24.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 352/65


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2013. december 23.)

az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról és a 2008/593/EK határozattal módosított 2007/60/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

(2013/801/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló, 2002. december 19-i 58/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikkére,

mivel:

(1)

Az 58/2003/EK rendelet felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy jogköröket ruházzon át a végrehajtó ügynökségekre, hogy a nevében és felelősségére egy uniós program vagy projekt egészét vagy egy részét végrehajtsák.

(2)

A végrehajtó ügynökségek program-végrehajtási feladatokkal való megbízásának célja lehetővé tenni a Bizottság számára, hogy azon elsődleges tevékenységeire és feladataira összpontosítson, amelyek nem ruházhatók át, anélkül hogy lemondana az említett végrehajtó ügynökségek által irányított tevékenységek feletti ellenőrzésről, és megtartva az e tevékenységekért viselt végső felelősséget.

(3)

A programok végrehajtásával kapcsolatos feladatok végrehajtó ügynökségre történő átruházásából eredően egyértelműen szét kell választani egyrészt a programozási szakaszokat, amelyek a szakpolitikai megfontolásokon alapuló döntések meghozatala során nagyon gondos mérlegelést igényelnek (ez a Bizottság feladata), másrészt pedig a programvégrehajtást, amely feladattal a végrehajtó ügynökséget kell megbízni.

(4)

A Bizottság a 2007/60/EK határozattal (2) létrehozta a Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó Hivatalát, és azt a transzeurópai közlekedési hálózattal kapcsolatos közösségi cselekvések irányításával bízta meg.

(5)

Ezt követően a Bizottság a 2008/593/EK határozattal (3) meghosszabbította a Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó Ügynökségének működési idejét, valamint újrafogalmazta az ügynökség célkitűzéseit és feladatait, így az felelős lett a 2007–2013. évi többéves pénzügyi keret transzeurópai közlekedési hálózatra szánt költségvetéséből nyújtott pénzügyi támogatások végrehajtásáért is.

(6)

A Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó Ügynökségéről bebizonyosodott, hogy jól szervezett ügynökség, amely a ráruházott feladatokat eredményesen és hatékonyan, a tevékenységét szabályozó jogi kerettel összhangban végzi. Az ügynökség tevékenységéről készített időközi értékelés szerint az ügynökség hatékonysági mutatói stabilak, szakmai tevékenységével és pénzgazdálkodásával az érdekelt felek elégedettek. Az ügynökség sikeresen hozzájárult a transzeurópai közlekedési hálózattal kapcsolatos program végrehajtásához, és lehetővé tette a Bizottság számára, hogy szakpolitikai és intézményi feladataira, valamint azok irányításának javítására összpontosítson. Az időközi értékelés arra is rámutatott, hogy a transzeurópai közlekedési hálózattal kapcsolatos program ügynökség általi irányítása költséghatékonyabb, mint a Bizottság belső szolgálatai általi irányítás. A feladatok ügynökségre történő átruházásából eredő megtakarítások a becslések szerint a 2008 és 2015 közötti időszakban mintegy 8,66 millió EUR-t tesznek ki.

(7)

A Bizottság 2011. június 29-i, „Az Európa 2020 stratégia költségvetése” című közleményében (4) azt javasolta, hogy a 2014–2020-as időszakra szóló többéves pénzügyi keretből támogatott uniós programok végrehajtásába fokozottabban vegyék igénybe a már létező végrehajtó ügynökségeket.

(8)

Az 58/2003/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban végzett költség-haszon elemzés arra a következtetésre jutott, hogy a Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó Ügynökségének megbízása az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz közlekedési, energiaügyi és távközlési területhez kapcsolódó egyes részeinek (5), valamint a „Horizont 2020” program keretében végzett közlekedési és energetikai kutatás egyes részeinek (6) irányításával e programok kevesebb költséggel történő hatékony végrehajtását tenné lehetővé, mintha azokat a Bizottság hajtaná végre. A programirányítás hatáskörének az ügynökségre történő átruházásával a becslések szerint 54 millió EUR körüli összeg takarítható meg a 2014–2020-as többéves pénzügyi keret ideje alatt. Az elemzés feltárta továbbá, hogy a közlekedési és energiaügyi infrastrukturális és kutatási projektek irányításának egy ügynökség keretében történő összefogása jelentős méretgazdaságossági előnyöket jelentene, és az említett tevékenységek szinergiáját eredményezné. Az ügynökség megbízatásának meghosszabbítása esetén a Bizottság és az érintett felek egyaránt hasznosíthatnák az ügynökségnél összpontosuló szakértelmet, valamint az általa végzett kiváló minőségű programirányítás és szolgáltatásnyújtás előnyeit. Emellett a transzeurópai közlekedési hálózattal kapcsolatos program kedvezményezettjei számára biztosított lenne az üzletmenet folytonossága, és nagymértékben ismertté válna az Uniónak az ügynökség által irányított programok támogatásában betöltött szerepe. Az elemzés arra is rávilágított, hogy negatív hatással járna és csökkentené a hatékonyságot, ha a transzeurópai közlekedési hálózattal kapcsolatos program (7) és a Marco Polo program (8) irányításával újból a Bizottság foglalkozna.

(9)

A végrehajtó ügynökségek egységes arculatának biztosítása érdekében a Bizottság az ügynökségek új megbízatásainak kidolgozása során lehetőség szerint szakpolitikai területek alapján szervezte meg azok munkáját.

(10)

Ki kell terjeszteni az új ügynökség megbízatását, hogy az a következő programok részeinek irányítását is magában foglalja:

az új Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz program; e program igazgatása olyan szakmai projektek végrehajtását foglalja magában, amelyekhez nincs szükség politikai döntéshozatalra, és a teljes projektciklusban magas szintű szakmai és pénzügyi kompetenciát igényel,

a „Horizont 2020” egyedi program „Társadalmi kihívások” című III. részének egyes részei; e program igazgatása olyan szakmai projektek végrehajtását foglalja magában, amelyekhez nincs szükség politikai döntéshozatalra, és a teljes projektciklusban magas szintű szakmai és pénzügyi kompetenciát igényel,

a transzeurópai közlekedési hálózattal kapcsolatos program folyamatban lévő programtevékenységei, amelyek irányítása már a 2000–2006-os többéves pénzügyi keret (2007-től) és a 2007–2013-as többéves pénzügyi keret keretében a Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó Hivatal hatáskörébe került; e program igazgatása olyan szakmai projektek végrehajtását foglalja magában, amelyekhez nincs szükség politikai döntéshozatalra, és a teljes projektciklusban magas szintű szakmai és pénzügyi kompetenciát igényel,

a Marco Polo program folyamatban lévő programtevékenységei, amelyek irányítását a 2007–2013-as többéves pénzügyi keret keretében a Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal végezte; e program igazgatása olyan szakmai projektek végrehajtását foglalja magában, amelyekhez nincs szükség politikai döntéshozatalra, és a teljes projektciklusban magas szintű szakmai és pénzügyi kompetenciát igényel.

(11)

E határozat és az érintett programok megfelelő időben történő, következetes végrehajtása érdekében biztosítani kell, hogy az Ügynökség az érintett programok végrehajtásával összefüggő feladatait e programok hatálybalépésnek függvényében, azok hatálybalépésének időpontjától ellássa.

(12)

Létre kell hozni az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökséget (a továbbiakban: Ügynökség). Az Ügynökség a Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó Hivatalát váltja fel, amelyet a 2008/593/EK határozattal módosított 2007/60/EK határozat hozott létre, és annak jogutódjává válik. Az Ügynökségnek az 58/2003/EK rendeletben megállapított alapszabálynak megfelelően kell működnie.

(13)

Ezért a 2007/60/EK határozatot és a 2008/593/EK határozatot hatályon kívül kell helyezni, és átmeneti rendelkezéseket kell elfogadni.

(14)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Végrehajtó Ügynökségek Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Ügynökség létrehozása

A 2014. január 1. és 2024. december 31. közötti időszakra létrejön az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség (a továbbiakban: Ügynökség).

Az Ügynökség alapszabályára az 58/2003/EK rendelet irányadó.

Az Ügynökség felváltja a 2008/593/EK határozattal módosított 2007/60/EK határozattal létrehozott végrehajtó ügynökséget.

2. cikk

Székhely

Az Ügynökség székhelye Brüsszel.

3. cikk

Célok és feladatok

(1)   Az Ügynökség a következő uniós programok egyes részeinek végrehajtásáért felelős:

a)

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz;

b)

a „Horizont 2020” egyedi program „Társadalmi kihívások” című III. része.

Ezt a bekezdést az egyes programok hatálybalépésétől függően, azok hatálybalépésének időpontjától kell alkalmazni.

(2)   Az Ügynökség a következő programok fennmaradó intézkedéseinek végrehajtásáért felelős:

a)

a transzeurópai közlekedési hálózattal kapcsolatos program;

b)

Marco Polo program.

(3)   Az Ügynökség az (1) és (2) bekezdésben említett uniós programok egyes részeihez kapcsolódó következő feladatok végrehajtásáért felelős:

a)

a Bizottság által elfogadott megfelelő munkaprogramok alapján irányítja a programvégrehajtás egyes szakaszait, továbbá konkrét projektek egyes szakaszait a teljes projektciklus során, amennyiben a Bizottság erre felhatalmazta a felhatalmazó jogi aktusban;

b)

elfogadja a bevételekkel és a kiadásokkal kapcsolatos, a költségvetés végrehajtását szolgáló jogi aktusokat, továbbá elvégzi a program igazgatásához szükséges műveleteket, amennyiben a Bizottság erre felhatalmazta a felhatalmazó jogi aktusban;

c)

támogatást nyújt a programvégrehajtáshoz, amennyiben a Bizottság erre felhatalmazta a felhatalmazó jogi aktusban.

4. cikk

A kinevezések időtartama

(1)   Az irányítóbizottság tagjainak kinevezése két évre szól.

(2)   Az igazgató kinevezése öt évre szól.

5. cikk

Felügyelet és jelentéstételi kötelezettség

Az Ügynökség a Bizottság felügyelete alatt működik, és – a felhatalmazó jogi aktusban előírt módon és gyakorisággal – rendszeresen beszámol a felelősségi körébe tartozó uniós programoknak vagy azok részeinek a végrehajtásáról.

6. cikk

A működési költségvetés végrehajtása

Az Ügynökség működési költségvetését az 1653/2004/EK bizottsági rendelet (9) rendelkezéseinek megfelelően hajtja végre.

7. cikk

Hatályon kívül helyezés és átmeneti rendelkezések

(1)   A 2008/593/EK határozattal módosított 2007/60/EK határozat 2014. január 1-jével hatályát veszti. A hatályon kívül helyezett határozatra történő hivatkozásokat erre a határozatra történő hivatkozásként kell értelmezni.

(2)   Az Ügynökség a 2008/593/EK határozattal módosított 2007/60/EK határozattal létrehozott végrehajtó ügynökség jogutódjának minősül.

(3)   A C(2013) 9235. határozat 28. cikke (2) bekezdésének, 29. cikke (2) bekezdésének, 30. cikkének és 31. cikke (2) bekezdésének sérelme nélkül, e határozat nem érinti az Ügynökség személyi állományának – beleértve az igazgatót – jogait és kötelezettségeit.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a határozatot 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2013. december 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 11., 2003.1.16., 1. o.

(2)  A Bizottság 2006. október 26-i 2007/60/EK határozata a Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó Hivatalának az 58/2003/EK tanácsi rendelet értelmében való létrehozásáról (HL L 32., 2007.2.6., 88. o.).

(3)  A Bizottság 2008. július 11-i 2008/593/EK határozata a 2007/60/EK határozatnak a Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó Ügynöksége feladatai és működési ideje tekintetében történő módosításáról (HL L 190., 2008.7.18., 35. o.).

(4)  COM(2011) 500 végleges.

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1316/2013/EU rendelete az európai összekapcsolódási eszköz létrehozásáról (HL L 348., 2013.12.20., 129. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i rendelete a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról (HL L 347., 2013.12.20., 104. o.); a Tanács 2013. december 3-i 2013/743/EU határozata a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 2007. június 20-i 680/2007/EU rendelete a transzeurópai közlekedési és energiahálózatok területén történő közösségi pénzügyi támogatás nyújtásának általános szabályairól (HL L 162., 2007.6.22., 1. o.).

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 2006. október 24-i 1692/2006/EK rendelete az árufuvarozási rendszer környezetvédelmi teljesítményjavításának közösségi pénzügyi támogatására irányuló második „Marco Polo” program létrehozásáról („Marco Polo II.”) (HL L 328., 2006.11.24., 1. o.).

(9)  A Bizottság 2004. szeptember 21-i 1653/2004/EK rendelete a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában a végrehajtó hivatalok pénzügyi szabályzásáról (HL L 297., 2004.9.22., 6. o.)