17.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 338/109


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2013. december 13.)

az állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló egyes 2013. évi módosított programok jóváhagyásáról, a 2009-re és az azt követő évekre benyújtott éves és többéves programok jóváhagyásáról szóló 2008/897/EK határozat módosításáról, valamint a 2012/761/EU végrehajtási határozatnak az említett határozattal jóváhagyott egyes programokhoz nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulás tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2013) 8891. számú dokumentummal történt)

(2013/766/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 2009. május 25-i 2009/470/EK tanácsi határozatra (1) és különösen annak 27. cikke (5) és (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2009/470/EK határozat megállapítja az állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló programokhoz nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulásra irányadó eljárásokat.

(2)

A 2008/341/EK bizottsági határozat (2) szerint annak érdekében, hogy a programok a 2009/470/EK határozat 27. cikkének (1) bekezdésében előírt uniós pénzügyi intézkedés értelmében elfogadásra kerüljenek, a tagállamok által a Bizottságnak benyújtott, a határozat I. mellékletében felsorolt állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló programoknak legalább a 2008/341/EK határozat mellékletében rögzített szempontoknak meg kell felelniük.

(3)

A 2008/897/EK bizottsági határozat (3) a 2009. január 1-jétől2013. december 31-ig terjedő időszakra jóváhagyta a Németország által a koiherpeszvírus betegség (KHV) felszámolására benyújtott programot.

(4)

A 2012/761/EU bizottsági végrehajtási határozat (4) jóváhagy egyes nemzeti programokat, és a tagállamok által benyújtott minden egyes programra vonatkozóan meghatározza az uniós pénzügyi hozzájárulás mértékét és maximális összegét.

(5)

Spanyolország és Görögország a zoonózist okozó szalmonella elleni védekezésre vonatkozó módosított programot nyújtott be. Németország módosított programot nyújtott be a koiherpeszvírus betegség felszámolására. Görögország módosított programot nyújtott be a juh- és kecskebrucellózis felszámolására. Magyarország és Románia a veszettség felszámolására vonatkozó módosított programot nyújtott be.

(6)

A Bizottság mind állat-egészségügyi, mind pénzügyi szempontból megvizsgálta az említett módosított programokat. A programok megfelelnek a vonatkozó uniós állat-egészségügyi jogszabályoknak, különösen a 2008/341/EK határozat mellékletében szereplő kritériumoknak. A terveket ezért indokolt jóváhagyni.

(7)

A Bizottság továbbá értékelte a tagállamok által a 2009/470/EK határozat 27. cikkének (7) bekezdése értelmében benyújtott, az említett programok finanszírozásával kapcsolatban felmerült kiadásokról szóló időközi technikai és pénzügyi jelentéseket. A vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy egyes tagállamok nem fogják kihasználni a 2013-ra szóló teljes keretüket, miközben más tagállamok kiadásai túllépik majd a számukra allokált összeget.

(8)

Ezért egyes nemzeti programok esetében ki kell igazítani az uniós pénzügyi hozzájárulást. Az előirányzott források optimális felhasználása érdekében helyénvaló újraelosztani az olyan nemzeti programok számára megítélt támogatást, amelyek nem fogják azt teljes egészében felhasználni, és a fennmaradó összeget odaítélni olyan nemzeti programoknak, amelyek a tagállamban fellépő előre nem látható állat-egészségügyi helyzet következtében várhatóan túllépik majd a számukra megállapított összeget. Az újraelosztásnak az érintett tagállamok ténylegesen felmerülő kiadásaira vonatkozó legfrissebb információkon kell alapulnia.

(9)

Az említett újraelosztási folyamat számos módosítást tesz szükségessé a 2012/761/EU végrehajtási határozat által nyújtott bizonyos uniós pénzügyi hozzájárulások tekintetében. Az átláthatóság érdekében helyénvaló meghatározni az említett módosítások által érintett, a 2013-ra jóváhagyott programokhoz nyújtott uniós hozzájárulások teljes skáláját.

(10)

Továbbá a legújabb tapasztalatok azt mutatják, hogy a 2012/761/EU végrehajtási határozat 13. cikke (3) bekezdésének szó szerinti végrehajtása egyenlőtlenségekhez vezethet. E rendelkezést ezért törölni kell.

(11)

A 2012/761/EU végrehajtási határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(12)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Spanyolország és Görögország által a zoonózist okozó szalmonella elleni védekezésre benyújtott módosított programok jóváhagyása

A Bizottság jóváhagyja a 2013. január 1-jétől2013. december 31-ig terjedő időszakra a Spanyolország által a zoonózist okozó szalmonella elleni védekezésre vonatkozóan, 2012. december 26-án benyújtott módosított programot.

A Bizottság jóváhagyja a 2013. január 1-jétől2013. december 31-ig terjedő időszakra a Görögország által a zoonózist okozó szalmonella elleni védekezésre vonatkozóan, 2013. október 24-én benyújtott módosított programot.

2. cikk

A Görögország által a juh- és kecskebrucellózis felszámolására benyújtott módosított program jóváhagyása

A Bizottság jóváhagyja a 2013 január 1-jétől2013. december 31-ig terjedő időszakra a Görögország által a juh- és kecskebrucellózis felszámolására vonatkozóan, 2013. július 29-én benyújtott módosított programot.

3. cikk

A Magyarország és Románia által a veszettség felszámolására benyújtott módosított programok jóváhagyása

A Bizottság jóváhagyja a veszettség felszámolására Magyarország által 2013. október 1-jén és Románia által2013. október 30-án benyújtott módosított programokat a 2013. január 1-jétől2013. december 31-ig terjedő időszakra.

4. cikk

A 2008/897/EK határozat módosítása

A 2008/897/EK határozat 16. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„16. cikk

Víziállatok betegségei

A Bizottság jóváhagyja a Dánia által a pisztrángok vírusos vérfertőzése (VHS) felszámolására benyújtott többéves programot a 2009. január 1-jétől2013. december 31-ig terjedő időszakra.

A Bizottság jóváhagyja a Németország által a koiherpeszvírus betegség (KHV) felszámolására benyújtott többéves programot a 2009. január 1-jétől2014. december 31-ig terjedő időszakra.”

5. cikk

A 2012/761/EU végrehajtási határozat módosításai

A 2012/761/EU végrehajtási határozat a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„c)

nem haladja meg az alábbi összegeket:

i.

Spanyolország esetében 3 440 000 EUR;

ii.

Horvátország esetében 100 000 EUR;

iii.

Olaszország esetében 2 000 000 EUR;

iv.

Portugália esetében 940 000 EUR;

v.

az Egyesült Királyság esetében 800 000 EUR.”

2.

A 2. cikk (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„i.

a gamma-interferon-teszt mintájába felvett, a vágóhídon fertőzésgyanúsnak talált háziállatonként 0,5 EUR;”.

3.

A 2. cikk (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„c)

nem haladja meg az alábbi összegeket:

i.

Írország esetében 12 000 000 EUR;

ii.

Spanyolország esetében 13 390 000 EUR;

iii.

Horvátország esetében 400 000 EUR;

iv.

Olaszország esetében 4 000 000 EUR;

v.

Portugália esetében 2 230 000 EUR;

vi.

az Egyesült Királyság esetében 31 900 000 EUR.”

4.

A 3. cikk (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„c)

nem haladja meg az alábbi összegeket:

i.

Spanyolország esetében 8 200 000 EUR;

ii.

Olaszország esetében 3 380 000 EUR;

iii.

Ciprus esetében 170 000 EUR;

iv.

Portugália esetében 1 760 000 EUR.”

5.

A 3. cikk (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

nem haladja meg az 1 740 000 EUR-t.”

6.

A 4. cikk (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

nem haladja meg az alábbi összegeket:

i.

Belgium esetében 9 000 EUR;

ii.

Bulgária esetében 11 000 EUR;

iii.

a Cseh Köztársaság esetében 5 000 EUR;

iv.

Németország esetében 86 000 EUR;

v.

Írország esetében 10 000 EUR;

vi.

Görögország esetében 78 000 EUR;

vii.

Spanyolország esetében 1 200 000 EUR;

viii.

Olaszország esetében 650 000 EUR;

ix.

Lettország esetében 10 000 EUR;

x.

Litvánia esetében 10 000 EUR;

xi.

Luxemburg esetében 2 000 EUR;

xii.

Magyarország esetében 3 000 EUR;

xiii.

Málta esetében 10 000 EUR;

xiv.

Hollandia esetében 10 000 EUR;

xv.

Ausztria esetében 10 000 EUR;

xvi.

Lengyelország esetében 50 000 EUR;

xvii.

Portugália esetében 145 000 EUR;

xviii.

Románia esetében 130 000 EUR;

xix.

Szlovénia esetében 18 000 EUR;

xx.

Szlovákia esetében 40 000 EUR;

xxi.

Finnország esetében 10 000 EUR;”.

7.

A 5. cikk (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„c)

nem haladja meg az alábbi összegeket:

i.

Belgium esetében 910 000 EUR;

ii.

Bulgária esetében 30 000 EUR;

iii.

a Cseh Köztársaság esetében 810 000 EUR;

iv.

Dánia esetében 90 000 EUR;

v.

Németország esetében 790 000 EUR;

vi.

Észtország esetében 10 000 EUR;

vii.

Írország esetében 160 000 EUR;

viii.

Görögország esetében 970 000 EUR;

ix.

Spanyolország esetében 1 760 000 EUR;

x.

Franciaország esetében 1 210 000 EUR;

xi.

Horvátország esetében 200 000 EUR;

xii.

Olaszország esetében 3 520 000 EUR;

xiii.

Ciprus esetében 60 000 EUR;

xiv.

Lettország esetében 200 000 EUR;

xv.

Luxemburg esetében 10 000 EUR;

xvi.

Magyarország esetében 950 000 EUR;

xvii.

Málta esetében 40 000 EUR;

xviii.

Hollandia esetében 2 940 000 EUR,

xix.

Ausztria esetében 640 000 EUR;

xx.

Lengyelország esetében 2 900 000 EUR,

xxi.

Portugália esetében 25 000 EUR;

xxii.

Románia esetében 460 000 EUR;

xxiii.

Szlovénia esetében 10 000 EUR;

xxiv.

Szlovákia esetében 450 000 EUR;

xxv.

az Egyesült Királyság esetében 60 000 EUR.”

8.

A 6. cikk (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

nem haladja meg az alábbi összegeket:

i.

Bulgária esetében 200 000 EUR;

ii.

Németország esetében 950 000 EUR;

iii.

Horvátország esetében 100 000 EUR;

iv.

Magyarország esetében 224 000 EUR;

v.

Románia esetében 1 100 000 EUR;

vi.

Szlovénia esetében 25 000 EUR;

vii.

Szlovákia esetében 400 000 EUR.”

9.

A 7. cikk (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

nem haladja meg az 1 060 000 EUR-t.”

10.

A 8. cikk (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

nem haladja meg az 1 400 000 EUR-t.”

11.

A 9. cikk (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„i.

a mintába felvett háziasított madaranként 0,5 EUR;”.

12.

A 9. cikk (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„c)

nem haladja meg az alábbi összegeket:

i.

Belgium esetében 24 000 EUR;

ii.

Bulgária esetében 9 000 EUR;

iii.

a Cseh Köztársaság esetében 14 000 EUR;

iv.

Dánia esetében 53 000 EUR;

v.

Németország esetében 135 000 EUR;

vi.

Írország esetében 62 000 EUR;

vii.

Görögország esetében 8 000 EUR;

viii.

Spanyolország esetében 67 000 EUR;

ix.

Franciaország esetében 108 000 EUR;

x.

Horvátország esetében 40 000 EUR;

xi.

Olaszország esetében 1 300 000 EUR;

xii.

Ciprus esetében 4 000 EUR;

xiii.

Lettország esetében 13 000 EUR;

xiv.

Litvánia esetében 5 000 EUR;

xv.

Luxemburg esetében 6 000 EUR;

xvi.

Magyarország esetében 61 000 EUR;

xvii.

Málta esetében 8 000 EUR;

xviii.

Hollandia esetében 154 000 EUR;

xix.

Ausztria esetében 30 000 EUR;

xx.

Lengyelország esetében 70 000 EUR;

xxi.

Portugália esetében 14 000 EUR;

xxii.

Románia esetében 350 000 EUR;

xxiii.

Szlovénia esetében 29 000 EUR;

xxiv.

Szlovákia esetében 16 000 EUR;

xxv.

Finnország esetében 25 000 EUR;

xxvi.

Svédország esetében 30 000 EUR;

xxvii.

az Egyesült Királyság esetében 100 000 EUR.”

13.

A 10. cikk (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„c)

nem haladja meg az alábbi összegeket:

i.

Belgium esetében 290 000 EUR;

ii.

Bulgária esetében 360 000 EUR;

iii.

a Cseh Köztársaság esetében 380 000 EUR;

iv.

Dánia esetében 300 000 EUR;

v.

Németország esetében 4 700 000 EUR;

vi.

Észtország esetében 60 000 EUR;

vii.

Írország esetében 1 300 000 EUR;

viii.

Görögország esetében 1 700 000 EUR;

ix.

Spanyolország esetében 3 000 000 EUR;

x.

Franciaország esetében 10 900 000 EUR;

xi.

Olaszország esetében 3 600 000 EUR;

xii.

Horvátország esetében 230 000 EUR;

xiii.

Ciprus esetében 950 000 EUR;

xiv.

Lettország esetében 80 000 EUR;

xv.

Litvánia esetében 435 000 EUR;

xvi.

Luxemburg esetében 50 000 EUR;

xvii.

Magyarország esetében 790 000 EUR;

xviii.

Málta esetében 25 000 EUR;

xix.

Hollandia esetében 1 000 000 EUR,

xx.

Ausztria esetében 500 000 EUR;

xxi.

Lengyelország esetében 2 600 000 EUR,

xxii.

Portugália esetében 1 000 000 EUR;

xxiii.

Románia esetében 1 400 000 EUR;

xxiv.

Szlovénia esetében 160 000 EUR;

xxv.

Szlovákia esetében 220 000 EUR;

xxvi.

Finnország esetében 160 000 EUR;

xxvii.

Svédország esetében 210 000 EUR;

xxviii.

az Egyesült Királyság esetében 2 520 000 EUR.”

14.

A 11. cikk (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„d)

nem haladja meg az alábbi összegeket:

i.

Bulgária esetében 1 650 000 EUR;

ii.

Görögország esetében 1 500 000 EUR;

iii.

Észtország esetében 620 000 EUR;

iv.

Olaszország esetében 190 000 EUR;

v.

Litvánia esetében 2 200 000 EUR;

vi.

Magyarország esetében 1 080 000 EUR;

vii.

Lengyelország esetében 7 240 000 EUR;

viii.

Románia esetében 2 300 000 EUR;

ix.

Szlovénia esetében 810 000 EUR;

x.

Szlovákia esetében 380 000 EUR.”

15.

A 12. cikk (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„c)

nem haladja meg az alábbi összegeket:

i.

Lettország esetében 1 500 000 EUR;

ii.

Finnország esetében 400 000 EUR.”

16.

A 13. cikkben az (3) bekezdést el kell hagyni.

6. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2013. december 13-án.

a Bizottság részéről

Tonio BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 155., 2009.6.18., 30. o.

(2)  A Bizottság 2008. április 25-i 2008/341/EK határozata az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programokra vonatkozó közösségi szempontok megállapításáról (HL L 115., 2008.4.29., 44. o.).

(3)  A Bizottság 2008. november 28-i 2008/897/EK határozata a tagállamok által 2009-re és az azt követő évekre benyújtott, egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló éves és többéves programok, valamint az azokhoz nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulás jóváhagyásáról (HL L 322., 2008.12.2., 39. o.).

(4)  A Bizottság 2012. november 30-i 2012/761/EU végrehajtási határozata a tagállamok által benyújtott, egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló éves és többéves programok, valamint az azokhoz nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulás jóváhagyásáról (HL L 336., 2012.12.8., 83. o.).