27.11.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 316/33


A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2013. november 15.)

Luxemburgnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 285. cikkétől eltérő különös intézkedés bevezetésére való felhatalmazásáról

(2013/677/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 395. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Luxemburg a Bizottság Főtitkársága által 2012. október 24-én iktatott levelében felhatalmazást kért a 2006/112/EK irányelv 285. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazására annak érdekében, hogy a legfeljebb 25 000 EUR éves árbevétellel rendelkező adóalanyoknak hozzáadottérték-adó (héa) alóli mentességet biztosíthasson. Ezen intézkedés révén az említett adóalanyok mentesülnének a 2006/112/EK irányelv XI. címének 2–6. fejezetében említett héakötelezettségek egy része vagy összessége alól.

(2)

A 2006/112/EK irányelv 395. cikke (2) bekezdésének megfelelően a Bizottság 2012. november 9-én kelt levelében tájékoztatta a többi tagállamot Luxemburg kérelméről. A Bizottság 2012. november 12-én kelt levelében értesítette Luxemburgot arról, hogy birtokában van a kérelem elbírálásához szükséges valamennyi információnak.

(3)

A 2006/112/EK irányelv 285. cikke alapján azok a tagállamok, amelyek nem éltek a 67/228/EGK második tanácsi irányelv (2) 14. cikkében megállapított lehetőséggel, mentességet adhatnak a héa alól azoknak az adóalanyoknak, amelyek éves árbevétele legfeljebb 5 000 EUR vagy ennek az összegnek a nemzeti valutában kifejezett ellenértéke, továbbá degresszív adókedvezményt nyújthatnak azoknak az adóalanyoknak, amelyek éves árbevétele meghaladja a tagállam által az adómentesség alkalmazására megállapított felső határt.

(4)

Luxemburg tájékoztatta a Bizottságot, hogy jelenleg azoknak az adóalanyoknak biztosít mentességet a hozzáadottérték-adó alól, amelyek éves árbevétele legfeljebb 10 000 EUR, továbbá azon adóalanyok tekintetében teszi lehetővé a degresszív adókedvezmény igénybevételét, amelyek éves árbevétele 10 000 EUR és 25 000 EUR között van. Luxemburg felhatalmazást kért, hogy mentesíthesse a héa alól – eltérő intézkedésként –azokat az adóalanyokat, amelyek éves árbevétele legfeljebb 25 000 EUR.

(5)

A különös szabályozás által biztosított magasabb küszöbérték egyszerűsítési intézkedés, mivel jelentősen csökkentheti a kisvállalkozások héakötelezettségeit, valamint lehetővé tenné Luxemburg számára, hogy mellőzze a vállalkozások számára jelentős terhet jelentő degresszív adókedvezmény rendszerének alkalmazását. Az adóalanyok számára továbbra is biztosítani kell annak lehetőségét, hogy az általános héaszabályozást válasszák.

(6)

A Bizottság 2004. október 29-én elfogadta a hozzáadottértékadó-kötelezettségek egyszerűsítése végett a 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (3) módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatot, amely annak lehetővé tételét célzó rendelkezéseket tartalmaz, hogy a tagállamok a héamentesség feltételeként megállapított éves árbevételi felső határt legfeljebb 100 000 EUR összegben vagy ennek az összegnek a nemzeti valutában kifejezett ellenértékében állapítsák meg, és ezt az összeget évente kiigazítsák. E határozat összhangban van ezzel a javaslattal.

(7)

Az eltérő intézkedés hatása elhanyagolható a végső fogyasztói szinten beszedett tagállami adóbevétel teljes összegét tekintve, és nem lesz kedvezőtlen hatása az Unió héabevételekből származó saját forrásaira,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2006/112/EK irányelv 285. cikkétől eltérve Luxemburg felhatalmazást kap arra, hogy mentesítse a héa alól a legfeljebb 25 000 EUR éves árbevétellel rendelkező adóalanyokat.

2. cikk

Ez a határozat az erről szóló értesítés napján lép hatályba.

E határozatot az adóalanyoknak a héa alóli mentességére vonatkozó éves árbevételi felső határ összegeit módosító uniós szabályok hatálybalépésének napjáig vagy 2016. december 31-ig – e kettő közül a korábbi időpontig – kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a Luxemburgi Nagyhercegség a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2013. november 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

R. ŠADŽIUS


(1)  HL L 347., 2006.12.11., 1. o.

(2)  A Tanács 1967. április 11-i 67/228/EGK második irányelve a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – a közös hozzáadottértékadórendszer struktúrájáról és alkalmazási módjairól (HL 71., 1967.4.14., 1303. o.).

(3)  A Tanács 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik irányelve a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapítás (HL L 145., 1977.6.13., 1. o.).