásban” részt vevő végzett diákokra vonatkozó adatokat) a tagállami szinten meghatározott 2012/13-as tanévre vagy a 2013-as naptári évre vonatkozik.

(4)   A 2017. novemberi, a tanulmányi ciklus során „kreditmobilitásban” részt vevő végzett diákokra vonatkozó első adattovábbítás a tagállami szinten meghatározott 2015/16-os tanévre vagy a 2016-os naptári évre vonatkozik.

(5)   A mobil/végzett diákok – állampolgárságuktól függetlenül – esetében meg kell állapítani származási országukat (előnyben részesítve az előzetes oktatás helyét, szemben a tartózkodási hellyel és az állampolgársággal). A „mobilvégzettekre/diákokra” vonatkozó adatokat 2016 előtt a „származási ország” nemzeti szintű fogalommeghatározásának megfelelően kell rendelkezésre bocsátani. 2016-tól kezdődően a származási ország középfokú végzettséget igazoló bizonyítványt kibocsátó országot jelöli, vagy a lehető legpontosabb nemzeti szintű becslést.

(6)   Az oktatással kapcsolatos kiadásokra vonatkozó adatok a tagállami szinten meghatározott pénzügyi évre (t év) vonatkoznak. Az oktatással kapcsolatos kiadásokra és a diákok számára vonatkozó éves adatokat – a lefedettséget az oktatás finanszírozására vonatkozó statisztikákéhoz igazítva – évente, a t + 2. év november 30-ig továbbítják a Bizottságnak (az Eurostatnak). A 2014. novemberi, első adattovábbítás a 2012-es pénzügyi évre vonatkozik.

4. cikk

Az adatminőségre vonatkozó követelmények és a minőséggel kapcsolatos adatszolgáltatási keretrendszer

(1)   A II. melléklet állapítja meg az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó adatminőségi követelményeket, valamint a standard minőségjelentéseket.

(2)   A tagállamok a II. mellékletben megállapított követelményeknek megfelelő standard minőségjelentést minden évben továbbítják a Bizottságnak (az Eurostatnak). A standard minőségjelentések a nemzeti szintű programok és megszerezhető végzettségek ISCED szerinti integrált feltérképezésével együtt, a Bizottság (Eurostat) által rendelkezésre bocsátott sablon használatával továbbítandók.

Az első jelentés a 2014-es adatgyűjtési évre vonatkozik (2012/13-as tanév). A 3. cikkben meghatározott bázisidőszakokra vonatkozó minőségi jelentést a t + 3. év január 31-ig továbbítják a Bizottságnak.

(3)   A tagállamoknak a szükséges adatokat különböző források kombinációjának felhasználásával kell beszerezniük, mint pl. mintavételes felmérések, adminisztratív adatforrások és egyéb adatforrások.

(4)   A tagállamok a (3) bekezdésben említett, a mintavételes felmérésektől és adminisztratív adatforrásoktól eltérő forrásokból történő adatgyűjtés módszereiről és az abból származó adatok minőségéről tájékoztatják a Bizottságot (az Eurostatot).

5. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 88/2011/EU rendelet hatályát veszti.

6. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. szeptember 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 145., 2008.6.4., 227. o.

(2)  HL L 29., 2011.2.3., 5. o.


I. MELLÉKLET

Az érintett tárgykörök, a jellemzők részletes felsorolása és bontásuk

Az ISCED-szintek szerint továbbítandó adatok alatt a 2011. évi ISCED-szintek értendők. Az UNESCO tagállamai által 2011 novemberében, a 36. Általános Konferencián elfogadott ISCED 2011 (az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszerének 2011-ben felülvizsgált változata) nem tér ki a tudományos és szakmai orientáció (az ISCED 6. és 7. szintje 2 számjegyig) közötti különbség pontos meghatározására, így a különbségtétel az UNESCO/OECD/Eurostat oktatási rendszerekre vonatkozó adatgyűjtéséről szóló részletes iránymutatással áll összhangban.

Az „oktatási terület” szerint továbbítandó adatok az „Oktatási és képzési területek kézikönyve” 1999. évi változatára, valamint az „ISCED oktatási és képzési területek” kiadvány szerinti osztályozásra vonatkoznak, a szóban forgó osztályozás legfrissebb felülvizsgált változatának elfogadását követő referencia-tanévtől kezdődően.

A beiratkozásokra vonatkozó adatok

beiratkozott diákok száma intézménytípus (állami vagy magán), a részvétel intenzitása (teljes időben, részidőben, teljes idős egyenértékek) és nem szerint az ISCED 0–8. szintjén (ISCED 0. és 2. szint: 2 számjegyig; ISCED 1. szint: 1 számjegyig; ISCED 3–7. szint: 3 számjegyig; ISCED 8. szint: 1 számjegyig). Az ISCED 01. szintjére vonatkozó adattovábbítás opcionális,

beiratkozott diákok száma nem és életkor szerint az ISCED 0–8. szintjén (ISCED 0. szint és ISCED 2–5. szint: 2 számjegyig; ISCED 1. szint és ISCED 6–8. szint: 1 számjegyig). Az ISCED 01. szintjére vonatkozó adattovábbítás opcionális. Az ISCED 6. és 7. szintjén a 2 számjegyig történő adattovábbítás opcionális,

beiratkozott diákok száma oktatási terület (3. részletezettségi szint) és nem szerint az ISCED 3–8. szintjén (ISCED 3. és 4. szint. csak szakképzés; ISCED 5. szint: 2 számjegyig; ISCED 6–8. szint: 1 számjegyig). Az ISCED 6. és 7. szintjén a 2 számjegyig történő adattovábbítás opcionális,

„iskolában és munkahelyen egyaránt folyó programokban” részt vevő beiratkozott diákok száma intézménytípus (állami vagy magán), a részvétel intenzitása (teljes időben, részidőben, teljes idős egyenértékek) és nem szerint az ISCED 3–5. szintjén, csak szakképzés,

beiratkozott diákok száma NUTS 2 régiók (1) és nem szerint az ISCED 0–8. szintjén (ISCED 0. szint és ISCED 2–5. szint: 2 számjegyig; ISCED 1. szint és ISCED 6–8. szint: 1 számjegyig). Az ISCED 01. szintjére vonatkozó adattovábbítás opcionális,

beiratkozott diákok száma NUTS 2 régiók (1) nem és életkor szerint az ISCED 0–8. aggregált szintjén,

beiratkozott diákok száma tanult modern idegen nyelvek szerint az ISCED 1–3. szintjén (ISCED 1. és 2. szint: 1 számjegyig; ISCED 3. szint: 2 számjegyig),

beiratkozott diákok száma tanult modern idegen nyelvek száma szerint az ISCED 1–3. szintjén (ISCED 1. és 2. szint: 1 számjegyig; ISCED 3. szint: 2 számjegyig).

A belépőkre vonatkozó adatok

új belépők száma nem és életkor szerint az ISCED 3–8. szintjén (ISCED 3–5. szint: 2 számjegyig; ISCED 6–8. szint: 1 számjegyig). Az ISCED 6. és 7. szintjén a 2 számjegyig történő adattovábbítás opcionális,

új belépők száma nem és oktatási terület szerint az ISCED 3–8. szintjén (ISCED 3. és 4. szint: csak szakképzés; ISCED 5. szint: 2 számjegyig; ISCED 6–8. szint: 1 számjegyig) (2. részletezettségi szint). Az ISCED 6. és 7. szintjén a 2 számjegyig történő adattovábbítás opcionális.

A diákok mobilitására vonatkozó adatok

beiratkozott mobil diákok száma oktatási terület (3. részletezettségi szint) és nem szerint az ISCED 5–8. szintjén (1 számjegyig),

beiratkozott mobil diákok száma származási ország és nem szerint az ISCED 5–8. szintjén (1 számjegyig),

diploma mobil végzettek száma származási ország és nem szerint az ISCED 5–8. szintjén (1 számjegyig). Az ISCED 5. szintjén a 2 számjegyig történő adattovábbítás opcionális,

a tanulmányi ciklus során legalább három hónapos „kreditmobilitásban” részt vevő végzettek száma mobilitási program szerint (uniós programok, egyéb nemzetközi/nemzeti programok, egyéb programok) az ISCED 5–8. szintjén (1 számjegyig). Az ISCED 5. szintjén a 2 számjegyig történő adattovábbítás opcionális. A mobilitás típusa szerinti (résztanulmányok, szakmai gyakorlat), további bontásban történő adattovábbítás opcionális,

a tanulmányi ciklus során legalább három hónapos „kreditmobilitásban” részt vevő végzettek száma célország szerint az ISCED 5–8. szintjén (1 számjegyig). Az ISCED 5. szintjén a 2 számjegyig történő adattovábbítás opcionális. A mobilitás típusa szerinti (résztanulmányok, szakmai gyakorlat), további bontásban történő adattovábbítás opcionális,

a tanulmányi ciklus során három hónapnál rövidebb „kreditmobilitásban” résztvevő végzettek száma célország és a mobilitás típusa (résztanulmányok, szakmai gyakorlat) szerint, az ISCED 5–8. szintjén (ISCED 5. szint: 2 számjegyig; ISCED 6–8. szint: 1 számjegyig). Az adattovábbítás opcionális.

A végzett diákokra vonatkozó adatok

végzettek száma nem és életkor szerint az ISCED 3–8. szintjén (ISCED 3–7. szint: 3 számjegyig; ISCED 8. szint: 1 számjegyig).

végzettek száma oktatási terület (3. részletezettségi szint) és nem szerint az ISCED 3–8. szintjén (ISCED 3. és 4. szint: csak szakképzés; ISCED 5. szint: 2 számjegyig; ISCED 6–8. szint: 1 számjegyig). Az ISCED 6. és 7. szintjén a 2 számjegyig történő adattovábbítás opcionális.

A személyzetre vonatkozó adatok

Az ISCED 0–4. szintjén nevelőkre, oktatókra vonatkozó adatok az ISCED 0–4. szintjén az alábbi bontásban továbbítandók: ISCED 0. szint: 2 számjegyig; ISCED 1. és 2. szint: 1 számjegyig; ISCED 3. és 4. szint: 2 számjegyig. A felsőoktatási intézmények tanári karára vonatkozó adatok az ISCED 5–8. aggregált szintjén továbbítandók. Az ISCED 01. szintjére vonatkozó adattovábbítás opcionális. Az ISCED tudományos 5–8. aggregált szintjén és az ISCED szakmai 5–8. aggregált szintjén történő adattovábbítás opcionális.

oktatók és nevelők száma (az ISCED 0-4. szintjén) és a felsőoktatási intézmények oktatóinak száma nem és korcsoport szerint.

oktatók és nevelők száma (az ISCED 0-4. szintjén) és a felsőoktatási intézmények oktatóinak száma intézménytípus (állami vagy magán), alkalmazotti jogállás (teljes időben, részidőben, teljes idős egyenértékek) és nem szerint.

beiratkozott diákok száma az oktatási személyzetre vonatkozó adatokhoz igazítva intézménytípus (állami vagy magán) és a részvétel intenzitása (teljes időben, részidőben, teljes idős egyenértékek) szerint az ISCED 0–8. szintjén (ISCED 0., 3. és 4. szint: 2 számjegyig; ISCED 1. és 2. szint: 1 számjegyig; ISCED 5–8. szint: aggregált). Az ISCED 01. szintjére vonatkozó adattovábbítás opcionális. Az ISCED tudományos 5–8. aggregált szintjén és az ISCED szakmai 5–8. aggregált szintjén történő adattovábbítás opcionális.

az iskolai szintű igazgatási személyzet számára vonatkozó, alkalmazotti jogállás (teljes időben, részidőben, teljes idős egyenértékek) és nem szerinti adattovábbítás az ISCED 0–3. szintjén (1 számjegyig) opcionális.

Az oktatással kapcsolatos kiadásokra és a diákok számára vonatkozó adatok az oktatási kiadásokhoz igazítva

Az oktatással kapcsolatos kiadásokra és a diákok számára vonatkozó adatok – a lefedettséget az oktatás finanszírozására vonatkozó statisztikákéhoz igazítva – az ISCED 0–8. szintjén az alábbi bontás szerint továbbítandók: ISCED 0. szint: 2 számjegyig (ISCED 01. szint, opcionális); ISCED 1. és 2. szint: 1 számjegyig; ISCED 3–4. aggregált szint 2 számjegyig (általános, szakképzés); ISCED 5. szint: 1 számjegyig; ISCED 6–8. szint: aggregált. Az ISCED tudományos 5–8. aggregált szintjén és az ISCED szakmai 5–8. aggregált szintjén történő adattovábbítás opcionális. Az oktatásra fordított kiadások tekintetében az állami támogatásban részesülő magántulajdonban lévő intézményekre és a független magántulajdonban lévő intézményekre történő bontás opcionális. A K + F kiadások csak a felsőoktatásra alkalmazandók.

Az oktatásra fordított kiadások ISCED-szint, forrás és ügylettípus szerint:

kiadás típusa: államháztartási kiadás (központi, regionális és helyi), pénzeszközök nemzetközi szervezetektől és egyéb külföldi forrásokból, a háztartások kiadásai és egyéb magánjogi szervezetek kiadásai,

az államháztartási kiadások ügylettípusai: közvetlen ráfordítás az állami intézményekre, közvetlen ráfordítás a magántulajdonban lévő intézményekre, teljes közvetlen ráfordítás valamennyi oktatási intézménytípusra (ebből tőkekiadással, kiegészítő szolgáltatásokkal és K + F tevékenységek miatt felmerült kiadásokkal összefüggő közvetlen ráfordítás), (nettó) átutalások regionális önkormányzatoknak, (nettó) átutalások helyi önkormányzatoknak, diákoknak/hallgatóknak/háztartásoknak nyújtott ösztöndíjak és egyéb támogatások, tanulmányi hitelek, átutalások és kifizetések egyéb magánjogi szervezeteknek,

nemzetközi szervezetektől és egyéb külföldi forrásokból származó pénzeszközök ügylettípusai: valamennyi intézménytípusnak közvetlenül folyósított nemzetközi kifizetések (ebből K + F kiadások fizetése), átutalások nemzetközi forrásokból az államigazgatás valamennyi szintjének; opcionális: állami intézményeknek közvetlenül folyósított nemzetközi kifizetések, magántulajdonban lévő intézményeknek közvetlenül folyósított nemzetközi kifizetések, átutalások nemzetközi forrásokból a központi államigazgatásnak, regionális önkormányzatoknak és helyi önkormányzatoknak,

a háztartások kiadásainak ügylettípusai: (nettó) kifizetések állami intézményeknek, (nettó) kifizetések magántulajdonban lévő intézményeknek, oktatási intézményeknek folyósított kifizetéseken kívül oktatási árukért és szolgáltatásokért eszközölt kifizetések; opcionális: kiegészítő szolgáltatásokért intézményeknek folyósított díjak, közvetlenül vagy közvetve oktatási intézmények által igényelt árukért folyósított kifizetések, a részvételhez nem közvetlenül szükséges árukért folyósított kifizetések, magántanításért folyósított kifizetések,

egyéb magánjogi szervezetek kiadásainak ügylettípusai: kifizetések állami intézményeknek, kifizetések magántulajdonban lévő intézményeknek, kifizetések valamennyi intézménytípusnak (ebből egyéb magánjogi szervezeteknek kifizetett K + F kiadások), diákoknak/hallgatóknak/háztartásoknak nyújtott ösztöndíjak és egyéb támogatások, tanulmányi hitelek; opcionális: magánvállalkozásoknak oktatási tevékenységekért folyósított kifizetések, kiegészítő szolgáltatásokért intézményeknek folyósított díjak,

az oktatásra fordított kiadások ISCED-szint, jelleg és az erőforrás kategóriája szerint. Kiadás jellege: állami intézményeknél felmerült kiadások és magántulajdonban lévő intézményeknél felmerült kiadások. Erőforrás-kategóriák: bérköltségekre fordított folyó kiadások, egyéb folyó kiadások, tőkekiadások, egyenlegváltozások miatti kiigazítások, kiegészítő szolgáltatások miatt felmerült kiadások, K + F tevékenységek miatt felmerült kiadások. A bérköltségekre fordított folyó kiadások további bontása opcionális: tanárok, egyéb pedagógiai, igazgatási és szakszemélyzet, kiszolgáló személyzet, bérek, nyugdíjkiadások és egyéb, nem bérjellegű juttatások szerint,

diákok száma a lefedettséget az oktatás finanszírozására vonatkozó statisztikákéhoz igazítva ISCED-szint, intézménytípus és a részvétel intenzitása szerint. Intézménytípusok: állami intézmények és magántulajdonban lévő intézmények. A részvétel intenzitása: teljes időben, részidőben, teljes idős egyenértékek.


(1)  NUTS 2. szint valamennyi ország esetében, kivéve Németországot és az Egyesült Királyságot (NUTS 1. szint).


II. MELLÉKLET

Az adatminőségre vonatkozó követelmények és a standard minőségjelentések

Az adatminőségre vonatkozó követelmények

Az oktatási és képzési rendszerekkel kapcsolatos adatminőségi követelmények alatt az ESR (1) minőségi előírásai értendők, melyek a relevanciára, a pontosságra, az időszerűségre és időbeli pontosságra, a hozzáférhetőségre és érthetőségre, az összehasonlíthatóságra és a koherenciára vonatkoznak.

Az adatoknak különösen az UNESCO/OECD/Eurostat oktatási rendszerekre vonatkozó adatgyűjtéséről szóló részletes iránymutatásban megállapított fogalommeghatározásoknak és fogalmaknak kell megfelelniük.

Standard adatminőség-jelentés

A Bizottság (Eurostat) minden évben, a 4. cikk (2) bekezdésében említett adattovábbítási határidő előtt 3 hónappal a Bizottság (Eurostat) számára már rendelkezésre álló, információkkal részben kitöltött szabványszerű éves minőségi jelentést bocsát a tagállamok rendelkezésére. A tagállamok a 4. cikk (2) bekezdésében említett kitöltött minőségi jelentést eljuttatják a Bizottsághoz (Eurostathoz).

Az standard adatminőség-jelentés a relevancia, a pontosság, az időszerűség és időbeli pontosság, a hozzáférhetőség és érthetőség, az összehasonlíthatóság és a koherencia aspektusának való megfelelést dokumentálja.

Az adatminőségi jelentésnek különösen az UNESCO/OECD/Eurostat oktatási rendszerekre vonatkozó adatgyűjtéséről szóló részletes iránymutatásban megállapított fogalommeghatározásoknak és fogalmaknak való megfelelést kell dokumentálnia.

Az UNESCO/OECD/Eurostat oktatási rendszerekre vonatkozó adatgyűjtéséről szóló részletes iránymutatásban megállapított fogalommeghatározásoktól és fogalmaktól való eltéréseket dokumentálni, magyarázni és ha lehetséges, számszerűsíteni kell.

A tagállamoknak különösen az I. mellékletben leírt módon a változók szintjén kell leírniuk a felhasznált forrásokat, továbbá a táblák és bontások szintjén egyértelműen jelölniük kell az esetleges becsléseket és felülvizsgálatokat.


(1)  Európai Statisztikai Rendszer (ESR).