26.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 173/65


A BÍRÓSÁG ELJÁRÁSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A BÍRÓSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 253. cikke hatodik bekezdésére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106a. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló jegyzőkönyv 64. cikkének második bekezdésére,

mivel a Horvát Köztársaság csatlakozásával a horvát az Európai Unió hivatalos nyelve lesz, és e nyelvet az eljárási szabályzat által meghatározott eljárási nyelvek között fel kell tüntetni,

a Tanács 2013. június 7-i jóváhagyásával,

ELFOGADJA AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA KÖVETKEZŐ MÓDOSÍTÁSÁT:

1. cikk

A Bíróság 2012. szeptember 25-i eljárási szabályzatának (1) 36. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„36. cikk

Az eljárás nyelve angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák vagy szlovén.”

2. cikk

(1)   Az eljárási szabályzat e módosítását ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában. E módosítás a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.

(2)   Az eljárási szabályzat horvát nyelvű szövege az előző bekezdésben hivatkozott szerződés hatálybalépését követően kerül elfogadásra.

Kelt Luxembourgban, 2013. június 18-án.

 


(1)  HL L 265., 2012. 9.29., 1. o.