27.7.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 202/11


A BIZOTTSÁG 724/2013/EU RENDELETE

(2013. július 26.)

a 231/2012/EU rendelet bizonyos poliolokra vonatkozó specifikációk tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 2008. december 16-i 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikkére,

tekintettel az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról szóló, 2008. december 16-i 1331/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 231/2012/EU bizottsági rendelet (3) meghatározza az 1333/2008/EK rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékanyagok specifikációit.

(2)

Az 1331/2008/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében említett egységes eljárással összhangban lehetőség van a szóban forgó specifikációk naprakésszé tételére, vagy a Bizottság kezdeményezésére, vagy kérelem benyújtása esetén.

(3)

2011. november 29-én kérelem érkezett e specifikációk bizonyos poliolok tekintetében történő módosítására, amit ezt követően a tagállam számára hozzáférhetővé tettek.

(4)

A 231/2012/EU rendelet meghatározza a mannitra (E 421(i)) és az erjesztéssel gyártott mannitra (E 421(ii)) vonatkozó specifikációkat. A nagyobb fokú egyértelműség és összhang érdekében a jelenleg engedélyezett „Mannit (E 421(i))” élelmiszer-adalékanyagot „Hidrogénezéssel előállított mannit”-ra kell átnevezni, és meghatározását ennek megfelelően meg kell változtatni. A szóban forgó élelmiszer-adalékanyag specifikációját ezért módosítani kell.

(5)

Az izomalt (E 953) gyártása két szakaszból álló eljárással történik, amelynek során a cukrot először izomaltulózzá alakítják, majd hidrogénezik. A kristályos formát az ezt követő szárítási folyamattal nyerik. Kérelem érkezett az izomalt egy másik formájának, az izomalt vizes oldatának a 231/2012/EU rendeletben meghatározott specifikációk közé történő felvételére vonatkozóan. Az izomalt javasolt formája megfelel e specifikációknak, és kereskedelmi használatra hozzáférhető. Költség- és időhatékony megoldást jelent az ipar számára, ezért érdeklődésre lehet számítani például az édességgyártók részéről. Következésképpen módosítani kell az izomaltra (E 953) vonatkozóan a specifikációkban található leírást.

(6)

A 231/2012/EU rendelettel meghatározott specifikációk alapján a poliolokkal szemben támasztott tisztasági kritériumok egyike a demineralizáció mértéke vagy a kloridok, szulfátok és/vagy a szulfáthamu formájában jelen lévő maradék ásványok mennyisége. Ugyanezeket a poliolokat felhasználják gyógyszeripari termékek segédanyagaiként is, és az Európai Gyógyszerkönyv elfogadta a vezetőképességet mint a demineralizáció mértékének poliolokban történő megfigyelésére alkalmas módszert. Ezzel a korábbi három lépésből álló mérés (kloridok, szulfátok és/vagy szulfáthamu mennyiségének megállapítása) helyébe egyetlen, egyszerűbben kivitelezhető, költséghatékony és környezetbarát mérés lépett. Ennek megfelelően módosítani kell a szorbit (E 420 (i)), a szorbitszirup (E 420 (ii)), a mannit (E 421 (i)), az erjesztéssel gyártott mannit (E 421 (ii)), az izomalt (E 953), a maltit (E 965 (i)), a maltitszirup (E 965 (ii)), a xilit (E 967) és az eritrit (E 968) élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó specifikációkat oly módon, hogy törölni kell a kloridokra, a szulfátokra és a szulfáthamura vonatkozó kritériumokat és egyetlen kritériummal, a vezetőképességgel kell helyettesíteni őket.

(7)

Az 1331/2008/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének alapján a Bizottságnak ki kell kérnie a Hatóság véleményét az élelmiszer-adalékanyagok uniós jegyzékének naprakésszé tétele érdekében, kivéve, ha a szóban forgó frissítések valószínűsíthetően nem gyakorolnak hatást az emberi egészségre. Mivel a naprakésszé tétel jelen esetben nincs hatással az emberi egészségre, nem szükséges kikérni az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság véleményét.

(8)

A 231/2012/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével, és sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem ellenezte azokat,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 231/2012/EU rendelet melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. július 26-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 354., 2008.12.31., 16. o.

(2)  HL L 354., 2008.12.31., 1. o.

(3)  HL L 83., 2012.3.22., 1. o.


MELLÉKLET

A 231/2012/EU rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az E 420 (i) szorbit élelmiszer-adalékanyag bejegyzésében a tisztaságra vonatkozó specifikációk helyébe a következő lép:

Tisztaság

Víztartalom

Legfeljebb 1,5 % (Karl Fischer-módszer)

Vezetőképesség

Legfeljebb 20 μS/cm (20 %-os szárazanyagot tartalmazó oldatra), 20 °C hőmérsékleten

Redukáló cukrok

Legfeljebb 0,3 % (glükózként, száraz tömegre)

Összes cukor

Legfeljebb 1 % (glükózként, száraz tömegre)

Nikkel

Legfeljebb 2 mg/kg (száraz tömegre)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg (száraz tömegre)

Ólom

Legfeljebb 1 mg/kg (száraz tömegre)”

2.

Az E 420 (ii) szorbitszirup élelmiszer-adalékanyag bejegyzésében a tisztaságra vonatkozó specifikációk helyébe a következő lép:

Tisztaság

Víztartalom

Legfeljebb 31 % (Karl Fischer-módszer)

Vezetőképesség

Legfeljebb 10 μS/cm (magára a termékre), 20 °C hőmérsékleten

Redukáló cukrok

Legfeljebb 0,3 % (glükózként, száraz tömegre)

Nikkel

Legfeljebb 2 mg/kg (száraz tömegre)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg (száraz tömegre)

Ólom

Legfeljebb 1 mg/kg (száraz tömegre)”

3.

Az E 421 (i) mannit élelmiszer-adalékanyag bejegyzése a következőképpen módosul:

a)

a cím helyébe a következő szöveg lép:

E 421 (i) HIDROGÉNEZÉSSEL ELŐÁLLÍTOTT MANNIT”

b)

a meghatározás helyébe a következő szöveg lép:

Meghatározás

Glükózt és/vagy fruktózt tartalmazó szénhidrátoldatok katalitikus hidrogénezésével készített anyag.

A termék legalább 96 % mannitot tartalmaz. A termék mannittól különböző része főként szorbitból (legfeljebb 2 %), maltitból (legfeljebb 2 %) és izomaltból (1,1 GPM (1-O-alfa-D-Glükopiranozil-D-mannit-dehidrát): legfeljebb 2 % és 1,6 GPS (6-O-alfa-D-Glükopiranozil-D-Szorbit): legfeljebb 2 %) áll. A meghatározatlan szennyezők külön-külön legfeljebb 0,1 %-ban lehetnek jelen.”

c)

a tisztaságra vonatkozó specifikációk helyébe a következő szöveg lép:

Tisztaság

Víztartalom

Legfeljebb 0,5 % (Karl Fischer-módszer)

Vezetőképesség

Legfeljebb 20 μS/cm (20 %-os szárazanyagot tartalmazó oldatra), 20 °C hőmérsékleten

Redukáló cukrok

Legfeljebb 0,3 % (glükózként)

Összes cukor

Legfeljebb 1 % (glükózként)

Nikkel

Legfeljebb 2 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 1 mg/kg”

4.

Az E 421 (ii) erjesztéssel készült mannit élelmiszer-adalékanyag bejegyzésében a tisztaságra vonatkozó specifikációk helyébe a következő lép:

Tisztaság

Arabit

Legfeljebb 0,3 %

Víztartalom

Legfeljebb 0,5 % (Karl Fischer-módszer)

Vezetőképesség

Legfeljebb 20 μS/cm (20 %-os szárazanyagot tartalmazó oldatra), 20 °C hőmérsékleten

Redukáló cukrok

Legfeljebb 0,3 % (glükózként)

Összes cukor

Legfeljebb 1 % (glükózként)

Ólom

Legfeljebb 1 mg/kg”

5.

Az E 953 izomalt élelmiszer-adalékanyag bejegyzése a következőképpen módosul:

a)

a meghatározásra vonatkozó specifikáció helyébe a következő szöveg lép:

Meghatározás

Szagtalan, fehér, kissé higroszkópos, kristályos massza vagy vizes oldat legalább 60 % koncentrációval”

b)

a tisztaságra vonatkozó specifikációk helyébe a következő szöveg lép:

Tisztaság

Víztartalom

Legfeljebb 7 % szilárd termék esetében (Karl Fischer-módszer)

Vezetőképesség

Legfeljebb 20 μS/cm (20 %-os szárazanyagot tartalmazó oldatra), 20 °C hőmérsékleten

D-Mannit

Legfeljebb 3 %

D-Szorbit

Legfeljebb 6 %

Redukáló cukrok

Legfeljebb 0,3 % (glükózként, száraz tömegre)

Nikkel

Legfeljebb 2 mg/kg (száraz tömegre)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg (száraz tömegre)

Ólom

Legfeljebb 1 mg/kg (száraz tömegre)”

6.

Az E 965 (i) maltit élelmiszer-adalékanyag bejegyzésében a tisztaságra vonatkozó specifikációk helyébe a következő lép:

Tisztaság

Vizes oldata

Az oldat átlátszó és színtelen

Víztartalom

Legfeljebb 1 % (Karl Fischer-módszer)

Vezetőképesség

Legfeljebb 20 μS/cm (20 %-os szárazanyagot tartalmazó oldatra), 20 °C hőmérsékleten

Redukáló cukrok

Legfeljebb 0,1 % (glükózként, vízmentes anyagra)

Nikkel

Legfeljebb 2 mg/kg (vízmentes anyagra)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg (vízmentes anyagra)

Ólom

Legfeljebb 1 mg/kg (vízmentes anyagra)”

7.

Az E 965 (ii) maltitszirup élelmiszer-adalékanyag bejegyzésében a tisztaságra vonatkozó specifikációk helyébe a következő lép:

Tisztaság

Vizes oldata

Az oldat átlátszó és színtelen

Víztartalom

Legfeljebb 31 % (Karl Fischer-módszer)

Vezetőképesség

Legfeljebb 10 μS/cm (magára a termékre), 20 °C hőmérsékleten

Redukáló cukrok

Legfeljebb 0,3 % (glükózként, vízmentes anyagra)

Nikkel

Legfeljebb 2 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 1 mg/kg”

8.

Az E 967 xilit élelmiszer-adalékanyag bejegyzésében a tisztaságra vonatkozó specifikációk helyébe a következő lép:

Tisztaság

Víztartalom

Legfeljebb 1 % (Karl Fischer-módszer)

Vezetőképesség

Legfeljebb 20 μS/cm (20 %-os szárazanyagot tartalmazó oldatra), 20 °C hőmérsékleten

Redukáló cukrok

Legfeljebb 0,2 % (glükózként, száraz tömegre)

Más többértékű alkoholok

Legfeljebb 1 % (száraz tömegre)

Nikkel

Legfeljebb 2 mg/kg (száraz tömegre)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg (száraz tömegre)

Ólom

Legfeljebb 1 mg/kg (száraz tömegre)”

9.

Az E 968 eritrit élelmiszer-adalékanyag bejegyzésében a tisztaságra vonatkozó specifikációk helyébe a következő lép:

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 0,2 % (70 °C, 6 óra, vákuumexszikkátorban)

Vezetőképesség

Legfeljebb 20 μS/cm (20 %-os szárazanyagot tartalmazó oldatra), 20 °C hőmérsékleten

Redukáló anyagok:

Legfeljebb 0,3 %, D-glükózként

Ribit és glicerin

Legfeljebb 0,1 %

Ólom

Legfeljebb 0,5 mg/kg”