21.9.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 251/7


A BIZOTTSÁG 907/2013/EU RENDELETE

(2013. szeptember 20.)

az általános megjelölések (megnevezések) használatára irányuló kérelmekre vonatkozó szabályok megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló, 2006. december 20-i 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 1. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1924/2006/EK rendelet 1. cikkének (4) bekezdése értelmében az olyan általános megjelölések (megnevezések) esetében, amelyeket hagyományosan élelmiszerfajták vagy italfajták olyan sajátosságának jelzésére használnak, amely hatással lehet az emberi egészségre, az érintett élelmiszer-ipari vállalkozók kérelmére mentesülhetnek az említett rendelet alkalmazása alól.

(2)

Annak biztosítása érdekében, hogy az általános megjelölésre vonatkozó kérelmekkel átlátható módon és ésszerű időn belül foglalkozzanak, az 1924/2006/EK rendelet 1. cikkének (4) bekezdése előírja, hogy a Bizottságnak szabályokat kell elfogadnia és közzétennie a kérelmek készítésére vonatkozóan.

(3)

Ezek a szabályok biztosítják a kérelem oly módon történő összeállítását, hogy az tartalmazzon minden olyan információt, amely a kérelem elbírálásához szükséges. Ezenkívül e szabályoknak lehetővé kell tenniük a Bizottság számára, hogy az általános megjelölés jellegétől és a kérelmezett eltérés mértékétől függően – amennyiben erre szükség van – kiegészítő információkat kérjen.

(4)

Annak elkerülése érdekében, hogy ugyanarra az általános megjelölésre (megnevezésre) egyszerre több kérelmet nyújtsanak be, helyénvaló engedélyezni, hogy az egyes élelmiszer-ipari ágazatokat képviselő kereskedelmi szövetségek tagjaik nevében kérelmet nyújthassanak be.

(5)

Annak érdekében, hogy egyebek között biztosítani lehessen a fogyasztók magas szintű védelmét, a felhasznált állítások nem lehetnek valótlanok, kétértelműek vagy megtévesztőek. Ugyanez az elv vonatkozik az olyan általános megjelölések (megnevezések) használatára is, amelyek adott esetben hatással lehetnek az emberi egészségre. E célkitűzés megvalósítása érdekében, valamint az arányosság elvével összhangban a nemzeti hatóságoknak – a Bíróság esetjogára is tekintettel – saját ítélőképességükre kell majd hagyatkozniuk annak megítélésekor, hogy hogyan reagálna az átlag fogyasztó egy adott esetben.

(6)

Az általános megjelöléseknek (megnevezéseknek) e rendelet hatálybalépése előtt legalább húsz évig bizonyítottan használatban kellett lenniük a tagállam(ok)ban.

(7)

A Bizottság konzultált a tagállamokkal,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az általános megjelölésre vonatkozó, az 1924/2006/EK rendelet 1. cikkének (4) bekezdése szerinti kérelmeket a mellékletben meghatározott szabályoknak megfelelően kell benyújtani és összeállítani.

2. cikk

Ez az rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. szeptember 20-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 404., 2006.12.30., 9. o.


MELLÉKLET

A.   RÉSZ

A kérelem benyújtása

1.

Az általános megjelölés használata egy vagy több tagállamban is kérelmezhető. A kérelmet egy tagállam nemzeti illetékes hatóságához kell benyújtani (a továbbiakban: fogadó tagállam). Az élelmiszer-ipari vállalkozók azon tagállamok közül választhatják ki a tagállamot, amelyikhez kérelmüket benyújtják, amelyekben az általános megjelölést már használják.

2.

A kérelmet elektronikus úton kell benyújtani az e melléklet B. részében felsorolt valamennyi elemmel együtt. A tagállamok szükség esetén papíralapú másolatot is kérhetnek. A melléklet B. részének 1.5 és 2. pontjában említett adatok esetében nem elegendő csupán egy referenciajegyzéket megadni.

3.

A kérelem beérkezése után a fogadó tagállam nemzeti illetékes hatóságának a feladata, hogy:

a kérelem kézhezvételétől számított 14 napon belül írásban visszaigazolja a kézhezvételt. A visszaigazolásnak tartalmaznia kell a kérelem kézhezvételének időpontját,

haladéktalanul tájékoztassa a Bizottságot oly módon, hogy továbbítja számára a kérelem összefoglalását,

amennyiben szükséges, a teljes kérelmet továbbítja a tagállam(ok)hoz, amely(ek)re vonatkozóan kérelmezik az általános megjelölés használatát (a továbbiakban: érintett tagállam(ok)),

amennyiben az érintett tagállam(ok) úgy véli(k), hogy a kérelem nem tartalmazza a melléklet B. részében előírt adatokat és információkat, arról négy héten belül tájékoztatja/tájékoztatják a fogadó tagállamot.

4.

A fogadó tagállam haladéktalanul, és az érintett tagállam(ok) által rendelkezésre bocsátott információkat is figyelembe véve ellenőrzi, hogy tartalmazza-e a kérelem a melléklet B. részében felsorolt összes információt. Amennyiben a kérelem nem tartalmaz minden, a melléklet B. részében előírt elemet, a fogadó tagállam felkéri a kérelmezőt a szükséges kiegészítő információk benyújtására, tájékoztatva őt az információk benyújtására rendelkezésre álló határidőről.

5.

Egy kérelem érvénytelennek tekintendő azokban az esetekben, amikor a kérelmező nem bocsátja rendelkezésre a fogadó tagállam által kért további információkat. Ilyenkor a fogadó tagállam tájékoztatja a kérelmezőt, a Bizottságot és bármely más érintett tagállamo(ka)t, ismertetve velük azokat az okokat, amelyek alapján a kérelmet érvénytelennek kell tekinteni. A kérelmezőnek lehetőséget kell adni arra, hogy ugyanazt a kérelmet valamely más tagállamban újra benyújtsa, kivéve azt/azokat a tagállamo(ka)t, amelyek számára nem bocsátotta rendelkezésre a kért adatokat.

6.

A fogadó tagállam haladéktalanul továbbítja az érvényes kérelmet a Bizottságnak és valamennyi tagállamnak, majd tájékoztatja erről a kérelmezőt. A Bizottság az érvényes kérelem kézhezvételétől számított 14 napon belül írásban visszaigazolja a fogadó tagállamnak a kézhezvételt.

7.

A fogadó tagállam és az érintett tagállam(ok) az érvényes kérelem hozzájuk való eljuttatásának időpontjától számított hat héten belül véleményt nyilvánítanak a Bizottságnak. Véleményükben meg kell állapítaniuk, hogy az általános megjelölés teljesíti-e az 1924/2006/EK rendelet 1. cikke (4) bekezdése szerinti mentességben való részesülés feltételeit, valamint hogy a kérelmet alátámasztják e a melléklet B. részének 1.3., 1.4. és 1.5. pontjában, illetve adott esetben 2. pontjában említett elemek. Emellett pedig meg kell adniuk a véleményüket alátámasztó indokokat. A véleményeket írásban kell benyújtani. Más tagállamok is benyújthatják a Bizottsághoz a kérelemre vonatkozó véleményüket, ugyanazon határidővel és ugyanazon feltételek mellett.

8.

Egy tagállam által benyújtott érvényes kérelem, valamint a melléklet e részének 7. pontjában említett vélemény(ek) beérkezését követően a Bizottság ésszerű időn belül elindítja az 1924/2006/EK rendelet 1. cikkének (4) bekezdése szerinti általános megjelölés jóváhagyási eljárását.

B.   RÉSZ

A kérelem tartalma

1.   Kötelező információk

A kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

1.1.   A kérelem összefoglalása, amely az alábbiakat tartalmazza:

a kérelmező neve és címe,

a kérelem tárgyát képező általános megjelölés,

azon élelmiszerfajták vagy italfajták rövid leírása, amelyre az általános megjelölés vonatkozik, és

az(ok) a tagállam(ok), amelyek tekintetében a kérelmező kérelmezi az általános megjelölés használat.

1.2.   A kérelmező

A kérelmet benyújtó élelmiszer-ipari vállalkozó és/vagy a kérelmező nevében a Bizottsággal folytatott kommunikációra felhatalmazott személy neve, címe és elérhetősége.

Általános megjelölés engedélyezése iránti kérelmeket kereskedelmi szövetségek is nyújthatnak be tagjaik nevében. Ez esetben a kereskedelmi szövetség nevét, címét és elérhetőségét és/vagy a kérelmező nevében a Bizottsággal folytatott kommunikációra felhatalmazott személy nevét, címét elérhetőségét kell megadni. Kívánatos lenne olyan információk benyújtása, amelyekben a kereskedelmi szövetség tagjai alátámasztják a kérelmet.

1.3.   A kérelem tárgyát képező általános megjelölés

1.

Az általános megjelölés az(ok)on a nyelv(ek)en, amelyeken hagyományosan használják. Az általános megjelölés angol nyelvű leírása, amennyiben szükséges.

2.

Az(ok) a tagállam(ok), amelyekben az általános megjelölést használják.

1.4.   Azok az élelmiszerfajták vagy italfajták, amelyekre az általános megjelölés vonatkozik

1.

Azon élelmiszerfajták vagy italfajták megnevezése, amelyeket azzal az általános megjelöléssel forgalmaznak, amelyekre a kérelem irányul.

2.

Részletes leírás, kiemelve azokat a jellegzetességeket és elemeket, amelyek megkülönböztetik a kérelem tárgyát képező általános megjelöléssel forgalmazott élelmiszerfajtát vagy italfajtát más, ugyanazon élelmiszerfajtákhoz vagy italfajtákhoz tartozó termékektől.

1.5.   Az általános megjelölés használatával kapcsolatos alátámasztó adatok

Vonatkozó bibliográfiai vagy másként ellenőrizhető adatok, amelyek alátámasztják, hogy az általános megjelöléssel ellátott élelmiszerfajták vagy italfajták e rendelet hatálybalépése előtt legalább 20 évig forgalomban voltak az érintett tagállam(ok) piacán.

2.   További, a tagállamok kérésére benyújtandó információk: az általános megjelölés fogyasztók általi megértésével/észlelésével kapcsolatos alátámasztó adatok

Mielőtt a Bizottsághoz továbbítanák a kérelmet, a fogadó tagállam és az érintett tagállamok – amennyiben úgy vélik, hogy a kérelem értékeléséhez erre szükség van – felkérhetik a kérelmezőt arra, hogy a következő információtípusok vonatkozásában további adatokat nyújtson be:

Releváns bizonyítékok vagy információk arra vonatkozóan, miként értik vagy észlelik a fogyasztók azokat a hatásokat, amelyek az általános megjelöléssel járhatnak. Ezeknek az adatoknak ki kell terjedniük arra/azokra a tagállam(ok)ra, amelyekben az általános megjelölést használják.

Releváns bizonyítékok és információk, amelyek bizonyítják, hogy a fogyasztók az általános megjelölést társítják a melléklet e részének 1.4. pontjában említett élelmiszerfajtákkal vagy italfajtákkal.

3.   Bármely további információ (opcionális)