30.1.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 29/1


A BIZOTTSÁG 68/2013/EU RENDELETE

(2013. január 16.)

a takarmány-alapanyagok jegyzékéről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányok forgalomba hozataláról és felhasználásáról, az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 79/373/EGK tanácsi irányelv, a 80/511/EGK bizottsági irányelv, a 82/471/EGK, 83/228/EGK, 93/74/EGK, 93/113/EK és 96/25/EK tanácsi irányelv és a 2004/217/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 767/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 26. cikke (2) és (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A takarmány-alapanyagok jegyzékéről (a továbbiakban: jegyzék) szóló, 2011. június 16-i 575/2011/EU bizottsági rendelet (2) a takarmány-alapanyagok jegyzékének a takarmány-alapanyagok jegyzékének létrehozásáról szóló, 2010. március 19-i 242/2010/EU bizottsági rendeletben (3) meghatározott első változatát új jegyzékkel váltja fel.

(2)

Az európai takarmány-előállító ágazat érintett képviselői egyéb érdekeltekkel konzultálva, az illetékes nemzeti hatóságokkal együttműködve és figyelembe véve az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság által kiadott véleményekből leszűrhető tapasztalatokat vagy a tudományos és technológiai fejlődést, módosításokat dolgoztak ki az 575/2011/EU rendelethez.

(3)

Ezek a módosítások kezelési eljárásokra és takarmány-alapanyagokra vonatkozó új bejegyzések beiktatását, valamint – különösen olaj- és zsírszármazékok tekintetében – már létező bejegyzések kiegészítését és javítását jelentik.

(4)

A módosítások érintik továbbá az előállítási folyamatból vagy a technológiai segédanyagokból származó vegyi szennyeződések maximális tartalmát, amelyet a 767/2009/EK rendelet I. melléklete 1. pontjának megfelelően kell meghatározni. Egyedi szabályokat kell alkalmazni a korábbi élelmiszerekre, mint például a termelési többletre, a sérült vagy alaki hibás termékekre vagy olyan élelmiszerekre, amelyeknek lejárt a fogyaszthatósági ideje, de amelyeket a vonatkozó uniós jogszabályok szerint állítottak elő.

(5)

A 767/2009/EK rendelet 26. cikkében foglalt feltételek teljesülnek.

(6)

Tekintettel az 575/2011/EU rendelethez fűzött módosítások rendkívül nagy számára, a koherencia, egyértelműség és egyszerűsítés érdekében helyénvaló hatályon kívül helyezni és új rendelettel felváltani az említett rendeletet.

(7)

Helyénvaló csökkenteni a vállalkozókra háruló adminisztratív terhet azáltal, hogy a címkézés tekintetében zökkenőmentes átmenetet lehetővé tévő időszakot biztosítanak számukra, a kereskedelmi gyakorlat szükségtelen megszakításának elkerülésére.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 767/2009/EK rendelet 24. cikkében említett takarmányalapanyag-jegyzéket e rendelet melléklete tartalmazza.

2. cikk

Az 575/2011/EU rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat erre a rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni.

3. cikk

Az 575/2011/EU rendeletnek megfelelően a 2013. augusztus 19. előtt címkézett takarmány-alapanyagok továbbra is forgalomba hozhatók, és a készletek kimerüléséig felhasználhatók.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. január 16-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 229., 2009.9.1., 1. o.

(2)  HL L 159., 2011.6.17., 25. o.

(3)  HL L 77., 2010.3.24., 17. o.


MELLÉKLET

TAKARMÁNY-ALAPANYAGOK JEGYZÉKE

A.   RÉSZ

Általános rendelkezések

1.

A jegyzéket a takarmányipari vállalkozók önkéntes alapon használják. A C. részben felsorolt takarmány-alapanyagok neve azonban kizárólag az érintett bejegyzésre vonatkozó követelményeknek megfelelő takarmány-alapanyagok esetében használható.

2.

A C. részben a takarmány-alapanyagok jegyzékében szereplő valamennyi bejegyzésnek meg kell felelnie a takarmány-alapanyagok felhasználására vonatkozó korlátozásoknak a releváns uniós jogszabályoknak megfelelően. A jegyzékben szereplő takarmány-alapanyagot felhasználó takarmányipari vállalkozóknak gondoskodniuk kell arról, hogy a takarmány-alapanyag megfeleljen a 767/2009/EK rendelet 4. cikkének.

3.

A „korábbi élelmiszer” kifejezés azokat a nem élelmiszer-hulladéknak számító élelmiszereket jelöli, amelyeket – az élelmiszerekre vonatkozó uniós jogszabályok maradéktalan betartása mellett – emberi fogyasztásra állítottak elő, de amelyeket – gyakorlati vagy logisztikai okok, illetve gyártási, csomagolási vagy más hibák miatt – nem szánnak többé emberi fogyasztásra, és amelyek takarmányként való felhasználásuk esetén nem jelentenek egészségügyi kockázatot. A maximális tartalomnak a 767/2009/EK rendelet I. mellékletének 1. pontjában említett meghatározása nem alkalmazható a korábbi élelmiszerekre és az élelmiszer-hulladékra. Takarmányként való további feldolgozás esetén azonban alkalmazandó.

4.

A 183/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 4. cikkében említett helyes gyakorlatnak megfelelően a takarmány-alapanyagoknak menteseknek kell lenniük az előállításuk folyamatából és technológiai segédanyagokból származó vegyi szennyeződésektől, hacsak a jegyzék nem szab meg egyedi maximális tartalmat. Azon anyagok, amelyeknek takarmányban való felhasználása tilos, a takarmányban nem lehetnek jelen, és az ilyen anyagokra nem határozható meg az említetett maximális tartalom. Az átláthatóság érdekében szükséges, hogy a tolerált maradékanyagokat tartalmazó takarmány-alapanyagokat a szokásos kereskedelmi műveletek keretében a takarmányipari vállalkozók által megadott releváns információk kísérjék.

5.

A 183/2005/EK rendelet 4. cikkében említett helyes gyakorlatnak és az ALARA-elv (2) alkalmazásának megfelelően, valamint a 183/2005/EK rendelet, a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról szóló, 2002. május 7-i 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3), a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. február 23-i 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) és a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) alkalmazásának sérelme nélkül helyénvaló meghatározni a takarmány-alapanyagok jegyzékében a 0,1 %-os vagy annál magasabb arányban jelen lévő, az előállítási folyamatból vagy a technológiai segédanyagokból származó vegyi szennyeződések maximális tartalmát. A jegyzék meghatározhat maximális tartalmakat a 0,1 %-nál alacsonyabb arányban jelen levő vegyi szennyeződésekre és technológiai segédanyagokra is, amennyiben a helyes kereskedelmi gyakorlat szempontjából az megfelelőnek bizonyul. Ha e melléklet B. vagy a C. része másképpen nem rendelkezik, bármely maximális tartalom tömegszázalékban van kifejezve.

6.

A vegyi szennyeződésekre és a technológiai segédanyagokra vonatkozó egyedi maximális tartalmakat a B. részben az eljárás leírásánál, a C. részben a takarmány-alapanyag leírásánál vagy a C. részben az adott kategória végén adják meg. Hacsak a C. részben nincs egyedi maximális tartalom megadva, a B. részben egy adott eljárásra meghatározott bármely maximális tartalom alkalmazható a C. részben felsorolt bármely takarmány-alapanyagra, amennyiben a takarmány-alapanyag leírása említést tesz a szóban forgó eljárásról, és amennyiben a szóban forgó eljárás megfelel a B. részben megadott leírásnak.

7.

A takarmány-alapanyagok botanikai tisztasága legalább 95 %. Ugyanakkor valamely korábbi előállítási folyamatból származó egyéb olajos magvak vagy olajtartalmú gyümölcsök maradványai által előidézett botanikai szennyeződések egyetlen olajosmag- vagy olajosgyümölcs-típus esetében sem haladhatják meg a 0,5 %-ot. Ezen általános szabályoktól eltérve egyedi szintet kell meghatározni a takarmány-alapanyagok jegyzékének C. részében.

8.

A takarmány-alapanyag neve kiegészítendő (6) a B. részben az eljárások glosszáriumának utolsó oszlopában egy vagy több eljárás nevével/minősítésével annak jelölése céljából, hogy a takarmány-alapanyagot alávetették az adott eljárásnak vagy eljárásoknak. Az a takarmány-alapanyag, melynek neve a C. részben felsorolt valamely névnek és a B. részben felsorolt egy vagy több eljárás közhasználatú nevének/minősítésének kombinációja, úgy tekintendő, hogy részét képezi a jegyzéknek, és címkéjén adott esetben szerepelnie kell az e takarmány-alapanyagra vonatkozó, a B. és C. rész utolsó oszlopaiban meghatározott kötelezően feltüntetendő információnak. A takarmány-alapanyag nevében meg kell adni az eljáráshoz használt egyedi módszert, amennyiben az a B. rész utolsó oszlopában fel van tüntetve.

9.

Amennyiben egy takarmány-alapanyag előállítási folyamata eltér a B. részben az eljárások glosszáriumában az adott eljárásra vonatkozóan leírtaktól, az előállítási folyamatot ismertetni kell az érintett takarmány-alapanyag leírásában.

10.

Számos takarmány-alapanyag esetében szinonimák használhatók. E szinonimák a C. részben a takarmány-alapanyagok jegyzékében az érintett takarmány-alapanyagra vonatkozó bejegyzés „név” oszlopában szögletes zárójelben jelennek meg.

11.

A C. részben szereplő takarmány-alapanyagok jegyzékében a takarmány-alapanyagok leírásában a „melléktermék” szó helyett a „termék” szó szerepel a piaci helyzet és a takarmányipari vállalkozók által ténylegesen használt nyelvezet tükrözése, valamint a takarmány-alapanyagok kereskedelmi értékének kiemelése céljából.

12.

Egy növény botanikai neve csak a C. részben található takarmány-alapanyagok jegyzékében az adott növényre vonatkozó első bejegyzés leírásában szerepel.

13.

A jegyzékben szereplő takarmány-alapanyagok analitikai összetevőinek a címkén való kötelező feltüntetésével annak jelzése a cél, hogy egy bizonyos termék nagy koncentrációban tartalmaz-e egy adott összetevőt, vagy az előállítási folyamat megváltoztatta-e a termék tápértékének jellemzőit.

14.

A 767/2009/EK rendelet 15. cikkének g) pontja az említett rendelet I. mellékletének 6. pontjához kapcsolódva előírja, hogy a címkén fel kell tüntetni a nedvességtartalmat. Az említett rendelet 16. cikke (1) bekezdésének b) pontja a rendelet V. melléklethez kapcsolódva előírja, hogy a címkén fel kell tüntetni az egyéb analitikai összetevőket. Ezenkívül a 767/2009/EK rendelet I. mellékletének 5. pontja előírja, hogy fel kell tüntetni sósavban oldhatatlan hamu arányát, amennyiben az általában meghaladja a 2,2 %-ot, illetve ha bizonyos takarmány-alapanyagok esetében meghaladja az említett rendelet V. mellékletének vonatkozó szakaszában meghatározott szintet. A takarmány-alapanyagok jegyzékének C. részében azonban néhány bejegyzés eltér ezektől a szabályoktól:

a)

A C. részben, a takarmány-alapanyagok jegyzékében az analitikai összetevőkre vonatkozóan kötelezően feltüntetendő információk helyébe a 767/2009/EK rendelet V. mellékletének vonatkozó szakaszában meghatározott kötelezően feltüntetendő információk lépnek.

b)

Ha a C. részben a takarmány-alapanyagok jegyzékében a „kötelezően feltüntetendő információk” oszlop üresen marad a 767/2009/EK rendelet V. melléklete vonatkozó szakaszának megfelelően feltüntetendő analitikai összetevőket illetően, akkor ezen összetevők egyikét sem kell feltüntetni a címkén. A sósavban oldhatatlan hamura vonatkozóan azonban, ha a C. részben a takarmány-alapanyagok jegyzékében nincs meghatározva a szint, a szintet fel kell tüntetni akkor, ha az meghaladja a 2,2 %-ot.

c)

Ha a C. részben a takarmány-alapanyagok jegyzékében a „kötelezően feltüntetendő információk” oszlopban egy vagy több egyedi nedvességtartalom van megadva, akkor ezeket a szinteket kell alkalmazni a 767/2009/EK rendelet I. mellékletének 6. pontjában szereplő szintek helyett. A 14 % alatti nedvességtartalmat azonban nem kötelező feltüntetni. Ha az említett oszlopban nincs konkrét nedvességtartalom megadva, akkor a 767/2009/EK rendelet I. mellékletének 6. pontját kell alkalmazni.

15.

Annak a takarmányipari vállalkozónak, aki állításként feltünteti, hogy egy takarmány-alapanyag a C. részben, a takarmány-alapanyagok jegyzékének „Leírás” oszlopában feltüntetettekhez képest egyéb tulajdonságokkal is rendelkezik, vagy a B. részben felsorolt eljárásra utal oly módon, hogy az állításként tekinthető (pl. bendővédetté tétel), meg kell felelnie a 767/2009/EK rendelet 13. cikkének. A takarmány-alapanyagok szolgálhatnak továbbá különleges táplálkozási célokra is a 767/2009/EK rendelet 9. és 10. cikkének megfelelően.

B.   RÉSZ

Eljárások glosszáriuma

 

Eljárás

Fogalommeghatározás

Közhasználatú név/minősítés

1.

Frakcionálás levegővel

Részecskék szétválasztása légáram segítségével

Levegővel frakcionált

2.

Szelelés

Eljárás por, finom részecskék és szuszpendált anyagú egyéb részek gabonamagvakról való eltávolítására levegőáramoltatással

(Szeleléssel) tisztított

3.

Forrázás

Olyan eljárás, melynek lényege egy szerves anyag hőkezelése forralással vagy gőzöléssel a természetes enzimek denaturálása, szövetek puhítása, szagok eltávolítása céljából, ezt követően pedig hideg vízbe merítés a főzési folyamat megállítása érdekében

Forrázott

4.

Fehérítés

A természetes szín eltávolítása

Fehérített

5.

Hűtés

Tartósítás céljából a hőmérséklet környezeti hőmérséklet alá – de fagypont fölé – történő csökkentése

Hűtött

6.

Aprítás

A szemcseméret csökkentése egy vagy több kés felhasználásával

Aprított

7.

Tisztítás

Idegen anyagok (szennyező anyagok, pl. kövek) vagy a növény vegetatív részeinek (szalma, héj vagy gyomok levált törmelékeinek) eltávolítása

Tisztított

8.

Sűrítés  (7)

Bizonyos összetevők koncentrációjának növelése víz és/vagy más összetevők eltávolításával

Sűrítmény

9.

Kondenzálás

Egy gáz-halmazállapotú anyag átalakítása folyékony anyaggá

Kondenzált

10.

Főzés

Hő alkalmazása a takarmány-alapanyagok fizikai és kémiai jellemzőinek megváltoztatására

Főzött

11.

Zúzás

A szemcseméret csökkentése zúzógép alkalmazásával

Zúzott, zúzás

12.

Kristályosítás/kristályosodás

Tisztítás szilárd kristályok folyékony oldatból való kinyerésével. A folyadékban lévő szennyeződéseket általában nem tartalmazza a kristályrács szerkezete

Kristályosodott/kristályosított

13.

Héjtalanítás  (8)

Gabonaszemek, magvak, gyümölcsök, diófélék és egyéb termések külső héjának teljes vagy részleges eltávolítása

Hántolt, hámozott/Héjtalanított, részlegesen hántolt, hámozott/héjtalanított

14.

Hántolás

Babok, gabonaszemek és magvak külső héjának általában fizikai úton történő eltávolítása

Hántolt (9)

15.

Pektinkivonás

Pektinek kivonása egy takarmány-alapanyagból

Csökkentett pektintartalmú

16.

Szárítás

Eljárás a nedvesség kivonására

Szárított

17.

Nyálkátlanítás

Eljárás a felületen lévő nyálkaréteg eltávolítására

Nyálkátlanított

18.

Cukormentesítés

Mono- és diszacharidok kémiai vagy fizikai úton történő teljes vagy részleges eltávolítása melaszból és más, cukortartalmú anyagból

Cukormentes, alacsony cukortartalmú

19.

Méregtelenítés

Eljárás, melynek során a mérgező szennyező anyagokat megsemmisítik, vagy koncentrációjukat csökkentik

Méregtelenített

20.

Desztillálás

Folyadékok szétválasztása forralással és a lecsapatott gőz külön tárolóba történő összegyűjtésével

Desztillált

21.

Szárítás

Mesterséges vagy természetes vízelvonás

Szárított (napon vagy mesterségesen)

22.

Silózás

Takarmány-alapanyagok tárolása/tartósítása silóban, lehetőség szerint tartósítószerek hozzáadásával vagy anaerob körülmények alkalmazásával lehetőleg szilázs-adalékanyagokkal

Silózott

23.

Bepárlás

A víztartalom csökkentése

Bepárolt

24.

Expandálás

Hőkezelés, melynek során a termék belső víztartalma hirtelen gőzzé alakul, amely a termék feltáródásához vezet

Expandált vagy puffasztott

25.

Sajtolás

Olaj/zsír kivonása sajtolással

Pogácsa/lepény és olaj/zsír

26.

Extrahálás

Bizonyos anyagokból zsír/olaj kivonása szerves oldószerrel, vagy cukor, illetve egyéb, vízben oldódó összetevők kivonása vizes oldószerrel

Extrahált/dara és zsír/olaj, melasz/szelet és cukor vagy egyéb, vízben oldódó összetevők

27.

Extrudálás

Hőkezelés, melynek során a termék belső víztartalma hirtelen gőzzé alakul, amely a termék feltáródásához vezet, majd ezt az anyagot speciális formájú nyíláson eresztik át

Extrudált

28.

Fermentáció

Eljárás, melynek során mikroorganizmusokat (pl. baktériumokat, gombákat vagy élesztőket) állítanak elő vagy használnak fel, hogy elősegítsék az anyagok kémiai összetételének/tulajdonságainak megváltozását

Fermentált

29.

Szűrés

Egy keverékben a folyékony és a szilárd anyagok egymástól való elkülönítése azáltal, hogy a folyadékot porózus közegen vagy membránon juttatják keresztül

Szűrt

30.

Pelyhesítés

Nedves hőkezelt anyag hengerlése

Pehely

31.

Lisztőrlés

Száraz gabonaszemek szemcseméretének csökkentése és az alkotórészekre (főleg liszt, korpa és takarmányliszt) történő szétválasztás elősegítése

Liszt, korpa, takarmányliszt (10), takarmány

32.

Frakcionálás

A takarmány-alapanyagok darabjainak elkülönítése szitálással és/vagy légáramoltatással, ami eltávolítja a könnyű héjdarabokat

Frakcionált

33.

Tördelés

Eljárás, melynek során egy takarmány-alapanyagot darabokra törnek

Tördelt

34.

Olajban/zsírban sütés

Eljárás, melynek során egy takarmány-alapanyagot olajban vagy zsírban sütnek

Sütött

35.

Zselésítés

Eljárás, melynek során általában zselésítő anyagok felhasználásával zselé, kocsonyaszerű, szilárd anyag képződik, melynek állaga a puhától a keményig terjedhet

Zselésített

36.

Granulálás

Takarmány-alapanyagok kezelése adott granulátum-méret és állag elérése céljából

Granulált

37.

Darálás, őrlés

Szilárd takarmány-alapanyagok szemcseméretének csökkentése száraz vagy nedves eljárással

Darált, őrölt

38.

Hőkezelés

Meghatározott körülmények között végrehajtott hőkezelés

Hőkezelt

39.

Hidrogénezés

Katalitikus eljárás, melynek célja olajok/zsírok/zsírsavak kettős kötéseinek magas hőfokon, hidrogénnyomás alatt történő telítése, és ezáltal részlegesen vagy teljesen telített trigliceridek/zsírsavak nyerése, illetve poliolok nyerése szénhidrátok karbonilcsoportjainak hidroxilcsoportokká történő redukciója révén

Hidrogénezett, részlegesen hidrogénezett

40.

Hidrolízis

A molekulaméret csökkentése megfelelő vizes és hő/nyomás alkalmazásával vagy enzimes vagy savas/lúgos kezeléssel

Hidrolizált

41.

Elfolyósítás/Cseppfolyósítás

Egy szilárd/gáz-halmazállapotú anyag átalakítása folyékony anyaggá

Elfolyósított/Cseppfolyósított

42.

Mállasztás

Takarmány-alapanyagok méretének csökkentése mechanikai úton, gyakran víz vagy más folyadékok felhasználásával

Mállasztott

43.

Malátázás

Gabonamagvak csírázásának elősegítése azon természetes enzimek aktiválása céljából, melyek a keményítőt erjeszthető szénhidrátokká, a fehérjéket pedig aminosavakká és peptidekké bontják

Malátázott

44.

Olvasztás

Szilárd halmazállapotú anyag átalakítása folyékony halmazállapotúvá hő alkalmazásával

Olvasztott

45.

Mikronizálás

Eljárás, melynek során egy szilárd anyag szemcseméretét mikrométeres nagyságrendűre csökkentik

Mikronizált

46.

Forrázás

Vízben való áztatás során történő hőkezelés a keményítő teljes mértékű zselatinizálódása érdekében, majd ezt követően szárítás

Forrázott

47.

Pasztörizálás

Káros mikroorganizmusok elpusztítása céljából meghatározott időre kritikus hőmérsékletre hevítés, ezt követően gyors lehűtés

Pasztörizált

48.

Hámozás

Gyümölcsök és zöldségek héjának/hártyájának eltávolítása

Hámozott

49.

Pelletálás

Formázás matricán történő átpréseléssel

Pellet, pelletált

50.

Rizsőrlés

A hántolt rizs korpájának és csírájának szinte teljes vagy részleges eltávolítása

Őrölt

51.

Előzselatinizálás

A keményítő módosítása hideg vízben való duzzadásának jelentős javítása céljából

Előrezselatinizált (11)

52.

Préselés, sajtolás  (12)

Folyadékok (pl. zsír, olaj, víz vagy lé) fizikai eltávolítása szilárd anyagokból

Pogácsa/lepény (olajtartalmú anyagok esetében)

Pép, gyümölcstörköly (gyümölcsök stb. esetében)

Nedves szelet (cukorrépa esetében)

53.

Finomítás

Szennyeződések vagy nem kívánt összetevők teljes vagy részleges eltávolítása kémiai/fizikai kezeléssel

Finomított, részlegesen finomított

54.

Pörkölés

Száraz takarmány-alapanyagok hőkezelése emészthetőségük javítása, színképződés fokozása és/vagy a természetes eredetű antinutritív faktorok csökkentése céljából

Pörkölt

55.

Lapkázás

A szemcseméret csökkentése a takarmány-alapanyag, pl. gabonamagvak hengerpárok közötti átengedésével

Lapkázott

56.

Bendővédetté tétel

Olyan eljárás, melynek célja, hogy hő, nyomás, gőz, illetve ezek kombinációjának alkalmazásával történő fizikai kezeléssel és/vagy például aldehidek, lignoszulfonátok, nátrium-hidroxid vagy szerves savak (mint a propionsav vagy a csersav) alkalmazásával védje a táplálóanyagokat a bendőben való lebontástól.

Az aldehidekkel bendővédetté tett takarmány-alapanyagok legfeljebb 0,12 % szabad aldehidet tartalmazhatnak

[az alkalmazott módszer meghatározása] által bendővédett

57.

Szitálás/Rostálás

Takarmány-alapanyagok különböző nagyságú részecskéinek szétválasztása azáltal, hogy a rostá(ko)n juttatják keresztül, miközben rázzák vagy kiöntik azokat

Szitált, rostált

58.

Fölözés

Egy folyadék felső úszó rétegének leválasztása mechanikai úton, pl. tejzsír esetében

Fölözött

59.

Szeletelés

Takarmány-alapanyagok lapos szeletekre vágása

Szeletelt

60.

Merítés/Áztatás

Takarmány-alapanyagok (általában magvak) nedvesítése és puhítása a főzési idő csökkentése, a maghéj könnyebb eltávolítása, a csírázási folyamat aktiválásához szükséges vízfelvétel megkönnyítése, vagy a természetes eredetű antinutritív faktorok koncentrációjának csökkentésére

Áztatott

61.

Porlasztva szárítás

Egy folyadék nedvesség-tartalmának csökkentése, amelynek során az anyagból a tömeghez viszonyított felületek arányának növelésére permetet vagy ködöt hoznak létre, amelyre meleg levegőt fúvatnak

Porlasztva szárított

62.

Gőzölés

Eljárás, melynek során túlnyomásos gőzt használnak hőkezelésre és főzésre az emészthetőség javítása céljából

Gőzölt

63.

Pirítás

Olajos magvak hevítése száraz hő felhasználásával, a természetes eredetű antinutritív faktorok csökkentése vagy eltávolítása céljából

Pirított

64.

Ultraszűrés

Folyadékok szűrése csak kis méretű molekulákat átengedő membránon keresztül

Ultraszűrt

65.

Csírátlanítás

A csíra teljes vagy részleges eltávolítása a zúzott gabonamagból

Csírátlanított

66.

Infravörös sugarakkal végzett mikronizálás

Infravörös sugarakkal végzett hőkezelés gabonák, gyökerek, magvak vagy gumók, illetve azok társtermékeinek főzésére és pörkölésére, melyet általában pelyhesítés követ

Infravörös sugarakkal mikronizált

67.

Olajok/zsírok és hidrogénezett olajok/zsírok hasítása

Zsírok/olajok hidrolízisének kémiai eljárása. A zsírok/olajok magas hőmérséklet és nyomás melletti, vízzel történő reakciója a hidrofób fázisban nyers zsírsavak, a hidrofil fázisban pedig vizes glicerinoldat (nyers glicerol) nyerését teszi lehetővé

Hasított

C.   RÉSZ

A takarmány-alapanyagok listája

1.   Gabonamagvak és azokból nyert termékek

Szám

Név

Leírás

Kötelezően feltüntetendő információk

1.1.1.

Árpa

A Hordeum vulgare L. szemtermése. Bendővédett lehet

 

1.1.2.

Árpa, puffasztott

Őrölt vagy tört árpából nedves, meleg körülmények közötti kezeléssel és nyomás alatt kinyert termék

Keményítő

1.1.3.

Árpa, pörkölt

Árpapörkölés útján nyert termék, mely részlegesen pörkölt és fakó

Keményítő, ha > 10 %

Nyersfehérje, ha > 15 %

1.1.4.

Árpapehely

Hántolt árpa gőzölése vagy infravörös sugarakkal végzett mikronizálása és lapkázása útján nyert termék. Kis mennyiségben árpahéjat tartalmazhat. Bendővédett lehet

Keményítő

1.1.5.

Árparost

Árpakeményítő előállítása során nyert termék. Endospermium-részecskékből és elsősorban rostból áll

Nyersrost

Nyersfehérje, ha > 10 %

1.1.6.

Árpahéj

Etil-keményítő előállítása során az árpamagok szárazőrlése, rostálása és hámozása útján nyert termék

Nyersrost

Nyersfehérje, ha > 10 %

1.1.7.

Árpatakarmányliszt

Rostált, hántolt árpa árpagyönggyé, darává vagy lisztté történő feldolgozása során nyert termék. Elsősorban endospermium-részecskékből áll, a külső héj finom frakcióival és némi szemhulladékkal

Nyersrost

Keményítő

1.1.8.

Árpafehérje

A keményítő és a korpa szétválasztása után az árpából nyert termék. Elsősorban fehérjéből áll

Nyersfehérje

1.1.9.

Árpafehérje-takarmány

A keményítő elválasztása után az árpából nyert termék. Elsősorban fehérjéből és endospermium-részecskékből áll

Nedvesség, ha < 45 % vagy > 60 %

Ha a nedvesség < 45 %:

Nyersfehérje

Keményítő

1.1.10.

Árpa oldható maradékai

A keményítő és a korpa nedves úton történő extrahálása után az árpából nyert termék

Nyersfehérje

1.1.11.

Árpakorpa

Az árpaliszt-előállítás terméke, melyet hántolt árpa rostált magvaiból nyernek. Elsősorban a külső héj frakcióiból és olyan magrészecskékből áll, melyekből az endospermium nagyobb részét eltávolították

Nyersrost

1.1.12.

Folyékony árpakeményítő

Árpából való keményítő-előállítás során nyert másodlagos keményítő-frakció

Ha a nedvesség < 50 %:

Keményítő

1.1.13.

Sörárpa törtszem

Mechanikai úton történő rostálásból (méret szerinti frakcionálás) származó termék, amely a malátázási eljárás előtt szétválasztott, méreten aluli árpamagokat és árpamagfrakciókat tartalmaz

Nyersrost

Nyershamu, ha > 2,2 %

1.1.14.

Sörárpa és maláta finomszemcse

Maláta-előállítás során szétválasztott árpamagfrakciókból és malátából álló termék

Nyersrost

1.1.15.

Sörárpahéj

Malátaárpa tisztításából származó termék, mely héjfrakciókat és finomszemcséket tartalmaz

Nyersrost

1.1.16.

Árpadesztillációs folyadék, nedves

Árpából etanol előállítása során nyert termék. Desztillációból származó szilárd takarmányfrakciót tartalmaz

Nedvesség, ha < 65 % vagy > 88 %

Ha a nedvesség < 65 %:

Nyersfehérje

1.1.17.

Árpadesztillációs oldható maradékok, nedves

Árpából etanol előállítása során nyert termék. Desztillációból származó, oldható takarmányfrakciót tartalmaz

Nedvesség, ha < 45 % vagy > 70 %

Ha a nedvesség < 45 %

Nyersfehérje

1.1.18.

Maláta  (13)

Csíráztatott gabonákból nyert termék, szárított, őrölt és/vagy extrahált

 

1.1.19.

Malátagyököcskék  (13)

Malátagabona csíráztatásából és malátatisztításból nyert termék, mely gyököcskékből, gabona-finomszemcsékből, héjból és kisméretű, tört, malátázott gabonamagvakból áll. Lehet őrölt

 

1.2.1.

Kukorica  (14)

A Zea mays L. ssp. mays szemtermése. Bendővédett lehet

 

1.2.2.

Kukoricapehely

Hántolt kukorica gőzölése vagy infravörös sugarakkal végzett mikronizálása és lapkázása útján nyert termék. Kis mennyiségben kukoricahéjat tartalmazhat.

Keményítő

1.2.3.

Kukorica-takarmányliszt

A kukoricából történő liszt- vagy daragyártás terméke. Elsősorban a külső maghéjak frakcióiból, valamint olyan magrészecskékből áll, melyekből a kukoricakorpához viszonyítva kevesebb endospermiumot távolítottak el. Tartalmazhat kukoricacsíra-frakciót

Nyersrost

Keményítő

1.2.4.

Kukoricakorpa

A kukoricából történő liszt- vagy daragyártás terméke. Elsősorban a külső maghéjak frakcióiból és némi kukoricacsíra-frakcióból áll, némi endospermium-részecskével

Nyersrost

1.2.5.

Kukoricacsutka

A kukoricacsutka. Szét nem választott levélszárból, magvakból és levelekből áll

Nyersrost

Keményítő

1.2.6.

Kukoricadarabok

A termék érkezésénél a rostálási eljárás során szétválasztott kukoricamag-frakció

 

1.2.7.

Kukoricarost

A kukoricakeményítő előállításából származó termék. Elsősorban rostból áll

Nedvesség, ha < 50 % vagy > 70 %

Ha a nedvesség < 50 %:

Nyersrost

1.2.8.

Kukoricaglutén

A kukoricakeményítő előállításából származó termék. Elsősorban a keményítő elválasztása során nyert gluténból áll

Nedvesség, ha < 70 % vagy > 90 %

Ha a nedvesség < 70 %:

Nyersfehérje

1.2.9.

Kukoricaglutén-takarmány

A kukoricakeményítő előállítása során nyert termék. Korpából és kukorica oldható maradékaiból áll. A termék magában foglalhat tört kukoricát és a kukoricacsírákból történő olajkivonás maradékanyagait is. Keményítőből és keményítőtermékek finomításából vagy fermentálásából származó egyéb termékek hozzáadhatók

Nedvesség, ha < 40 % vagy > 65 %

Ha a nedvesség < 40 %:

Nyersfehérje

Nyersrost

Keményítő

1.2.10.

Kukoricacsíra

A kukoricából történő dara-, liszt- vagy keményítőgyártásból származó termék. Elsődlegesen kukoricacsírából, külső héjból és endospermium-részekből áll

Nedvesség, ha < 40 % vagy > 60 %

Ha a nedvesség < 40 %:

Nyersfehérje

Nyerszsír

1.2.11.

Kukoricacsíra-pogácsa

Olajgyártásból származó termék, melyet feldolgozott kukoricacsíra sajtolásával nyernek. A csírához endospermium- és maghéjrészek tapadhatnak

Nyersfehérje

Nyerszsír

1.2.12.

Kukoricacsíra-liszt

Olajgyártásból származó termék, melyet feldolgozott kukoricacsíra extrahálásával nyernek

Nyersfehérje

1.2.13.

Nyers kukoricacsíra-olaj

Kukoricacsírából nyert termék

Nyerszsír

1.2.14.

Kukorica, puffasztott

Őrölt vagy tört kukoricából nedves, meleg körülmények közötti kezeléssel és nyomás alatt kinyert termék

Keményítő

1.2.15.

Kukoricalé

A kukorica áztatásából származó, koncentrált, folyékony frakció

Nedvesség, ha < 45 % vagy > 65 %

Ha a nedvesség < 45 %:

Nyersfehérje

1.2.16.

Csemegekukorica-szilázs

A csemegekukorica-gyártásból származó melléktermék, mely csutkából, héjból, magbélből áll, aprított és szárított vagy préselt. A csemegekukorica-csutka, csuhé és levelek aprításával jön létre, csemegekukorica-magbél előfordulásával

Nyersrost

1.2.17.

Zúzott, csírátlanított kukorica

Zúzott kukorica csírátlanításával nyert termék. Elsősorban endospermium-frakciókból áll, és tartalmazhat kukoricacsírát és külsőmaghéj-részecskéket

Nyersrost

Keményítő

1.3.1.

Köles

A Panicum miliaceum L. szemtermése

 

1.4.1.

Zab

Az Avena sativa L. és egyéb zabfajták szemtermése

 

1.4.2.

Hántolt zab

Hántolt zabszemek. Lehet gőzkezelt

 

1.4.3.

Zabpehely

Hántolt zab gőzölése vagy infravörös sugarakkal végzett mikronizálása és lapkázása útján nyert termék. Kis mennyiségben zabhéjat tartalmazhat

Keményítő

1.4.4.

Zab-takarmányliszt

Rostált, hántolt zab zabdarává és zablisztté történő feldolgozása során nyert termék. Elsősorban zabkorpából és némi endospermiumból áll

Nyersrost

Keményítő

1.4.5.

Zabkorpa

Zabliszt-előállításból származó termék, melyet hántolt zab rostált magvaiból nyernek. Elsősorban a külső héj frakcióiból és olyan magrészecskékből áll, melyekből az endospermium nagyobb részét eltávolították

Nyersrost

1.4.6.

Zabhéj

Zabmagvak hántolásából nyert termék

Nyersrost

1.4.7.

Zab, puffasztott

Őrölt vagy tört zabból nedves, meleg körülmények közötti kezeléssel és nyomás alatt kinyert termék

Keményítő

1.4.8.

Hántolt zab

Hántolt, tisztított zab

Nyersrost

Keményítő

1.4.9.

Zabliszt

Zabmagvak őrléséből nyert termék

Nyersrost

Keményítő

1.4.10.

Előfőzött zabból készült liszt

Hántolás után magas keményítő-tartalommal rendelkező zabtermék

Nyersrost

1.4.11.

Zabtakarmány

Rostált, hántolt zab zabdarává és zablisztté történő feldolgozása során nyert termék. Elsősorban zabkorpából és némi endospermiumból áll

Nyersrost

1.5.1.

Quinoamag, extrahált

A quinoa növény (Chenopodium quinoa Willd.) megtisztított egész magja; a mag külső héjában lévő szaponin el lett távolítva

 

1.6.1.

Tört rizs

Az Oryza Sativa L rizsmag része, melynek hossza nem éri el egy egész rizsmag hosszának háromnegyedét. A rizs lehet előfőzött

Keményítő

1.6.2.

Őrölt rizs

Hántolt rizs, melyből rizsőrléssel eltávolították a korpa és a csíra szinte egészét. A rizs lehet előfőzött

Keményítő

1.6.3.

Előzselatinizált rizs

Őrölt vagy tört rizsből előzselatinizálással nyert termék

Keményítő

1.6.4.

Extrudált rizs

Rizsliszt extrudálásával nyert termék

Keményítő

1.6.5.

Rizspehely

Előzselatinizált vagy tört rizsszemek pelyhesítésével nyert termék

Keményítő

1.6.6.

Hántolt rizs

Hántolatlan rizs (Oryza Sativa L.), melyről csak a héjat távolították el. Lehet előfőzött. A hántolási és kezelési eljárások korpa elvesztésével járhatnak

Keményítő

Nyersrost

1.6.7.

Darált takarmányrizs

Takarmányrizs darálásával nyert termék, mely a hántolt rizs őrlése során kiszitált zöld, gipszes vagy éretlen szemekből vagy a szokványos hántolt rizs sárga vagy foltos szemeiből áll

Keményítő

1.6.8.

Rizsliszt

Őrölt rizs darálásával nyert termék. A rizs lehet előfőzött

Keményítő

1.6.9.

Hántolt rizs, liszt

Hántolt rizs darálásával nyert termék. A rizs lehet előfőzött

Keményítő

Nyersrost

1.6.10.

Rizskorpa

Rizsőrlés során nyert termék, mely elsősorban a mag külső héjaiból (terméshéj, maghéj, sejtmag, aleuron) és a csíra egy részéből áll. A rizs lehet előfőzött vagy extrudált

Nyersrost

1.6.11.

Rizskorpa kalcium-karbonáttal

Rizsőrlés során nyert termék, mely a mag külső héjaiból (terméshéj, maghéj, sejtmag, aleuron) és a csíra egy részéből áll. Legfeljebb 23 % technológiai segédanyagként felhasznált kalcium-karbonátot tartalmazhat. A rizs lehet előfőzött

Nyersrost

kalcium-karbonát

1.6.12.

Zsírtalanított rizskorpa

Olajkinyerésből származó rizskorpa. Bendővédett lehet

Nyersrost

1.6.13.

Rizskorpaolaj

Stabilizált rizskorpából extrahált olaj

Nyerszsír

1.6.14.

Rizs-takarmányliszt

Rizsliszt és -keményítő előállításából származó, száraz vagy nedves őrléssel és szitálással nyert termék. Elsősorban keményítőből, fehérjéből, zsírból és rostból áll. A rizs lehet előfőzött. Legfeljebb 0,25 % nátriumot és 0,25 % szulfátot tartalmazhat

Keményítő, ha > 20 %

Nyersfehérje, ha > 10 %

Nyerszsír, ha > 5 %

Nyersrost

1.6.15.

Rizs-takarmányliszt kalcium-karbonáttal

Rizsőrlés során nyert termék, amely elsősorban aleuronréteg- és endospermium-részecskékből áll. Legfeljebb 23 % technológiai segédanyagként felhasznált kalcium-karbonátot tartalmazhat. A rizs lehet előfőzött

Keményítő

Nyersfehérje

Nyerszsír

Nyersrost

Kalcium-karbonát

1.6.17.

Rizscsíra

Rizsőrlés során nyert termék, amely elsősorban csírát tartalmaz

Nyerszsír

Nyersfehérje

1.6.18.

Rizscsíra-pogácsa

A rizscsírának olajeltávolítás céljából való összesajtolása után fennmaradó termék

Nyersfehérje

Nyerszsír

Nyersrost

1.6.20.

Rizsfehérje

Rizskeményítő előállítása során nedves őrléssel, szitálással, szétválasztással, koncentrációval és szárítással nyert termék

Nyersfehérje

1.6.21.

Rizsből készült folyékony takarmány

Rizs nedves őrlésével és szitálásával keletkező koncentrált, folyékony termék

Keményítő

1.6.22.

Rizs, puffasztott

Rizsszemek vagy tört rizsszemek expandálásával nyert termék

Keményítő

1.6.23.

Rizs, fermentált

Rizs fermentálásával nyert termék

Keményítő

1.6.24.

Amorf rizs, őrölt/Gipszes rizs, őrölt

Rizsőrlés során nyert termék, elsősorban amorf és/vagy gipszes és/vagy sérült, egész vagy tört rizsszemekből áll. Lehet előfőzött

Keményítő

1.6.25.

Éretlen rizs, őrölt

Rizsőrlés során nyert termék, amely elsősorban éretlen és/vagy gipszes szemekből áll

Keményítő

1.7.1.

Rozs

A Secale cereale L. szemtermése

 

1.7.2.

Rozstakarmányliszt

Rostált rozsból nyert őrlemény. Elsősorban endospermium-részecskékből áll, a külső héj finom frakcióival és némi maghulladékkal

Keményítő

Nyersrost

1.7.3.

Rozstakarmány

Rostált rozsból nyert őrlemény. Elsősorban a külső héj frakcióiból, valamint olyan magrészecskékből áll, melyekből a rozskorpához viszonyítva kevesebb endospermiumot távolítottak el

Keményítő

Nyersrost

1.7.4.

Rozskorpa

Rostált rozsból nyert őrlemény. Elsősorban a külső héj frakcióiból, valamint olyan magrészecskékből áll, melyekből az endospermium túlnyomó részét eltávolították

Keményítő

Nyersrost

1.8.1.

Cirok; [Tarka cirok]

A Sorghum bicolor (L.) Moench szemtermése/magvai

 

1.8.2.

Cirok, fehér

A fehér cirok szemtermése

 

1.8.3.

Cirokglutén-takarmány

Cirokkeményítő elválasztása során nyert szárított termék. Elsősorban korpából és kis mennyiségű gluténból áll. A termék tartalmazhatja az áztatóvíz megszárított maradékanyagait, és csírák is adhatók hozzá

Nyersfehérje

1.9.1.

Tönkölybúza

A Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum tönkölybúza szemtermése

 

1.9.2.

Tönkölybúzakorpa

A tönkölybúzaliszt előállításából származó termék. Elsősorban külső héjból és némi tönkölybúzacsíra-frakcióból áll, kevés endospermium-részecskével

Nyersrost

1.9.3.

Tönkölybúzahéj

Tönkölybúzamagvak hántolása során nyert termék

Nyersrost

1.9.4.

Tönkölybúza-takarmányliszt

Rostált, hántolt tönkölybúza tönkölybúzalisztté történő feldolgozása során nyert termék. Elsősorban endospermium-részecskékből áll, a külső héj finom frakcióival és némi szemhulladékkal

Nyersrost

Keményítő

1.10.1.

Tritikálé

A Triticum X Secale cereale L. hibrid szemtermése

 

1.11.1.

Búza

A Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. és más búzafajok szemtermése. Bendővédett lehet

 

1.11.2.

Búzagyököcskék

Malátabúza csíráztatásából és malátatisztításból nyert termék, mely gyököcskékből, gabona finomszemcsékből, héjból és kis, összetört, malátázott búzamagvakból áll

 

1.11.3.

Búza, előzselatinizált

Őrölt vagy tört búzából nedves, meleg körülmények közötti kezeléssel és nyomás alatt kinyert termék

Keményítő

1.11.4.

Búza-takarmányliszt

Rostált búzaszemekből vagy hántolt tönkölybúzából nyert lisztgyártási termék. Elsősorban endospermium-részecskékből áll, a külső héj finom frakcióival és némi szemhulladékkal

Nyersrost

Keményítő

1.11.5.

Búzapehely

Hántolt búza gőzölése vagy infravörös sugarakkal végzett mikronizálása és lapkázása útján nyert termék. Kis mennyiségben búzakorpát tartalmazhat. Bendővédett lehet

Nyersrost

Keményítő

1.11.6.

Búzatakarmány

Rostált búzaszemekből vagy hántolt tönkölybúzából nyert liszt- vagy malátagyártási termék. Elsősorban a külső héj frakcióiból és olyan magrészecskékből áll, melyekből a búzakorpához viszonyítva kevesebb endospermiumot távolítottak el

Nyersrost

1.11.7.

Búzakorpa  (15)

Rostált búzaszemekből vagy hántolt tönkölybúzából nyert liszt- vagy malátagyártási termék. Elsősorban a külső héj frakcióiból és olyan magrészecskékből áll, melyekből az endospermium nagyobb részét eltávolították

Nyersrost

1.11.8.

Malátázott, fermentált búzarészecskék

Búza és búzakorpa malátázásának és fermentálásának kombinálása során nyert termék. A terméket később megszárítják és darálják

Keményítő

Nyersrost

1.11.10.

Búzarost

Búzafeldolgozás során extrahált rost. Elsősorban rostból áll

Nedvesség, ha < 60 % vagy > 80 %

Ha a nedvesség < 60 %:

Nyersrost

1.11.11.

Búzacsíra

Búzaliszt-őrlésből származó termék, mely elsősorban lapkázott vagy egyéb búzacsírából áll, tartalmazhat még hozzátapadt endospermium- és külsőhéj-frakciókat is

Nyersfehérje

Nyerszsír

1.11.12.

Búzacsíra, fermentált

Búzacsíra fermentálásából származó termék inaktivált mikroorganizmusokkal

Nyersfehérje

Nyerszsír

1.11.13.

Búzacsíra-pogácsa

Olajgyártásból származó termék, melyet búzacsíra (Triticum aestivum L., Triticum durum Desf), valamint egyéb búzafajok és hántolt tönkölybúza (Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum L.) sajtolásával nyernek, és melyhez még endospermium- és maghéjrészek tapadhatnak

Nyersfehérje

1.11.15.

Búzafehérje

Keményítő- vagy etanol-előállítás során nyert termék, részlegesen hidrolizált lehet

Nyersfehérje

1.11.16.

Búzaglutén-takarmány

Búzakeményítő- és gluténgyártásból származó termék. Korpából áll, melyből részlegesen eltávolíthatták a csírát. Hozzáadhatók búza oldható maradékai, tört búza, valamint keményítőből és keményítőtermékek finomításából vagy fermentálásából származó egyéb termékek

Nedvesség, ha < 45 % vagy > 60 %

Ha a nedvesség < 45 %:

Nyersfehérje

Keményítő

1.11.18.

Vitális búzaglutén

Hidratált állapotban nagy viszkozitású-rugalmasságú búzafehérje, minimum 80 % fehérjével (N × 6,25) és maximum 2 % hamuval a szárazanyagban

Nyersfehérje

1.11.19.

Folyékony búzakeményítő

Keményítő/glükóz előállítása, valamint glutén búzából történő előállítása során nyert termék

Nedvesség, ha < 65 % vagy > 85 %

Ha a nedvesség < 65 %:

Keményítő

1.11.20.

Fehérjét tartalmazó búzakeményítő, részlegesen cukormentes

Elsősorban részlegesen lebomlott keményítőt, oldható fehérjéket és az endospermium egyéb oldható részeit tartalmazó búzakeményítő előállítása során nyert termék

Nyersfehérje

Keményítő

Összes cukor, szacharózban kifejezve

1.11.21.

Búza oldható maradékai

A fehérje és a keményítő nedves extrahálása után a búzából nyert termék. Hidrolizált lehet

Nedvesség, ha < 55 % vagy > 85 %

Ha a nedvesség < 55 %:

Nyersfehérje

1.11.22.

Búzacsíra-koncentrátum

Alkohol-előállítás során a búzakeményítő fermentációját követően képződött nedves melléktermék

Nedvesség, ha < 60 % vagy > 80 %

Ha a nedvesség < 60 %:

Nyersfehérje

1.11.23.

Malátabúza-törmelék

Mechanikai úton történő rostálásból (méret szerinti frakcionálás) származó termék, amely a malátázási eljárás előtt szétválasztott, méreten aluli búzamagokat és búzamagfrakciókat tartalmaz

Nyersrost

1.11.24.

Malátabúza és malátabúza-törmelék

Maláta-előállítás során szétválasztott búzamagfrakciókból és malátából álló termék

Nyersrost

1.11.25.

Malátabúzahéj

Malátabúza tisztításából származó termék, mely héjfrakciókat és finomszemcséket tartalmaz

Nyersrost

1.12.2.

Gabonaliszt  (16)

Gabonaőrlésből nyert liszt

Keményítő

Nyersrost

1.12.3.

Gabonafehérje-koncentrátum  (16)

Élesztő fermentációja útján történő keményítő-eltávolítás során gabonából nyert koncentrátum és szárított termék

Nyersfehérje

1.12.4.

Gabonamag-törmelék  (16)

Mechanikai úton történő rostálásból (méret szerinti frakcionálás) származó termék, amely a mag további feldolgozása előtt szétválasztott kis – esetleg csíráztatott – magokból és magfrakciókból áll. A termékek több nyersrostot (pl. héjat) tartalmaznak, mint a nem frakcionált gabonák

Nyersrost

1.12.5.

Gabonacsíra  (16)

Lisztőrlésből származó termék, mely elsősorban olyan lapkázott vagy egyéb gabonacsírákból áll, melyekhez még mindig hozzátapadhatnak az endospermium és a külső héj frakciói

Nyersfehérje,

Nyerszsír

1.12.6.

Gabonamoslék-szirup  (16)

Gabonaszesz előállításához használt, gabona-fermentáláskor és -desztilláláskor keletkező szeszmoslék-koncentrátum gőzölése során nyert gabonatermék

Nedvesség, ha < 45 % vagy > 70 %

Ha a nedvesség < 45 %:

Nyersfehérje

1.12.7.

Centrifugált szeszgyári gabonamoslék  (16)

Gabonaszesz előállításához használt, gabona-fermentáláskor és -desztilláláskor keletkező szeszmoslék centrifugálása és/vagy szűrése során keletkezett szilárd frakcióként létrejött nedves termék

Nedvesség, ha < 65 % vagy > 88 %

Ha a nedvesség < 65 %:

Nyersfehérje

1.12.8.

Koncentrált szeszgyári oldható maradékok  (16)

A korpa és glutén előzetes elkülönítése után búzapép és cukorszirup fermentálásával és desztillálásával történő alkohol-előállítás során nyert nedves termék. A fermentáláshoz használt mikroorganizmusok elhalt sejtjeit és/vagy annak részeit is tartalmazhatja

Nedvesség, ha < 65 % vagy > 88 %

Ha a nedvesség < 65 %:

Nyersfehérje, ha > 10 %

1.12.9.

Szeszgyári gabonák és oldható maradékok  (16)

Gabonapép és/vagy keményítőt és cukrot tartalmazó egyéb termékek fermentálásával és desztillálásával történő alkohol-előállítás során nyert termék. A fermentáláshoz használt mikroorganizmusok elhalt sejtjeit és/vagy annak részeit is tartalmazhatja. Tartalmazhat 2 % szulfátot. Bendővédett lehet

Nedvesség, ha < 60 % vagy > 80 %

Ha a nedvesség < 60 %:

Nyersfehérje

1.12.10.

Szeszfőzdei törköly

Alkohol-desztillálásból származó termék, melyet a fermentált gabona szilárd maradékainak szárítása útján nyernek. Bendővédett lehet

Nyersfehérje

1.12.11.

Szeszgyári sötét gabonamoslék  (16); [Szeszgyári szárított gabonamoslék és oldható maradékok]  (16)

Alkohol-desztillálásból származó termék, melyet a fermentált gabona szilárd maradékainak szárítása útján nyernek, és melyhez üstmaradékot vagy bepárolt szeszmoslékot adnak hozzá. Bendővédett lehet

Nyersfehérje

1.12.12.

Sörtönköly  (16)

Sörgyártásból származó termék, mely malátázott és nem malátázott gabonából és keményítőt tartalmazó egyéb olyan termékekből áll, melyek komlót tartalmazhatnak. Rendszerint nedves állapotban forgalmazzák, de szárított formában is értékesíthető. Legfeljebb 0,3 % dimetil-polisziloxánt, 1,5 % enzimet és 1,8 % bentonitot tartalmazhat

Nedvesség, ha < 65 % vagy > 88 %

Ha a nedvesség < 65 %:

Nyersfehérje

1.12.13.

Seprő  (16)

Gabonawhisky-gyártásból származó szilárd termék. Malátagabona forró vizes extrahálása után visszamaradt anyagokból áll. Rendszerint nedves állapotban forgalmazzák, miután a kivonatot nehézségi erővel eltávolították

Nedvesség, ha < 65 % vagy > 88 %

Ha a nedvesség < 65 %:

Nyersfehérje

1.12.14.

Gabonaszűrlet

Sör-, malátakivonat- és whiskygyártás során nyert szilárd termék. Darált maláta forró vizes kinyerése után visszamaradt anyagokból, valamint esetlegesen cukorban vagy keményítőben gazdag egyéb adalékokból áll. Rendszerint nedves állapotban forgalmazzák, miután a kivonatot préseléssel eltávolították

Nedvesség, ha < 65 % vagy > 88 %

Ha a nedvesség < 65 %:

Nyersfehérje

1.12.15.

Üstmaradék

Egy malátalepárló üzemben az első desztillálást követően az üstben maradó termék

Nyersfehérje, ha > 10 %

1.12.16.

Üstmaradék, szirup

Egy malátalepárló üzemben az első desztillálást követően az üstmaradék párologtatásából származó, az üstben maradó termék

Nedvesség, ha < 45 % vagy > 70 %

Ha a nedvesség < 45 %:

Nyersfehérje


2.   Olajos magvak, olajtartalmú gyümölcsök és azokból nyert termékek

Szám

Név

Leírás

Kötelezően feltüntetendő információk

2.1.1.

Babassupogácsa

A Babassu (Orbignya fajta) pálmadió sajtolásával előállított olajból származó termék

Nyersfehérje

Nyerszsír

Nyersrost

2.2.1.

Sárgarepcemag

A Camelina sativa L. Crantz magja

 

2.2.2.

Sárgarepce, pogácsa

Olajgyártásból származó termék, melyet a sárgarepcemag sajtolásával nyernek

Nyersfehérje

Nyerszsír

Nyersrost

2.2.3.

Sárgarepceliszt

Olajgyártásból származó termék, melyet a sárgarepce-pogácsa extrahálásával és megfelelő hőkezelésével nyernek

Nyersfehérje

2.3.1.

Kakaóhéj

A szárított és pörkölt kakaóbab Theobroma cacao L. tegumentje

Nyersrost

2.3.2.

Kakaóhéj

Kakakóbab feldolgozása során nyert termék

Nyersrost

Nyersfehérje

2.3.3.

Kakaóbabliszt, részlegesen hántolt

Olajgyártásból származó termék, melyet a Theobroma cacao L. szárított és pörkölt kakaóbabjainak extrahálásával nyernek, és melyből részben eltávolították a héjat

Nyersfehérje

Nyersrost

2.4.1.

Koprapogácsa

Olajgyártásból származó termék, melyet a Cocos nucifera L. kókuszpálma magja szárított magbelének (endospermium) és külső héjának (tegument) sajtolásával nyernek

Nyersfehérje

Nyerszsír

Nyersrost

2.4.2.

Kopra, hidrolizált pogácsa

Olajgyártásból származó termék, melyet a Cocos nucifera L. kókuszpálma magja szárított magbelének (endospermium) és külső héjának (tegument) sajtolásával és enzimes hidrolizálásával nyernek

Nyersfehérje

Nyerszsír

Nyersrost

2.4.3.

Kopraliszt

Olajgyártásból származó termék, melyet a kókuszpálma magja szárított magbelének (endospermium) és külső héjának (tegument) extrahálásával nyernek

Nyersfehérje

2.5.1.

Gyapotmag

A Gossypium ssp. magja, melyről a szőröket eltávolították. Bendővédett lehet

 

2.5.2.

Gyapotmagdara, részlegesen hántolt

Olajgyártásból származó termék, melyet olyan gyapotmag extrahálásával nyernek, melyből a rostokat és a héj egy részét eltávolították. (Maximális nyersrosttartalom: 22,5 % a szárazanyagban.) Bendővédett lehet

Nyersfehérje

Nyersrost

2.5.3.

Gyapotmagpogácsa

Olajgyártásból származó termék, melyet a rosttalanított gyapotmag sajtolásával nyernek

Nyersfehérje

Nyersrost

Nyerszsír

2.6.1.

Földimogyoró-pogácsa, részlegesen hántolt

Olajgyártásból származó termék, melyet részlegesen hántolt Arachis hypogaea L. földimogyoró és egyéb Arachis-fajok sajtolásával nyernek.

(Maximális nyersrosttartalom: 16 % a szárazanyagban)

Nyersfehérje

Nyerszsír

Nyersrost

2.6.2.

Földimogyoró-dara, részlegesen hántolt

Olajgyártásból származó termék, melyet részlegesen hántolt földimogyoró-pogácsa extrahálásával nyernek. (Maximális nyersrosttartalom: 16 % a szárazanyagban)

Nyersfehérje

Nyersrost

2.6.3.

Földimogyoró-pogácsa, hántolt

Olajgyártásból származó termék, melyet hántolt földimogyoró sajtolásával nyernek

Nyersfehérje

Nyerszsír

Nyersrost

2.6.4.

Földimogyoró-dara, hántolt

Olajgyártásból származó termék, melyet hántolt földimogyoró-pogácsa extrahálásával nyernek

Nyersfehérje

Nyersrost

2.7.1.

Kapokpogácsa

Olajgyártásból származó termék, melyet a kapok (Ceiba pentadra L. Gaertn.) magvainak sajtolásával nyernek

Nyersfehérje

Nyersrost

2.8.1.

Lenmag

A Linum usitatissimum L. len magja (Minimális botanikai tisztaság: 93 %), egész, hengerelt vagy darált. Bendővédett lehet

 

2.8.2.

Lenmagpogácsa

Olajgyártásból származó termék, melyet a lenmag sajtolásával nyernek. (Minimális botanikai tisztaság: 93 %)

Nyersfehérje

Nyerszsír

Nyersrost

2.8.3.

Lenmagdara

Olajgyártásból származó termék, melyet a lenmagpogácsa extrahálásával és megfelelő hőkezelésével nyernek. Bendővédett lehet

Nyersfehérje

2.8.4.

Lenmagpogácsa-takarmány

Olajgyártásból származó termék, melyet a lenmag sajtolásával nyernek. (Minimális botanikai tisztaság: 93 %). Maximum 1 %-ban integrált magzúzó és finomító üzemekből származó derítőföldet és szűrési segédanyagokat (pl. kovaföldet, amorf amorf szilikátokat és szilikátot, filloszilikátokat és cellulóz- vagy farostokat), valamint nyers lecitineket tartalmazhat

Nyersfehérje

Nyerszsír

Nyersrost

2.8.5.

Lenmagliszt-takarmány

Olajgyártásból származó termék, melyet a lenmagpogácsa extrahálásával és megfelelő hőkezelésével nyernek. Maximum 1 %-ban integrált magzúzó és finomító üzemekből származó derítőföldet és szűrési segédanyagokat (pl. kovaföldet, amorf amorf szilikátokat és szilikátot, filloszilikátokat és cellulóz- vagy farostokat), valamint nyers lecitineket tartalmazhat. Bendővédett lehet

Nyersfehérje

2.9.1.

Mustármagkorpa

Mustár (Brassica juncea L.) gyártásából származó termék. A külső héj frakcióiból és magrészecskékből áll

Nyersrost

2.9.2.

Mustármagdara

Illékony mustárolaj mustármagokból való extrahálásával nyert termék

Nyersfehérje

2.10.1.

Nigermag

A Guizotia abyssinica (L.F.) Cass. nigernövény szemtermése

 

2.10.2.

Nigermagpogácsa

Olajgyártásból származó termék, melyet a nigernövény magvainak sajtolásával nyernek. (Sósavban oldhatatlan hamu: maximum 3,4 %)

Nyersfehérje

Nyerszsír

Nyersrost

2.11.1.

Olajbogyópép

Olajgyártásból származó termék, melyet a magrészektől a lehető legnagyobb mértékben szétválasztott, sajtolt olajbogyó (Olea europea L.) extrahálásával nyernek

Nyersfehérje

Nyersrost

Nyerszsír

2.11.2.

Zsírtalanított olajbogyódara-takarmány

Az olívaolaj-gyártás mellékterméke, amelyet a magrészektől a lehető legnagyobb mértékben szétválasztott olajbogyópép-pogácsa extrahálásával és megfelelő hőkezelésével nyertek. Maximum 1 %-ban integrált magzúzó és finomító üzemekből származó derítőföldet és szűrési segédanyagokat (pl. kovaföldet, amorf amorf szilikátokat és szilikátot, filloszilikátokat és cellulóz- vagy farostokat), valamint nyers lecitineket tartalmazhat

Nyersfehérje

Nyersrost

2.11.3.

Zsírtalanított olajbogyódara

Az olivaolaj-gyártás mellékterméke, amelyet a magrészektől a lehető legnagyobb mértékben szétválasztott olajbogyópép-pogácsa extrahálásával és megfelelő hőkezelésével nyertek

Nyersfehérje

Nyersrost

2.12.1.

Pálmamagpogácsa

Olajgyártásból származó termék, melyet az Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) L. H. Bailey (Elaeis melanococca auct.) a pálmának a kemény buroktól a lehető legnagyobb mértékben megtisztított magbelének sajtolásával nyernek

Nyersfehérje

Nyersrost

Nyerszsír

2.12.2.

Pálmamagdara

Olajgyártásból származó termék, melyet a pálmának a kemény buroktól a lehető legnagyobb mértékben megtisztított magbelének extrahálásával nyernek

Nyersfehérje

Nyersrost

2.13.1.

Tökmag

A Cucurbita pepo L. és a Cucurbita nemzetséghez tartozó növények magja

 

2.13.2.

Tökmag, pogácsa

Olajgyártásból származó termék, melyet a Cucurbita pepo és a Cucurbita nemzetséghez tartozó növények magvainak sajtolásával nyernek

Nyersfehérje

Nyerszsír

2.14.1.

Repcemag  (17)

A Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. repcemag, az indiai Brassica napus L. var. glauca (Roxb.) O.E. Schulz sarson magja és a Brassica rapa ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. repce magja. Minimális botanikai tisztaság: 94 %. Bendővédett lehet

 

2.14.2.

Repcemag, pogácsa

Olajgyártásból származó termék, melyet a repcemag sajtolásával nyernek. Bendővédett lehet

Nyersfehérje

Nyerszsír

Nyersrost

2.14.3.

Repcemagdara

Olajgyártásból származó termék, melyet a repcemagpogácsa extrahálásával és megfelelő hőkezelésével nyernek. Bendővédett lehet

Nyersfehérje

2.14.4

Repcemag, extrudált

Egész repcéből nedves, meleg körülmények közötti kezeléssel és keményítőzselatinizálást fokozó nyomás alatt kinyert termék. Bendővédett lehet

Nyersfehérje

Nyerszsír

2.14.5.

Repcemagból készült fehérjekoncentrátum

Olajgyártásból származó termék, melyet a repcemagpogácsa vagy a repcemag fehérjefrakciójának leválasztásával nyernek

Nyersfehérje

2.14.6.

Repcemagpogácsa-takarmány

Olajgyártásból származó termék, melyet a repcemag sajtolásával nyernek. Maximum 1 %-ban integrált magzúzó és finomító üzemekből származó derítőföldet és szűrési segédanyagokat (pl. kovaföldet, amorf amorf szilikátokat és szilikátot, filloszilikátokat és cellulóz- vagy farostokat), valamint nyers lecitineket tartalmazhat. Bendővédett lehet

Nyersfehérje

Nyerszsír

Nyersrost

2.14.7.

Repcemagdara-takarmány

Olajgyártásból származó termék, melyet a repcemagpogácsa extrahálásával és megfelelő hőkezelésével nyernek. Maximum 1 %-ban integrált magzúzó és finomító üzemekből származó derítőföldet és szűrési segédanyagokat (pl. kovaföldet, amorf amorf szilikátokat és szilikátot, filloszilikátokat és cellulóz- vagy farostokat), valamint nyers lecitineket tartalmazhat. Bendővédett lehet

Nyersfehérje

2.15.1.

Sáfránymag

A Carthamus tinctorius L. sáfrány szemtermése

 

2.15.2.

Sáfránymagliszt, részlegesen hántolt

Olajgyártásból származó termék, melyet részlegesen hántolt sáfránymag extrahálásával nyernek.

Nyersfehérje

Nyersrost

2.15.3.

Sáfrányhéj

Sáfránymag hántolása során nyert termék

Nyersrost

2.16.1.

Szezámmag

A Sesamum indicum L. szemtermése

 

2.17.1.

Szezámmag, részlegesen hántolt

Olajgyártásból származó termék, melyet a héj egy részének eltávolításával nyernek

Nyersfehérje

Nyersrost

2.17.2.

Szezámhéj

Szezámmag hántolása során nyert termék

Nyersrost

2.17.3.

Szezámmagpogácsa

Olajgyártásból származó termék, melyet a szezámnövény magvainak sajtolásával nyernek (Sósavban oldhatatlan hamu: maximum 5 %)

Nyersfehérje

Nyersrost

Nyerszsír

2.18.1.

Pirított szója (bab)

Megfelelő hőkezelésnek alávetett szójabab (Glycine max. L. Merr.). (Ureáz-aktivitás: maximum 0,4 mg N/g × min.). Bendővédett lehet

 

2.18.2.

Szója(bab)pogácsa

Olajgyártásból származó termék, melyet a szójamag sajtolásával nyernek

Nyersfehérje

Nyerszsír

Nyersrost

2.18.3.

Szója(bab)dara

Olajgyártásból származó termék, melyet szójababból nyernek extrahálás és megfelelő hőkezelés után. (Ureáz-aktivitás: maximum 0,4 mg N/g × min.).

Bendővédett lehet

Nyersfehérje

Nyersrost

ha > 8 % szárazanyagban

2.18.4.

Szója(bab)dara, hántolt

Olajgyártásból származó termék, melyet hántolt szójababból nyernek extrahálás és megfelelő hőkezelés után. (Ureáz-aktivitás: maximum 0,5 mg N/g × min.). Bendővédett lehet

Nyersfehérje

2.18.5.

Szója(bab)héj

Szójabab hántolása során nyert termék

Nyersrost

2.18.6.

Szójabab, extrudált

Szójababból nedves, meleg körülmények közötti kezeléssel és keményítőzselatinizálást fokozó nyomás alatt kinyert termék. Bendővédett lehet

Nyersfehérje

Nyerszsír

2.18.7.

Szója(bab)fehérje-koncentrátum

Hántolt, zsírkivont szójababból nyert termék, melyet fermentálásnak vagy második extrahálásnak is alávetnek a nitrogénmentes kivonat mennyiségének csökkentése céljából

Nyersfehérje

2.18.8.

Szójababpép; [Szójababpaszta]

Szójabab extrahálása során nyert, élelmiszer-készítménynek szánt termék

Nyersfehérje

2.18.9.

Szójababmelasz

A szójabab feldolgozása során nyert termék

Nyersfehérje

Nyerszsír

2.18.10.

Szójabab-feldolgozás mellékterméke

Szójabab-feldolgozás során nyert, szójababból készült élelmiszer-készítménynek szánt termék

Nyersfehérje

2.18.11.

Szója(bab)

Szójabab (Glycine max. L. Merr.)

Ureáz-aktivitás, ha 0,4 mg N/g × min.

2.18.12.

Szójabab, pehely

Hántolt szójabab gőzölése vagy infravörös sugarakkal végzett mikronizálása és lapkázása útján nyert termék. (Ureáz-aktivitás: maximum 0,4 mg N/g × min.)

Nyersfehérje

2.18.13.

Szója(bab)dara-takarmány

Olajgyártásból származó termék, melyet szójababból nyernek extrahálás és megfelelő hőkezelés után. (Ureáz-aktivitás: maximum 0,4 mg N/g × min.). Maximum 1 %-ban integrált magzúzó és finomító üzemekből származó derítőföldet és szűrési segédanyagokat (pl. kovaföldet, amorf amorf szilikátokat és szilikátot, filloszilikátokat és cellulóz- vagy farostokat), valamint nyers lecitineket tartalmazhat. Bendővédett lehet

Nyersfehérje

Nyersrost

ha > 8 % szárazanyagban

2.18.14.

Szója(bab)dara-takarmány, hántolt

Olajgyártásból származó termék, melyet hántolt szójababból nyernek extrahálás és megfelelő hőkezelés után. (Ureáz-aktivitás: maximum 0,5 mg N/g × min.). Maximum 1 %-ban integrált magzúzó és finomító üzemekből származó derítőföldet és szűrési segédanyagokat (pl. kovaföldet, amorf amorf szilikátokat és szilikátot, filloszilikátokat és cellulóz- vagy farostokat), valamint nyers lecitineket tartalmazhat. Bendővédett lehet

Nyersfehérje

2.19.1.

Napraforgómag

A napraforgó (Helianthus annuus L.) szemtermése. Bendővédett lehet

 

2.19.2.

Napraforgómag-pogácsa

Olajgyártásból származó termék, melyet napraforgómag sajtolásával nyernek

Nyersfehérje

Nyerszsír

Nyersrost

2.19.3.

Napraforgódara

Olajgyártásból származó termék, melyet napraforgómag-pogácsa extrahálásával és megfelelő hőkezelésével nyernek. Bendővédett lehet

Nyersfehérje

2.19.4.

Napraforgódara, hántolt

Olajgyártásból származó termék, melyet a napraforgómag-pogácsa extrahálásával és megfelelő hőkezelésével nyernek, és melyről részben vagy teljes egészében eltávolítják a héjat. (Legnagyobb nyersrosttartalom: a szárazanyag 27,5 %-a.)

Nyersfehérje

Nyersrost

2.19.5.

Napraforgómag-héj

Napraforgómag hántolása során nyert termék

Nyersrost

2.19.6.

Napraforgódara-takarmány

Olajgyártásból származó termék, melyet napraforgómag-pogácsa extrahálásával és megfelelő hőkezelésével nyernek. Maximum 1 %-ban integrált magzúzó és finomító üzemekből származó derítőföldet és szűrési segédanyagokat (pl. kovaföldet, amorf amorf szilikátokat és szilikátot, filloszilikátokat és cellulóz- vagy farostokat), valamint nyers lecitineket tartalmazhat. Bendővédett lehet

Nyersfehérje

2.19.7.

Napraforgódara-takarmány, hántolt

Olajgyártásból származó termék, melyet a napraforgómag-pogácsa extrahálásával és megfelelő hőkezelésével nyernek, és melyről részben vagy teljes egészében eltávolítják a héjat. Maximum 1 %-ban integrált magzúzó és finomító üzemekből származó derítőföldet és szűrési segédanyagokat (pl. kovaföldet, amorf amorf szilikátokat és szilikátot, filloszilikátokat és cellulóz- vagy farostokat), valamint nyers lecitineket tartalmazhat. Maximális nyersrosttartalom: 27,5 % a szárazanyagban

Nyersfehérje

Nyersrost

2.20.1.

Növényi olaj és zsír  (18)

Növényekből nyert olaj és zsír (kivéve a ricinusnövényből nyert ricinusolajat), lehet nyálkátlanított, finomított és/vagy hidrogénezett

Nedvesség, ha > 1 %

2.21.1.

Nyers lecitinek

Olajos magvakból és gyümölcsökből származó nyersolaj vízzel történő nyálkátlanítása során nyert termék. Citromsav, foszforsav vagy nátrium-hidroxid adható hozzá a nyersolaj nyálkátlanítása során

 

2.22.1.

Kendermag

Ellenőrzött kendermag (Cannabis sativa L.) az uniós jogszabályoknak megfelelő maximális THC-tartalommal

 

2.22.2.

Kenderpogácsa

Olajgyártásból származó termék, melyet kendermag sajtolásával nyernek

Nyersfehérje

Nyersrost

2.22.3.

Kenderolaj

Olajgyártásból származó termék, melyet a kendernövény és -mag sajtolásával nyernek

Nyersfehérje

Nyerszsír

Nyersrost

2.23.1.

Mákszem

A Papaver somniferum L. magja

 

2.23.2.

Mákdara

Olajgyártásból származó termék, melyet a mákmag extrahálásával nyernek

Nyersfehérje


3.   Hüvelyesek magvai és azokból nyert termékek

Szám

Név

Leírás

Kötelezően feltüntetendő információk

3.1.1.

Bab, pirított

A Phaseolus spp. vagy Vigna spp. megfelelő hőkezelésnek alávetett magvai. Bendővédett lehet

 

3.1.2.

Babfehérje-koncentrátum

Keményítőgyártás során keletkezett folyadékból nyert termék

Nyersfehérje

3.2.1.

Szentjánoskenyér, szárított

A Ceratonia siliqua L. szentjánoskenyérfa szárított termése

Nyersrost

3.2.3.

Szentjánoskenyér-hüvely, szárított

A szentjánoskenyérfa összezúzott száraz terméseiből (hüvelyeiből) a magvak eltávolítása után nyert termék

Nyersrost

3.2.4.

Szárított szentjánoskenyér-dara, mikronizált

A szentjánoskenyérfa szárított terméséből a magvak eltávolítása után mikronizálással nyert termék

Nyersrost

Összes cukor, szacharózban számítva

3.2.5.

Szentjánoskenyér-csíra

A szentjánoskenyérfa magvainak csírája

Nyersfehérje

3.2.6.

Szentjánoskenyér-csíra, pogácsa

Olajgyártásból származó termék, melyet szentjánoskenyér-csíra sajtolásával nyernek

Nyersfehérje

3.2.7.

Szentjánoskenyérbab(mag)

A szentjánoskenyérfa termése

Nyersrost

3.3.1.

Csicseriborsó

A Cicer arietinum L. magja

 

3.4.1.

Ervil (Cicorlencse)

Az Ervum ervilia L. magja

 

3.5.1.

Görögszénamag

A görögszéna (Trigonella foenum-graecum) magja

 

3.6.1.

Guarliszt

A Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub. guarbab magvaiból nyert nyák extrahálása után nyert termék

Nyersfehérje

3.6.2.

Guarcsíraliszt

A guarbab mag csírájából a nyák extrahálása után nyert termék

Nyersfehérje

3.7.1.

Lóbab

A Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. és var. minuta (Alef.) Mansf. magja

 

3.7.2.

Lóbabpehely

Hántolt lóbab gőzölése vagy infravörös sugarakkal végzett mikronizálása és lapkázása útján nyert termék

Keményítő

Nyersfehérje

3.7.3.

Lóbabhéj, [Faba babhéj]

Lóbabmag hántolása során nyert termék, mely elsősorban külső héjakból áll

Nyersrost

Nyersfehérje

3.7.4.

Lóbab, hántolt

Lóbabmag hántolása során nyert termék, mely elsősorban babbélből áll

Nyersfehérje

Nyersrost

3.7.5.

Lóbabfehérje

Hántolt lóbabból darálás és levegővel való frakcionálás útján nyert termék

Nyersfehérje

3.8.1.

Lencse

A Lens culinaris a.o. Medik magja

 

3.8.2.

Lencsehéj

Lencsemag hántolása során nyert termék

Nyersrost

3.9.1.

Édes csillagfürt

Az alacsony keserűmag-tartalmú Lupinus spp. magja

 

3.9.2.

Édes csillagfürt, hántolt

Hántolt csillagfürtmagok

Nyersfehérje

3.9.3.

Csillagfürthéj; [csillagfürthéj]

Csillagfürtmag hántolása során nyert termék, mely elsősorban külső héjakból áll

Nyersfehérje

Nyersrost

3.9.4.

Csillagfürtpép

Csillagfürt-összetevők extrahálása után nyert termék

Nyersrost

3.9.5.

Csillagfürt-takarmányliszt

Csillagfürtből csillagfürtliszt előállítása során nyert termék. Elsősorban sziklevél (cotyledon)-, kisebb mértékben pedig héjrészecskékből áll

Nyersfehérje

Nyersrost

3.9.6.

Csillagfürtfehérje

Keményítőgyártás során vagy darálás és levegővel való frakcionálás után keletkezett folyadékból nyert termék

Nyersfehérje

3.9.7.

Csillagfürtfehérje-liszt

Magas fehérjetartalmú liszt előállítására irányuló csillagfürt-feldolgozásból származó termék

Nyersfehérje

3.10.1.

Mungóbab

A Vigna radiata L. termése

 

3.11.1.

Borsó

A Pisum spp. magja. Bendővédett lehet

 

3.11.2.

Borsókorpa

Borsóliszt előállítása során nyert termék. Elsősorban a borsó hántolása és tisztítása során eltávolított héjakból áll

Nyersrost

3.11.3.

Borsópehely

Hántolt borsó gőzölése vagy infravörös sugarakkal végzett mikronizálása és lapkázása útján nyert termék

Keményítő

3.11.4.

Borsódara

Borsódarálás során nyert termék

Nyersfehérje

3.11.5.

Borsóhéj

Borsóból borsódara előállítása során nyert termék. Elsősorban a borsó hántolása és tisztítása során eltávolított héjakból és kisebb mennyiségben endospermiumból áll

Nyersrost

3.11.6.

Borsó, hántolt

Hántolt borsómagok

Nyersfehérje

Nyersrost

3.11.7.

Borsó-takarmányliszt

Borsóliszt előállítása során nyert termék. Elsősorban sziklevél (cotyledon)-, kisebb mértékben pedig héjrészecskékből áll

Nyersfehérje

Nyersrost

3.11.8.

Borsótörmelék

Mechanikai úton történő rostálásból származó termék, amely a további feldolgozás előtt szétválasztott borsómagfrakciókat tartalmaz

Nyersrost

3.11.9.

Borsófehérje

Keményítőgyártás során vagy darálás és levegővel való frakcionálás után keletkezett, elkülönített borsó termésében található nedvből nyert termék, amely lehet részben hidrolizált

Nyersfehérje

3.11.10.

Borsópép

A keményítő és a fehérje nedves úton történő extrahálása során a borsóból nyert termék. Elsősorban belső rostból és keményítőből áll

Nedvesség, ha < 70 % vagy > 85 %

Keményítő

Nyersrost

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

3.11.11.

Borsó oldható maradékai

A keményítő és a fehérje nedves úton történő extrahálása során a borsóból nyert termék. Elsősorban oldható fehérjékből és oligoszacharidokból áll

Nedvesség, ha < 60 % vagy > 85 %

Összes cukor

Nyersfehérje

3.11.12.

Borsórost

Hántolt borsó darálása és szitálása után extrahálással nyert termék

Nyersrost

3.12.1.

Bükköny

A Vicia sativa L. var sativa és más fajták magja

 

3.13.1.

Szegletes lednek

Lathyrus sativus L. megfelelő hőkezelésnek alávetett magja

Hőkezelési módszer

3.14.1.

Monantha (egyvirágú) bükköny

A Vicia monanthos Desf. magjai

 


4.   Gumók, gyökerek és azokból nyert termékek

Szám

Név

Leírás

Kötelezően feltüntetendő információk

4.1.1.

Cukorrépa

A Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell gyökere

 

4.1.2.

Cukorrépafej és – farok

Cukorgyártásból származó friss termék, mely elsősorban leveles vagy levélrészek nélküli, megtisztított cukorrépa-darabokból áll

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 % a szárazanyagban

Nedvesség, ha < 50 %

4.1.3.

(Répa)cukor; [szacharóz]

Cukorrépából víz felhasználásával extrahált cukor

Szacharóz

4.1.4.

(Cukor)répamelasz

Cukorrépából történő cukorgyártás vagy -finomítás során nyert szirupos termék. Legfeljebb 0,5 % habzásgátló szert tartalmazhat. Legfeljebb 0,5 % vízkövesedésgátló szert tartalmazhat. Legfeljebb 2 % szulfátot tartalmazhat. Legfeljebb 0,25 % szulfitot tartalmazhat

Összes cukor, szacharózban számítva

Nedvesség, ha > 28 %

4.1.5.

(Cukor)répamelasz, alacsony cukortartalmú és/vagy debetainizált

Víz felhasználásával szacharóz és/vagy betain cukorrépamelaszból való további extrahálása után kinyert termék. Legfeljebb 2 % szulfátot tartalmazhat. Legfeljebb 0,25 % szulfitot tartalmazhat

Összes cukor, szacharózban számítva

Nedvesség, ha > 28 %

4.1.6.

Izomaltulóz pép

A szacharóz cukorrépából való enzimes átalakítása útján történő izomaltulóz-előállításból származó, nem kristályosodott frakció

Nedvesség, ha > 40 %

4.1.7.

Nedves (cukor)répaszelet

Cukorgyártásból származó, cukorrépaszeletekből álló termék, amelyből a cukrot víz segítségével extrahálták. Minimális nedvességtartalom: 82 %. Alacsony és a (tejsavas) fermentáció miatt nullához közelítve csökken a cukortartalom

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 % a szárazanyagban

Nedvesség, ha < 82 % vagy > 92 %

4.1.8.

Préselt (cukor)répaszelet (-)pép

Cukorgyártásból származó, cukorrépaszeletekből álló termék, amelyből a cukrot víz segítségével extrahálták, és amelyet mechanikai úton préseltek. Maximális nedvességtartalom: 82 %. Alacsony és a (tejsavas) fermentáció miatt nullához közelítve csökken a cukortartalom. Legfeljebb 1 % szulfátot tartalmazhat

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 % a szárazanyagban

Nedvesség, ha < 65 % vagy > 82 %

4.1.9.

Préselt (cukor)répaszelet, melaszos

Cukorgyártásból származó, cukorrépaszeletekből álló termék, amelyből a cukrot víz segítségével extrahálták, és amelyet mechanikai úton préseltek, valamint melaszt adtak hozzá. Maximális nedvességtartalom: 82 %. A (tejsavas) fermentáció miatt csökken a cukortartalom. Legfeljebb 1 % szulfátot tartalmazhat

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 % a szárazanyagban

Nedvesség, ha < 65 % vagy > 82 %

4.1.10.

Szárított (cukor)répaszelet

Cukorgyártásból származó, cukorrépaszeletekből álló termék, amelyből a cukrot víz segítségével extrahálták, és amelyet mechanikai úton préseltek, majd szárítottak. Legfeljebb 2 % szulfátot tartalmazhat

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

Összes cukor szacharózban kifejezve, ha > 10,5 %

4.1.11.

Szárított (cukor)répaszelet, melaszos

Cukorgyártásból származó, cukorrépaszeletekből álló termék, amelyből a cukrot víz segítségével extrahálták, és amelyet mechanikai úton préseltek, majd szárítottak, valamint melaszt adtak hozzá. Legfeljebb 0,5 % habzásgátló szert tartalmazhat. Legfeljebb 2 % szulfátot tartalmazhat

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

Összes cukor, szacharózban számítva

4.1.12.

Cukorszirup

Cukor és/melasz feldolgozása során nyert termék. Legfeljebb 0,5 % szulfátot tartalmazhat. Legfeljebb 0,25 % szulfitot tartalmazhat

Összes cukor, szacharózban számítva

Nedvesség, ha > 35 %

4.1.13.

(Cukor)répaszelet, főzött

Cukorrépából származó, fogyasztásra alkalmas étkezési szirup előállítása során nyert termék, mely lehet préselt vagy szárított

Ha szárított:

sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

Ha préselt:

sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 % a szárazanyagban

Nedvesség, ha < 50 %

4.1.14.

Frukto-oligoszacharidok

Cukorrépából enzimes eljárással történő cukorelőállítás során nyert termék

Nedvesség, ha > 28 %

4.2.1.

Céklalé

Cékla (Beta vulgaris convar. crassa var. conditiva) préseléséből, majd koncentrációjából és pasztörizálásából nyert lé, mely megőrzi a tipikus zöldségízt és -illatot

Nedvesség, ha < 50 % vagy > 60 %

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

4.3.1.

Sárgarépa

A Daucus carota L. sárga- vagy vörösrépa gyökere

 

4.3.2.

Sárgarépahéj, gőzölt

A répafeldolgozásból származó nedves termék, mely a répagyökérről gőzkezeléssel eltávolított héjakból áll és melyhez további zselés répakeményítő hozzáadható. Maximális nedvességtartalom: 97 %

Keményítő

Nyersrost

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

Nedvesség, ha < 87 % vagy > 97 %

4.3.3.

Sárgarépa-reszelék

A répafeldolgozás során mechanikai leválasztás útján keletkezett nedves termék, mely elsősorban szárított répából és répamaradékokból áll. A termék alávethető hőkezelésnek. Maximális nedvességtartalom: 97 %

Keményítő

Nyersrost

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

Nedvesség, ha < 87 % vagy > 97 %

4.3.4.

Sárgarépapehely

Sárga- vagy vörösrépagyökér pelyhesítésével nyert termék, melyet aztán megszárítanak

 

4.3.5.

Sárgarépa, szárított

Megjelenési formára való tekintet nélkül sárga- vagy vörösrépa gyökere, melyet aztán megszárítanak

Nyersrost

4.3.6.

Sárgarépa-takarmány, szárított

Szárított belső pépből és külső héjból álló termék

Nyersrost

4.4.1.

Cikóriagyökér

A Cichorium intybus L. gyökere

 

4.4.2.

Cikóriafej és -farok

Cikória-feldolgozásból nyert friss termék. Elsősorban tisztított cikória- és levéldarabokból áll

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

Nedvesség, ha < 50 %

4.4.3.

Cikóriamag

A Cichorium intybus L. magja

 

4.4.4.

Préselt cikóriapép

A Cichorium intybus L. gyökereiből való inulin-előállítás során nyert termék, mely extrahált és mechanikai úton préselt cikóriaszeletekből áll. Az (oldható) cikória-szénhidrátokat és a vizet részben eltávolították. Legfeljebb 1 % szulfátot és 0,2 % szulfitot tartalmazhat

Nyersrost

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

Nedvesség, ha < 65 % vagy > 82 %

4.4.5.

Szárított cikóriapép

A Cichorium intybus L. gyökereiből való inulin-előállítás során nyert termék, mely extrahált és mechanikai úton préselt cikóriaszeletekből áll, és melyet később szárítanak. Az (oldható) cikória-szénhidrátokat részben eltávolították. Legfeljebb 2 % szulfátot és 0,5 % szulfitot tartalmazhat

Nyersrost

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

4.4.6.

Cikóriagyökér-por

Cikóriagyökér aprításával, szárításával és darálásával nyert termék. Legfeljebb 1 % csomósodást és leülést gátló anyagot tartalmazhat

Nyersrost

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

4.4.7.

Cikóriamelasz

Inulin és oligofruktóz előállításakor a cikória-feldolgozás során nyert termék. A cikóriamelasz szerves növényi anyagból és ásványokból áll. Legfeljebb 0,5 % habzásgátló szert tartalmazhat

Nyersfehérje

Nyershamu

Nedvesség, ha < 20 % vagy > 30 %

4.4.8.

Cikóriavinasz

Cikóriaelőállítás során, az inulin és az oligofruktóz elválasztása és ioncserés elúció után nyert melléktermék A cikóriavinasz szerves növényi anyagból és ásványokból áll. Legfeljebb 1 % habzásgátló szert tartalmazhat

Nyersfehérje

Nyershamu

Nedvesség, ha < 30 % vagy > 40 %

4.4.9.

Cikóriainulin

Az inulin a Cichorium intybus L. gyökereiből extrahált fruktán; a nyers cikóriainulin legfeljebb 1 % szulfátot és 0,5 % szulfitot tartalmazhat

 

4.4.10.

Oligofruktóz-szirup

Az inulinnak a Cichorium intybus L.-ből való részleges hidrolízise során nyert termék; a nyers oligofruktóz-szirup legfeljebb 1 % szulfátot és 0,5 % szulfitot tartalmazhat

Nedvesség, ha < 20 % vagy > 30 %

4.4.11.

Oligofruktóz, szárított

Az inulinnak a Cichorium intybus L.-ből való részleges hidrolízise és azt követő szárítása során nyert termék

 

4.5.1.

Fokhagyma, szárított

Tiszta, darált fokhagymából (Allium sativum L.) készült, sárgától fehérig terjedő színárnyalatú por

 

4.6.1.

Manióka; [tápióka]; [kasszava]

A Manihot esculenta Crantz gyökerei, megjelenési formára való tekintet nélkül

Nedvesség, ha < 60 % vagy > 70 %

4.6.2.

Manióka, szárított

Maniókagyökerek, megjelenési formára való tekintet nélkül, melyeket aztán megszárítanak

Keményítő

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

4.7.1.

Vöröshagymapép

A vöröshagyma (Allium nemzetség) feldolgozása során keletkező nedves termék, amely héjból és egész hagymából áll. Ha hagymaolaj előállítási folyamata során keletkezik, akkor elsősorban főzött hagymamaradékokból áll

Nyersrost

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

4.7.2.

Vöröshagyma, olajban/zsírban sütött

Hámozott és morzsolt vöröshagymadarabok, melyeket aztán olajban/zsírban sütnek

Nyersrost

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

Nyerszsír

4.7.3.

Vöröshagyma oldható maradékai

Friss vöröshagyma feldolgozása során keletkező száraz termék. Alkohol és/vagy víz extrahálásával nyerik, a víz- vagy alkoholfrakciót elválasztják és porlasztva szárításnak vetik alá. Elsősorban szénhidrátokból áll

Nyersrost

4.8.1.

Burgonya

A Solanum tuberosum L. gumói

Nedvesség, ha < 72 % vagy > 88 %

4.8.2.

Burgonya, hámozott

Burgonya, melyről hőkezelés útján eltávolították a héjat

Keményítő

Nyersrost

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

4.8.3.

Burgonyahéj, gőzölt

A burgonyafeldolgozásból származó nedves termék, mely a burgonyagyökérről gőzkezeléssel eltávolított héjakból áll és melyhez további zselés burgonyakeményítő hozzáadható. Lehet pépesített

Nedvesség, ha < 82 % vagy > 93 %

Keményítő

Nyersrost

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

4.8.4.

Vágott burgonyadarabok, nyers

Emberi fogyasztásra szánt burgonyatermékek előállítása során nyert termék, mely lehet hámozott

Nedvesség, ha < 72 % vagy > 88 %

Keményítő

Nyersrost

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

4.8.5.

Burgonyareszelék

A burgonyafeldolgozás során mechanikai leválasztás útján keletkezett termék, mely elsősorban szárított burgonyából és burgonyamaradékokból áll. A termék alávethető hőkezelésnek

Nedvesség, ha < 82 % vagy > 93 %

Keményítő

Nyersrost

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

4.8.6.

Burgonya, pépesített

Forrázott vagy főzött, majd pépesített termék

Keményítő

Nyersrost

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

4.8.7.

Burgonyapehely

Mosott, hámozott vagy hámozatlan, gőzölt burgonyából forgó szárítás útján nyert termék

Keményítő

Nyersrost

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

4.8.8.

Burgonyapép

Burgonyakeményítő előállítása során nyert termék, mely extrahált, darált burgonyából áll

Nedvesség, ha < 77 % vagy > 88 %

4.8.9.

Burgonyapép, szárított

Burgonyakeményítő előállítása során nyert szárított termék, mely extrahált, darált burgonyából áll

 

4.8.10.

Burgonyafehérje

Keményítő előállítása során létrejött termék, mely elsősorban a keményítő-leválasztás után nyert fehérjeanyagokból áll

Nyersfehérje

4.8.11.

Burgonyafehérje, hidrolizált

Burgonyafehérje ellenőrzött enzimes hidrolízise útján nyert fehérje

Nyersfehérje

4.8.12.

Burgonyafehérje, fermentált

Burgonyafehérje fermentálása és azt követő porlasztva szárítás során nyert termék

Nyersfehérje

4.8.13.

Burgonyafehérje, fermentált, folyékony

Burgonyafehérje fermentálása során nyert folyékony termék

Nyersfehérje

4.8.14.

Burgonyalé, sűrített

Burgonyakeményítő előállítása során nyert koncentrált termék, mely a rost, fehérjék és keményítő teljes burgonyapépből való részleges eltávolítása és a víz egy részének elpárologtatása után hátramaradt anyagból áll

Nedvesség, ha < 50 % vagy > 60 %

Ha a nedvesség < 50 %:

Nyersfehérje

Nyershamu

4.8.15.

Burgonyagranulátum

Szárított burgonya (mosás, hámozás, méretcsökkentés – vágás, pelyhesítés stb. és a víztartalom eltávolítása utáni burgonya)

 

4.9.1.

Édesburgonya

Az Ipomoea batatas L. gumója, megjelenési formára való tekintet nélkül

Nedvesség, ha < 57 % vagy > 78 %

4.10.1.

Csicsóka; [Topinambur]

A Helianthus tuberosus L. gumója, megjelenési formára való tekintet nélkül

Nedvesség, ha < 75 % vagy > 80 %


5.   Egyéb magvak és gyümölcsök, és azokból nyert termékek

Szám

Név

Leírás

Kötelezően feltüntetendő információk

5.1.1.

Makk

A Quercus robur L. kocsányostölgy, a Quercus petraea (Matt.) Liebl. kocsánytalan tölgy, a Quercus suber L. paratölgy és más tölgyfajok egész termése

 

5.1.2.

Makk, hántolt

Makk hántolása során nyert termék

Nyersfehérje

Nyersrost

5.2.1.

Mandula

A Prunus dulcis egész vagy tört termése, héjjal vagy héj nélkül

 

5.2.2.

Mandulahéj

Hántolt mandulamagoknak a magbélről való, fizikai úton történő leválasztása és darálása során nyert mandulahéj

Nyersrost

5.2.3.

Mandulamagpogácsa

Olajgyártásból származó termék, melyet mandulamag sajtolásával nyernek

Nyersfehérje

Nyersrost

5.3.1.

Ánizsmag

A Pimpinella anisum magja

 

5.4.1.

Almapép, szárított; [Almatörköly, szárított]

A Malus domesticából származó lé vagy az almabor előállítása során nyert termék. Elsősorban belső pépből és szárított külső héjból álló termék. Lehet csökkentett pektintartalmú

Nyersrost

5.4.2.

Almapép, préselt; [Almatörköly, préselt]

Az almalé vagy az almabor előállítása során nyert nedves termék. Elsősorban belső pépből és préselt külső héjból álló termék. Lehet csökkentett pektintartalmú

Nyersrost

5.4.3.

Almamelasz

Pektin almapépből való előállítása után létrejött termék. Lehet csökkentett pektintartalmú

Nyersfehérje

Nyersrost

Nyersolajok és -zsírok, ha > 10 %

5.5.1.

Cukorrépamag

A cukorrépa magja

 

5.6.1.

Hajdina

A Fagopyrum esculentum magja

 

5.6.2.

Hajdinahéj és -korpa

A hajdinamagok őrléséből származó termék

Nyersrost

5.6.3.

Hajdina-takarmányliszt

A hajdinaliszt-előállításból származó termék, melyet rostált hajdinából nyernek. Elsősorban endospermium-részecskékből áll, a külső maghéjak finom frakcióival és némi maghulladékkal. Legfeljebb 10 % nyersrostot tartalmaz

Nyersrost

Keményítő

5.7.1.

Vöröskáposztamag

A Brassica oleracea var. capitata f. Rubra magja

 

5.8.1.

Kanárikölesmag

A Phalaris canariensis magja

 

5.9.1.

Köménymag

A Carum carvi L. magja

 

5.12.1.

Tört gesztenye

Gesztenyeliszt előállítása során nyert termék, mely elsősorban endospermium-részecskékből, finom héjfrakciókból és gesztenye (Castanea spp.)-maradékokból áll

Nyersfehérje

Nyersrost

5.13.1.

Citrusfélék törkölye

A Citrus (L.) spp. citrus gyümölcsének préselése vagy a citruslé előállítása során nyert termék. Lehet csökkentett pektintartalmú

Nyersrost

5.13.2.

Citruspép, szárított

A citrus gyümölcsének préselése vagy a citruslé előállítása során nyert, majd megszárított termék. Lehet csökkentett pektintartalmú

Nyersrost

5.14.1.

Vörösheremag

A Trifolium pratense L. magja

 

5.14.2.

Fehérheremag

A Trifolium repens L. magja

 

5.15.1.

Kávéhéj

A Coffea növény hántolt magvaiból nyert termék

Nyersrost

5.16.1.

Búzavirágmag

A Centaurea cyanus L. magja

 

5.17.1.

Uborkamag

A Cucumis sativus L. magja

 

5.18.1.

Ciprusmag

A Cupressus L. magja

 

5.19.1.

Datolya

A Phoenix dactylifera L. termése. Lehet szárított

 

5.19.2.

Datolyamag

A datolyanövény egész magjai

Nyersrost

5.20.1.

Édesköménymag

A Foeniculum vulgare Mill. magja

 

5.21.1.

Füge

A Ficus carica L. termése. Lehet szárított

 

5.22.1.

Gyümölcsmag  (19)

Dió vagy gyümölcs belső, ehető magvaiból álló termék

 

5.22.2.

Gyümölcspép  (19)

Gyümölcslé és -püré előállítása során nyert termék. Lehet csökkentett pektintartalmú

Nyersrost

5.22.3.

Gyümölcspép, szárított  (19)

Gyümölcslé és -püré előállítása során nyert, majd megszárított termék. Lehet csökkentett pektintartalmú

Nyersrost

5.23.1.

Kerti zsázsa

A Lepidium sativum L. magja

Nyersrost

5.24.1.

Pázsitfűmag

A Poaceae, Cyperaceae és Juncaceae családból származó pázsitfűfélék magja

 

5.25.1.

Szőlőmag

A vitis L. szőlőpépből leválasztott magjai, melyből az olajat nem távolították el

Nyerszsír

Nyersrost

5.25.2.

Szőlőmagliszt

A szőlőmagból történő olajextrahálás során nyert termék

Nyersrost

5.25.3.

Szőlőpép [Szőlőtörköly]

Alkohol-extrahálás után gyorsan beszárított szőlőtörköly, melyből a lehető legnagyobb mértékben eltávolították a szár- és magrészeket

Nyersrost

5.25.4.

Szőlőmag, oldható

Szőlőmagból szőlőlé előállítása után nyert termék. Elsősorban szénhidrátokat tartalmaz. Lehet koncentrált

Nyersrost

5.26.1.

Mogyoró

A Corylus (L.) spp. egész vagy tört termése, héjjal vagy héj nélkül

 

5.26.2.

Mogyorópogácsa

Olajgyártásból származó termék, melyet mogyoró préselésével nyernek

Nyersfehérje

Nyersrost

5.27.1.

Pektin

A pektint a megfelelő növényi anyag – általában citrusgyümölcsök vagy alma – (természetes törzseinek) vizes extrahálásával állítják elő. Metanolon, etanolon és propán-2-olon kívül más szerves kicsapószer nem használható. Legfeljebb 1 % metanolt, etanolt és propán-2-olt tartalmazhat (ezek valamelyikét vagy kombinációját), szárazanyagra vonatkoztatva. A pektint főleg poligalakturonsav részleges metil-észterei, valamint ezek ammónium-, nátrium-, kálium- és kalciumsói alkotják

 

5.28.1.

Perillamag

A Perilla frutescens L. magja és az őrléséből származó termékek

 

5.29.1.

Fenyőmag

A Pinus (L.) spp. magja

 

5.30.1.

Pisztácia

A Pistacia vera L. termése

 

5.31.1.

Útifűmag

A Plantago (L.) spp. magja

 

5.32.1.

Retekmag

A Raphanus sativus L. magja

 

5.33.1.

Spenótmag

A Spinacia oleracea L. magja

 

5.34.1.

Bogáncsmag

A Carduus marianus L. magja

 

5.35.1.

Paradicsompép [paradicsomtörköly]

Paradicsomlé készítése során a Solanum lycopersicum L. paradicsom préselésével nyert termék. Elsősorban paradicsomhéjból és magból áll

Nyersrost

5.36.1.

Cickafarkmag

Az Achillea millefolium L. magja

 

5.37.1.

Sárgabarackmag-pogácsa

Olajgyártásból származó termék, melyet sárgabarack (Prunus armeniaca L.). magjának préselésével nyernek. Tartalmazhat hidrociánsavat

Nyersfehérje

Nyersrost

5.38.1.

Feketekömény-pogácsa

Olaj-előállítás során feketekömény (Bunium persicum L.) magvainak sajtolásával nyert termék

Nyersfehérje

Nyersrost

5.39.1.

Borágómag-pogácsa

Olaj-előállítás során a borágó (Borago officinalis L.) magvainak sajtolásával nyert termék

Nyersfehérje

Nyersrost

5.40.1.

Ligetszépe-pogácsa

Olaj-előállítás során a ligetszépe (Oenothera L.) magvainak sajtolásával nyert termék

Nyersfehérje

Nyersrost

5.41.1.

Gránátalmamag-pogácsa

Olaj-előállítás során a gránátalma (Punica granatum L.) magvainak sajtolásával nyert termék

Nyersfehérje

Nyersrost

5.42.1.

Diópogácsa

Olaj-előállítás során a dió (Juglans regia L.) magjának préselésével nyert termék

Nyersfehérje

Nyersrost


6.   Zöldtakarmány, szálastakarmány, és azokból nyert termékek

Szám

Név

Leírás

Kötelezően feltüntetendő információk

6.1.1.

Mángoldlevél

A Beta spp. levele

 

6.2.1.

Gabonanövények  (20)

Gabonafajták egész növényei vagy részei. Lehet szárított, friss vagy silózott

 

6.3.1.

Gabonaszalma  (20)

Gabonafélék szalmája

 

6.3.2.

Gabonaszalma, kezelt  (20)  (21)

Gabonaszalma megfelelő kezelésével nyert termék

Nátrium, ha NaOH-val kezelik

6.4.1.

Lóhereliszt

Trifolium spp. lóhere szárításával és őrlésével nyert termék. Legfeljebb 20 %-ban tartalmazhat vele egy időben szárított és őrölt lucernát (Medicago sativa L. és Medicago var. Martyn) vagy más zöldtakarmányt

Nyersfehérje

Nyersrost

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

6.5.1.

Zöldtakarmányliszt  (22); [Fűliszt]  (22); [Zöldliszt]  (22)

Takarmánynövények szárításával, őrlésével és néhány esetben tömörítésével nyert termék

Nyersfehérje

Nyersrost

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

6.6.1.

Fű, mezőn szárított [Széna]

Valamennyi fűfajta, mezőn szárítva

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

6.6.2.

Fű, magas hőmérsékleten szárított

(Bármilyen fajta) fűből nyert termék, melyet (bármilyen formában) mesterségesen dehidratáltak

Nyersfehérje

Rost

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

6.6.3.

Füvek, fűszernövények, hüvelyesek, [zöldtakarmány]

Füvekből, hüvelyesekből vagy fűszernövényekből álló friss, silózott vagy szárított szántóföldi növények, melyek közös elnevezése szilázs, szenázs, széna vagy zöldtakarmány

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

6.7.1.

Kenderliszt

A Cannabis sativa L. szárított leveleiből nyert őrölt liszt

Nyersfehérje

6.7.2.

Kenderrost

Kender feldolgozásából nyert termék, zöld színű, szárított, rostos

 

6.8.1.

Lóbabszalma

Lóbab szalmája

 

6.9.1.

Lenszalma

A len (Linum usitatissimum L.) szalmája

 

6.10.1.

Lucerna; [Alfalfa]

A Medicago sativa L. és Medicago var. Martyn vény vagy annak részei

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

6.10.2.

Mezőn szárított lucerna; [Mezőn szárított alfalfa]

Lucerna, mezőn szárított

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

6.10.3.

Magas hőmérsékleten szárított lucerna; [Magas hőmérsékleten szárított alfalfa]

Mesterségesen dehidratált lucerna, bármilyen formában

Nyersfehérje

Nyersrost

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

6.10.4.

Lucerna, extrudált; [Alfalfa, extrudált]

Alfalfa pellet, melyet extrudáltak

 

6.10.5.

Lucernaliszt  (23); [Alfalfaliszt]  (23)

Lucerna szárításával és őrlésével nyert termék. Legfeljebb 20 %-ban tartalmazhat a lucernával egy időben szárított és őrölt lóherét vagy más takarmánynövényeket

Nyersfehérje

Nyersrost

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban

6.10.6.

Lucernapogácsa; [Alfalfapogácsa]

Lucernából a lé kipréselése után nyert szárított termék

Nyersfehérje

Nyersrost

6.10.7.

Lucernafehérje-koncentrátum; [Alfalfafehérje-koncentrátum]

Centrifugálással szeparált és a fehérje-kicsapatás céljából hőkezelt lucernapréslé frakcióinak mesterséges szárításával nyert termék

Nyersfehérje

Karotin

6.10.8.

Lucerna oldható maradékai

Lucernaléből fehérje extrahálása után nyert termék, lehet szárított

Nyersfehérje

6.11.1.

Kukoricaszilázs

A Zea mays L. ssp. mays növény vagy annak részei silózva

 

6.12.1.

Borsószalma

A Pisum spp. szalmája

 


7.   Egyéb növények, algák, és azokból nyert termékek

Szám

Név

Leírás

Kötelezően feltüntetendő információk

7.1.1.

Algák  (24)

Élő vagy feldolgozott alga, beleértve a friss, hűtött vagy fagyasztott algát is. Legfeljebb 0,1 % habzásgátló szert tartalmazhat

Nyersfehérje

Nyerszsír

Nyershamu

7.1.2.

Szárított algák  (24)

Alga szárítása során nyert termék. Ez a termék lehet mosott, a jódtartalom csökkentése céljából. Legfeljebb 0,1 % habzásgátló szert tartalmazhat

Nyersfehérje

Nyerszsír

Nyershamu

7.1.3.

Algaliszt  (24)

Algaolaj-előállításból származó termék, melyet alga extrahálásával nyernek. Legfeljebb 0,1 % habzásgátló szert tartalmazhat

Nyersfehérje

Nyerszsír

Nyershamu

7.1.4.

Algaolaj  (24)

Algaolaj-előállításból származó termék, melyet extrahálással nyernek. Legfeljebb 0,1 % habzásgátló szert tartalmazhat

Nyerszsír

Nedvesség, ha > 1 %

7.1.5.

Algakivonat  (24); [Algafrakció]  (24)

Vizes vagy alkoholos algakivonat, mely elsősorban szénhidrátokat tartalmaz. Legfeljebb 0,1 % habzásgátló szert tartalmazhat

 

7.2.6.

Tengerimoszatliszt

Makroalgák, különösen barnamoszat szárításával és aprításával nyert termék. Ez a termék lehet mosott, a jódtartalom csökkentése céljából. Legfeljebb 0,1 % habzásgátló szert tartalmazhat

Nyershamu

7.3.1.

Kéreg  (25)

Fák és bokrok tisztított és szárított kérge

Nyersrost

7.4.1.

Virág  (25), szárított

Fogyasztható növények szárított virágainak valamennyi része és azok frakciói

Nyersrost

7.5.1.

Brokkoli, szárított

Mosás, méretcsökkentés (vágás, pelyhesítés stb.) és a víztartalom eltávolítása után a Brassica oleracea L. növény szárítása során nyert termék

 

7.6.1.

(Cukor)nádmelasz

Saccharum L. növényből cukorgyártás vagy -finomítás során nyert szirupos termék. Legfeljebb 0,5 % habzásgátló szert tartalmazhat. Legfeljebb 0,5 % vízkövesedés-gátló szert tartalmazhat. Legfeljebb 3,5 % szulfátot tartalmazhat. Legfeljebb 0,25 % szulfitot tartalmazhat

Összes cukor, szacharózban számítva

Nedvesség, ha > 30 %

7.6.2.

(Cukor)nád Melasz, alacsony cukortartalmú

Cukornádmelaszból víz felhasználásával történő további szacharóz-extrahálás után nyert termék

Összes cukor, szacharózban számítva

Nedvesség, ha > 28 %

7.6.3.

(Nád)cukor [szacharóz]

Víz felhasználásával cukornádból extrahált cukor

Szacharóz

7.6.4.

Nádbagassz

Cukornádból víz felhasználásával történő cukor-extrahálás során nyert termék. Elsősorban rostokból áll

Nyersrost

7.7.1.

Levél, szárított  (25)

Fogyasztható növények szárított levelei és azok frakciói

Nyersrost

7.8.1.

Lignocellulóz  (25)

Természetes, szárított nyersfa mechanikai feldolgozása útján nyert termék, mely elsősorban lignocellulózból áll

Nyersrost

7.9.1.

Édesgyökér

A Glycyrrhiza L. gyökere

 

7.10.1.

Menta

Megjelenési formára való tekintet nélkül a Mentha apicata, Mentha piperita vagy Mentha viridis (L.) növények föld feletti részeinek szárítása során nyert termék

 

7.11.1.

Spenót, szárított

Megjelenési formára való tekintet nélkül a Spinacia oleracea L. növény szárítása során nyert termék

 

7.12.1.

Moháve-jukka

A Yucca schidigera Roezl. por formában

Nyersrost

7.13.1.

Növényi szén; [faszén]

Szerves növényi anyag elszenesítésével nyert termék

Nyersrost

7.14.1.

Fa  (25)

Kémiailag kezeletlen érett fa vagy farostok

Nyersrost


8.   Tejtermékek és azokból nyert termékek

Szám

Név

Leírás

Kötelezően feltüntetendő információk

8.1.1.

Vaj és vajtermékek

Vaj előállítása vagy feldolgozása során nyert vaj és vajtermékek (pl. vajszérum), hacsak nincs külön felsorolva

Nyersfehérje

Nyerszsír

Laktóz

Nedvesség, ha > 6 %

8.2.1.

Író/Írópor  (26)

Tejszínből történő vajköpülés vagy hasonló eljárások útján nyert termék.

Sűrítés és/vagy szárítás alkalmazható.

Ha konkrétan takarmány-alapanyagként való felhasználásra állítják elő, tartalmazhat:

legfeljebb 0,5 %-ban foszfátokat, köztük polifoszfátokat (pl. nátrium-hexametafoszfát), difoszfátokat (pl. tetranátrium-pirofoszfát) a feldolgozás során a viszkozitás csökkentésére és a fehérje stabilizálására

legfeljebb 0,3 %-ban savakat, köztük szerves savakat (pl. citromsav, hangyasav, propionsav) és szervetlen savakat (pl. kénsav, sósav, foszforsav) az előállítási eljárás több lépése során a pH beállítására

legfeljebb 0,5 %-ban lúgokat, köztük nátrium-, kálium-, kalcium-, magnézium-hidroxidot az előállítási eljárás több lépése során a pH beállítására

legfeljebb 2 %-ban gördülékenységet elősegítő anyagokat, köztük szilícium-dioxidot, pentanátrium-trifoszfátot, trikalcium-foszfátot a gördülékenységi tulajdonságok javítására

legfeljebb 0,4 %-ban emulgeáló lecitint

Nyersfehérje

Nyerszsír

Laktóz

Nedvesség, ha > 6 %

8.3.1.

Kazein

Sovány tejből vagy íróból savak vagy oltó segítségével kicsapatott kazein szárításával nyert termék

Nyersfehérje

Nedvesség, ha > 10 %

8.4.1.

Kazeinát

Aludttejből és kazeinből semlegesítő anyagok felhasználásával és szárítással kivont termék

Nyersfehérje

Nedvesség, ha > 10 %

8.5.1.

Sajtok és sajttermékek

Sajt, valamint sajtból és tejalapú termékekből készített sajttermékek

Nyersfehérje

Nyerszsír

8.6.1.

Kolosztrum/Kolosztrumpor

Tejtermelő állatok ellése után legfeljebb 5 nappal az emlőmirigyek által kiválasztott folyadék. Sűrítés és/vagy szárítás alkalmazható

Nyersfehérje

8.7.1.

Tejből készült melléktermékek

Tejtermékek előállítása során nyert termékek (beleértve, de nem kizárólag: tejből készült korábbi élelmiszerek, centrifuga- vagy szeparátoriszap, fehérvíz, tejásványok).

Ha konkrétan takarmány-alapanyagként való felhasználásra állítják elő, tartalmazhat:

legfeljebb 0,5 %-ban foszfátokat, köztük polifoszfátokat (pl. nátrium-hexametafoszfát), difoszfátokat (pl. tetranátrium-pirofoszfát) a feldolgozás során a viszkozitás csökkentésére és a fehérje stabilizálására

legfeljebb 0,3 %-ban savakat, köztük szerves savakat (pl. citromsav, hangyasav, propionsav) és szervetlen savakat (pl. kénsav, sósav, foszforsav) az előállítási eljárás különböző részei során a pH beállítására

legfeljebb 0,5 %-ban lúgokat, köztük nátrium-, kálium-, kalcium-, magnézium-hidroxidot az előállítási eljárás több lépése során a pH beállítására

legfeljebb 2 %-ban gördülékenységet elősegítő anyagokat, köztük szilícium-dioxidot, pentanátrium-trifoszfátot, trikalcium-foszfátot a gördülékenységi tulajdonságok javítására

legfeljebb 0,4 % emulgeáló lecitint

Nedvesség

Nyersfehérje

Nyerszsír

Összes cukor

8.8.1.

Fermentált tejtermékek

Tej fermentálása útján nyert termékek (pl. joghurt stb.)

Nyersfehérje

Nyerszsír

8.9.1.

Laktóz

Tejből vagy savóból tisztítással és szárítással elkülönített cukor

Laktóz

Nedvesség, ha > 5 %

8.10.1.

Tej/Tejpor  (26)

Egy vagy több fejésből nyert rendes tőgyváladék. Sűrítés és/vagy szárítás alkalmazható

Nyersfehérje

Nyerszsír

Nedvesség, ha > 5 %

8.11.1.

Sovány tej, sovány tejpor  (26)

Tej, melynek zsírtartalmát leválasztás útján csökkentették.

Sűrítés és/vagy szárítás alkalmazható

Nyersfehérje

Nedvesség, ha > 5 %

8.12.1.

Tejzsír

Tej fölözése során nyert termék

Nyerszsír

8.13.1.

Tejfehérjepor

Tejből kémiai vagy fizikai kezeléssel kivont fehérje-alkotók szárításával nyert termék

Nyersfehérje

Nedvesség, ha > 8 %

8.14.1.

Kondenzált és bepárolt tej és tejtermékek

Kondenzált és bepárolt tej és tejtermékek, melyeket e termékek előállítása és feldolgozása során nyernek

Nyersfehérje

Nyerszsír

Nedvesség, ha > 5 %

8.15.1.

Tejpermeátum/Tejpermeátum-por  (26)

Tej (ultra-, nano- vagy mikro-) szűrése során nyert (a membránon áthatoló) termék, melyből a laktóz egy részét eltávolíthatják.

Fordított ozmózis és sűrítés és/vagy szárítás alkalmazható

Nyershamu

Nyersfehérje

Laktóz

Nedvesség, ha > 8 %

8.16.1.

Tejretentátum/Tejretentátum-por  (26)

Tej (ultra-, nano- vagy mikro-) szűrése során nyert (a membránon fennakadó) termék.

Sűrítés és/vagy szárítás alkalmazható

Nyersfehérje

Nyershamu

Laktóz

Nedvesség, ha > 8 %

8.17.1.

Tejsavó/Tejsavópor  (26)

Sajt-, túró- vagy kazein-előállítás vagy hasonló eljárások során nyert termék.

Sűrítés és/vagy szárítás alkalmazható.

Ha konkrétan takarmány-alapanyagként való felhasználásra állítják elő, tartalmazhat:

legfeljebb 0,5 %-ban foszfátokat, köztük polifoszfátokat (pl. nátrium-hexametafoszfát), difoszfátokat (pl. tetranátrium-pirofoszfát) a feldolgozás során a viszkozitás csökkentésére és a fehérje stabilizálására

legfeljebb 0,3 %-ban savakat, köztük szerves savakat (pl. citromsav, hangyasav, propionsav) és szervetlen savakat (pl. kénsav, sósav, foszforsav) az előállítási eljárás különböző részei során a pH beállítására

legfeljebb 0,5 %-ban lúgokat, köztük nátrium-, kálium-, kalcium-, magnézium-hidroxidot az előállítási eljárás több lépése során a pH beállítására

legfeljebb 2 %-ban gördülékenységet elősegítő anyagokat, köztük szilícium-dioxidot, pentanátrium-trifoszfátot, trikalcium-foszfátot a gördülékenységi tulajdonságok javítására

legfeljebb 0,4 % emulgeáló lecitint

Nyersfehérje

Laktóz

Nedvesség, ha > 8 %

Nyershamu

8.18.1.

Laktózmentesített tejsavó/Laktózmentesített tejsavópor  (26)

Tejsavó, melyből a laktózt részben eltávolították.

Sűrítés és/vagy szárítás alkalmazható.

Ha konkrétan takarmány-alapanyagként való felhasználásra állítják elő, tartalmazhat:

legfeljebb 0,5 %-ban foszfátokat, köztük polifoszfátokat (pl. nátrium-hexametafoszfát), difoszfátokat (pl. tetranátrium-pirofoszfát) a feldolgozás során a viszkozitás csökkentésére és a fehérje stabilizálására

legfeljebb 0,3 %-ban savakat, köztük szerves savakat (pl. citromsav, hangyasav, propionsav) és szervetlen savakat (pl. kénsav, sósav, foszforsav) az előállítási eljárás különböző részei során a pH beállítására

legfeljebb 0,5 %-ban lúgokat, köztük nátrium-, kálium-, kalcium-, magnézium-hidroxidot az előállítási eljárás több lépése során a pH beállítására

legfeljebb 2 %-ban gördülékenységet elősegítő anyagokat, köztük szilícium-dioxidot, pentanátrium-trifoszfátot, trikalcium-foszfátot a gördülékenységi tulajdonságok javítására

legfeljebb 0,4 % emulgeáló lecitint

Nyersfehérje

Laktóz

Nedvesség, ha > 8 %

Nyershamu

8.19.1.

Tejsavófehérje/Tejsavófehérje-por  (26)

Tejsavóból kémiai vagy fizikai kezeléssel kivont tejsavófehérje-alkotók szárításával nyert termék. Sűrítés és/vagy szárítás alkalmazható.

Ha konkrétan takarmány-alapanyagként való felhasználásra állítják elő, tartalmazhat:

legfeljebb 0,5 %-ban foszfátokat, köztük polifoszfátokat (pl. nátrium-hexametafoszfát), difoszfátokat (pl. tetranátrium-pirofoszfát) a feldolgozás során a viszkozitás csökkentésére és a fehérje stabilizálására

legfeljebb 0,3 %-ban savakat, köztük szerves savakat (pl. citromsav, hangyasav, propionsav) és szervetlen savakat (pl. kénsav, sósav, foszforsav) az előállítási eljárás különböző részei során a pH beállítására

legfeljebb 0,5 %-ban lúgokat, köztük nátrium-, kálium-, kalcium-, magnézium-hidroxidot az előállítási eljárás több lépése során a pH beállítására

legfeljebb 2 %-ban gördülékenységet elősegítő anyagokat, köztük szilícium-dioxidot, pentanátrium-trifoszfátot, trikalcium-foszfátot a gördülékenységi tulajdonságok javítására

legfeljebb 0,4 % emulgeáló lecitint

Nyersfehérje

Nedvesség, ha > 8 %

8.20.1.

Demineralizált, laktózmentesített tejsavó/Demineralizált, laktózmentesített tejsavópor  (26)

Tejsavó, melyből a laktózt és az ásványi anyagokat részben eltávolították.

Sűrítés és/vagy szárítás alkalmazható.

Ha konkrétan takarmány-alapanyagként való felhasználásra állítják elő, tartalmazhat:

legfeljebb 0,5 %-ban foszfátokat, köztük polifoszfátokat (pl. nátrium-hexametafoszfát), difoszfátokat (pl. tetranátrium-pirofoszfát) a feldolgozás során a viszkozitás csökkentésére és a fehérje stabilizálására

legfeljebb 0,3 %-ban savakat, köztük szerves savakat (pl. citromsav, hangyasav, propionsav) és szervetlen savakat (pl. kénsav, sósav, foszforsav) az előállítási eljárás különböző részei során a pH beállítására

legfeljebb 0,5 %-ban lúgokat, köztük nátrium-, kálium-, kalcium-, magnézium-hidroxidot az előállítási eljárás több lépése során a pH beállítására

legfeljebb 2 %-ban gördülékenységet elősegítő anyagokat, köztük szilícium-dioxidot, pentanátrium-trifoszfátot, trikalcium-foszfátot a gördülékenységi tulajdonságok javítására

legfeljebb 0,4 % emulgeáló lecitint

Nyersfehérje

Laktóz

Nyershamu

Nedvesség, ha > 8 %

8.21.1.

Tejsavó-permeátum/Tejsavópermeátum-por  (26)

Tejsavó (ultra-, nano- vagy mikro-) szűrése során nyert (a membránon keresztülhatoló) termék, melyből a laktóz egy részét eltávolíthatják. Fordított ozmózis és sűrítés és/vagy szárítás alkalmazható.

Ha konkrétan takarmány-alapanyagként való felhasználásra állítják elő, tartalmazhat:

legfeljebb 0,5 %-ban foszfátokat, köztük polifoszfátokat (pl. nátrium-hexametafoszfát), difoszfátokat (pl. tetranátrium-pirofoszfát) a feldolgozás során a viszkozitás csökkentésére és a fehérje stabilizálására

legfeljebb 0,3 %-ban savakat, köztük szerves savakat (pl. citromsav, hangyasav, propionsav) és szervetlen savakat (pl. kénsav, sósav, foszforsav) az előállítási eljárás különböző részei során a pH beállítására

legfeljebb 0,5 %-ban lúgokat, köztük nátrium-, kálium-, kalcium-, magnézium-hidroxidot az előállítási eljárás több lépése során a pH beállítására

legfeljebb 2 %-ban gördülékenységet elősegítő anyagokat, köztük szilícium-dioxidot, pentanátrium-trifoszfátot, trikalcium-foszfátot a gördülékenységi tulajdonságok javítására

legfeljebb 0,4 % emulgeáló lecitint

Nyershamu

Nyersfehérje

Laktóz

Nedvesség, ha > 8 %

8.22.1.

Tejsavó-retentátum/Tejsavóretentátum-por  (26)

Tejsavó (ultra-, nano- vagy mikro-) szűrése során nyert (a membránon keresztül fennakadó) termék.

Sűrítés és/vagy szárítás alkalmazható.

Ha konkrétan takarmány-alapanyagként való felhasználásra állítják elő, tartalmazhat:

legfeljebb 0,5 %-ban foszfátokat, köztük polifoszfátokat (pl. nátrium-hexametafoszfát), difoszfátokat (pl. tetranátrium-pirofoszfát) a feldolgozás során a viszkozitás csökkentésére és a fehérje stabilizálására

legfeljebb 0,3 %-ban savakat, köztük szerves savakat (pl. citromsav, hangyasav, propionsav) és szervetlen savakat (pl. kénsav, sósav, foszforsav) az előállítási eljárás különböző részei során a pH beállítására

legfeljebb 0,5 %-ban lúgokat, köztük nátrium-, kálium-, kalcium-, magnézium-hidroxidot az előállítási eljárás több lépése során a pH beállítására

legfeljebb 2 %-ban gördülékenységet elősegítő anyagokat, köztük szilícium-dioxidot, pentanátrium-trifoszfátot, trikalcium-foszfátot a gördülékenységi tulajdonságok javítására

legfeljebb 0,4 % emulgeáló lecitint

Nyersfehérje

Nyershamu

Laktóz

Nedvesség, ha > 8 %


9.   Szárazföldi állatokból nyert termékek és azokból származó termékek

Szám

Név

Leírás

Kötelezően feltüntetendő információk

9.1.1.

Állati melléktermékek  (27)

Melegvérű szárazföldi állatok egész teste vagy annak részei, friss, fagyasztott, főzött, savkezelt vagy szárított

Nyersfehérje

Nyerszsír

Nedvesség, ha > 8 %

9.2.1.

Állati zsír  (28)

Melegvérű szárazföldi állatok zsírjából álló termék.

Oldószerrel való extraháláskor 0,1 % hexánt tartalmazhat

Nyerszsír

Nedvesség, ha > 1 %

9.3.1.

Méhészeti melléktermékek

Méz, mézviasz, méhpempő, propolisz, pollen, feldolgozott vagy feldolgozatlan

Összes cukor, szacharózban kifejezve

9.4.1.

Feldolgozott állati fehérje  (28)

Melegvérű szárazföldi állatok egész testéből vagy annak részeiből hőkezeléssel, szárítással és darálással nyert termék, melyből a zsírt esetlegesen extrahálással vagy fizikai úton részlegesen eltávolították.

Oldószerrel való extraháláskor 0,1 % hexánt tartalmazhat

Nyersfehérje

Nyerszsír

Nyershamu

Nedvesség, ha > 8 %

9.5.1.

Zselatin-előállításból származó fehérje  (28)

Zselatin-előállításból származó, élelmiszer minőségű szárított állati fehérje

Nyersfehérje

Nyerszsír

Nyershamu

Nedvesség, ha > 8 %

9.6.1.

Hidrolizált állati fehérje  (28)

Állati fehérje hő és/vagy nyomás, kémiai, mikrobiológiai vagy enzimes hidrolízise útján nyert hidrolizált fehérje

Nyersfehérje

Nedvesség, ha > 8 %

9.7.1

Vérliszt  (28)

Levágott melegvérű állatok vérének hőkezelése útján nyert termék

Nyersfehérje

Nedvesség, ha > 8 %

9.8.1.

Vérből készült termékek  (27)

Levágott melegvérű állatok véréből vagy vérfrakcióiból származó termékek; magukban foglalják a szárított/fagyasztott/folyékony plazmát, a szárított teljes vért, a szárított/fagyasztott/folyékony vörösvérsejteket vagy ezek frakcióit, valamint keverékeket

Nyersfehérje

Nedvesség, ha > 8 %

9.9.1.

Élelmiszer-hulladék [Élelmiszer-újrahasznosítás]

Éttermekből, vendéglátó-ipari egységekből és konyhákról – a központi konyhákat és a háztartások konyháit is beleértve – származó, állati eredetű összes élelmiszer-hulladék, beleértve a használt sütőolajat is

Nyersfehérje

Nyerszsír

Nyershamu

Nedvesség, ha > 8 %

9.10.1.

Kollagén  (28)

Állati csontból, nyersbőrből, irhából és ínból származó, fehérjealapú termék

Nyersfehérje

Nedvesség, ha > 8 %

9.11.1.

Toll-liszt

Levágott állatok tollának szárítása és őrlése során nyert termék, lehet hidrolizált

Nyersfehérje

Nedvesség, ha > 8 %

9.12.1.

Zselatin  (28)

Természetes, oldható fehérje, zselésedő vagy nem zselésedő, mely állati csontokból, nyersbőrből és irhából, inakból és szalagokból kinyert kollagén részleges hidrolízise során keletkezik

Nyersfehérje

Nedvesség, ha > 8 %

9.13.1.

Töpörtyű  (28)

Faggyú, zsír és egyéb extrahált vagy fizikai úton kinyert, állati eredetű zsír előállítása során nyert termék, friss, fagyasztott vagy szárított.

Oldószerrel való extraháláskor 0,1 % hexánt tartalmazhat

Nyersfehérje

Nyerszsír

Nyershamu

Nedvesség, ha > 8 %

9.14.1.

Állati eredetű termékek  (27)

Állati termékeket tartalmazó, kezeletlen vagy kezelt, pl. friss, fagyasztott vagy szárított korábbi élelmiszerek

Nyersfehérje

Nyerszsír

Nedvesség, ha > 8 %

9.15.1.

Tojás

A Gallus gallus L. egész tojása, héjjal vagy héj nélkül

 

9.15.2.

Tojásfehérje

Tojásból a héj és a tojássárgája leválasztása után nyert termék, pasztörizált és esetlegesen denaturált

Nyersfehérje

Adott esetben a denaturálás módszere

9.15.3.

Tojásból származó termékek, szárított

Pasztörizált szárított tojásból álló termékek, héj nélkül vagy szárított tojásfehérje és szárított tojássárgája különböző arányú keveréke

Nyersfehérje

Nyerszsír

Nedvesség, ha > 5 %

9.15.4.

Tojáspor, cukrozott

Szárított, cukrozott egész tojás vagy annak részei

Nyersfehérje

Nyerszsír

Nedvesség, ha > 5 %

9.15.5.

Tojáshéj, szárított

Baromfitojásból a tartalom (tojássárgája és – fehérje) eltávolítása után nyert termék. A héjak szárítottak

Nyershamu

9.16.1.

Szárazföldi gerinctelen állatok  (27)

Szárazföldi gerinctelen állatok egész teste vagy annak részei, minden életszakaszban, az emberekre és állatokra patogén fajok kivételével; kezelt vagy kezeletlen, például friss, fagyasztott, szárított

 

9.17.1.

Kondroitin-szulfát

Inakból, csontokból és egyéb, porcot és puha kötőszöveteket tartalmazó állati szövetekből való extrahálás útján nyert termék

Nátrium


10.   Halak, egyéb vízi állatok, és azokból nyert termékek

Szám

Név

Leírás

Kötelezően feltüntetendő információk

10.1.1.

Vízi gerinctelenek  (29)

Tengeri vagy édesvízi gerinctelenek egész teste vagy annak részei, minden életszakaszban, az emberekre és állatokra patogén fajok kivételével; kezelt vagy kezeletlen, például friss, fagyasztott, szárított

 

10.2.1.

Vízi állatokból származó melléktermékek  (29)

Emberi fogyasztásra szánt termékeket előkészítő vagy előállító létesítményekből vagy telepekről származó termékek; kezelt vagy kezeletlen, például friss, fagyasztott, szárított

Nyersfehérje

Nyerszsír

Nyershamu

10.3.1.

Rákliszt

Egész rákok vagy azok részeinek hőkezelése, préselése és szárítása során nyert termék, beleértve a vadon élő és a tenyésztett garnélarákot

Nyersfehérje

Nyerszsír

Nyershamu, ha > 20 %

Nedvesség, ha > 8 %

10.4.1.

Hal  (30)

Egész hal vagy annak részei: friss, fagyasztott, főzött, savkezelt vagy szárított

Nyersfehérje

Nedvesség, ha > 8 %

10.4.2.

Halliszt  (30)

Egész hal vagy annak részei hőkezelése, préselése és szárítása során nyert termék, melyhez a szárítást megelőzően halpréslét újból hozzáadhattak

Nyersfehérje

Nyerszsír

Nyershamu, ha > 20 %

Nedvesség, ha > 8 %

10.4.3.

Haleredetű oldható anyagok (hallé)

Hallisztgyártás során nyert koncentrált termék, melyet leválasztottak és savas kezeléssel vagy szárítással stabilizáltak

Nyersfehérje

Nyerszsír

Nedvesség, ha > 5 %

10.4.4.

Halfehérje, hidrolizált

Egész hal vagy annak részei savas hidrolízise során nyert termék, melyet gyakran koncentrálnak szárítással

Nyersfehérje

Nyerszsír

Nyershamu, ha > 20 %

Nedvesség, ha > 8 %

10.4.5.

Halcsontliszt

Halrészek hőkezelése, préselése és szárítása során nyert termék. Elsősorban halcsontból áll

Nyershamu

10.4.6.

halolaj

Egész halból vagy annak részeiből nyert olaj (tartalmazhat fajspecifikus részleteket, pl. csukamájolajat), melyet aztán centrifugálnak víz eltávolítása céljából

Nyerszsír

Nedvesség, ha > 1 %

10.4.7.

Halolaj, hidrogénezett

Hidrogénezett halolajból nyert olaj

Nedvesség, ha > 1 %

10.5.1.

Krillolaj

Főzött és préselt tengeri plankton-krillből nyert olaj, melyet aztán centrifugálnak víz eltávolítása céljából

Nedvesség, ha > 1 %

10.5.2.

Krillfehérje-koncentrátum, hidrolizált

Egész krill vagy annak részei enzimes hidrolízise során nyert termék, melyet gyakran koncentrálnak szárítással

Nyersfehérje

Nyerszsír

Nyershamu, ha > 20 %

Nedvesség, ha > 8 %

10.6.1.

Tengeri gyűrűsféregből készült liszt

Egész tengeri gyűrűsférgek (beleértve a Nereis virens. M. Sars.-t is) vagy azok részeinek hőkezelése és szárítása során nyert termék

Zsír

Hamu, ha > 20 %

Nedvesség, ha > 8 %

10.7.1.

Tengeri zooplanktonból készült liszt

Zooplankton (pl. krill) hőkezelése, préselése és szárítása során nyert termék

Nyersfehérje

Nyerszsír

Nyershamu, ha > 20 %

Nedvesség, ha > 8 %

10.7.2.

Tengeri zooplanktonból nyert olaj

Főzött és préselt tengeri zooplanktonból nyert olaj, melyet aztán centrifugálnak víz eltávolítása céljából

Nedvesség, ha > 1 %

10.8.1.

Puhatestűekből készült liszt

Egész puhatestűek (beleértve a tintahalakat és a kéthéjúakat) vagy azok részeinek hőkezelése és szárítása során nyert termék

Nyersfehérje

Nyerszsír

Nyershamu, ha > 20 %

Nedvesség, ha > 8 %

10.9.1.

Tintahalliszt

Egész tintahal vagy annak részei hőkezelése, préselése és szárítása során nyert termék

Nyersfehérje

Nyerszsír

Nyershamu, ha > 20 %

Nedvesség, ha > 8 %


11.   Ásványi anyagok és azokból nyert termékek

Szám

Név

Leírás

Kötelezően feltüntetendő információk

11.1.1.

Kalcium-karbonát  (31); [Mészkő]

Kalcium-karbonát (CaCO3) tartalmú anyagok, pl. mészkő darálásával vagy savas oldatokból való kicsapatással nyert termék.

Legfeljebb 0,25 % propilénglikolt tartalmazhat.

Legfeljebb 0,1 % darálási segédanyagot tartalmazhat

Kalcium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %

11.1.2.

Tengeri állatok mésztartalmú héja

Tengeri állatok héjából (pl. osztriga- vagy kagylóhéj) nyert természetes eredetű termék, darált vagy granulált

Kalcium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %

11.1.3.

Kalcium- és magnézium-karbonát

Kalcium-karbonát (CaCO3) és magnézium-karbonát (MgCO3) természetes elegye. Legfeljebb 0,1 % darálási segédanyagot tartalmazhat

Kalcium, magnézium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %

11.1.4.

Mésztartalmú tengeri alga (maërl)

Természetes eredetű, mésztartalmú tengeri algákból nyert termék, darált vagy granulált

Kalcium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %

11.1.5.

Litotamnium

Természetes eredetű, mésztartalmú tengeri algákból (Phymatolithon calcareum (Pall.) nyert anyag, darált vagy granulált

Kalcium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %

11.1.6.

Kalcium-klorid

Kalcium-klorid (CaCl2). Legfeljebb 0,2 % bárium-szulfátot tartalmazhat

Kalcium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %

11.1.7.

Kalcium-hidroxid

Kalcium-hidroxid (Ca(OH)2).

Legfeljebb 0,1 % darálási segédanyagot tartalmazhat

Kalcium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %

11.1.8.

Kalcium-szulfát, vízmentes

Vízmentes kalcium-szulfát (CaSO4), melyet vízmentes kalcium-szulfát őrlésével vagy kalcium-szulfát-dihidrát dehidratálásával nyernek

Kalcium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %

11.1.9.

Kalcium-szulfát-hemihidrát

Kalcium-szulfát-hemihidrát (CaSO4 × ½ H2O), melyet kalcium-szulfát-dihidrát részleges dehidratálásával nyernek

Kalcium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %

11.1.10.

Kalcium-szulfát-dihidrát

Kalcium-szulfát-dihidrát (CaSO4 × 2H2O), melyet kalcium-szulfát-dihidrát őrlésével vagy kalcium-szulfát-hemihidrát hidratálásával nyernek

Kalcium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %

11.1.11.

Szerves savak kalciumsói  (32)

Fogyasztásra alkalmas, legalább 4 szénatommal rendelkező szerves savak kalciumsói

Kalcium, szerves sav

11.1.12.

Kalcium-oxid

Kalcium-oxid (CaO), melyet természetes állapotban előforduló mészkő kalcinálásával nyernek.

Legfeljebb 0,1 % darálási segédanyagot tartalmazhat

Kalcium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %

11.1.13.

Kalcium-glükonát

Glükonsav kalciumsója (általában Ca(C6H11O7)2-ként kifejezve) és annak hidratált formái

Kalcium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %

11.1.15.

Kalcium-szulfát/-karbonát

A nátrium-karbonát előállítása során nyert termék

Kalcium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %

11.1.16.

Kalcium-pidolát

L-kalcium-pidolát (C5H6CaNO3). 1,5 % glutaminsavat és kapcsolódó anyagokat tartalmazhat

Kalcium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %

11.1.17.

Kalcium-karbonát–magnézium-oxid

Dolomit és hasonló, természetes kalciumot és magnéziumot tartalmazó anyagok hevítésével nyert termék. Legfeljebb 0,1 % darálási segédanyagot tartalmazhat

Kalcium, magnézium

11.2.1.

Magnézium-oxid

Kalcinált magnézium-oxid (MgO), legalább 70 % MgO

Magnézium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 15 %

11.2.2.

Magnézium-szulfát-heptahidrát

Magnézium-szulfát (MgSO4 × 7 H2O)

Magnézium, kén, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 15 %

11.2.3.

Magnézium-szulfát-monohidrát

Magnézium-szulfát (MgSO4 × H2O)

Magnézium, kén, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 15 %

11.2.4.

Magnézium-szulfát, vízmentes

Vízmentes magnézium-szulfát (MgSO4)

Magnézium, kén, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %

11.2.5.

Magnézium-propionát

Magnézium-propionát (C6H10MgO4)

Magnézium

11.2.6.

Magnézium-klorid

Magnézium-klorid (MgCl2) vagy oldat, melyet tengervíz természetes sűrítésével nyernek ki a nátrium-klorid leválasztása után

Magnézium, klór, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %

11.2.7.

Magnézium-karbonát

Természetes magnézium-karbonát (MgCO3)

Magnézium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %

11.2.8.

Magnézium-hidroxid

Magnézium-hidroxid (Mg(OH)2)

Magnézium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %

11.2.9.

Magnézium-kálium-szulfát

Magnézium-kálium-szulfát

Magnézium, kálium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %

11.2.10.

Szerves savak magnéziumsói  (32)

Fogyasztásra alkalmas, legalább 4 szénatommal rendelkező szerves savak magnéziumsói

Magnézium, szerves sav

11.3.1.

Dikalcium-foszfát  (33); [Kalcium-hidrogén-ortofoszfát]

Csontokból vagy szervetlen forrásokból nyert kalcium-monohidrogén-foszfát (CaHPO4 × H2O)

Ca/P > 1,2

Legfeljebb 3 %, NaCl-ben kifejezett kloridot tartalmazhat

Kalcium, összes foszfor, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %

11.3.2.

Mono-dikalcium-foszfát

Kémiai úton nyert, dikalcium-foszfátból és monokalcium-foszfátból álló termék (CaHPO4. Ca(H2PO4)2 × H2O)

0,8< Ca/P < 1,3

Összes foszfor, kalcium, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %

11.3.3.

Monokalcium-foszfát; [Kalcium-tetrahidrogén-diortofoszfát]

Kalcium-biszdihidrogén-foszfát (Ca(H2PO4)2 × H2O)

Ca/P > 0,9

Összes foszfor, kalcium, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %

11.3.4.

Trikalcium-foszfát; [Trikalcium-ortofoszfát]

Trikalcium-foszfát csontból vagy szervetlen forrásokból (Ca3(PO4)2 × H2O)

Ca/P > 1,3

Kalcium, összes foszfor, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %

11.3.5.

Kalcium-magnézium-foszfát

Kalcium-magnézium-foszfát

Kalcium, magnézium, összes foszfor, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %

11.3.6.

Fluortalanított foszfát

Természetes foszfát, kalcinált és tovább hőkezelt, a szennyeződések eltávolításához szükséges mértékben

Összes foszfor, kalcium, nátrium, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %; sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %

11.3.7.

Dikalcium-pirofoszfát; [Dikalcium-difoszfát]

Dikalcium-pirofoszfát

Összes foszfor, kalcium, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %

11.3.8.

Magnézium-foszfát

Egybázisos és/vagy kétbázisos és/vagy hárombázisos magnézium-foszfátból álló termék

Összes foszfor, magnézium, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %; sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %

11.3.9.

Nátrium-kalcium-magnézium-foszfát

Nátrium-kalcium-magnézium-foszfátból álló termék

Összes foszfor, magnézium, kalcium, nátrium, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %

11.3.10.

Mononátrium-foszfát; [Nátrium-dihidrogén-ortofoszfát]

Mononátrium-foszfát

(NaH2PO4 × H2O)

Összes foszfor, nátrium, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %

11.3.11.

Dinátrium-foszfát; [Dinátrium-hidrogén-ortofoszfát]

Dinátrium-foszfát (Na2HPO4 × H2O)

Összes foszfor, nátrium, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %

11.3.12.

Trinátrium-foszfát; [Trinátrium-ortofoszfát]

Trinátrium-foszfát (Na3PO4)

Összes foszfor, nátrium, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %

11.3.13.

Nátrium-pirofoszfát; [Tetranátrium-difoszfát]

Nátrium-pirofoszfát (Na4P2O7)

Összes foszfor, nátrium, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %

11.3.14.

Monokálium-foszfát; [Kálium-dihidrogén-ortofoszfát]

Monokálium-foszfát (KH2PO4 × H2O)

Összes foszfor, kálium, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %

11.3.15.

Dikálium-foszfát; [Dikálium-hidrogén-ortofoszfát]

Dikálium-foszfát (KH2PO4 × H2O)

Összes foszfor, kálium, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %

11.3.16.

Kalcium-nátrium-foszfát

Kalcium-nátrium-foszfát (CaNaPO4)

Összes foszfor, kalcium, nátrium, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %

11.3.17.

Monoammónium-foszfát; [Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát]

Monoammónium-foszfát (NH4H2PO4)

Összes nitrogén, összes foszfor, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %

11.3.18.

Diammónium-foszfát; [Diammónium-hidrogén-ortofoszfát]

Diammónium-foszfát ((NH4)2HPO4)

Összes nitrogén Összes foszfor 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %

11.3.19.

Nátrium-tripolifoszfát; [Pentanátrium-trifoszfát]

Nátrium-tripolifoszfát (Na5P3O9)

Összes foszfor, nátrium, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %

11.3.20.

Nátrium-magnézium-foszfát

Nátrium-magnézium-foszfát (MgNaPO4)

Összes foszfor, magnézium, nátrium, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %

11.3.21.

Magnézium-hipofoszfit

Magnézium-hipofoszfit (Mg(H2PO2)2 × 6H2O)

Magnézium

Összes foszfor

2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %

11.3.22.

Enyvtelenített csontliszt

Enyvtelenített, sterilizált és darált csontok, melyekből a zsírt eltávolították

Összes foszfor, kalcium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %

11.3.23.

Csonthamu

Állati melléktermékek égetéséből, égéséből és elgázosításából származó ásványi maradékanyagok

Összes foszfor, kalcium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %

11.3.24.

Kalcium-polifoszfát

Kondenzált polifoszforsavak kalciumsóinak heterogén keveréke, amelyek általános képlete H(n + 2)PnO(3n + 1), ahol n legalább 2

Összes foszfor, kalcium, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %

11.3.25.

Kalcium-dihidrogén-difoszfát

Monokalcium-dihidrogén-pirofoszfát (CaH2P2O7)

Összes foszfor, kalcium, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %

11.3.26.

Magnéziumsav-pirofoszfát

Magnéziumsav-pirofoszfát (MgH2P2O7), amely tisztított foszforsavból és tisztított magnézium-hidroxidból vagy magnézium-oxidból készült a víz elpárologtatásával és az ortofoszfát difoszfáttá történő kondenzációjával

Összes foszfor, magnézium, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %

11.3.27.

Dinátrium-dihidrogén-difoszfát

Dinátrium-dihidrogén-difoszfát (Na2H2P7O7)

Összes foszfor, kalcium, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %

11.3.28.

Trinátrium-difoszfát

Trinátrium-monohidrogén-difoszfát (vízmentes: Na3HP2O7, monohidrát: Na3HP2O7 × H2O)

Összes foszfor, nátrium, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %

11.3.29.

Nátrium-polifoszfát; [Nátrium-hexametafoszfát]

Lineáris kondenzált polifoszforsavak nátriumsóinak heterogén keveréke, amelyek általános képlete H(n + 2)PnO(3n + 1), ahol „n” legalább 2

Összes foszfor, nátrium, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %

11.3.30.

Trikálium-foszfát

Trikálium-monofoszfát (vízmentes: K3PO4; hidratált: K3PO4 × n H2O [n = 1 vagy 3])

Összes foszfor, kálium, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %

11.3.31.

Tetrakálium-difoszfát

Tetrakálium-pirofoszfát (K4P2O7)

Összes foszfor, kálium, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %

11.3.32.

Pentakálium-trifoszfát

Pentakálium-tripolifoszfát (K5P3O10)

Összes foszfor, kálium, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %

11.3.33.

Kálium-polifoszfát

Lineáris kondenzált polifoszforsavak káliumsóinak heterogén keveréke, amelyek általános képlete H(n + 2)PnO(3n + 1), ahol n legalább 2

Összes foszfor, kálium, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %

11.3.34.

Kalcium-nátrium-polifoszfát

Kalcium-nátrium-polifoszfát

Összes foszfor, nátrium, kalcium, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %

11.4.1.

Nátrium-klorid  (31)

Nátrium-klorid (NaCl) vagy sósvízből (vákuumsó) történő párologtató kristályosítással vagy tengervízből (tengeri só) való párologtatással vagy kősó őrlésével nyert termék

Nátrium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %

11.4.2.

Nátrium-bikarbonát [Nátrium- hidrogénkarbonát]

Nátrium-bikarbonát (NaHCO3)

Nátrium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %

11.4.3.

Nátrium-/ammónium-(bi)karbonát [Nátrium-/ammónium-(hidrogén)karbonát]

Nátrium-karbonát és nátrium-bikarbonát előállítása során nyert termék, mely ammónium-bikarbonát-nyomelemeket (maximum 5 % ammónium-bikarbonátot) tartalmaz

Nátrium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %

11.4.4.

Nátrium-karbonát

Nátrium-karbonát (Na2CO3)

Nátrium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %

11.4.5.

Nátrium-szeszkvikarbonát [Trinátrium-hidrogén-dikarbonát]

Nátrium-szeszkvikarbonát (Na3H(CO3)2)

Nátrium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %

11.4.6.

Nátrium-hidroszulfát

Nátrium-szulfát (Na2SO4)

Legfeljebb 0,3 % metionint tartalmazhat

Nátrium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %

11.4.7.

Szerves savak nátriumsói  (32)

Fogyasztásra alkalmas, legalább 4 szénatommal rendelkező szerves savak nátriumsói

Nátrium, szerves sav

11.5.1.

Kálium-klorid

Kálium-klorid (KCl) vagy kálium-klorid természetes forrásainak őrlésével nyert termék

Kálium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %

11.5.2.

Kálium-szulfát

Kálium-szulfát (K2SO4)

Kálium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %

11.5.3.

Kálium-karbonát

Kálium-karbonát (K2CO3)

Kálium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %

11.5.4.

Kálium-bikarbonát [Kálium-hidrogén-karbonát]

Kálium-bikarbonát (KHCO3)

Kálium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %

11.5.5.

Szerves savak káliumsói  (32)

Fogyasztásra alkalmas szerves savak káliumsói legalább 4 szénatommal

Kálium, szerves sav

11.6.1.

Kénvirág

Az ásvány természetes lelőhelyén kinyert por. A kéngyártásban alkalmazott olajfinomítás során nyert termék is lehet

Kén

11.7.1.

Attapulgit

Magnéziumot, alumíniumot, szilíciumot tartalmazó természetes ásvány

Magnézium

11.7.2.

Kvarc

Kvarcforrások őrlésével nyert, természetes formában előforduló ásvány.

Legfeljebb 0,1 % darálási segédanyagot tartalmazhat

 

11.7.3.

Krisztobalit

Kvarc újrakristályosításából nyert szilícium-dioxid (SiO2).

Legfeljebb 0,1 % darálási segédanyagot tartalmazhat

 

11.8.1.

Ammónium-szulfát

Kémiai szintézis útján nyert ammónium-szulfát ((NH4)2SO4)

Nyersfehérjében kifejezett nitrogén, kén

11.8.2.

Ammónium-szulfát oldat

Ammónium-szulfát vizes oldatban, legalább 35 % ammónium-szulfátot tartalmaz

Nyersfehérjében kifejezett nitrogén

11.8.3.

Szerves savak ammóniumsói  (32)

Fogyasztásra alkalmas szerves savak ammóniumsói legalább 4 szénatommal

Nyersfehérjében kifejezett nitrogén, szerves sav

11.8.4.

Ammónium-laktát

Ammónium-laktát (CH3CHOHCOONH4). A Lactobacillus delbrueckii ssp. Bulgaricus, Lactococcus lactis ssp., Leuconostoc mesenteroides, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus spp vagy Bifidobacterium spp. mikroorganizmussal történő fermentáció révén előállított ammonium-laktátot, valamint legalább 44 %, nyers fehérjében kifejezett nitrogént tartalmaz.

Legfeljebb 0,8 % foszfort, 0,9 % káliumot, 0,7 % magnéziumot, 0,3 % nátriumot, 0,3 % szulfátot, 0,1 % kloridot, 5 % cukrot és 0,1 % szilikon habzásgátlót tartalmazhat

Nyersfehérjében kifejezett nitrogén, nyershamu

11.8.5.

Ammónium-acetát

Ammónium-acetát (CH3COONH4) vizes oldatban, amely legalább 55 % ammónium-acetátot tartalmaz

Nyersfehérjében kifejezett nitrogén


12.   Mikroorganizmusok fermentációs (mellék)termékei

Szám

Név

Leírás

Kötelezően feltüntetendő információk

12.1.

Bizonyos közegekben kifejlődött specifikus mikroorganizmusok biomasszájából nyert termékek

Legfeljebb 0,3 % habzásgátló szert tartalmazhat.

Legfeljebb 1,5 % szűrő/derítő szert tartalmazhat.

Legfeljebb 2,9 % propionsavat tartalmazhat.

Propionsav, ha 0,5 %

12.1.1.

Methylophilus methylotrophusból származó fehérje

Metanolon tenyésztett Methylophilus methylotrophusból (NCIMB 10.515 törzs) (34) fermentáció útján nyert fehérjetemék, melynek nyersfehérje-tartalma legalább 68 %, a reflexiós index pedig legalább 50

Nyersfehérje

Nyershamu

Nyerszsír

12.1.2.

Methylococcus capsulatusból (Bath), Alca ligenes acidovoransból, Bacillus brevisből és Bacillus firmusból származó fehérje

Methylococcus capsulatus (Bath) (NCIMB 11132 törzs), Alcaligenes acidovorans (NCIMB 12387 törzs), Bacillus brevis (NCIMB 13288 törzs) és Bacillus firmus (NCIMB 13280 törzs) (34) felhasználásával természetes gázon (közel 91 % metán, 5 % etán, 2 % propán, 0,5 % izobután, 0,5 % n-bután), ammónián és ásványi sókon történő fermentálás útján nyert fehérjetermék; a nyersfehérje-tartalom legalább 65 %

Nyersfehérje

Nyershamu

Nyerszsír

12.1.3.

Escherichia coliból származó bakteriális fehérje

Fehérjetermék, Escherichia coli K12 (34) felhasználásával növényi vagy kémiai eredetű közegekben, ammóniából vagy ásványi sókból történő aminosav-előállításból nyert melléktermék; lehet hidrolizált

Nyersfehérje

12.1.4.

Corynebacterium glutamicumból származó bakteriális fehérje

Fehérjetermék, Corynebacterium glutamicum  (34) felhasználásával növényi vagy kémiai eredetű közegekben, ammóniából vagy ásványi sókból történő aminosav-előállításból nyert melléktermék; lehet hidrolizált

Nyersfehérje

12.1.5.

Élesztő és annak részei [Sörélesztő] [Élesztőtermék]

Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergensis, Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces fragilis, Torulaspora delbrueckii, Candida utilis/Pichia jadinii, Saccharomyces uvarum, Saccharomyces ludwigii vagy Brettanomyces ssp. (34), (35) felhasználásával főleg növényi eredetű közegekben (pl. melasz, cukorszirup, alkohol, lepárlási maradékok, gabonafélék és keményítőt tartalmazó termékek, gyümölcslé, savó, tejsav, cukor, hidrolizált növényi rostok és fermentált tápanyagok mint ammónia vagy ásványi sók) kinyert bármely élesztő és annak részei

Nedvesség, ha < 75 % vagy > 97 %

Ha a nedvesség < 75 %:

Nyersfehérje

12.1.6.

Penicillin-előállításból származó micélium szilázs

Micélium (nitrogéntartalmú vegyületek), különböző szénhidrát-forrásokon és azok hidrolizátumain Penicillium chrysogenum (ATCC48271) (34) felhasználásával történő penicillin-előállításból származó nedves melléktermék, hőkezelt és a penicillin inaktiválása céljából Lactobacillus brevis, plantarum, sake, collinoides és Streptococcus lactis felhasználásával silózott; legalább 7 %, nyersfehérjében kifejezett nitrogén

Nyersfehérjében kifejezett nitrogén

Nyershamu

12.1.7.

Biodízel-előállításból nyert élesztő

Bioüzemanyag előállítása során keletkező, a Yarrowia lipolytica  (34), (35) mikroorganizmusból növényi olajokon és nyálkátlanításából származó frakciókon és glicerolfrakciókon képződött bármely élesztő és annak részei

Nedvesség, ha < 75 % vagy > 97 %

Ha a nedvesség < 75 %:

Nyersfehérje

12.2.

Fermentálásból nyert egyéb melléktermékek

Legfeljebb 0,6 % habzásgátló szert tartalmazhat. Legfeljebb 0,5 % vízkövesedés-gátló szert tartalmazhat. Legfeljebb 0,2 % szulfitot tartalmazhat

 

12.2.1.

Vinasz [kondenzált melasz, oldható]

Must/cefre ipari feldolgozásából származó melléktermék, melyet fermentációs eljárások (pl. alkohol-, szervessav- és élesztő-előállítás) során nyernek. A fermentálásból származó must/cefre leválasztása után nyert folyékony/pépes frakciókból áll. A fermentáláshoz használt mikroorganizmusok elhalt sejtjeit és/vagy annak részeit is tartalmazhatja. A közegek többnyire növényi eredetűek, pl. melasz, cukorszirup, alkohol, lepárlási maradékok, gabonafélék és keményítőt tartalmazó termékek, gyümölcslé, savó, tejsav, cukor, hidrolizált növényi rostok és fermentált tápanyagok mint ammónia vagy ásványi sók

Nyersfehérje

Közeg és az előállítási folyamat megnevezése adott esetben

12.2.2.

L-glutaminsav előállításából származó melléktermékek

Melléktermékek, melyeket L-glutaminsav Corynebacterium melassecola  (34) felhasználásával történő fermentálással végzett előállításából nyernek szacharózt, melaszt, keményítőt tartalmazó termékeket és azok hidrolizátumait, ammóniumsókat és egyéb nitrogénvegyületeket tartalmazó közegben

Nyersfehérje

12.2.3.

Brevibacterium lactofermentum felhasználásával történő L-lizin-monohidroklorid-előállításból származó melléktermékek

Melléktermékek, melyeket L-lizin-monohidroklorid Brevibacterium lactofermentum  (34) felhasználásával történő fermentálással végzett előállításából nyernek szacharózt, melaszt, keményítőt tartalmazó termékeket és azok hidrolizátumait, ammóniumsókat és egyéb nitrogénvegyületeket tartalmazó közegben

Nyersfehérje

12.2.4.

Corynebacterium glutamicum felhasználásával történő aminosav-előállításból származó melléktermékek

Melléktermékek, melyeket aminosavak Corynebacterium glutamicum  (34) felhasználásával történő fermentálással végzett előállításából nyernek növényi vagy kémiai eredetű, ammóniát vagy ásványi sókat tartalmazó közegben

Nyersfehérje

Nyershamu

12.2.5.

Escherichia coli K12 felhasználásával történő aminosav-előállításból származó melléktermékek

Melléktermékek, melyeket aminosavak Escherichia coli K12 (34) felhasználásával történő fermentálással végzett előállításából nyernek növényi vagy kémiai eredetű, ammóniát vagy ásványi sókat tartalmazó közegben

Nyersfehérje

Nyershamu

12.2.6.

Aspergillus niger felhasználásával történő enzim-előállításból származó melléktermékek

Az Aspergillus niger  (34) – búzán és malátán, enzim-előállítás céljából történő – fermentálásából nyert melléktermék

Nyersfehérje


13.   Egyebek

Szám

Név

Leírás

Kötelezően feltüntetendő információk

13.1.1.

Sütő- és tésztaipari termékek

Kenyér-, keksz-, ostya- vagy tésztagyártás során, illetve a gyártásból nyert termékek. Lehetnek szárítottak

Keményítő

Összes cukor, szacharózban számítva

Nyerszsír, ha > 5 %

13.1.2.

Süteménygyártásból származó termékek

Cukrászsütemény- és süteménygyártás során, illetve a gyártásból nyert termékek. Lehetnek szárítottak

Keményítő

Összes cukor, szacharózban számítva

Nyerszsír, ha > 5 %

13.1.3.

Müzligabona-gyártásból származó termékek

Olyan anyagok vagy termékek, melyeket feldolgozott, részlegesen feldolgozott vagy feldolgozatlan formában emberi fogyasztásra szánnak vagy melyeknél ésszerűen elvárható az emberi fogyasztás. Lehetnek szárítottak

Nyersfehérje, ha > 10 %

Nyersrost

Nyersolajok/-zsírok, ha > 10 %

Keményítő, ha > 30 %

Összes cukor szacharózban kifejezve, ha > 10 %

13.1.4.

Édesipari termékek

Édességek (beleértve a csokoládét) gyártása során, illetve a gyártásból nyert termékek. Lehetnek szárítottak

Keményítő

Nyerszsír, ha > 5 %

Összes cukor, szacharózban számítva

13.1.5.

Fagylaltipari termékek

Fagylaltgyártás során nyert termékek. Lehetnek szárítottak

Keményítő

Összes cukor, szacharózban számítva

Nyerszsír

13.1.6.

Friss gyümölcs és zöldség feldolgozásából származó termékek és melléktermékek  (36)

Friss gyümölcs és zöldség (beleértve a héjat, egész gyümölcs-/zöldségdarabokat és ezek keverékeit) feldolgozása során nyert termékek. Lehetnek szárítottak vagy fagyasztottak

Keményítő

Nyersrost

Nyerszsír, ha > 5 %

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 %

13.1.7.

Növények feldolgozásából származó termékek  (36)

Egész növények vagy azok részeinek fagyasztásából vagy szárításából nyert termékek

Nyersrost

13.1.8.

Fűszerek és ételízesítők feldolgozásából származó termékek  (36)

Fűszerek és ételízesítők vagy azok részeinek fagyasztásából vagy szárításából nyert termékek

Nyersfehérje, ha > 10 %

Nyersrost

Nyersolajok/-zsírok, ha > 10 %

Keményítő, ha > 30 %

Összes cukor szacharózban kifejezve, ha > 10 %

13.1.9.

Fűszernövények feldolgozásából származó termékek  (36)

Fűszernövények vagy azok részeinek aprításából, darálásából, fagyasztásából vagy szárításából nyert termékek

Nyersrost

13.1.10.

Burgonyafeldolgozásból származó termékek

Burgonya feldolgozása során nyert termékek. Lehetnek szárítottak vagy fagyasztottak

Keményítő

Nyersrost

Nyerszsír, ha > 5 %

Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 %

13.1.11.

Mártások gyártásából származó termékek és melléktermékek

Mártás-előállításból nyert anyagok, melyeket feldolgozott, részlegesen feldolgozott vagy feldolgozatlan formában emberi fogyasztásra szánnak vagy melyeknél ésszerűen elvárható az emberi fogyasztás. Lehetnek szárítottak

Nyerszsír

13.1.12.

Sós sütemények gyártásából származó termékek és melléktermékek

Sós sütemények gyártásából származó termékek és melléktermékek, melyeket sóssütemény-, burgonyaszirom-gyártás, burgonya- és/vagy gabonaalapú (közvetlenül extrudált, tésztaalapú és pelletált) falatkák („snacks”) és diót tartalmazó sós termékek gyártása során nyernek

Nyerszsír

13.1.13.

Kész élelmiszerek gyártásából származó termékek

Kész élelmiszerek gyártása során nyert termékek. Lehetnek szárítottak

Nyerszsír, ha > 5 %

13.1.14.

Alkoholgyártásból származó növényi melléktermékek

Növényekből származó szilárd termékek (beleértve a bogyós gyümölcsöket és magvakat mint az ánizs), melyeket e növények alkoholos oldatban való mállasztása után, vagy alkoholos párologtatás/desztillálás vagy mindkettő után nyernek ki az alkoholgyártáshoz szükséges ízesítők előállítása során. E termékeket desztillálni kell az alkoholos maradékanyagok eltávolítása céljából

Nyersfehérje, ha > 10 %

Nyersrost

Nyersolajok/-zsírok, ha > 10 %

13.1.15.

Takarmánysör

Sörgyártásból származó termék, mely nem értékesíthető emberi fogyasztásra

Alkoholtartalom

13.2.1.

Karamellizált cukor

Bármilyen cukor ellenőrzött hőkezelése során nyert termék

Összes cukor, szacharózban számítva

13.2.2.

Dextróz

Keményítő-hidrolízis után nyert termék, mely tisztított, kristályosított glükózból áll, kristályvízzel vagy anélkül

Összes cukor, szacharózban számítva

13.2.3.

Fruktóz

Tisztított kristálypor formájában előforduló fruktóz. Glükóz-izomeráz felhasználásával és szacharóz-inverzióval létrejött glükózszirupban lévő glükózból nyerik

Összes cukor, szacharózban számítva

13.2.4.

Glükózszirup

A glükózszirup étkezési szacharidok tisztított és koncentrált vizes oldata, melyet keményítő hidrolízise útján nyernek

Összes cukor

Nedvesség, ha > 30 %

13.2.5.

Glükózmelasz

Glükózszirup finomítása során nyert termék

Összes cukor

13.2.6.

Xilóz

Fából kivont cukor

 

13.2.7.

Laktulóz

Félszintetikus diszacharid (4-O-D-galaktopiranozil-D-fruktóz), melyet a glükóz fruktózzá történő izomerizálása során laktózból nyernek. Jelen van hőkezelt tejben és tejtermékekben

Laktulóz

13.2.8.

Glükozamin (Kitozamin)

Aminocukor (monoszacharid) a kitozán és a kitin poliszacharidok struktúrájának részét képezi. Rákfélék és más ízeltlábúak külső vázának hidrolízisével vagy gabona, pl. kukorica illetve búza fermentálásával készül

Nátrium vagy kálium, adott esetben

„vízi állatokból származó” vagy „fermentációból származó”, adott esetben

13.3.1.

Keményítő  (37)

Keményítő

Keményítő

13.3.2.

Keményítő  (37), előzselatinizált

Hőkezeléssel expandált keményítőből álló termék

Keményítő

13.3.3.

Keményítő  (37) keverék

Természetes és/vagy módosított élelmiszer-keményítőből álló termék, melyet különböző botanikai forrásokból nyernek

Keményítő

13.3.4.

Keményítő  (37) -hidrolizátum pogácsa

Keményítő-hidrolízisből folyadékszűréssel nyert termék, amely fehérjéből, keményítőből, poliszacharidokból, zsírból, olajból és szűrési segédanyagokból (pl. kovaföld, farost) áll

Nedvesség, ha < 25 % vagy > 45 %

Ha a nedvesség < 25 %:

Nyerszsír

Nyersfehérje

13.3.5.

Dextrinek

A keményítő részleges savas hidrolízisével nyert dextrin

 

13.3.6.

Maltodextrin

A maltodextrin részlegesen hidrolizált keményítő

 

13.4.1.

Polidextróz

D-glükóz termikus polimerizációjával előállított, véletlenszerűen összekapcsolt glükóz polimere

 

13.5.1.

Poliolok

Hidrogénezés vagy fermentálás útján nyert termék, mely redukált mono-, di- vagy oligoszacharidokból vagy poliszacharidokból áll

 

13.5.2.

Izomalt

Cukoralkohol, melyet szacharózból nyernek enzimes átalakítás és hidrogénezés útján

 

13.5.3.

Mannit

Hidrogénezés vagy fermentálás útján nyert termék, mely redukált glükózból és/vagy fruktózból áll

 

13.5.4.

Xilit

Xilóz hidrogénezésével és fermentálásával nyert termék

 

13.5.5.

Szorbit

Glükóz hidrogénezésével nyert termék

 

13.6.1.

Kémiai finomításból nyert olajsavak  (38)

Növényi vagy állati eredetű olajok és zsírok lúg segítségével történő savtalanítása, majd savanyítás és a vizes fázis elválasztása során nyert termék, amely szabad zsírsavakat, olajokat vagy zsírokat, valamint magok, gyümölcsök vagy állati szövetek természetes összetevőit, mint például mono- és diglicerideket, lecitint és rostokat tartalmaz

Nyerszsír

Nedvesség, ha > 1 %

13.6.2.

Glicerollal észterezett zsírsavak  (39)

Glicerol zsírsavakkal történő észterezésével nyert gliceridek. Legfeljebb 50 ppm hidrogénezésből származó nikkelt tartalmazhat

Nedvesség, ha > 1 %

Nyerszsír

Nikkel, ha > 20 ppm

13.6.3.

Zsírsavak mono-, di- és trigliceridjei  (39)

Glicerol mono-, di- és triésztereinek zsírsavakkal való keverékét tartalmazó termék.

Kis mennyiségben szabad zsírsavakat és glicerolt tartalmazhat.

Legfeljebb 50 ppm hidrogénezésből származó nikkelt tartalmazhat

Nyerszsír

Nikkel, ha > 20 ppm

13.6.4.

Zsírsavak sói  (39)

Legalább négy szénatommal rendelkező zsírsavak kalcium-, magnézium-, nátrium- vagy kálium-hidroxidokkal, -oxidokkal vagy -sókkal való reakciója során nyert termék.

Legfeljebb 50 ppm hidrogénezésből származó nikkelt tartalmazhat

Nyerszsír (hidrolízis után)

Nedvesség

Ca vagy Na vagy K vagy Mg (értelemszerűen)

Nikkel, ha > 20 ppm

13.6.5.

Fizikai finomításból nyert zsírsav-desztillátumok  (38)

Növényi vagy állati eredetű olajok és zsírok desztillálás útján történő savtalanítása során nyert termék; a termék szabad zsírsavakat, olajokat vagy zsírokat, valamint magok, gyümölcsök vagy állati szövetek természetes összetevőit, mint például mono- és diglicerideket, szterolokat és tokoferolokat tartalmazhat

Nyerszsír

Nedvesség, ha > 1 %

13.6.6.

Hasításból nyert nyers zsírsavak  (38)

Olaj/zsír hasításából nyert termék. Definíció szerint nyers, alifás, lineáris, telített és telítetlen C6–C24 monokarboxil-zsírsavakból áll. Legfeljebb 50 ppm hidrogénezésből származó nikkelt tartalmazhat.

Nyerszsír

Nedvesség, ha > 1 %

Nikkel, ha > 20 ppm

13.6.7.

Hasításból nyert tiszta desztillált zsírsavak  (38)

Olaj/zsír hasításából nyers zsírsavak desztillációjával és esetleg azt követően hidrogénezéssel nyert termék. Definíció szerint tiszta, desztillált, alifás, lineáris, telített és telítetlen C6–C24 monokarboxil-zsírsavakból áll.

Legfeljebb 50 ppm hidrogénezésből származó nikkelt tartalmazhat

Nyerszsír

Nedvesség, ha > 1 %

Nikkel, ha > 20 ppm

13.6.8.

Semlegesítési iszap  (38)

Növényi eredetű olajok és zsírok kalcium-, magnézium-, nátrium- vagy kálium-hidroxid vizes oldata segítségével történő savtalanítása során nyert termék, amely zsírsavak sóit, olajokat vagy zsírokat, valamint magok, gyümölcsök vagy állati szövetek természetes összetevőit, mint például mono- és diglicerideket, lecitint és rostokat tartalmaz

Nedvességtartalom, ha < 40 és > 50 %

Ca vagy Na vagy K vagy Mg (értelemszerűen)

13.6.9.

Szerves savakkal észterezett zsírsavak mono- és digliceridjei  (39), (40)

Szerves savakkal észterezett, legalább négy szénatomot tartalmazó zsírsavak mono- és digliceridjei

Nyerszsír

13.6.10.

Zsírsavak szacharóz észterei  (39)

Szacharóz és zsírsavak észterei

Összes cukor, szacharózban számítva

Nyerszsír

13.6.11.

Zsírsavak cukorgliceridjei  (39)

Szacharóz észtereinek és zsírsavak mono- és digliceridjeinek keveréke

Összes cukor, szacharózban számítva

Nyerszsír

13.8.1.

Glicerin, nyers

Az alábbiak során nyert melléktermék:

Az olaj/zsír hasításának olajkémiai eljárása zsírsavak és vizes glicerinoldat nyerése céljából, amelyet vagy a vizes glicerinoldatnak nyers glicerol nyerése érdekében végzett sűrítése követ, vagy a természetes olajoknak/zsíroknak zsírsav-metilészterek és vizes glicerinoldat nyerése érdekében végzett transz-észterezése (legfeljebb 0,5 % metanoltartalommal), amelyet a vizes glicerinoldatnak nyers glicerol nyerése érdekében végzett sűrítése követ

Biodízel-előállítás (zsírsavak metil- vagy etilészterei) nem meghatározott növényi és állati eredetű olajok és zsírok transz-észterezésével. A glicerinben maradhatnak ásványi és szerves sók (legfeljebb 7,5 %).

Legfeljebb 0,5 % metanolt és legfeljebb 4 %, zsírsav-metilészterekből, zsírsav-etilészterekből, szabad zsírsavakból és gliceridekből álló MONG-ot (Matter Organic Non Glycerol, nem glicerines szerves anyag) tartalmazhat

Növényi vagy állati eredetű olajok/zsírok rendes esetben lúggal vagy alkáliföldfémekkel történő elszappanosítása szappan nyerése céljából.

Legfeljebb 50 ppm hidrogénezésből származó nikkelt tartalmazhat.

Glicerin

Kálium, ha > 1,5 %

Nátrium, ha > 1,5 %

Nikkel, ha > 20 ppm

13.8.2.

Glicerin

Az alábbiak során nyert melléktermék:

Olajkémiai eljárás, amely vagy a) olaj/zsír hasítása révén történik, melyet a vizes glicerinoldat sűrítése és desztillációval (lásd B. rész, eljárások glosszáriuma, 20. bejegyzés) vagy ioncserés eljárással történő finomítás követ; vagy b) természetes olajok/zsírok transz-észterezése zsírsav-metilészterek és nyers vizes glicerinoldat nyerése céljából, melyet a vizes glicerinoldatnak nyers glicerin nyerése érdekében történő sűrítése és desztillációval vagy ioncserés eljárással történő finomítás követ

Biodízel-előállítás (zsírsavak metil- vagy etilészterei) nem meghatározott növényi és állati eredetű olajok és zsírok transz-észterezésével, amit a glicerin finomítása követ. Minimális glicerintartalom: a szárazanyag 99 %-a

Növényi vagy állati eredetű olajok/zsírok rendes esetben lúggal vagy alkáliföldfémekkel történő elszappanosítása szappan nyerése céljából, amelyet a nyers glicerin finomítása és desztillálás követ.

Legfeljebb 50 ppm hidrogénezésből származó nikkelt tartalmazhat

Glicerin, ha < 99 % a szárazanyagban.

Nátrium, ha > 0,1 %

Kálium, ha > 0,1 %

Nikkel, ha > 20 ppm

13.9.1.

Metil-szulfonil-metán

Szerves kénvegyület ((CH3)2SO2), melyet szintetikus úton nyernek, és mely azonos a növényekben természetes formában előforduló forrással

Kén

13.10.1.

Tőzeg

Anaerob és oligotróf környezetben növények (főleg tőzegmoha) természetes bomlásából keletkező termék

Nyersrost

13.10.2.

Leonardit

Természetesen előforduló, fenol-hidrokarbont tartalmazó ásványi komplex, más néven humát, amely szerves anyagok több millió éven keresztül tartó bomlásából ered

Nyersrost

13.11.1.

Propilénglikol; [1,2-propándiol; propán-1,2-diol]

Szerves vegyület (egy diol vagy kétértékű alkohol), képlete: C3H8O2. Viszkózus folyadék, enyhén édes ízű, higroszkópos, és vízzel, acetonnal és kloroformmal keverhető. Legfeljebb 0,3 % dipropilénglikolt tartalmazhat

Propilénglikol

13.11.2.

A propilén-glikol és zsírsavak monoészterei  (39)

A propilénglikol és zsírsavak monoészterei önálló formában vagy diészterekkel keverve

Propilénglikol

Nyerszsír


(1)  HL L 35., 2005.2.8., 1. o.

(2)  Az ésszerűen elérhető legalacsonyabb szint (As Low As Reasonably Achievable) elve.

(3)  HL L 140., 2002.5.30., 10. o.

(4)  HL L 70., 2005.3.16., 1. o.

(5)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(6)  E kötelezettségtől eltérve a „szárítás” eljárás esetében ez opcionális.

(7)  A német szövegben a „Konzentrieren” szó helyébe adott esetben az „Eindicken” szó léphet, ebben az esetben a közhasználatú minősítés az „eingedickt”.

(8)  A „hántolás” szó helyébe adott esetben a „hámozás” vagy „fosztás” szó léphet, ebben az esetben a közhasználatú minősítés a „hántolt” vagy „fosztott”.

(9)  A rizs esetében ez az eljárás a „hántolás”, a közhasználatú minősítés pedig a „hántolt”.

(10)  A francia szövegben az „issues” megnevezés használható.

(11)  A német szövegben az „aufgeschlossen” minősítés és a „Quellwasser” elnevezés alkalmazható (keményítőre vonatkozóan). A dán szövegben a „Kvældning” minősítés és a „Kvældet’” elnevezés alkalmazható (keményítőre vonatkozóan).

(12)  A francia szövegben a „Pressage” szó helyébe adott esetben az „Extraction mécanique” kifejezés léphet.

(13)  A név kiegészíthető a gabonafajta nevével.

(14)  Az angolban a kukoricára való utaláshoz a „maize” kifejezés mellett a „corn” szó is használható. Ez valamennyi kukoricatermékre érvényes.

(15)  Amennyiben ezt a terméket finomabb őrlésnek vetik alá, a név kiegészíthető a „fine” („finom”) szóval, vagy a név helyébe egy megfelelő elnevezés léphet.

(16)  A név kiegészíthető a gabonafajta nevével.

(17)  Adott esetben a közösségi jogszabályokban meghatározott „alacsony glükozinolát-tartalmú” jelzéssel egészülhet ki. Ez a repcemagból készült összes termékre vonatkozik.

(18)  A név kiegészítendő a növényfajta nevével.

(19)  A név kiegészítendő a növényfajta nevével.

(20)  A név kiegészítendő a növényfajta nevével.

(21)  A név kiegészítendő az elvégzett kezelés jellegének feltüntetésével.

(22)  A név kiegészülhet a zöldtakarmány fajtájának megnevezésével.

(23)  A „liszt” szó helyébe a „pellet” szó léphet. A név kiegészülhet a szárítási módszer megnevezésével.

(24)  A név kiegészítendő a fajta megnevezésével.

(25)  A név kiegészítendő a növényfajta nevével.

(26)  A kifejezések nem egymás szinonimái, főleg a termékek nedvességtartalma eltérő, értelemszerűen használandó a megfelelő kifejezés.

(27)  A 142/2011/EU bizottsági rendeletben (HL L 54., 2011.2.26., 1. o.) (VIII. melléklet, III. fejezet) az állati melléktermékekre és az azokból származó termékekre vonatkozó kereskedelmi okmányokra és egészségügyi bizonyítványokra előírt kötelezettségek sérelme nélkül, ha a jegyzéket címkézési célokra használják,a név adott esetben helyettesítendő a következőkkel:

az állatfaj, és

az állati termék része (pl. máj, hús [kizárólag vázizom esetében]), és/vagy

azon állatfaj megnevezése, amelyet nem használnak fel a fajon belüli újrahasznosítási tilalom értelmében (pl. baromfimentes), vagy

kiegészítendő adott esetben a következőkkel:

az állatfaj, és/vagy

az állati termék része (pl. máj, hús [kizárólag vázizom esetében]), és/vagy

azon állatfaj megnevezése, amelyet nem használnak fel a fajon belüli újrahasznosítási tilalom értelmében.

(28)  A 142/2011/EU rendeletben (VIII. melléklet, III. fejezet) az állati melléktermékekre és az azokból származó termékekre vonatkozó kereskedelmi okmányokra és egészségügyi bizonyítványokra előírt kötelezettségek sérelme nélkül, ha a jegyzéket címkézési célokra használják, a név adott esetben kiegészítendő a következőkkel:

a feldolgozott állatfaj (pl. sertésféle, kérődző, szárnyas), és/vagy

a feldolgozott anyag (pl. csont), és/vagy

az alkalmazott eljárás (pl. zsírtalanított, finomított), és/vagy

azon állatfaj megnevezése, amelyet nem használnak fel a fajon belüli újrahasznosítási tilalom értelmében (pl. baromfimentes).

(29)  A név kiegészítendő a fajta megnevezésével.

(30)  A név kiegészítendő a fajta megnevezésével, ha tenyésztett halból nyerik a terméket.

(31)  A forrás jellege is megadható a névben vagy a név helyébe léphet.

(32)  A név módosítandó vagy kiegészítendő a szerves sav megnevezésével.

(33)  A név kiegészülhet az előállítási folyamat megnevezésével.

(34)  A mikroorganizmus sejtjeit inaktiválták vagy elpusztították.

(35)  Az élesztőtörzs közhasználatú neve eltérhet a tudományos osztályozástól, ezért a felsorolt élesztőtörzsek szinonimái is használhatók.

(36)  A név adott esetben kiegészítendő a gyümölcs, zöldség, növény, fűszer és fűszernövény fajtájának megnevezésével.

(37)  A név kiegészítendő a botanikai eredet feltüntetésével.

(38)  A név kiegészítendő a botanikai vagy állati eredet feltüntetésével.

(39)  A név módosítandó vagy kiegészítendő a felhasznált zsírsavak megnevezésével.

(40)  A név módosítandó vagy kiegészítendő a szerves sav megnevezésével.