18.4.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 108/1


A BIZOTTSÁG 348/2013/EU RENDELETE

(2013. április 17.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XIV. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 58. és 131. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1907/2006/EK rendelet előírja, hogy olyan anyagok, amelyekre fennállnak azon kritériumok, amelyek alapján azok az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (2) megfelelően (1A. vagy 1B. kategóriába tartozó) rákkeltő anyagként, (1A. vagy 1B. kategóriába tartozó) mutagén anyagként, illetve (1A. vagy 1B. kategóriába tartozó) reprodukciót károsító anyagként sorolandók be, továbbá perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonságokkal rendelkező anyagok, vagy nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív anyagok, és olyan anyagok, amelyek esetében tudományosan igazolható módon megállapítják, hogy valószínűleg súlyosan káros hatást gyakorolnak az emberi egészségre vagy a környezetre, ezáltal azonos mértékű aggodalomra adnak okot, engedélyezés tárgyát képezhetik.

(2)

A triklór-etilénre az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően fennállnak az 1B. kategóriájú rákkeltő anyagként történő besorolás kritériumai, ennek megfelelően teljesülnek rá az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is, melyeket utóbbi rendelet 57. cikkének a) pontja határoz meg.

(3)

A króm-trioxidra az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően fennállnak az 1A. kategóriájú rákkeltő és az 1B. kategóriába tartozó mutagén anyagként történő besorolás kritériumai, ennek megfelelően teljesülnek rá az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is, melyeket utóbbi rendelet 57. cikkének a) és b) pontja határoz meg.

(4)

A króm-trioxidból előállított savakra és oligomerjeikre az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően fennállnak az 1B. kategóriájú rákkeltő anyagként történő besorolás kritériumai, ennek megfelelően teljesülnek rá az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is, melyeket utóbbi rendelet 57. cikkének a) pontja határoz meg.

(5)

A nátrium-dikromátra az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően fennállnak az 1B. kategóriájú rákkeltő és 1B. kategóriájú mutagén, valamint az 1B. kategóriájú reprodukciót károsító anyagként történő besorolás kritériumai, ennek megfelelően teljesülnek rá az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is, melyeket utóbbi rendelet 57. cikkének a), b) és c) pontja határoz meg.

(6)

A kálium-dikromátra az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően fennállnak az 1B. kategóriájú rákkeltő és 1B. kategóriájú mutagén, valamint az 1B. kategóriájú reprodukciót károsító anyagként történő besorolás kritériumai, ennek megfelelően teljesülnek rá az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is, melyeket utóbbi rendelet 57. cikkének a), b) és c) pontja határoz meg.

(7)

Az ammónium-dikromátra az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően fennállnak az 1B. kategóriájú rákkeltő és 1B. kategóriájú mutagén, valamint az 1B. kategóriájú reprodukciót károsító anyagként történő besorolás kritériumai, ennek megfelelően teljesülnek rá az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is, melyeket utóbbi rendelet 57. cikkének a), b) és c) pontja határoz meg.

(8)

A kálium-kromátra az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően fennállnak az 1B. kategóriájú rákkeltő és az 1B. kategóriába tartozó mutagén anyagként történő besorolás kritériumai, ennek megfelelően teljesülnek rá az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is, melyeket utóbbi rendelet 57. cikkének a) és b) pontja határoz meg.

(9)

A nátrium-kromátra az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően fennállnak az 1B. kategóriájú rákkeltő és 1B. kategóriájú mutagén, valamint az 1B. kategóriájú reprodukciót károsító anyagként történő besorolás kritériumai, ennek megfelelően teljesülnek rá az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is, melyeket utóbbi rendelet 57. cikkének a), b) és c) pontja határoz meg.

(10)

Ezeket az anyagokat az 1907/2006/EK rendelet 59. cikke alapján azonosították, és felvették az anyagok jelöltlistájára. A fenti anyagoknak az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe történő felvételét az Európai Vegyianyag-ügynökség (a továbbiakban: Ügynökség) 2011. december 20-án közzétett ajánlásában (3) prioritásként határozta meg, az említett rendelet 58. cikkével összhangban. Ezért indokolt az anyagok felvétele az említett mellékletbe.

(11)

Az alábbi kobaltvegyületekre (kobalt(II)-szulfát, kobalt-diklorid, kobalt(II)-dinitrát, kobalt(II)-karbonát és kobalt(II)-diacetát) az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően fennállnak az 1B. kategóriájú rákkeltő és 1B. kategóriájú, reprodukciót károsító anyagként történő besorolás kritériumai, ennek megfelelően teljesülnek rá az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is, melyeket utóbbi rendelet 57. cikkének a) és c) pontja határoz meg. Ezeket az anyagokat az 1907/2006/EK rendelet 59. cikke alapján azonosították, és felvették az anyagok jelöltlistájára.

(12)

A kobaltvegyületeknek az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe történő felvételét az Ügynökség 2011. december 20-án közzétett ajánlásában prioritásként határozta meg, az említett rendelet 58. cikkével összhangban. A Bizottság azonban úgy véli, hogy ezeknek az anyagoknak legalább egyik alkalmazása (azaz a felületkezelés) olyan kockázatot jelent az emberi egészségre, amely nem megfelelően ellenőrzött, és emiatt intézkedésekre van szükség. Ezért az 1907/2006/EK rendelet 69. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Bizottság kérje fel az Ügynökséget, hogy készítsen el egy, az említett rendelet XV. melléklete követelményeinek megfelelő dokumentációt. Ezért helyénvaló addig elhalasztani ezen anyagok bármelyikének a XIV. mellékletbe történő felvételére vonatkozó határozatot, amíg a rendelet 69–73. cikkében meghatározott folyamatot le nem zárták.

(13)

Az Ügynökség 2011. december 20-i ajánlásában meghatározta az 1907/2006/EK rendelet 58. cikkének (1) bekezdése c) pontja ii. alpontjában említett kérelem benyújtására vonatkozó végső határidőket az e rendelet mellékletében felsorolt valamennyi anyag vonatkozásában. E határidőket az engedélyezés iránti kérelem összeállításához szükséges becsült időt és a különböző anyagokra vonatkozóan rendelkezésre álló, valamint az 1907/2006/EK rendelet 58. cikkének (4) bekezdése szerint folytatott nyilvános konzultáció során kapott információkat figyelembe véve határozták meg. Ugyancsak figyelembe vették az Ügynökségnek az érintett kérelmek 1907/2006/EK rendelet által előírt határidőn belül történő feldolgozására vonatkozó teljesítőképességét is.

(14)

A hét krómvegyületet illetően az Ügynökség azt javasolta, hogy a kérelem benyújtásának határidejét az e rendelet hatálybalépése után 21 hónapban határozzák meg. Azonban a tagállamokkal folytatott megbeszélések alapján, az érintett piacok és a kapcsolódó ellátási láncok konkrét struktúrájának szélesebb körű értékeléséből azt a következtetést lehet levonni, hogy a kérelem benyújtásának határidejét az e rendelet hatálybalépése után 35 hónapban kell meghatározni.

(15)

Az e rendelet mellékletében felsorolt anyagok mindegyikének esetében az 1907/2006/EK rendelet 58. cikke (1) bekezdése c) pontjának i. alpontjában említett lejárati idő ugyanannak a rendeletnek az 58. cikke (1) bekezdése c) pontjának ii. alpontjában említett, a kérelem benyújtására vonatkozó határidő után 18 hónappal került megállapításra.

(16)

Az 1907/2006/EK rendelet 58. cikke (1) bekezdése c) pontjának i. és ii. alpontjában említett határidőket a rendelet XIV. mellékletében meg kell határozni.

(17)

Az 1907/2006/EK rendelet 58. cikke (1) bekezdése e) pontjának az 58. cikk (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett rendelkezései előírják, hogy egyes felhasználásokra vagy felhasználási kategóriákra mentesség állapítható meg, amennyiben a kockázatok megfelelő ellenőrzésére az emberi egészség, illetve a környezet védelmét biztosító egyéb uniós jogszabályokban előírt minimumkövetelmények vannak hatályban. A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján nem indokolt e rendelkezések alapján mentességet megállapítani.

(18)

A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján nem indokolt mentességet megállapítani a termék- és folyamatorientált kutatásra és fejlesztésre.

(19)

A rendelkezésre álló információk alapján nem indokolt továbbá felülvizsgálati időszakot megállapítani egyes alkalmazásokra.

(20)

Az 1907/2006/EK rendeletet mindezeknek megfelelően módosítani kell.

(21)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 1907/2006/EK rendelet 133. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1907/2006/EK rendelet XIV. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. április 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

(2)  HL L 353., 2008.12.31., 1. o.

(3)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation_20dec2011_en.pdf


MELLÉKLET

Az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletének táblázata a következő bejegyzésekkel egészül ki:

Bejegyzés száma

Anyag

Lényegi tulajdonság az 57. cikk szerint

Átmeneti intézkedések

Mentesség (felhasználási kategóriák)

Felülvizsgálati időszak

Kérelem benyújtásának határideje (1)

Lejárati idő (2)

„15.

Triklór-etilén

EK-szám.: 201-167-4

CAS-szám: 79-01-6

Rákkeltő

(1B. kategória)

2014. október 21.

2016. április 21.

16.

Króm-trioxid

EK-szám: 215-607-8

CAS-szám: 1333-82-0

 

Rákkeltő

(1A. kategória)

 

Mutagén

(1B. kategória)

2016. március 21.

2017. szeptember 21.

17.

Króm-trioxidból előállított savak és oligomerjeik

A következőket tartalmazó csoport:

 

Krómsav

EK-szám: 231-801-5

CAS-szám: 7738-94-5

 

Dikrómsav

EK-szám: 236-881-5

CAS-szám: 13530-68-2

 

Krómsav és dikrómsav oligomerjei

EK-szám: nincs még hozzárendelve

CAS-szám: nincs még hozzárendelve

Rákkeltő

(1B. kategória)

2016. március 21.

2017. szeptember 21.

18.

Nátrium-dikromát

EK-szám: 234-190-3

CAS-szám: 7789-12-0

10588-01-9

 

Rákkeltő

(1B. kategória)

 

Mutagén

(1B. kategória)

 

Reprodukciót károsító anyag

(1B. kategória)

2016. március 21.

2017. szeptember 21.

19.

Kálium-dikromát

EK-szám: 231-906-6

CAS-szám: 7778-50-9

 

Rákkeltő

(1B. kategória)

 

Mutagén

(1B. kategória)

 

Reprodukciót károsító anyag

(1B. kategória)

2016. március 21.

2017. szeptember 21.

20.

Ammónium-dikromát

EK-szám: 232-143-1

CAS-szám: 7789-09-5

 

Rákkeltő

(1B. kategória)

 

Mutagén

(1B. kategória)

 

Reprodukciót károsító anyag

(1B. kategória)

2016. március 21.

2017. szeptember 21.

 

 

21.

Kálium-kromát

EK-szám: 232-140-5

CAS-szám: 7789-00-6

 

Rákkeltő

(1B. kategória)

 

Mutagén

(1B. kategória)

2016. március 21.

2017. szeptember 21.

 

 

22.

Nátrium-kromát

EK-szám: 231-889-5

CAS-szám: 7775-11-3

 

Rákkeltő

(1B. kategória)

 

Mutagén

(1B. kategória)

 

Reprodukciót károsító anyag

(1B. kategória)

2016. március 21.

2017. szeptember 21.”

 

 


(1)  Az 1907/2006/EK rendelet 58. cikke (1) bekezdése c) pontjának ii. alpontjában szereplő adatok.

(2)  Az 1907/2006/EK rendelet 58. cikke (1) bekezdése c) pontjának i. alpontjában szereplő adatok.