12.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 68/24


A BIZOTTSÁG 210/2013/EU RENDELETE

(2013. március 11.)

a 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint a csírákat termelő létesítmények engedélyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (3) bekezdésének c) pontjára,

mivel:

(1)

A 852/2004/EK rendelet megállapítja az élelmiszer-ipari vállalkozók számára az élelmiszer-higiéniára – többek között az elsődleges termelésre és a kapcsolódó műveletekre vonatkozó – általános szabályokat. A rendelet előírja, hogy az élelmiszer-ipari vállalkozók biztosítják, hogy a létesítményeket a hatáskörrel rendelkező hatóság legalább egy helyszíni szemlét követően engedélyezi, amennyiben engedélyezés szükséges a nemzeti jogszabályok, a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) vagy a 852/2004/EK rendeletnek megfelelően elfogadott határozat értelmében.

(2)

Azt követően, hogy 2011 májusában az Unióban megjelent a Shiga toxint termelő E. coli baktérium, a járvány kitörésének legvalószínűbb okaként a növényi csírák fogyasztását jelölték meg.

(3)

2011. október 20-án az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) tudományos véleményt (3) fogadott el a magvakban és csíráztatott magvakban Shiga toxint termelő Escherichia coli (STEC) és más patogén baktériumok okozta kockázatokról. Véleményében az EFSA azt a következtetést vonja le, hogy a csírákkal összefüggő járványos kitörések legvalószínűbb elsődleges forrása a száraz magvak bakteriális kórokozókkal történő megfertőzése. Ezen túlmenően a vélemény azt is állítja, hogy a magas páratartalomból és a csírázás alatti kedvező hőmérsékletből eredően a száraz magvakon jelenlévő bakteriális kórokozók a csírázás alatt megsokszorozódhatnak, ami közegészségügyi kockázatot jelenthet.

(4)

Annak érdekében, hogy a közegészség-védelem Unió-szerte biztosítva legyen, és figyelembe véve az említett EFSA-véleményt, elfogadták az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól szóló, 2005. november 15-i 2073/2005/EK rendeletet (4) módosító 209/2013/EU bizottsági rendeletet (5), a 211/2013/EU bizottsági rendeletet (6) és a 208/2013/EU bizottsági végrehajtási rendeletet (7).

(5)

Az említett jogszabályokban foglalt intézkedéseken túl a csírákat termelő létesítményeket a 852/2004/EK rendelet szerint engedélyeztetni kell. A legalább egy helyszíni látogatás utáni engedélyezés garantálná, hogy ezek a létesítmények megfelelnek a vonatkozó higiéniai szabályoknak, és biztosítják a közegészség védelmének magas szintjét. Az ilyen létesítmények engedélyezése azzal a feltétellel történhet csak meg, hogy számos előírásnak tesznek eleget annak érdekében, hogy a növényi csírák termelésének helyszínén biztosítani lehessen a fertőzés veszélyének csökkentését.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet alkalmazásában a „növényi csíráknak” a 208/2013/EU végrehajtási rendelet 2. cikkében szereplő meghatározását kell alkalmazni.

2. cikk

Az élelmiszer-ipari vállalkozóknak biztosítaniuk kell, hogy az illetékes hatóságok a 852/2004/EK rendelet 6. cikkének megfelelően engedélyezzék a növényi csírákat termelő létesítményeket. Az illetékes hatóság csak abban az esetben engedélyezi ezeket a létesítményeket, ha azok megfelelnek a 852/2004/EK rendelet I. mellékletében, és ennek a rendeletnek a mellékletében meghatározott előírásoknak.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2013. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. március 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 139., 2004.4.30., 1. o.

(2)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o.

(3)  EFSA Journal 2011; 9(11):2424.

(4)  HL L 338., 2005.12.22., 1. o.

(5)  Lásd e Hivatalos Lap 19. oldalát.

(6)  Lásd e Hivatalos Lap 26. oldalát.

(7)  Lásd e Hivatalos Lap 16. oldalát.


MELLÉKLET

A csírákat termelő létesítmények engedélyezéséhez szükséges követelmények

1.

A létesítmények tervezése és kialakítása helyes higiéniai gyakorlat alkalmazását teszi lehetővé, többek között a műveletek alatt és között történő fertőzés elleni védelmet. Az élelmiszerek kezelésére szolgáló területeken a felületeket (beleértve a berendezések felületeit is), különösen az élelmiszerekkel érintkező felületeket, jó állapotban kell tartani és azoknak könnyen tisztíthatóknak, illetve szükség szerint fertőtleníthetőknek kell lenniük.

2.

A munkaeszközök és -berendezések tisztításához, fertőtlenítéséhez és tárolásához megfelelő berendezéseket kell biztosítani. Ezeknek a berendezéseknek könnyen tisztíthatóknak kell lenniük és megfelelő hideg- és melegvíz-ellátásban kell részesülniük.

3.

Szükség esetén az élelmiszer megfelelő mosását is biztosítani kell. Minden e célra szolgáló mosogatót vagy más eszközt megfelelő ivóvízmennyiséggel kell ellátni, tisztán kell tartani és adott esetben fertőtleníteni kell.

4.

Minden olyan berendezést, amellyel a magvak és csírák érintkeznek, olyan módon és olyan anyagokból kell elkészíteni, és olyan jó állapotban kell tartani, hogy a fertőzés kockázata minimálisra csökkenjen, biztosítva a berendezés tisztántartását, és adott esetben a fertőtlenítését.

5.

Megfelelő eljárásokkal biztosítani kell:

a)

a csírákat termelő létesítmény tisztán tartását, adott esetben fertőtlenítését;

b)

minden olyan berendezés hatékony tisztán tartását, adott esetben fertőtlenítését, amellyel a magvak és csírák érintkeznek. Az ilyen berendezések tisztítása és fertőtlenítése olyan gyakorisággal történik, amellyel a fertőzés veszélye elkerülhető.