28.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 353/13


A TANÁCS 1413/2013/EU HATÁROZATA

(2013. december 17.)

a 2002/546/EK határozatnak az időbeli hatálya tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 349. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)

A2002/546/EK tanácsi határozat (2) felhatalmazza Spanyolországot arra, hogy az „Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias” (a továbbiakban: az AIEM) elnevezésű adó vonatkozásában mentességet vagy kedvezményt nyújtson egyes, a Kanári-szigeteken gyártott termékekre. Az említett határozat melléklete felsorolja azokat a termékeket, amelyekre alkalmazható az adó alóli mentesség vagy az arra vonatkozó kedvezmény. A Kanári-szigeteken gyártott termékekre és az egyéb termékekre vonatkozó adó közötti különbség – terméktől függően – nem haladhatja meg az 5, 15 vagy 25 százalékpontot.

(2)

Az AIEM alóli mentességek és az arra vonatkozó kedvezmények differenciált adóztatást hoznak létre, amely egyes termékek helyi előállításának kedvez. Ez állami támogatásnak minősül, amely a Bizottság jóváhagyását igényli.

(3)

A 2002/546/EK határozat eredeileg 2011. december 31-ig volt alkalmazandó. 2011 végén a 895/2011/EU tanácsi határozat (3) módosította a 2002/546/EK határozatot, és annak időbeli hatályát 2013. december 31-ig meghosszabbította, annak a Bizottság általi megerősítésének alapján, hogy a Kanári-szigetek egyedi strukturális, szociális és gazdasági helyzete – amelyet az EUMSZ 349. cikkében említett sajátos korlátok súlyosbítanak –, amely megalapozta ezen legkülső régióban gyártott termékek listájára vonatkozóan az AIEM adó alóli teljes mentességeket és részleges csökkentéseket, továbbra is fennáll.

(4)

Mivel a Kanári-szigetek egyedi strukturális, szociális és gazdasági helyzete továbbra is változatlan, szükség van a 2002/546/EK határozat alkalmazási idejének újabb meghosszabbítására.

(5)

A Bizottság 2013. június 28-án elfogadta a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó regionális állami támogatásokról szóló iránymutatását, amely meghatározza, hogy a tagállamok hogyan nyújthatnak támogatást vállalkozások számára annak érdekében, hogy 2014 és 2020 között támogassák a hátrányos helyzetű uniós térségek gazdasági fejlődését. A 2014. július 1-jén hatályba lépő iránymutatás az állami támogatások ellenőrzésének korszerűsítését célzó szélesebb stratégia részét képezi, amely arra irányul, hogy ösztönözze a növekedést az egységes piacon hatékonyabb támogatási intézkedések előmozdítása révén és azáltal, hogy a Bizottság általi végrehajtást a versenyre legnagyobb hatást gyakorló esetekre összpontosítja.

(6)

A 2002/546/EK határozat időbeli hatályát ezért indokolt hat hónappal meghosszabbítani, hogy annak lejárata egybeessen a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó regionális állami támogatásokról szóló iránymutatás hatálybalépésének időpontjával.

(7)

A 895/2011/EU határozattal módosított 2002/546/EK határozatot ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Tekintettel a 2002/546/EK határozat érvényességi ideje meghosszabbításának sürgős szükségére, kivételt kell tenni az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló 1. jegyzőkönyv 4. cikkében említett nyolchetes időszak alól,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2002/546/EK határozat 1. cikke (1) bekezdésének első mondatában a „2013. december 31.” időpont helyébe a „2014. június 30.” időpont lép.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

3. cikk

Ennek a határozatnak a Spanyol Királyság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2013. december 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

L. LINKEVIČIUS


(1)  A 2013. december 11-i vélemény ( a Hivatalos Lapban még nem tették közzé.)

(2)  A Tanács 2002/546/EK határozata (2002. június 20.) a Kanári-szigeteken alkalmazandó AIEM adóról (HL L 179., 2002.7.9., 22. o.)

(3)  A Tanács 895/2011/EU határozata (2011. december 19.) a 2002/546/EK határozatnak az alkalmazási ideje tekintetében történő módosításáról (HL L 345., 2011.12.29., 17. o.).