13.7.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 192/1


A BIZOTTSÁG 665/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2013. május 3.)

a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a porszívók energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről szóló, 2010. május 19-i 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 11. cikkére,

mivel:

(1)

A 2010/30/EU irányelv értelmében a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat köteles elfogadni azon energiával kapcsolatos termékek címkézésére vonatkozóan, amelyekben megvan a lehetőség a jelentős energiamegtakarításra, és amelyek azonos rendeltetésű típusainak műszaki jellemzői jelentős eltérést mutatnak.

(2)

Az Unión belül a porszívók energiafelhasználása a teljes energiaigény jelentős részét teszi ki. A porszívók energiafogyasztása jelentős mértékben csökkenthető.

(3)

A nedves-, a nedves-száraz, a robot-, az ipari, a központi és az akkumulátoros porszívók, valamint a padlófényező gépek és a kerti szívógépek sajátos jellemzőkkel rendelkeznek, ezért nem célszerű őket e rendelet keretében szabályozni.

(4)

A címkén feltüntetendő információkat olyan megbízható, pontos és megismételhető mérési módszerekkel indokolt meghatározni, amelyek figyelembe veszik az általánosan elismert legkorszerűbb mérési eljárásokat, beleértve – amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak – az európai szabványosításról szóló, 2012. október 25-i 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) I. mellékletében felsorolt európai szabványügyi szervezetek által elfogadott harmonizált szabványokban foglaltakat is.

(5)

E rendeletben indokolt egységesen meghatározni a porszívók címkéjének kivitelét és tartalmát.

(6)

E rendeletben rögzíteni kell a porszívók műszaki dokumentációjára és termékismertető adatlapjára vonatkozó követelményeket.

(7)

E rendeletben meg kell határozni azon adatok körét, amelyeket a távértékesítés valamennyi formája esetén a porszívók reklámanyagaiban és műszaki promóciós anyagaiban fel kell tüntetni.

(8)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy e rendelet rendelkezéseit a technológiai haladásra való tekintettel felül kell vizsgálni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)   Ez a rendelet címkézési és kiegészítő termékinformációs követelményeket állapít meg a villamos hálózatról működtethető porszívókra vonatkozóan, beleértve a hibrid hajtású porszívókat is.

(2)   Ez a rendelet nem alkalmazandó:

a)

a nedves-, a nedves-száraz, az akkumulátoros, a robot-, az ipari és a központi porszívókra;

b)

a padlófényező gépekre;

c)

a kerti szívógépekre.

2. cikk

Fogalommeghatározások

A 2010/30/EU irányelv 2. cikkében található fogalommeghatározásokon túlmenően e rendelet alkalmazásában:

1.   „porszívó”: a készülékben létrehozott alacsony nyomás által keltett légáram segítségével a tisztítandó felületről szennyeződéseket eltávolító készülék;

2.   „hibrid hajtású porszívó”: villamos hálózatról és akkumulátorral egyaránt működtethető porszívó;

3.   „nedvesporszívó”: olyan porszívó, amely a tisztítandó felületre vízben oldott tisztítószert vagy gőzt engedve, majd azt felszívva távolítja el a tisztítandó felület száraz és/vagy nedves szennyeződését oly módon, hogy a szennyeződést a készülékben létrehozott alacsony nyomás által keltett légárammal juttatja a készülékbe, ideértve az extrakciós szőnyegtisztító gépként ismert készülékeket is;

4.   „nedves-száraz porszívó”: 2,5 liternél több folyadék eltávolítására tervezett, szárazporszívóként is üzemeltethető porszívó;

5.   „szárazporszívó”: alapvetően száraz szennyeződés (por, szálak, fonál) eltávolítására tervezett porszívó, ideértve az akkumulátoros aktív szívófejjel ellátott típusokat is;

6.   „akkumulátoros aktív szívófej”: a szennyezés eltávolításának segítésére beépített akkumulátorral hajtott, mikromozgásokat végző alkatrészekkel felszerelt szívófej;

7.   „akkumulátoros porszívó”: kizárólag akkumulátorral hajtott porszívó;

8.   „robotporszívó”: olyan, elemmel vagy akkumulátorral hajtott, mozgó részből és dokkolóegységből álló, működésének segítése érdekében esetleg más tartozékokkal is felszerelt porszívó, amely egy lehatárolt területen belül emberi közreműködés nélkül is képes működni;

9.   „ipari porszívó”: a gyártási folyamatban történő alkalmazásra tervezett porszívó, a veszélyes anyagok eltávolítására tervezett porszívó, a nagy mennyiségű por építőipari, öntödei, bányászati vagy élelmiszer-ipari környezetben történő eltávolítására tervezett porszívó, az ipari gép vagy szerszám alkatrészét képező porszívó, valamint a 0,50 m-nél nagyobb szélességű tisztítófejjel ellátott kereskedelmi porszívó;

10.   „kereskedelmi porszívó”: hivatásszerűen űzött takarítási tevékenységre és laikusok, takarító alkalmazottak vagy takarító vállalkozók általi használatra egyaránt szánt, irodai, bolti, kórházi és szállodai környezetben történő alkalmazásra tervezett, a gyártó által a 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) szerinti megfelelőségi nyilatkozatában ekként megjelölt porszívó;

11.   „központi porszívó”: az alacsony nyomást helyhez kötött (nem mozgatható) térben előállító, a gégecsövek csatlakoztatására az épületen belül meghatározott helyeken csatlakozónyílásokkal ellátott porszívó;

12.   „padlófényező gép”: bizonyos típusú padlók védelmére, felületének simítására és/vagy fényesítésére tervezett, általában a készülék által a padlón végighúzott polírozó alkatrésszel együtt alkalmazott, kiegészítésül gyakran porszívó üzemmódban is működtethető elektromos készülék;

13.   „kerti szívógép”: kültéri használatra, hulladék (például fűnyesedék, levelek) gyűjtőtartályba történő összegyűjtésére szánt, a készülékben létrehozott alacsony nyomás által keltett légárammal működő, esetleg aprítóval is ellátott, esetleg fúvóként is alkalmazható készülék;

14.   „teljes értékű akkumulátoros porszívó”: olyan akkumulátoros porszívó, amely képes teljes mértékben feltöltött akkumulátorral újratöltés nélkül 15 m2 padlófelületet a padlófelület teljes egészére kiterjedően kétszeri oda-vissza tolással feltakarítani;

15.   „vízszűrős porszívó”: fő szűrőközegként 0,5 liternél több vizet felhasználó olyan szárazporszívó, amelyben a beszívott légáram keresztülhatol a szűrővízen, és ott az eltávolított szennyeződés fennakad;

16.   „háztartási porszívó”: háztartásokban vagy lakóhelyiségekben történő használatra szánt, a gyártó által a 2006/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) szerinti megfelelőségi nyilatkozatában ekként megjelölt porszívó;

17.   „általános rendeltetésű porszívó”: rögzített vagy legalább egy eltávolítható, szőnyeg és kemény padlóburkolat tisztítására egyaránt alkalmas tisztítófejjel ellátott, vagy pedig legalább egy, kifejezetten szőnyeghez tervezett és legalább egy, kifejezetten kemény padlóburkolathoz tervezett eltávolítható tisztítófejjel ellátott porszívó;

18.   „kemény padlóburkolathoz való porszívó”: kifejezetten kemény padlóburkolathoz tervezett rögzített tisztítófejjel vagy kizárólag egy vagy több, kifejezetten kemény padlóburkolathoz tervezett eltávolítható tisztítófejjel készülő porszívó;

19.   „szőnyegporszívó”: kifejezetten szőnyeghez tervezett rögzített tisztítófejjel vagy kizárólag egy vagy több, kifejezetten szőnyeghez tervezett eltávolítható tisztítófejjel készülő porszívó;

20.   „egyenértékű porszívó”: olyan forgalomba hozott porszívómodell, amelynek felvett teljesítménye, éves energiafogyasztása, szőnyegen és kemény padlóburkolaton tanúsított porfelszívása, porvisszabocsátása és hangteljesítményszintje megegyezik egy ugyanazon gyártó által másik kereskedelmi kódszámmal forgalomba hozott porszívómodellével.

3. cikk

A szállítók kötelezettségei és időütemezésük

(1)   A szállítók kötelesek gondoskodni arról, hogy 2014. szeptember 1-jétől:

a)

minden porszívó el legyen látva egy, a II. mellékletben meghatározott formai és tartalmi követelményeket kielégítő nyomtatott címkével;

b)

a terméket egy, a III. melléklet szerinti termékismertető adatlap kísérje;

c)

a IV. mellékletben meghatározott műszaki dokumentációt kérésre a tagállami hatóságok és a Bizottság megkapják;

d)

ha egy adott porszívómodellre vonatkozó reklámanyag energiafogyasztással vagy vételárral kapcsolatos információkat tartalmaz, akkor ez a reklámanyag tartalmazza az energiahatékonysági osztály megjelölését is;

e)

az egyes porszívómodellek sajátos műszaki jellemzőit ismertető műszaki promóciós anyagokban szerepeljen az adott készülékek energiahatékonysági osztálya.

(2)   A II. mellékletben meghatározott kivitelű címkéket a következő időütemezés szerint kell alkalmazni:

a)

a 2014. szeptember 1. után forgalomba hozott porszívókra a II. mellékletben meghatározott 1. címkét kell felhelyezni;

b)

a 2017. szeptember 1. után forgalomba hozott porszívókra a II. mellékletben meghatározott 2. címkét kell felhelyezni.

4. cikk

A kereskedők kötelezettségei

A kereskedők kötelesek gondoskodni arról, hogy 2014. szeptember 1-jétől:

a)

az értékesítés helyén kiállított modellek mindegyike a készülék külső burkolatán vagy a készülékre függesztve tisztán látható módon viselje a 3. cikk alapján a szállító által rendelkezésre bocsátott címkét;

b)

az eladásra, bérletre vagy részletvásárlásra kínált azon porszívók forgalmazása, amelyeket a 2010/30/EU irányelv 7. cikkében foglaltak szerint a végfelhasználóknak nincs alkalmuk kiállítva megtekinteni, a szállítók által e rendelet V. mellékletének megfelelően rendelkezésre bocsátott információkkal történjék;

c)

ha egy adott porszívómodellre vonatkozó reklámanyag energiafogyasztással vagy vételárral kapcsolatos információkat tartalmaz, akkor ez a reklámanyag utaljon az energiahatékonysági osztályra is;

d)

az egyes porszívómodellek sajátos műszaki jellemzőit ismertető műszaki promóciós anyagokban szerepeljen utalás az adott készülékek energiahatékonysági osztályára.

5. cikk

Mérési módszerek

A 3. és a 4. cikkben felsorolt információkat a VI. melléklet szerinti megbízható, pontos és megismételhető, az általánosan korszerűként elfogadott mérési és számítási módszertanhoz igazodó mérési és számítási eljárásokkal kell megállapítani.

6. cikk

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok

A tagállamok a megadott energiahatékonysági osztállyal, takarításhatékonysági osztállyal, por-visszabocsátási osztállyal, éves energiafogyasztással és hangteljesítményszinttel kapcsolatos követelmények teljesülését a VII. mellékletben előírt eljárással ellenőrzik.

7. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság ezt a rendeletet a technológiai haladás fényében legkésőbb a hatálybalépése után öt évvel felülvizsgálja. Ennek során megvizsgálja különösen a VII. mellékletben meghatározott ellenőrzési tűréseket, azt, hogy a teljes értékű akkumulátoros porszívókat indokolt-e a rendelet hatálya alá vonni, valamint azt, hogy lehetséges-e az éves energiafogyasztásra, a porfelszívásra és a porvisszabocsátásra vonatkozóan olyan mérési módszereket alkalmazni, amelyek üres helyett részlegesen telített porgyűjtővel végrehajtott méréseken alapulnak.

8. cikk

Átmeneti rendelkezés

Ez a rendelet a vízszűrős porszívókra 2017. szeptember 1-jétől fogva alkalmazandó.

9. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet Az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. május 3-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 153., 2010.6.18., 1. o.

(2)  HL L 316., 2012.11.14., 12. o.

(3)  HL L 157., 2006.6.9., 24. o.

(4)  HL L 374., 2006.12.27., 10. o.


I. MELLÉKLET

Energiahatékonysági, takarításhatékonysági és por-visszabocsátási osztályok

1.   Energiahatékonysági osztályok

A porszívók energiahatékonysági osztályát éves energiafogyasztásuk alapján, az 1. táblázatnak megfelelően kell megállapítani. A porszívók éves energiafogyasztását a VI. melléklet szerint kell meghatározni.

1.   táblázat

Energiahatékonysági osztályok

Energiahatékonysági osztály

Éves energiafogyasztás (AE) [kWh/év]

1. címke

2. címke

A+++

n. a.

AE ≤ 10,0

A++

n. a.

10,0 < AE ≤ 16,0

A+

n. a.

16,0 < AE ≤ 22,0

A

AE ≤ 28,0

22,0 < AE ≤ 28,0

B

28,0 < AE ≤ 34,0

28,0 < AE ≤ 34,0

C

34,0 < AE ≤ 40,0

34,0 < AE ≤ 40,0

D

40,0 < AE ≤ 46,0

AE > 40,0

E

46,0 < AE ≤ 52,0

n. a.

F

52,0 < AE ≤ 58,0

n. a.

G

AE > 58,0

n. a.

2.   Takarításhatékonysági osztályok

A porszívók takarításhatékonysági osztályát porfelszívásuk (dpu) alapján, a 2. táblázatnak megfelelően kell megállapítani. A porszívók porfelszívását a VI. melléklet szerint kell meghatározni.

2.   táblázat

Takarításhatékonysági osztályok

Takarításhatékonysági osztály

Porfelszívás szőnyegen (dpuc )

Porfelszívás kemény padlóburkolaton (dpuhf )

A

dpuc ≥ 0,91

dpuhf ≥ 1,11

B

0,87 ≤ dpuc < 0,91

1,08 ≤ dpuhf < 1,11

C

0,83 ≤ dpuc < 0,87

1,05 ≤ dpuhf < 1,08

D

0,79 ≤ dpuc < 0,83

1,02 ≤ dpuhf < 1,05

E

0,75 ≤ dpuc < 0,79

0,99 ≤ dpuhf < 1,02

F

0,71 ≤ dpuc < 0,75

0,96 ≤ dpuhf < 0,99

G

dpuc < 0,71

dpuhf < 0,96

3.   Porvisszabocsátás

A porszívók por-visszabocsátási osztályát porvisszabocsátásuk alapján, a 3. táblázatnak megfelelően kell megállapítani. A porszívók porvisszabocsátását a VI. melléklet szerint kell meghatározni.

3.   táblázat

Por-visszabocsátási osztályok

Por-visszabocsátási osztály

Porvisszabocsátás (dre)

A

dre ≤ 0,02 %

B

0,02 % < dre ≤ 0,08 %

C

0,08 % < dre ≤ 0,20 %

D

0,20 % < dre ≤ 0,35 %

E

0,35 % < dre ≤ 0,60 %

F

0,60 % < dre ≤ 1,00 %

G

dre > 1,00 %


II. MELLÉKLET

A címke

1.   1. CÍMKE

1.1.   Általános rendeltetésű porszívók

A címkén a következő adatoknak kell szerepelniük:

Image

I.

a szállító neve vagy védjegye;

II.

a szállító által megadott modellazonosító, ahol „modellazonosító”: az az általában alfanumerikus kód, amely alapján az egyazon védjeggyel vagy szállítónévvel forgalmazott különböző porszívómodellek megkülönböztethetők egymástól;

III.

energiahatékonysági osztály az I. melléklet szerint; a porszívó energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegyének egy magasságban kell lennie az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével;

IV.

éves energiafogyasztás a VI. melléklet szerint;

V.

az I. mellékletnek megfelelően meghatározott por-visszabocsátási osztály;

VI.

az I. mellékletnek megfelelően szőnyeg esetére meghatározott takarításhatékonysági osztály;

VII.

az I. mellékletnek megfelelően kemény padlóburkolat esetére meghatározott takarításhatékonysági osztály;

VIII.

hangteljesítményszint a VI. melléklet szerint.

A címke kivitelére vonatkozó formai követelményeket e melléklet 4.1. pontja rögzíti. Ettől eltérően ha egy modell a 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) alapján elnyerte az Európai Unió ökocímkéjét, akkor az ökocímke másolata is feltüntethető.

1.2.   Kemény padlóburkolathoz való porszívók

Image

A címkén a következő adatoknak kell szerepelniük:

I.

a szállító neve vagy védjegye;

II.

a szállító által megadott modellazonosító, ahol „modellazonosító”: az az általában alfanumerikus kód, amely alapján az egyazon védjeggyel vagy szállítónévvel forgalmazott különböző porszívómodellek megkülönböztethetők egymástól;

III.

energiahatékonysági osztály az I. melléklet szerint; a porszívó energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegyének egy magasságban kell lennie az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével;

IV.

éves energiafogyasztás a VI. melléklet szerint;

V.

az I. mellékletnek megfelelően meghatározott por-visszabocsátási osztály;

VI.

az alkalmazás kizárását jelző ábra;

VII.

az I. mellékletnek megfelelően kemény padlóburkolat esetére meghatározott takarításhatékonysági osztály;

VIII.

hangteljesítményszint a VI. melléklet szerint.

A címke kivitelére vonatkozó formai követelményeket e melléklet 4.2. pontja rögzíti. Ettől eltérően ha egy modell a 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján elnyerte az Európai Unió ökocímkéjét, akkor az ökocímke másolata is feltüntethető.

1.3.   Szőnyegporszívók

Image

A címkén a következő adatoknak kell szerepelniük:

I.

a szállító neve vagy védjegye;

II.

a szállító által megadott modellazonosító, ahol „modellazonosító”: az az általában alfanumerikus kód, amely alapján az egyazon védjeggyel vagy szállítónévvel forgalmazott különböző porszívómodellek megkülönböztethetők egymástól;

III.

energiahatékonysági osztály az I. melléklet szerint; a porszívó energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegyének egy magasságban kell lennie az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével;

IV.

éves energiafogyasztás a VI. melléklet szerint;

V.

az I. mellékletnek megfelelően meghatározott por-visszabocsátási osztály;

VI.

az I. mellékletnek megfelelően szőnyeg esetére meghatározott takarításhatékonysági osztály;

VII.

az alkalmazás kizárását jelző ábra;

VIII.

hangteljesítményszint a VI. melléklet szerint.

A címke kivitelére vonatkozó formai követelményeket e melléklet 4.3. pontja rögzíti. Ettől eltérően ha egy modell a 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján elnyerte az Európai Unió ökocímkéjét, akkor az ökocímke másolata is feltüntethető.

2.   2. CÍMKE

2.1.   Általános rendeltetésű porszívók

Image

A címkén az 1.1. pontban felsorolt adatokat kell feltüntetni.

A címke kivitelére vonatkozó formai követelményeket e melléklet 4.1. pontja rögzíti. Ettől eltérően ha egy modell a 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján elnyerte az Európai Unió ökocímkéjét, akkor az ökocímke másolata is feltüntethető.

2.2.   Kemény padlóburkolathoz való porszívók

Image

A címkén az 1.2. pontban felsorolt adatokat kell feltüntetni.

A címke kivitelére vonatkozó formai követelményeket e melléklet 4.2. pontja rögzíti. Ettől eltérően ha egy modell a 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján elnyerte az Európai Unió ökocímkéjét, akkor az ökocímke másolata is feltüntethető.

2.3.   Szőnyegporszívók

Image

A címkén az 1.3. pontban felsorolt adatokat kell feltüntetni.

A címke kivitelére vonatkozó formai követelményeket e melléklet 4.3. pontja rögzíti. Ettől eltérően ha egy modell a 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján elnyerte az Európai Unió ökocímkéjét, akkor az ökocímke másolata is feltüntethető.

3.   A CÍMKE KIVITELE

3.1.   Az általános rendeltetésű porszívók címkéinek kivitele

Image

Követelmények:

a)

A címke szélességének legalább 75 mm-nek, magasságának legalább 150 mm-nek kell lennie. Nagyobb méretben nyomtatott címkén a címke tartalmát méretarányosan kell felnagyítani.

b)

A háttérnek fehérnek kell lennie.

c)

Az alábbiakban a felhasználható színek a CMYK kód alapján, a cián, a bíbor, a sárga és a fekete szín részarányával vannak megadva, a következő séma szerint: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete.

d)

A címkének az alábbiakban felsorolt összes formai követelménynek meg kell felelnie (számozás a fenti ábra szerint):

Image

Az EU-címke szegélye: vonalvastagság: 3,5 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 2,5 mm.

Image

EU-logó: színek: X-80-00-00 és 00-00-X-00.

Image

„Energia” mező: szín: X-00-00-00. Piktogram az ábra szerint: EU-logó + „Energia” mező: szélesség: 62 mm, magasság: 12 mm.

Image

Logók alatti lénia: vonalvastagság: 1 pt – szín: 100 % cián – hossz: 62 mm.

Image

A-tól G-ig és A+++-tól D-ig terjedő skála:

Nyíl: magasság: 6 mm, a nyilak közötti távolság: 1 mm – színek:

legfelső osztály: X-00-X-00

második osztály: 70-00-X-00

harmadik osztály: 30-00-X-00

negyedik osztály: 00-00-X-00

ötödik osztály: 00-30-X-00

hatodik osztály: 00-70-X-00

legalsó osztály: 00-X-X-00

Szöveg: Calibri bold 13 pt, nagybetűk, fehér.

Image

Energiahatékonysági osztály:

Nyíl: szélesség: 17 mm, magasság: 9 mm, 100 % fekete,

Szöveg: Calibri bold 18,5 pt, nagybetűk, fehér; „+” jelek: Calibri bold 11 pt, fehér, egy sorba rendezett.

Image

„Energia” szöveg:

Szöveg: Calibri regular 6 pt, nagybetűk, 100 % fekete.

Image

Éves energiafogyasztás kWh/év-ben:

„YZ” érték: Calibri bold 20 pt, 100 % fekete,

„kWh/annum” szöveg: Calibri bold 12 pt, 100 % fekete.

Image

Takarítási hatékonyság szőnyegen:

Szegély: vonalvastagság: 1,5 pt – színek: 100 % cián – lekerekített sarkok: 2,5 mm,

Betűk: Calibri regular 13,5 pt, 100 % fekete, és Calibri bold 18 pt, 100 % fekete.

Image

Takarítási hatékonyság kemény padlóburkolaton:

Szegély: vonalvastagság: 1,5 pt – színek: 100 % cián – lekerekített sarkok: 2,5 mm,

Betűk: Calibri regular 13,5 pt, 100 % fekete, és Calibri bold 18 pt, 100 % fekete.

Image

Porvisszabocsátás:

Szegély: vonalvastagság: 1,5 pt – színek: 100 % cián – lekerekített sarkok: 2,5 mm,

Betűk: Calibri regular 13,5 pt, 100 % fekete, és Calibri bold 18 pt, 100 % fekete.

Image

Hangteljesítményszint:

Szegély: vonalvastagság: 1,5 pt – színek: 100 % cián – lekerekített sarkok: 2,5 mm,

Érték: Calibri bold 16 pt, 100 % fekete,

„dB” szöveg: Calibri regular 11 pt, 100 % fekete.

Image

A szállító neve vagy védjegye

Image

A szállító által megadott modellazonosító

Image

A szállító neve vagy védjegye és a modellazonosító számára 62 mm × 10 mm nagyságú hely áll rendelkezésre.

Image

A rendelet és a címke jelzőszáma:

Szöveg: Calibri bold 8 pt.

3.2.   A kemény padlóburkolathoz való porszívók címkéinek kivitele

Image

Követelmények:

A címke kivitelének leírása megegyezik az e melléklet 4.1. pontjában található leírással, kivéve a 9. számot, amelyre a következő vonatkozik:

Image

Takarítási hatékonyság szőnyegen:

Az alkalmazás kizárását jelző ábra: szegély: vonalvastagság: 3 pt – szín: 00-X-X-00 (100 % vörös) – átmérő: 16 mm.

3.3.   A szőnyegporszívók címkéinek kivitele

Image

Követelmények:

A címke kivitelének leírása megegyezik az e melléklet 4.1. pontjában található leírással, kivéve a 10. számot, amelyre a következő vonatkozik:

Image

Takarítási hatékonyság kemény padlóburkolaton:

Az alkalmazás kizárását jelző ábra: szegély: vonalvastagság: 3 pt – szín: 00-X-X-00 (100 % vörös) – átmérő: 16 mm.


(1)  HL L 27., 2010.1.30., 1. o.


III. MELLÉKLET

Termékismertető adatlap

1.

A porszívó termékismertető adatlapján az alábbiak szerinti sorrendben meg kell adni, továbbá a termékismertető füzetben vagy a termékhez mellékelt más szakirodalomban szerepeltetni kell:

a)

a szállító nevét vagy védjegyét;

b)

a szállító által megadott modellazonosítót, vagyis azt az általában alfanumerikus kódot, amely alapján az egyazon védjeggyel vagy szállítónévvel forgalmazott különböző porszívómodellek megkülönböztethetők egymástól;

c)

az I. mellékletnek megfelelően meghatározott energiahatékonysági osztályt;

d)

az éves energiafogyasztást a VI. melléklet szerint, kWh/év mértékegységben, egy tizedesjegyre kerekítve, a következő szöveg kíséretében: „Indikatív éves energiafogyasztás (kWh/év), 50 takarítási feladatot feltételezve. A tényleges éves energiafogyasztás függ a készülék használatának módjától.”;

e)

az általános rendeltetésű porszívók és a szőnyegporszívók esetében az I. melléklet szerint meghatározott szőnyegtisztítási osztályt, a kemény padlóburkolathoz való porszívók esetében az „A mellékelt tisztítófejjel szőnyegen való használatra nem alkalmas” szöveget;

f)

az általános rendeltetésű porszívók és a kemény padlóburkolathoz való porszívók esetében az I. melléklet szerint meghatározott keménypadlóburkolat-tisztítási osztályt, a szőnyegporszívók esetében az „A mellékelt tisztítófejjel kemény padlóburkolatokon való használatra nem alkalmas” szöveget;

g)

az I. mellékletnek megfelelően meghatározott por-visszabocsátási osztályt;

h)

a hangteljesítményszintet a VI. melléklet szerint;

i)

a mért felvett teljesítményt a VI. melléklet szerint;

j)

ha a porszívó a 66/2010/EK rendelet alapján elnyerte az Európai Unió ökocímkéjét, akkor esetleg erre való utalást.

2.

Egyetlen termékismertető adatlap ugyanazon szállító által szállított több porszívómodellre is vonatkozhat.

3.

Az adatlapon feltüntetendő információk a címke – akár színes, akár fekete-fehér – másolata formájában is megadhatók. Ilyenkor külön fel kell tüntetni azokat az adatokat, amelyek az 1. pontban felsoroltak közül a címkén nem szerepelnek.


IV. MELLÉKLET

Műszaki dokumentáció

1.

A 3. cikkben előírt műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell:

a)

a szállító nevét és címét;

b)

a porszívó típusának és/vagy modelljének olyan általános leírását és/vagy kereskedelmi kódszámát, amely elegendő az egyértelmű és könnyű azonosításához;

c)

az alkalmazott harmonizált szabványok jelzetét, ha vannak ilyenek;

d)

az alkalmazott más műszaki szabványok és előírások megjelölését, ha vannak ilyenek;

e)

a szállító nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy nevét és aláírását;

f)

a VI. melléklettel összhangban méréssel vagy számítással meghatározott következő műszaki paramétereket:

i.

fajlagos energiafogyasztás a szőnyeges vizsgálatban, ha alkalmazandó;

ii.

fajlagos energiafogyasztás a kemény padlóburkolatos vizsgálatban, ha alkalmazandó;

iii.

porfelszívás szőnyegen, illetve kemény padlóburkolaton, az adott esetnek megfelelően;

iv.

porvisszabocsátás;

v.

hangteljesítményszint;

vi.

mért felvett teljesítmény;

vii.

a VI. melléklet 3. és 4. pontja szerinti fajlagos értékek, ha alkalmazandók;

g)

a VI. melléklettel összhangban elvégzett számítások eredményeit.

2.

Ha a porszívók egy adott modelljére vonatkozóan a műszaki dokumentációban megadott információk egyenértékű porszívó alapján, számításos úton kerültek meghatározásra, akkor a dokumentációnak részletesen tartalmaznia kell az elvégzett számításokat, valamint az elvégzett számítások pontosságának ellenőrzése érdekében a szállítók által végrehajtott kísérleti vizsgálatok adatait. A műszaki információk között fel kell sorolni azokat az egyenértékű porszívómodelleket, amelyekre vonatkozóan az információk előállítása ugyanezen az alapon történt.

3.

Az ebben a műszaki dokumentációban megadott információk a 2009/125/EK irányelven alapuló intézkedések alapján elkészített műszaki dokumentáció adataival egységes szerkezetben is rendelkezésre bocsáthatók.


V. MELLÉKLET

Információszolgáltatás azokban az esetekben, ha a végfelhasználónak nincs lehetősége a kiállított termék megtekintésére

1.

A 4. cikk b) pontjában előírt információkat a következő sorrendben kell feltüntetni:

a)

az I. mellékletnek megfelelően meghatározott energiahatékonysági osztály;

b)

az éves energiafogyasztás a VI. melléklet szerint;

c)

az általános rendeltetésű porszívók és a szőnyegporszívók esetében az I. melléklet szerint meghatározott szőnyegtisztítási osztály, a kemény padlóburkolathoz való porszívók esetében a „Szőnyegen való használatra nem alkalmas” szöveg;

d)

az általános rendeltetésű porszívók és a kemény padlóburkolathoz való porszívók esetében az I. melléklet szerint meghatározott keménypadlóburkolat-tisztítási osztály, a szőnyegporszívók esetében a „Kemény padlóburkolatokon való használatra nem alkalmas” szöveg;

e)

az I. mellékletnek megfelelően meghatározott por-visszabocsátási osztály;

f)

a hangteljesítményszint a VI. melléklet szerint.

2.

Ha az információszolgáltatás a termékismertető adatlapon szereplő más adatokra is kiterjed, akkor ezeket az adatokat a III. mellékletben meghatározott formában és sorrendben kell megadni.

3.

Az e melléklet alapján rendelkezésre bocsátott információkat olvasható betűméretben és betűtípussal kell nyomtatni vagy másként megjeleníteni.


VI. MELLÉKLET

Mérési és számítási módszerek

1.   Az e rendeletben foglalt követelmények teljesülése és teljesülésük ellenőrzése céljából végzett méréseket és számításokat olyan megbízható, pontos és megismételhető módszerekkel kell végezni, amelyek figyelembe veszik az általánosan korszerűként elfogadott mérési és számítási módszereket, ideértve Az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú harmonizált szabványokban található módszereket is. E méréseknek és számításoknak meg kell felelniük az e mellékletben meghatározott műszaki fogalommeghatározásoknak, feltételeknek, összefüggéseknek és paramétereknek.

2.   Műszaki fogalommeghatározások

a)   „kemény padlóburkolatos vizsgálat”: két takarítási ciklusból álló olyan vizsgálat, amelyben a maximális szívóerőre beállított porszívó tisztítófeje egy olyan, fa tesztlemezből álló, a tisztítófej szélességével megegyező szélességű és alkalmas hosszúságú tesztterületen halad végig, amelyet előzetesen egy átlósan (45°) elhelyezett teszthasadékkal láttunk el; a vizsgálat során folyamatosan mérjük és megfelelő gyakorisággal feljegyezzük az eltelt időt, a villamosenergia-fogyasztást és a tisztítófej középpontjának a tesztterülethez viszonyított relatív helyzetét, és mindegyik takarítási ciklus végén megfelelő módon meghatározzuk a teszthasadék tömegveszteségét;

b)   „teszthasadék”: megfelelő méretekkel rendelkező, eltávolítható, U alakú betét, amelyet a takarítási ciklus kezdetén megfelelően megválasztott műporral feltöltünk;

c)   „szőnyeges vizsgálat”: megfelelő számú takarítási ciklusból álló, Wilton-szőnyeges próbapadon végrehajtott olyan vizsgálat, amelyben a maximális szívóerőre beállított porszívó tisztítófeje egy olyan, a tisztítófej szélességével megegyező szélességű és alkalmas hosszúságú tesztterületen halad végig, amelyet előzetesen egyenletesen elosztott és megfelelő módon bedolgozott, alkalmas összetételű tesztporral beszennyeztünk; a vizsgálat során folyamatosan mérjük és megfelelő gyakorisággal feljegyezzük az eltelt időt, a villamosenergia-fogyasztást és a tisztítófej középpontjának a tesztterülethez viszonyított relatív helyzetét, és mindegyik takarítási ciklus végén megfelelő módon meghatározzuk a készülék porgyűjtőjének tömegnövekedését;

d)   „a tisztítófej szélessége”, méterben kifejezve, három tizedesjegy pontossággal megadva: a tisztítófej legnagyobb befoglaló szélessége;

e)   „takarítási ciklus”: a porszívó szívófejének ötszöri oda-vissza tolása az adott burkolatú tesztterületen („szőnyeg” vagy „kemény padlóburkolat”);

f)   „oda-vissza tolás”: a tisztítófej egyszeri előrefelé és egyszeri hátrafelé történő mozgatása párhuzamos módon, egyenletes vizsgálati tolási sebességgel és egy előre meghatározott vizsgálati tolási hosszal elvégezve;

g)   „vizsgálati tolási sebesség”, m/h-ban kifejezve: a tisztítófejnek a vizsgálatok céljára alkalmas mozgatási sebessége, amelyet lehetőleg elektromechanikus vezérlővel kell előállítani. A saját hajtású tisztítófejjel ellátott termékek esetében az alkalmas mozgatási sebességhez lehetőleg minél közelebbi sebességet kell alkalmazni, de lehetőség van ettől eltérni, amennyiben ezt a műszaki dokumentáció egyértelműen jelzi;

h)   „vizsgálati tolási hossz”, méterben kifejezve: a tesztterület hosszának azzal a hosszal megnövelt értéke, amelyet a tisztítófej középpontja a tesztterület két végén lévő gyorsítási zónán megtesz;

i)   „porfelszívás” (dpu), három tizedesjegy pontossággal megadva: a tisztítófej meghatározott alkalommal történő oda-vissza tolása során eltávolított műpor tömegének a tesztterületre a vizsgálat kezdetén bevitt por tömegéhez viszonyított, megfelelő módon korrigált aránya, ahol az eltávolított műpor tömegét szőnyeg esetében a készülék porgyűjtőjének tömegnövekedéséből, kemény padlóburkolat esetében a teszthasadék tömegveszteségéből határozzuk meg, és a korrekciót szőnyeg esetében a sajátos vizsgálati feltételek, kemény padlóburkolat esetében pedig a teszthasadék hossza és helyzete alapján végezzük el;

j)   „referencia-porszívórendszer”: a vizsgálati eredmények megismételhetőségének javítása érdekében adott levegőspecifikus paraméterek mellett a szőnyegen tanúsított porfelszívás kalibrált és referenciaértékeinek méréséhez felhasznált, villamos működtetésű laboratóriumi berendezés;

k)   „mért felvett teljesítmény”, W-ban kifejezve: a gyártó által megadott felvett elektromos teljesítmény azzal a megszorítással, hogy a porszívótól eltérő üzemmódokban is működtethető készülékek esetében csak a porszívózáshoz tartozó felvett elektromos teljesítményt vesszük figyelembe;

l)   „porvisszabocsátás”, százalékban kifejezve, két tizedesjegy pontossággal megadva: a porszívó által kibocsátott, a 0,3 μm és 10 μm közötti mérettartományba eső porszemcsék összes száma elosztva az ugyanebbe a mérettartományba eső azon porszemcsék összes számával, amelyek az adott mérettartományba eső porszemcsékből meghatározott mennyiséget tartalmazó betáplált porból a porszívó szívócsövébe bejutnak. Az érték nemcsak a porszívó szívócsövénél mért pormennyiséget, hanem a máshol kibocsátott – például a készülékből kiszökő vagy a porszívó által generált – pormennyiséget is tartalmazza;

m)   „hangteljesítményszint”, dB(A) re 1 pW mértékegységben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekített értékként megadva: a levegőbeli akusztikus zajkibocsátás.

3.   Éves energiafogyasztás

Az AE éves energiafogyasztást a következőképpen, kWh/év-ben kell meghatározni, majd egy tizedesjegyre kerekíteni kell:

 

szőnyegporszívók esetében:

Formula

 

kemény padlóburkolathoz való porszívók esetében:

Formula

 

általános rendeltetésű porszívók esetében:

Formula

ahol:

ASE c a szőnyeges vizsgálat során tanúsított, az alábbiak szerint meghatározott átlagos fajlagos energiafogyasztás (Wh/m2),

ASE hf a kemény padlóburkolatos vizsgálat során tanúsított, az alábbiak szerint meghatározott átlagos fajlagos energiafogyasztás (Wh/m2),

dpu c a szőnyegen tanúsított, e melléklet 4. pontja szerint meghatározott porfelszívás,

dpu hf a kemény padlóburkolaton tanúsított, e melléklet 4. pontja szerint meghatározott porfelszívás,

50 az évenkénti takarítási feladatok standard száma,

87 a kitakarítandó lakóterek standard alapterülete (m2),

4 azon alkalmak standard száma, ahányszor a porszívó a padló minden egyes pontján áthalad (kétszeri oda-vissza tolás),

0,001 a Wh-ról kWh-ra való átszámítás szorzótényezője,

1 a standard porfelszívás,

0,20 az ötszöri és a kétszeri oda-vissza tolás közbeni porfelszívás közötti standard különbség.

Átlagos fajlagos energiafogyasztás (ASE)

A szőnyeges, illetve a kemény padlóburkolatos vizsgálat során tanúsított ASE c, illetve ASE hf átlagos fajlagos energiafogyasztást a szőnyeges, illetve a kemény padlóburkolatos vizsgálatot alkotó, megfelelő számú takarítási ciklus SE fajlagos energiafogyasztásának átlagaként kell meghatározni. Az 1 m2 tesztterületre számított SE fajlagos energiafogyasztást Wh/m2-ben, három tizedesjegy pontossággal kell meghatározni a következő általános egyenletből, amely a szőnyegporszívókra, a kemény padlóburkolathoz való porszívókra és az általános rendeltetésű porszívókra utaló megfelelő indexekkel együtt értendő:

Formula

ahol:

P a takarítási ciklus azon időtartama alatti átlagos teljesítmény W-ban kifejezve és két tizedesjegy pontossággal megadva, amelynek során a tisztítófej középpontja a tesztterületen mozog,

NP a porszívó esetleges akkumulátoros aktív szívófejének az alábbiak szerint számított átlagos egyenértékű energiafogyasztása W-ban kifejezve és két tizedesjegy pontossággal megadva,

t a takarítási ciklus azon időtartamának teljes hossza órában kifejezve és négy tizedesjegy pontossággal megadva, amelynek során a tisztítófej középpontja, azaz a tisztítófej oldalsó, illetve elülső és hátulsó éleitől azonos távolságban található pont a tesztterületen mozog,

A az a felület m2-ben kifejezve és három tizedesjegy pontossággal megadva, amelyen a tisztítófej egy takarítási ciklus során áthalad; ezt a felületet a fejszélesség és a tesztterület alkalmas hossza szorzatának 10-szereseként határozzuk meg. Ha egy háztartási porszívó fejszélessége 0,320 m-nél nagyobb, akkor ebben a számításban 0,320 m fejszélességet kell figyelembe venni.

Kemény padlós vizsgálatok esetében a fenti egyenlőségben szereplő mennyiségeket „hf” indexszel kell ellátni: SE hf, P hf, NP hf, t hf és A hf. Szőnyeges vizsgálatok esetében a fenti egyenlőségben szereplő mennyiségeket „c” indexszel kell ellátni: SE c, P c, NP c, t c és A c. Mindegyik takarítási ciklus SE hf, P hf, NP hf, t hf, A hf és/vagy, az adott esetnek megfelelően, SE c, P c, NP c, t c, A c értékét meg kell adni a műszaki dokumentációban.

Az akkumulátoros aktív szívófej egyenértékű energiafogyasztása (NP)

Az akkumulátoros aktív szívófej egyenértékű energiafogyasztását W-ban kell meghatározni a következő általános egyenletből, amely a szőnyegporszívókra, a kemény padlóburkolathoz való porszívókra és az általános rendeltetésű porszívókra utaló megfelelő indexekkel együtt értendő:

Formula

ahol:

E a porszívó aktív szívófejében található, eredetileg teljes mértékben feltöltött akkumulátor egy takarítási ciklus utáni teljes újratöltéséhez szükséges villamosenergia-fogyasztás Wh-ban kifejezve és három tizedesjegy pontossággal megadva,

tbat a takarítási ciklus azon időtartamának teljes hossza órában kifejezve és négy tizedesjegy pontossággal megadva, amelynek során az akkumulátoros aktív szívófej a gyártó utasításainak megfelelően aktív állapotban van.

Ha a porszívóhoz nem tartozik akkumulátoros aktív szívófej, akkor NP értéke nulla.

Kemény padlós vizsgálatok esetében a fenti egyenlőségben szereplő mennyiségeket „hf” indexszel kell ellátni: NP hf, E hf, és tbat hf. Szőnyeges vizsgálatok esetében a fenti egyenlőségben szereplő mennyiségeket „c” indexszel kell ellátni: NP c, E c, és tbat c. Mindegyik takarítási ciklus E hf, tbat hf és/vagy, az adott esetnek megfelelően, E c, tbat c értékét meg kell adni a műszaki dokumentációban.

4.   Porfelszívás

A dpu hf kemény padlóburkolaton tanúsított porfelszívást a kemény padlóburkolatos vizsgálat két takarítási ciklusában meghatározott érték átlagaként kell meghatározni.

A dpu c szőnyegen tanúsított porfelszívást a szőnyeges vizsgálat takarítási ciklusaiban meghatározott érték átlagaként kell meghatározni. A vizsgálatban alkalmazott szőnyeg eredeti jellemzőitől való eltérések figyelembevétele érdekében a szőnyegen tanúsított dpu c porfelszívást a következőképpen kell meghatározni:

Formula

ahol:

dpu m a porszívó méréssel meghatározott porfelszívása,

dpu cal a referencia-porszívórendszernek a vizsgálatban alkalmazott szőnyeg eredeti állapota mellett méréssel meghatározott porfelszívása,

dpu ref a referencia-porszívórendszer méréssel meghatározott porfelszívása.

Mindegyik takarítási ciklus dpu m értékét, valamint a dpu c, a dpu cal, és a dpu ref értéket meg kell adni a műszaki dokumentációban.

5.   Porvisszabocsátás

A porvisszabocsátást a porszívót maximális légáramon üzemeltetve kell meghatározni.

6.   Hangteljesítményszint

A hangteljesítményszintet szőnyegen kell meghatározni.

7.   Hibrid hajtású porszívók

A hibrid hajtású porszívók esetében minden mérést villamos hálózatról történő hajtással, de az esetleges akkumulátoros aktív szívófej működtetésével kell elvégezni.


VII. MELLÉKLET

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok

A tagállamok hatóságai a 3. és a 4. cikkben megállapított követelmények teljesülését a következő eljárással ellenőrzik:

1.

A tagállami hatóságok minden modellből egyetlen készüléket vetnek vizsgálat alá.

2.

Úgy kell tekinteni, hogy a porszívómodell teljesíti e rendelet I. mellékletének alkalmazandó követelményeit, ha a címkén és a termékismertető adatlapon megadott adatok megfelelnek a műszaki dokumentációban szereplő adatoknak, és a 4. táblázatban felsorolt releváns modellparaméterek vizsgálata valamennyi paraméter esetében megfelelést mutat.

3.

Ha a 2. pontban meghatározott feltétel nem teljesül, a piacfelügyeleti hatóságok három további, ugyanahhoz a modellhez tartozó, véletlenszerűen kiválasztott készüléket újabb vizsgálatnak vetnek alá. Alternatívaképpen a kiválasztott három további készülék egy vagy több olyan másik modellhez is tartozhat, amelyet a gyártó a műszaki dokumentációban egyenértékű porszívóként megjelölt.

4.

Úgy kell tekinteni, hogy a porszívómodell teljesíti e rendelet I. mellékletének alkalmazandó követelményeit, ha a 4. táblázatban felsorolt releváns modellparaméterek vizsgálata valamennyi paraméter esetében megfelelést mutat.

5.

Ha a 4. pontban meghatározott feltétel nem teljesül, akkor úgy kell tekinteni, hogy sem a modell, sem az egyenértékű porszívók modelljei nem teljesítik e rendelet követelményeit.

A tagállamok a fenti vizsgálatok során a VI. mellékletben meghatározott mérési és számítási módszereket alkalmazzák.

Az e mellékletben meghatározott ellenőrzési tűrések kizárólag a méréssel meghatározott paramétereknek a tagállami hatóságok általi ellenőrzésére vonatkoznak, és a szállító nem használhatja fel őket a műszaki dokumentációban szereplő értékek megengedett tűréseként a műszaki dokumentációban szereplő értékek meghatározására. A címkén és a termékismertető adatlapon megadott értékek és osztályok nem lehetnek kedvezőbbek a szállítóra nézve, mint a műszaki dokumentációban található értékek.

4.   táblázat

Paraméter

Vizsgálati tűrés

Éves energiafogyasztás

A meghatározott érték (1) legfeljebb 10 %-kal lehet nagyobb a megadott értéknél.

Porfelszívás szőnyegen

A meghatározott érték (1) legfeljebb 0,03-dal lehet kisebb a megadott értéknél.

Porfelszívás kemény padlóburkolaton

A meghatározott érték (1) legfeljebb 0,03-dal lehet kisebb a megadott értéknél.

Porvisszabocsátás

A meghatározott érték (1) legfeljebb 15 %-kal lehet nagyobb a megadott értéknél.

Hangteljesítményszint

A meghatározott érték (1) nem lehet nagyobb a megadott értéknél.


(1)  A meghatározott értékek számtani közepe abban az esetben, ha az illetékes hatóságok a 3. pont alapján három további készüléket vetnek vizsgálat alá.