8.8.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 213/1


A BIZOTTSÁG 759/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2013. április 30.)

a 809/2004/EK rendeletnek az átváltható vagy becserélhető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra vonatkozó közzétételi követelmények tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló, 2003. november 4-i 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatókban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2004. április 29-i 809/2004/EK bizottsági rendelet (2) meghatározza a 2003/71/EK irányelv 7. cikke (1) bekezdésének való megfelelés érdekében a különböző típusú értékpapírok tájékoztatóiban közlendő minimális információkat.

(2)

A részvényekre vonatkozó regisztrációs okmányok sémáinak alkalmazhatónak kell lenniük a részvényekre és egyéb, a részvényekkel egyenértékű átruházható értékpapírokra, de az egyéb olyan értékpapírokra is, amelyek átváltás vagy becserélés útján biztosítanak hozzáférést a kibocsátó tőkéjéhez azokban az esetekben, amikor a mögöttes részvények szabályozott piacra történő bevezetése még nem történt meg.

(3)

Amennyiben a mögöttes részvények kibocsátója ugyanazon csoporthoz tartozik, mint az átváltható vagy becserélhető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátója, de a mögöttes részvények nincsenek szabályozott piacra bevezetve, a befektetők nem férnek hozzá könnyen a kibocsátóra vonatkozó információkhoz. Következésképp helyénvaló a részvényregisztrációs séma alkalmazását kiterjeszteni a szóban forgó mögöttes részvényekre, illetve felvenni a tájékoztató elkészítéséhez használt kombinációk közé.

(4)

Amennyiben az opciós utalvánnyal rendelkező vagy származtatott értékpapírok a kibocsátó vagy annak csoportja részvényeinek megszerzésére jogosítanak fel, és a részvények szabályozott piacra nincsenek bevezetve, a származtatott értékpapírok értékpapírjegyzék-sémájában meghatározott releváns információkat helyénvaló a befektetők tudomására hozni.

(5)

Amennyiben a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok szabályozott piacra már bevezetett részvényekre átválthatók vagy becserélhetők, a mögöttes részvényekre vonatkozó információk már elérhetők a részvényesek és általában véve a befektetők számára. Következésképp egyértelművé kell tenni, hogy a tájékoztató értékpapírjegyzékének elkészítéséhez használt kombinációkban elegendő csupán a mögöttes eszköz típusáról, valamint arról nyilatkozni, hogy a mögöttes eszközre vonatkozó információk hol érhetők el.

(6)

Amennyiben a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok átválthatók vagy becserélhetők olyan részvényekre, amelyeket az értékpapír kibocsátója, vagy vele azonos csoporthoz tartozó jogalany bocsát ki vagy fog kibocsátani, és ezek a mögöttes részvények szabályozott piacra még nincsenek bevezetve, helyénvaló a befektetők felé nyilatkozni a mögöttes részvények kibocsátójának működő tőkéjéről, tőkeértékéről és eladósodottságáról is. A szóban forgó nyilatkozatok révén a befektetők a mögöttes részvények kibocsátójáról – annak üzletvitele folyamatosságának fenntarthatóságáról és tőkeértékéhez viszonyított eladósodottságáról – ugyanazt az információt kapják az értékpapírjegyzékben, mint ami közvetlenül a részvényekbe történő befektetés esetén a rendelkezésükre állna.

(7)

Amennyiben a mögöttes részvényeket harmadik fél bocsátja ki és azok nincsenek szabályozott piacra bevezetve, a befektetők nem férnek hozzá könnyen a mögöttes részvények leírásához. Következésképp helyénvaló a tájékoztató értékpapírjegyzékének elkészítéséhez használt kombinációkat kiegészíteni a mögöttes részvény leírását tartalmazó modullal.

(8)

A jogbiztonság érdekében a 809/2004/EK rendelet XVIII. mellékletének táblázatában pontosítani szükséges a tájékoztató elkészítéséhez használt sémák és modulok kombinálásának módját, ideértve azokat az eseteket is, amikor a sémáknak és a moduloknak csak bizonyos információelemeit kell szerepeltetni, például amikor a sémák és modulok meghatározott kombinációi miatt bizonyos információelemek adott esetben nem alkalmazandók, továbbá amikor a kibocsátó, az ajánlattevő vagy a szabályozott piacra történő bevezetést kérő személy a meghatározott küszöbértékek – például a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok legkisebb címlete – vagy a 809/2004/EK rendeletben meghatározott előírások szerint különböző sémák és modulok közül választhat.

(9)

A 809/2004/EK rendelet egységes terminológiájának biztosítása érdekében a „kötvény” kifejezés helyett a „hitelviszonyt megtestesítő értékpapír” kifejezést célszerű használni.

(10)

A 809/2004/EK rendelet II. mellékletében meghatározott, az előzetes pénzügyi információkra vonatkozó modul alkalmazásának feltétele a kibocsátó méretében bekövetkező jelentős bruttó változás, ezért a rendelet II. mellékletének feltételes alkalmazását jelzendő, helyénvaló a rendelet XVIII. mellékletének a regisztrációs okmányra alkalmazandó, „MODUL” című oszlopának megnevezését az „(adott esetben)” kifejezéssel kiegészíteni.

(11)

Az átváltható vagy becserélhető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a tulajdonosaikat megillető jegyzési jogok gyakorlása esetén hozzáférést biztosíthatnak a kibocsátó új részvényeihez. Ennek megfelelően a kibocsátó új részvényeire átváltható vagy becserélhető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok jogosultsági kibocsátásaira ugyancsak célszerű a 809/2004/EK rendelet 26a. cikke szerinti arányos közzétételi szabályokat alkalmazni, feltéve, hogy a mögöttes részvények a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátója által kibocsátott új részvények. A kis- és középvállalkozások, valamint a kis piaci tőkeértékű vállalatok által kibocsátott részvényekre átváltható vagy becserélhető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ajánlattételi tájékoztatójára, illetve szabályozott piacra történő bevezetéséhez szükséges tájékoztatójára ugyancsak célszerű a 809/2004/EK rendelet 26a. cikke szerinti arányos közzétételi szabályokat alkalmazni. Ennek megfelelően a kis- és középvállalkozások, valamint a kis piaci tőkeértékű vállalatok által kibocsátott részvényekre átváltható vagy becserélhető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok jogosultsági kibocsátásaira alkalmazandó sémák és modulok kombinációját szerepeltetni kell a XVIII. mellékletben.

(12)

Tekintettel arra, hogy az e rendelet által bevezetett új követelményekhez való alkalmazkodáshoz átmeneti időszakot kell biztosítani a kibocsátók számára, e rendelet csak azon tájékoztatókra és alaptájékoztatókra alkalmazandó, amelyeket az illetékes hatóságok a rendelet hatálybalépésének napján vagy azt követően hagytak jóvá.

(13)

Ezért a 809/2004/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 809/2004/EK rendelet módosításai

A 809/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 6. cikk szövege az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3)   Amennyiben az opciós utalvánnyal rendelkező részvény a kibocsátó részvényeinek megszerzésére jogosít fel, és ezek a részvények szabályozott piacra nincsenek bevezetve, a XII. mellékletben meghatározott sémának megfelelő információkat is meg kell adni, a 4.2.2. pont kivételével.”

2.

A 8. cikk a következő (3), (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(3)   Amennyiben a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok szabályozott piacra már bevezetett részvényekre átválthatók vagy becserélhetők, a XII. mellékletben meghatározott séma 4.2.2. pontjában előírt információt is meg kell adni.

(4)   Amennyiben a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok átválthatók vagy becserélhetők olyan részvényekre, amelyeket az értékpapír kibocsátója, vagy vele azonos csoporthoz tartozó jogalany bocsát ki vagy fog kibocsátani, és ezek a mögöttes részvények szabályozott piacra még nincsenek bevezetve, a mögöttes részvények kibocsátójáról a III. mellékletben meghatározott séma 3.1. és 3.2. pontja szerinti, vagy – az adott esettől függően – a XXIV. mellékletben meghatározott arányos séma 3.1. és 3.2. pontja szerinti információt is meg kell adni.

(5)   Amennyiben az opciós utalvánnyal rendelkező, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír a kibocsátó részvényeinek megszerzésére jogosít fel, és ezek a részvények szabályozott piacra nincsenek bevezetve, a XII. mellékletben meghatározott sémának megfelelő információkat is meg kell adni, a 4.2.2. pont kivételével.”

3.

A 15. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A séma a 6., 8. és 16. cikkben említett egyéb értékpapírjegyzékek alkalmazási körébe nem tartozó értékpapírok esetében alkalmazandó, a 6. cikk (3) bekezdésében, a 8. cikk (3) és (5) bekezdésében, valamint a 16. cikk (3) és (5) bekezdésében említett esetek kivételével. A séma egyes olyan értékpapírokra alkalmazandó, amelyeknél a fizetési és/vagy teljesítési kötelezettség mögöttes értékpapírhoz kapcsolódik.”

4.

A 16. cikk a következő (3), (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(3)   Amennyiben a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok szabályozott piacra már bevezetett részvényekre átválthatók vagy becserélhetők, a XII. mellékletben meghatározott séma 4.2.2. pontjában előírt információt is meg kell adni.

(4)   Amennyiben a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok átválthatók vagy becserélhetők olyan részvényekre, amelyeket az értékpapír kibocsátója, vagy vele azonos csoporthoz tartozó jogalany bocsát ki vagy fog kibocsátani, és ezek a mögöttes részvények szabályozott piacra még nincsenek bevezetve, a mögöttes részvények kibocsátójáról a III. mellékletben meghatározott séma 3.1. és 3.2. pontja szerinti, vagy – az adott esettől függően – a XXIV. mellékletben meghatározott arányos séma 3.1. és 3.2. pontja szerinti információt is meg kell adni.

(5)   Amennyiben az opciós utalvánnyal rendelkező, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír a kibocsátó részvényeinek megszerzésére jogosít fel, és ezek a részvények szabályozott piacra nincsenek bevezetve, a XII. mellékletben meghatározott sémának megfelelő információkat is meg kell adni, a 4.2.2. pont kivételével.”

5.

A 17. cikk (2) bekezdésének 2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„2.

ezeket a részvényeket vagy részvénnyel egyenértékű egyéb átruházható értékpapírokat az értékpapír kibocsátója vagy vele azonos csoportba tartozó jogalany vagy harmadik fél bocsátja ki, vagy fogja kibocsátani, és az értékpapírokra vonatkozó tájékoztató engedélyezésének időpontjában még nem kereskednek ezekkel szabályozott piacon vagy azzal egyenértékű, Unión kívüli piacon, továbbá a mögöttes részvények vagy részvénnyel egyenértékű egyéb átruházható értékpapírok fizikai teljesítésű elszámolást tesznek lehetővé.”

6.

A XIV. melléklet címének helyébe a következő szöveg lép:

A mögöttes részvényre vonatkozó kiegészítő információt tartalmazó modul”.

7.

A XVIII. melléklet helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Átmeneti rendelkezés

(1)   Ez a rendelet nem alkalmazandó a tájékoztató vagy alaptájékoztató kiegészítéseinek jóváhagyására, ha a tájékoztatót vagy alaptájékoztatót a 3. cikkben említett dátumot megelőzően hagyták jóvá.

(2)   Amennyiben a 2003/71/EK irányelv 18. cikkével összhangban a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága a 3. cikkben említett dátumnál korábban jóváhagyott tájékoztatóval vagy alaptájékoztatóval kapcsolatban jóváhagyási igazolással értesíti a fogadó tagállam illetékes hatóságát, a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága az igazolásban egyértelműen jelzi, hogy a tájékoztató vagy az alaptájékoztató jóváhagyása a 3. cikkben említett dátumot megelőzően történt.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. április 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 345., 2003.12.31., 64. o.

(2)  HL L 149., 2004.4.30., 1. o.


MELLÉKLET

„XVIII. MELLÉKLET

I.   RÉSZ

Kombinációs táblázat

Sz.

XVIII. MELLÉKLET

I. rész

REGISZTRÁCIÓS OKMÁNY

SÉMÁK

MODUL

SÉMÁK

ÉRTÉKPAPÍRFAJTÁK

Rész-vény

Hitel-viszonyt meg-testesítő és származ-tatott értékpapír

(< 100 000 EUR)

Hitel-viszonyt meg-testesítő és származ-tatott értékpapír

(≥ 100 000 EUR)

Eszközfedezetű értékpapír

Banki hitel-viszonyt meg-testesítő és származ-tatott értékpapír

Előzetes információk

(adott esetben)

Zárt végű kollektív befektetési vállalkozás

Államok és regionális és helyi hatóságaik

Nemzetközi közjogi szervek/OECD-tagállam által garantált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

1.

Részvény (elsőbbségi részvény, visszaváltható részvény, elsőbbségi jegyzési jogot biztosító részvény stb.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (névre szóló, fix kamatozású; változó kamatozású; strukturált hitelviszonyt megtestesítő értékpapír stb.) 100 000 EUR-nál kisebb címletértékű

 

VAGY

 

 

VAGY

 

 

 

 

3.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (névre szóló, fix kamatozású kötvény; változó kamatozású; strukturált kötvény stb.) legalább 100 000 EUR címletértékű

 

 

VAGY

 

VAGY

 

 

 

 

4.

Harmadik fél által garantált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

 

VAGY

VAGY

 

VAGY

 

 

 

 

5.

Harmadik fél által garantált, származtatott értékpapír

 

VAGY

VAGY

 

VAGY

 

 

 

 

6.

Eszközfedezetű értékpapír

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Harmadik félnek, a kibocsátónak vagy a csoportnak szabályozott piacra bevezetett részvényeire átváltható vagy becserélhető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

 

VAGY

VAGY

 

VAGY

 

 

 

 

8.

Harmadik félnek szabályozott piacra be nem vezetett részvényeire cserélhető vagy átváltható, hitel-viszonyt meg-testesítő értékpapír

A átváltható vagy becserélhető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátója

 

VAGY

VAGY

 

VAGY

 

 

 

 

A (mögöttes) részvények kibocsátója

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

A kibocsátó szabályozott piacra be nem vezetett részvényeire átváltható vagy becserélhető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

A csoport szabályozott piacra be nem vezetett részvényeire átváltható vagy becserélhető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

A átváltható vagy becserélhető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátója

 

VAGY

VAGY

 

VAGY

 

 

 

 

A (mögöttes) részvények kibocsátója

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, a kibocsátó szabályozott piacra be nem vezetett részvényeinek megszerzésére jogosító opciós utalvánnyal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Részvény, a kibocsátó szabályozott piacra be nem vezetett részvényeinek megszerzésére jogosító opciós utalvánnyal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Származtatott értékpapír, amely a kibocsátó szabályozott piacra be nem vezetett részvényeinek jegyzésére vagy megszerzésére jogosít

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Származtatott értékpapír, amely a vállalatcsoport szabályozott piacra be nem vezetett részvényeinek megszerzésére jogosít

 

VAGY

VAGY

 

VAGY

 

 

 

 

15.

Származtatott értékpapír, amely a kibocsátó vagy a vállalatcsoport szabályozott piacra bevezetett részvényeinek jegyzésére vagy megszerzésére jogosít, valamint a kibocsátónak vagy a vállalatcsoportnak a szabályozott piacra be nem vezetett részvényeitől eltérő, mögöttes értékpapírokhoz kapcsolódó származtatott értékpapír (ideértve a készpénzes elszámolásra jogosító származtatott értékpapírokat)

 

VAGY

VAGY

 

VAGY

 

 

 

 


Sz.

XVIII. MELLÉKLET

I. rész

ÉRTÉKPAPÍRJEGYZÉK

SÉMÁK

KIEGÉSZÍTŐ MODULOK

ÉRTÉKPAPÍRFAJTÁK

Részvény

Hitelviszonyt megtestesítő

(< 100 000 EUR)

Hitelviszonyt megtestesítő

(≥ 100 000 EUR)

Származ-tatott értékpapír

Garancia

Eszköz-fedezetű értékpapír

Mögöttes részvény

1.

Részvény (elsőbbségi részvény, visszaváltható részvény, elsőbbségi jegyzési jogot biztosító részvény stb.)

 

 

 

 

 

 

 

2.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (névre szóló, fix kamatozású, változó kamatozású, strukturált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír stb.) 100 000 EUR-nál kisebb címletértékű

 

 

 

 

 

 

 

3.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (névre szóló, fix kamatozású, változó kamatozású, strukturált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír stb.) legalább 100 000 EUR címletértékű

 

 

 

 

 

 

 

4.

Harmadik fél által garantált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

 

VAGY

VAGY

 

 

 

 

5.

Harmadik fél által garantált, származtatott értékpapír

 

 

 

 

 

 

 

6.

Eszközfedezetű értékpapír

 

VAGY

VAGY

 

 

 

 

7.

Harmadik félnek, a kibocsátónak vagy a csoportnak a szabályozott piacra bevezetett részvényeire átváltható vagy becserélhető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

 

VAGY

VAGY

ÉS kizárólag a 4.2.2. pont szerinti információk

 

 

 

8.

Harmadik félnek szabályozott piacra be nem vezetett részvényeire átváltható vagy becserélhető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Átváltható vagy becserélhető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

 

VAGY

VAGY

 

 

 

 

(Mögöttes) részvény

 

 

 

 

 

 

ÉS a 2. pont kivételével

9.

A kibocsátó szabályozott piacra be nem vezetett részvényeire átváltható vagy becserélhető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

ÉS kizárólag a 3.1. és 3.2. pont szerinti információk

VAGY

VAGY

 

 

 

 

10.

A csoport szabályozott piacra be nem vezetett részvényeire átváltható vagy becserélhető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Átváltható vagy becserélhető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

 

VAGY

VAGY

 

 

 

 

(Mögöttes) részvény

ÉS kizárólag a 3.1. és 3.2. pont szerinti információk

 

 

 

 

 

 

11.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír a kibocsátó szabályozott piacra be nem vezetett részvényeinek megszerzésére jogosító opciós utalvánnyal

 

VAGY

VAGY

ÉS a 4.2.2. pont kivételével

 

 

 

12.

Részvény, a kibocsátó szabályozott piacra be nem vezetett részvényeinek megszerzésére jogosító opciós utalvánnyal

 

 

 

ÉS a 4.2.2. pont kivételével

 

 

 

13.

Származtatott értékpapír, amely a kibocsátó szabályozott piacra be nem vezetett részvényeinek jegyzésére vagy megszerzésére jogosít

 

 

 

ÉS a 4.2.2. pont kivételével

 

 

 

14.

Származtatott értékpapír, amely a vállalatcsoport szabályozott piacra be nem vezetett részvényeinek megszerzésére jogosít

 

 

 

ÉS a 4.2.2. pont kivételével

 

 

 

15.

Származtatott értékpapír, amely a kibocsátó vagy a vállalatcsoport szabályozott piacra bevezetett részvényeinek jegyzésére vagy megszerzésére jogosít, valamint a kibocsátónak vagy a vállalatcsoportnak a szabályozott piacra be nem vezetett részvényeitől eltérő, mögöttes értékpapírokhoz kapcsolódó származtatott értékpapír (ideértve a készpénzes elszámolásra jogosító származtatott értékpapírokat)

 

 

 

 

 

 

 

II   RÉSZ

Kombinációs táblázat a kibocsátó részvényeire átváltható vagy becserélhető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok jogosultsági kibocsátásaira, valamint a kibocsátó részvényeire átváltható vagy becserélhető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok jogosultsági kibocsátásaira vonatkozóan, amennyiben a jogosultsági kibocsátást és a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátását kis- és középvállalat (kkv) vagy kis piaci tőkeértékű vállalat hajtja végre (arányos közzétételi szabályok)

A kibocsátó ugyanakkor úgy is dönthet, hogy az általános közzétételi szabályoknak megfelelően készíti el a tájékoztatót.

Sz.

XVIII. MELLÉKLET

II. rész: Arányos közzétételi szabályok

REGISZTRÁCIÓS OKMÁNY

SÉMÁK

MODUL

SÉMÁK

ÉRTÉKPAPÍRFAJTÁK

Részvény

Hitel-viszonyt meg-testesítő és származ-tatott értékpapír

(< 100 000 EUR)

Hitel-viszonyt meg-testesítő és származ-tatott értékpapír

(≥ 100 000 EUR)

Eszköz-fedezetű értékpapír

Banki hitel-viszonyt meg-testesítő és származ-tatott értékpapír

Előzetes információk

(adott esetben)

Zárt végű kollektív befektetési vállalkozás

Államok és regionális és helyi hatóságaik

Nemzetközi közjogi szervek/OECD-tagállam által garantált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

1.

A kibocsátó részvényire átváltható vagy becserélhető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok jogosultsági kibocsátásai, amikor a kibocsátó ugyanazon osztályba tartozó részvényei szabályozott piacra vagy multilaterális kereskedési rendszerbe már be vannak vezetve, feltéve, hogy teljesülnek a 26a. cikk (2) bekezdésében előírt követelmények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Kkv vagy kis piaci tőkeértékű vállalat által kibocsátott, harmadik félnek, a kibocsátónak vagy a csoportnak szabályozott piacra bevezetett részvényeire átváltható vagy becserélhető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

 

VAGY

VAGY

 

VAGY

 

 

 

 

3.

Kkv vagy kis piaci tőkeértékű vállalat által kibocsátott, harmadik félnek szabályozott piacra be nem vezetett részvényeire átváltható vagy becserélhető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Átváltható vagy becserélhető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

 

VAGY

VAGY

 

VAGY

 

 

 

 

(Mögöttes) részvény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Kkv vagy kis piaci tőkeértékű vállalat által kibocsátott, a kibocsátó szabályozott piacra be nem vezetett részvényeire átváltható vagy becserélhető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Kkv vagy kis piaci tőkeértékű vállalat által kibocsátott, a csoport szabályozott piacra be nem vezetett részvényeire átváltható vagy becserélhető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Átváltható vagy becserélhető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

 

VAGY

VAGY

 

VAGY

 

 

 

 

(Mögöttes) részvény

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sz.

XVIII. MELLÉKLET

II. rész: Arányos közzétételi szabályok

ÉRTÉKPAPÍRJEGYZÉK

SÉMÁK

KIEGÉSZÍTŐ MODULOK

ÉRTÉKPAPÍRFAJTÁK

Részvény

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

(< 100 000 EUR)

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

≥ 100 000 EUR)

Származtatott értékpapír

Garancia

Eszköz-fedezetű értékpapír

Mögöttes részvény

1.

A kibocsátó részvényire átváltható vagy becserélhető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok jogosultsági kibocsátásai, amikor a kibocsátó ugyanazon osztályba tartozó részvényei szabályozott piacra vagy multilaterális kereskedési rendszerbe már be vannak vezetve, feltéve, hogy teljesülnek a 26a. cikk (2) bekezdésében előírt követelmények

ÉS kizárólag a 3.1. és 3.2. pont szerinti információk

VAGY

VAGY

 

 

 

ÉS a 2. pont kivételével

2.

Kkv vagy kis piaci tőkeértékű vállalat által kibocsátott, harmadik félnek, a kibocsátónak vagy a csoportnak szabályozott piacra bevezetett részvényeire átváltható vagy becserélhető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

 

VAGY

VAGY

ÉS kizárólag a 4.2.2. pont szerinti információ

 

 

 

3.

Kkv vagy kis piaci tőkeértékű vállalat által kibocsátott, harmadik félnek szabályozott piacra be nem vezetett részvényeire átváltható vagy becserélhető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Átváltható vagy becserélhető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

 

VAGY

VAGY

 

 

 

 

Mögöttes részvény

 

 

 

 

 

 

ÉS a 2. pont kivételével

4.

Kkv vagy kis piaci tőkeértékű vállalat által kibocsátott, a kibocsátó szabályozott piacra be nem vezetett részvényeire átváltható vagy becserélhető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

ÉS kizárólag a 3.1. és 3.2. pont szerinti információk

VAGY

VAGY

 

 

 

 

5.

Kkv vagy kis piaci tőkeértékű vállalat által kibocsátott, a csoport szabályozott piacra be nem vezetett részvényeire átváltható vagy becserélhető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

 

VAGY

VAGY

 

 

 

 

(Mögöttes) részvény

ÉS kizárólag a 3.1. és 3.2. pont szerinti információk”