13.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 69/1


A TANÁCS 216/2013/EU RENDELETE

(2013. március 7.)

az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 352. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamenteknek való továbbítását követően,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére,

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)

Az Európai Unióról szóló szerződés 297. cikke rendelkezik az Európai Unió Hivatalos Lapjában (a továbbiakban: Hivatalos Lap) való kihirdetésről, valamint az Unió jogi aktusainak hatálybalépéséről.

(2)

Az 1/1958 rendelet (1) – beleértve annak minden későbbi módosítását – határozza meg az Európai Unió intézményeinek hivatalos nyelveit.

(3)

Jelenleg a Hivatalos Lapnak az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén elérhető nyomtatott kiadása az egyetlen jogilag kötelező erejű közzététel, noha a Hivatalos Lap online is elérhető.

(4)

Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága által elfogadott, az Európai Unió Kiadóhivatalának szervezéséről és működéséről szóló, 2009. június 26-i 2009/496/EK, Euratom határozatnak (2) megfelelően a Kiadóhivatal lehetővé teszi az intézmények számára, hogy eleget tegyenek a jogi aktusok kihirdetésére vonatkozó kötelezettségeiknek.

(5)

Az Európai Unió Bírósága a C-161/06. sz. Skoma-Lux sro kontra Celní ředitelství Olomouc ügyben (3) megállapította, hogy az Unió jogi aktusai nem érvényesíthetők a jogalanyokkal szemben, amennyiben azokat nem hirdették ki szabályszerűen a Hivatalos Lapban, és a jogi aktusok online elérhetővé tétele – az uniós jog erre vonatkozó szabályozása hiányában – nem egyenrangú a Hivatalos Lapban történő, érvényes kihirdetéssel.

(6)

Ha a Hivatalos Lapban történő elektronikus kihirdetés érvényes kihirdetésnek minősülne, akkor az uniós joganyaghoz való hozzáférés gyorsabb lenne, és kevesebb költséggel járna. Az állampolgárok számára ugyanakkor továbbra is lehetővé kell tenni, hogy a Hivatalos Lap nyomtatott változatát megszerezhessék a Kiadóhivataltól.

(7)

„Az európai digitális menetrend” című bizottsági közlemény hangsúlyozza, hogy az online jogi tartalmakhoz való hozzáférés elősegíti a digitalizált belső piac fejlődését, ami gazdasági és társadalmi előnyökkel jár.

(8)

Ezért meg kell állapítani azokat a szabályokat, amelyek biztosítják a Hivatalos Lap elektronikus közzétételének hitelességét, sértetlenségét és megmásíthatatlanságát.

(9)

Ennek a rendeletnek továbbá meg kell állapítania azokat a szabályokat is, amelyek azokra az esetekre vonatkoznak, amikor előre nem látható vagy kivételes körülmények miatt a Hivatalos Lap elektronikus kiadásának közzététele és elérhetővé tétele nem lehetséges.

(10)

Az elektronikus aláírásra vonatkozó közösségi keretfeltételekről szóló, 1999. december 13-i 1999/93/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) megállapítja a hitelesítésre szolgáló elektronikus aláírások joghatásait. Az említett irányelv szerinti, minősített tanúsítványon alapuló és biztonságos aláírás-létrehozó eszközzel előállított, fokozott biztonságú elektronikus aláírás kellő garanciát nyújt a nyilvánosság számára annak biztosítását illetően, hogy a Hivatalos Lap elektronikus kiadása hiteles, sértetlen és megmásíthatatlan. Biztosítani kell, hogy az elektronikus aláírással ellátott Hivatalos Lap hitelességének ellenőrzése könnyen hozzáférhető eszközökkel lehetséges legyen.

(11)

Az EUR-Lex weboldalhoz való hozzáférést – a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménynek az Európai Közösség által történő megkötéséről szóló, 2009. november 26-i 2010/48/EK tanácsi határozatot (5) betartva – a fogyatékossággal élő személyek védelmére irányuló kötelezettségvállalások tiszteletben tartásával kell biztosítani.

(12)

Az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl a célja – azaz, hogy valamennyi európai polgár hivatkozhasson a Hivatalos Lap elektronikus közzétételére – eléréséhez szükséges mértéket, mivel hatálya arra korlátozódik, hogy az elektronikus közzétételnek ugyanazt a hitelességet biztosítsa, amivel a nyomtatott közzététellel jelenleg rendelkezik.

(13)

Az EUMSZ a 352. cikkben foglaltakon kívül nem biztosít hatáskört e rendelet elfogadására,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A Hivatalos Lapot e rendelettel összhangban elektronikus formában közzé kell tenni az Európai Unió intézményeinek hivatalos nyelvein.

(2)   A 3. cikk sérelme nélkül, kizárólag az elektronikus formában közzétett Hivatalos Lap (a továbbiakban: a Hivatalos Lap elektronikus kiadása) hiteles és vált ki joghatást.

2. cikk

(1)   A Hivatalos Lap elektronikus kiadását – az 1999/93/EK irányelvvel összhangban – minősített tanúsítványon alapuló és biztonságos aláírás-létrehozó eszközzel előállított, fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátni. A minősített tanúsítványt és annak megújításait az EUR-Lex weboldalon közzé kell tenni, hogy a nyilvánosság ellenőrizhesse a fokozott biztonságú elektronikus aláírást és a Hivatalos Lap elektronikus kiadásának hitelességét.

(2)   A Hivatalos Lap elektronikus kiadásának tartalmaznia kell a közzététel idejével kapcsolatos információkat.

(3)   A Hivatalos Lap elektronikus kiadását határozatlan időtartamra, el nem avuló formátumban elérhetővé kell tenni a nyilvánosság számára az EUR-Lex weboldalon. A Hivatalos Lap elektronikus kiadásának megtekintése díjtalan.

3. cikk

(1)   Amennyiben a Hivatalos Lap elektronikus kiadásának közzététele a Kiadóhivatal informatikai rendszerének előre nem látható és kivételes zavara miatt nem lehetséges, az informatikai rendszert a lehető leghamarabb helyre kell állítani.

A Kiadóhivatal megállapítja az informatikai rendszerben fellépő zavar jelentkezésének időpontját.

(2)   Amennyiben a Hivatalos Lap közzététele szükségessé válik, amikor a Kiadóhivatal informatikai rendszere az (1) bekezdésben említett zavar miatt nem működőképes, kizárólag a Hivatalos Lap nyomtatott kiadása hiteles és vált ki joghatást.

Amint a Kiadóhivatal informatikai rendszere helyreállt, kizárólag tájékoztató jelleggel a nyilvánosság számára elérhetővé kell tenni az EUR-Lex weboldalon az első albekezdésben említett nyomtatott kiadás megfelelő elektronikus változatát, és annak erre vonatkozó figyelmeztetést kell tartalmaznia.

(3)   Amint a Kiadóhivatal informatikai rendszere helyreállt, az EUR-Lex weboldalon tájékoztatást kell nyújtani valamennyi olyan nyomtatott kiadásról, amely a (2) bekezdés első albekezdésével összhangban hiteles és vált ki joghatást.

4. cikk

(1)   A Hivatalos Lap elektronikus kiadása tekintetében a Kiadóhivatal az alábbiakért felel:

a)

annak közzététele, valamint hitelességének garantálása;

b)

a Hivatalos Lap elektronikus kiadását előállító informatikai rendszer létrehozása, működtetése és karbantartása, valamint e rendszernek a technika jövőbeli alakulását követő fejlesztése;

c)

műszaki létesítmények létrehozása és bővítése annak biztosítására, hogy a Hivatalos Lap elektronikus kiadása valamennyi felhasználó számára hozzáférhető legyen;

d)

belső biztonsági és hozzáférési szabályok meghatározása a Hivatalos Lap elektronikus kiadását előállító informatikai rendszer tekintetében;

e)

az elektronikus fájlok megőrzése és archiválása, valamint a technológia jövőbeli alakulásának megfelelő kezelése.

(2)   A Kiadóhivatal az (1) bekezdésben meghatározott feladatait a 2009/496/EK, Euratom határozattal összhangban gyakorolja.

5. cikk

Ez a rendelet az elfogadását követő negyedik naptári hónap első napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. március 7-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. SHATTER


(1)  A Tanács 1. rendelete az Európai Gazdasági Közösség által használt nyelvek meghatározásáról (HL 17., 1958.10.6., 358/58. o.).

(2)  HL L 168., 2009.6.30., 41. o.

(3)  EBHT 2007., I-10841. o.

(4)  HL L 13., 2000.1.19., 12. o.

(5)  HL L 23., 2010.1.27., 35. o.