28.5.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 141/30


A TANÁCS 2013/13/EU IRÁNYELVE

(2013. május 13.)

az adózás területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel Horvátország csatlakozási szerződésére és különösen annak 3. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel Horvátország csatlakozási okmányára és különösen annak 50. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Horvátország csatlakozási okmányának 50. cikke értelmében, amennyiben az intézményeknek a csatlakozást megelőzően elfogadott jogi aktusait a csatlakozás miatt ki kell igazítani, és a csatlakozási okmány vagy annak mellékletei a szükséges kiigazításokról nem rendelkeznek, a Tanács ennek érdekében a Bizottság ajánlása alapján, minősített többséggel eljárva elfogadja a szükséges jogi aktusokat – amennyiben az eredeti jogi aktusokat nem a Bizottság fogadta el.

(2)

Horvátország csatlakozási szerződését kidolgozó és elfogadó konferencia záróokmánya jelezte, hogy a Magas Szerződő Felek politikai megállapodásra jutottak az intézmények által elfogadott jogi aktusoknak a csatlakozás miatt szükségessé váló kiigazításait illetően, és felkérték a Tanácsot és a Bizottságot, hogy e kiigazításokat a csatlakozást megelőzően fogadják el, amennyiben szükséges, az uniós jog fejlődésének figyelembevételével kiegészítve és naprakésszé téve azokat.

(3)

Ezért a 83/182/EGK (1), a 2003/49/EK (2), a 2008/7/EK (3), a 2009/133/EK (4) és a 2011/96/EU (5) irányelvet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 83/182/EGK, 2003/49/EK, 2008/7/EK, 2009/133/EK és 2011/96/EU irányelvek ezen irányelv mellékletnek megfelelően módosulnak.

2. cikk

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb Horvátország Unióhoz történő csatlakozásának napjáig megfeleljenek. Az említett rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Horvátország Unióhoz történő csatlakozásának időpontjától alkalmazzák ezeket a rendelkezéseket.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv Horvátország csatlakozási szerződésének hatálybalépésétől függően, annak hatálybalépésének napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2013. május 13-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. COVENEY


(1)  Az egyes szállítóeszközök valamely tagállamba egy másik tagállamból történő ideiglenes behozatalának Közösségen belüli adómentességéről szóló, 1983. március 28-i 83/182/EGK tanácsi irányelv (HL L 105., 1983.4.23., 59. o., magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 112. o.).

(2)  A különböző tagállambeli társult vállalkozások közötti kamat- és jogdíjfizetések közös adózási rendszeréről szóló 2003. június 3-i 2003/49/EK tanácsi irányelv (HL L 157., 2003.6.26., 49. o., magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 380. o.).

(3)  A tőkeemelést terhelő közvetett adókról szóló, 2008. február 12-i 2008/7/EK tanácsi irányelv (HL L 46., 2008.2.21., 11. o.).

(4)  A különböző tagállamok társaságainak egyesülésére, szétválására, részleges szétválására, eszközátruházására és részesedéscseréjére, valamint az SE-k vagy az SCE-k létesítő okirat szerinti székhelyének a tagállamok közötti áthelyezésére alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló, 2009. október 19-i 2009/133/EK tanácsi irányelv (HL L 310., 2009.11.25., 34. o.).

(5)  A különböző tagállamok anya- és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló, 2011. november 30-i 2011/96/EU tanácsi irányelv (HL L 345., 2011.12.29., 8. o.).


MELLÉKLET

1.

A 83/182/EGK irányelv a következő szövegrésszel egészül ki:

„HORVÁTORSZÁG

poseban porez na motorna vozila (Zakon o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine broj 15/13))”.

2.

A 2003/49/EK irányelv a következőképpen módosul:

a)

a 3. cikk a) pontjának iii. alpontja a következő szövegrésszel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

„—

porez na dobit Horvátországban,”;

b)

a melléklet a következő ponttal egészül ki:

„z)

a horvát jog szerint a következőképpen ismert társaságok: „dioničko društvo”, „društvo s ograničenom odgovornošću”, és más, a horvát jog szerint létrehozott, a horvát nyereségadó hatálya alá tartozó társaságok”.

3.

A 2008/7/EK irányelv I. melléklete a következő ponttal egészül ki:

„(11a)

a horvát jog szerint a következőképpen ismert társaságok:

i.

dioničko društvo

ii.

društvo s ograničenom odgovornošću”.

4.

A 2009/133/EK irányelv I. melléklete a következőképpen módosul:

a)

az A rész a következő ponttal egészül ki:

„ka)

a horvát jog szerint a következőképpen ismert társaságok: „dioničko društvo”, „društvo s ograničenom odgovornošću”, és más, a horvát jog szerint létrehozott, a horvát nyereségadó hatálya alá tartozó társaságok;”;

b)

a B rész a következő ponttal egészül ki:

„—

Horvátországban: porez na dobit,”.

5.

A 2011/96/EU irányelv I. melléklete a következőképpen módosul:

a)

az A rész a következő ponttal egészül ki:

„ka)

a horvát jog szerint a következőképpen ismert társaságok: „dioničko društvo”, „društvo s ograničenom odgovornošću”, és más, a horvát jog szerint létrehozott, a horvát nyereségadó hatálya alá tartozó társaságok;”;

b)

a B. részben a következő szövegrésszel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

„—

Horvátországban: porez na dobit,”.