12.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 333/82


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA

(2013. szeptember 26.)

a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszerről (TARGET2) szóló EKB/2012/27 iránymutatás módosításáról

(EKB/2013/37)

(2013/750/EU)

AZ EURÓPAI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdése első és negyedik francia bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 3.1., 17., 18. és 22. cikkére,

mivel:

(1)

Az eurorendszer a CoreNet rendszer létrehozatalának támogatása mellett döntött, amely olyan alternatív/vészhelyzetekre szolgáló telekommunikációs szolgáltatás, amelyet az eurorendszerbeli központi bankok, valamint a csatlakozott központi bankok az egységes közös platform (single shared platform – SSP) fizetési moduljához vészhelyzeti üzemmódban történő hozzáférésre, illetve az ügyfelekkel kapcsolatos szolgáltató rendszerhez (customer-related services system – CRSS) történő hozzáférésre szolgáló alternatív csatornaként használnak.

(2)

Ennek eredményeképpen a transzeurópai automatizált valósidejű bruttó elszámolású fizetési rendszerről (TARGET2) szóló, 2012. december 5-i EKB/2012/27 iránymutatást (1) módosítani szükséges a CoreNet, mint a TARGET2 alternatív/vészhelyzetekre szolgáló telekommunikációs szolgáltatása igénybevételére vonatkozó rendelkezésekkel történő kiegészítés érdekében.

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk

Az EKB/2012/27 iránymutatás módosításai

(1)   Az EKB/2012/27 iránymutatás 2. cikkének 5. fogalommeghatározása helyébe a következő szöveg lép:

„5.   »telekommunikációs szolgáltató«: a TARGET2-ben fizetési üzenetek benyújtása céljára számítógépes hálózati kapcsolatokat szolgáltató vállalkozás. A számítógépes hálózati kapcsolatokat a SWIFT-en keresztül – és kiegészítésképpen az eurorendszer belső kommunikációjára a CoreNet- en keresztül – szolgáltatják;”.

(2)   Az EKB/2012/27 iránymutatás 2. cikke az alábbi 52. és 53. fogalommeghatározásokkal egészül ki:

„52.

»CoreNet«: az EKB által nyújtott olyan eurorendszerbeli belső telekommunikációs szolgáltatás, amelyet az eurorendszerbeli központi bankok az SSP-hez vészhelyzetben történő hozzáférési hálózatként használnak abban az esetben, ha a SWIFT nem áll rendelkezésre, továbbá a SWIFT alternatívájaként a CRSS-hez történő hozzáférés érdekében;

53.

»ügyfelekkel kapcsolatos szolgáltató rendszer (CRSS)« olyan alapvető és opcionális szolgáltatásokat nyújt az eurorendszerbeli központi bankok számára, mint például az archiválás, az opcionális szolgáltatások számlázása, kérdésekkel kapcsolatos és jelentéstételi opcionális szolgáltatások, valamint ügyfélkapcsolati opcionális szolgáltatások.”

2. cikk

Hatálybalépés és végrehajtás

Ez az iránymutatás az azon tagállamok, amelyek pénzneme az euro nemzeti központi bankjaival történő közlésének napján lép hatályba. Ez az iránymutatás 2014. január 1-től alkalmazandó.

3. cikk

Címzettek

Ez az iránymutatás valamennyi eurorendszerbeli központi bank tekintetében alkalmazandó.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2013. szeptember 26-án.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 30., 2013.1.30., 1. o.