20.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 346/75


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2013. december 18.)

a 91/68/EGK irányelv E. mellékletében szereplő, vágásra, hizlalásra és tenyésztésre szánt juh- és kecskefélék Unión belüli kereskedelméhez kiállítandó I., II. és III. állat-egészségügyi bizonyítványminták módosításáról

(az értesítés a C(2013) 9208. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2013/784/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a juh- és kecskefélék Közösségen belüli kereskedelmére irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1991. január 28-i 91/68/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 14. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 91/68/EGK irányelv a juh- és kecskefélék Unión belüli kereskedelmére irányadó állat-egészségügyi feltételekről rendelkezik. Az irányelv többek között előírja, hogy a juh- és kecskeféléket a rendeltetési helyükre történő szállítás során az E. mellékletben foglalt I., II., vagy III. mintának megfelelő egészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie.

(2)

A 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) szabályokat állapít meg a szarvasmarha-, juh- és kecskefélékben előforduló fertőző szivacsos agyvelőbántalmak (TSE-k) megelőzése, az ellenük való védekezés és felszámolásuk tekintetében. Az említett rendelet VII. melléklete megállapítja a TSE-k ellenőrzése és felszámolása céljából alkalmazandó intézkedéseket. Az említett rendelet VIII. mellékletének A. fejezete emellett megállapítja az élő állatok, sperma és embriók Unión belüli kereskedelmére irányadó feltételeket. A 630/2013/EU bizottsági rendelet (3) a közelmúltban módosította a 999/2001/EK rendelet VIII. mellékletének A. fejezetét.

(3)

A 630/2013/EU rendelettel módosított 999/2001/EK rendeletben a hizlalásra és tenyésztésre szánt juh- és kecskefélék Unión belüli kereskedelmére megállapított követelmények tükrözése érdekében a 2013/445/EU bizottsági végrehajtási határozat (4) a közelmúltban módosította a 91/68/EGK irányelv E. mellékletében szereplő II. és III. állat-egészségügyi bizonyítványmintákat.

(4)

Az említett módosítási folyamat során a tenyésztésre szánt juh- és kecskeféléknek klasszikus surlókór tekintetében jóváhagyott nemzeti védekezési programmal rendelkező tagállamba történő szállítására vonatkozó lehetőség tévedésből kimaradt. A 91/68/EGK irányelv E. mellékletében szereplő, a tenyésztésre szánt juh- és kecskefélék Unión belüli kereskedelmére vonatkozó III. állat-egészségügyi bizonyítványminta II. részének II.9. pontját módosítani kell.

(5)

Továbbá a 91/68/EGK irányelv E. mellékletében szereplő, a hizlalásra szánt juh- és kecskefélék Unión belüli kereskedelmére vonatkozó II. állat-egészségügyi bizonyítványmintában, valamint a tenyésztésre szánt juh- és kecskefélék Unión belüli kereskedelmére vonatkozó III. állat-egészségügyi bizonyítványmintában a 999/2001/EK rendeletre vonatkozó bizonyos hivatkozásokat a félreértések elkerülése érdekében felül kell vizsgálni.

(6)

A 91/68/EGK irányelv E. mellékletében szereplő II. és III. állat-egészségügyi bizonyítványmintákat ezért a 630/2013/EU rendelettel módosított 999/2001/EK rendeletben a hizlalásra és tenyésztésre szánt juh- és kecskefélék Unión belüli kereskedelmére megállapított követelmények megfelelő tükrözése érdekében módosítani kell.

(7)

Továbbá a 91/68/EGK irányelv E. mellékletében szereplő, a juh- és kecskefélék Unión belüli kereskedelmére vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványmintákban használt terminológia egységességének biztosítása érdekében ezeket az állat-egészségügyi bizonyítványmintákat módosítani kell, és azok helyébe az e határozat mellékletében szereplő állat-egészségügyi bizonyítványmintáknak kell lépniük.

(8)

A 91/68/EGK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 91/68/EGK irányelv E. melléklete e határozat melléklete szerint módosul.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2013. december 18-án.

a Bizottság részéről

Tonio BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 46., 1991.2.19., 19. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2001. május 22-i 999/2001/EK rendelete egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 147., 2001.5.31., 1. o.).

(3)  A Bizottság 2013. június 28-i 630/2013/EU rendelete az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékleteinek módosításáról (HL L 179., 2013.6.29., 60. o.).

(4)  A Bizottság 2013. augusztus 29-i 2013/445/EU végrehajtási határozata a 91/68/EGK tanácsi irányelv E. mellékletének a juh- és kecskefélék Unión belüli kereskedelmében alkalmazandó egészségügyi bizonyítványminta, valamint a súrlókórra vonatkozó egészségügyi követelmények tekintetében történő módosításáról (HL L 233., 2013.8.31., 48. o.)


MELLÉKLET

„E. MELLÉKLET

I.   MINTA

Image

Image

Image

II.   MINTA

Image

Image

Image

Image

III.   MINTA

Image

Image

Image

Image

Image