9.11.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 299/38


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2013. november 7.)

a vízöblítéses WC-k és vizeldék uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról

(az értesítés a C(2013) 7317. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2013/641/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az uniós ökocímkéről szóló, 2009. november 25-i 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

az Európai Unió ökocímkézésért felelős bizottságával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 66/2010/EK rendelet értelmében uniós ökocímkére érdemesek azok a termékek, amelyek teljes életciklusukat tekintve csak kismértékben károsítják a környezetet.

(2)

A 66/2010/EK rendelet értelmében az uniós ökocímke odaítélésének konkrét kritériumait termékcsoportonként kell megállapítani.

(3)

A vízfogyasztás jelentős mértékben hozzájárul a lakó- és egyéb ingatlanok teljes környezeti hatásához, ezért helyénvaló kritériumokat megállapítani a „vízöblítéses WC-k és vizeldék” csoportjába tartozó termékek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozóan. A kritériumoknak különösen a hatékony vízfelhasználást lehetővé tévő termékeket kell előnyben részesíteniük, amelyek elősegítik a vízfogyasztás csökkentését, és amelyek használata egyéb kedvező hatásokkal, például az energiafogyasztás csökkenésével is együtt jár.

(4)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 66/2010/EK rendelet 16. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   A „vízöblítéses WC-k és vizeldék” termékcsoport az alábbiakat foglalja magában: a 2. cikkben meghatározott vízöblítéses WC- és vizeldeberendezések. A termékcsoportba beletartoznak mind a háztartási, mind az egyéb célokra használt termékek.

(2)   A „vízöblítéses WC-k és vizeldék” termékcsoportba nem tartoznak bele az alábbiak:

a)

WC-ülőkék és -fedelek, amennyiben a vízöblítéses WC- vagy vizeldeberendezésektől függetlenül forgalmazzák őket;

b)

olyan WC-berendezések, amelyek nem használnak vizet, illetve amelyek vegyszert és vizet használnak az öblítéshez, és amelyek esetében áramra van szükség az öblítési rendszer működéséhez.

2. cikk

E határozat alkalmazásában:

1.   „vízöblítéses WC-berendezés”: WC-egység, WC-csésze vagy WC-öblítési rendszer;

2.   „WC-egység”: egy öblítési rendszer és egy WC-csésze funkcionális egységéből álló egészségügyi berendezési tárgy, amely befogadja és öblítés útján a szennyvízelvezető rendszerbe továbbítja az emberi székletet és vizeletet;

3.   „WC-csésze”: olyan egészségügyi berendezési tárgy, amely befogadja és öblítés útján a szennyvízelvezető rendszerbe továbbítja az emberi székletet és vizeletet;

4.   „vizeldeberendezés”: vizeldeegység, vizelde, víz nélküli vizelde vagy vizeldeöblítési rendszer;

5.   „vízöblítéses vizeldeberendezés”: vizeldeegység, vizelde vagy vizeldeöblítési rendszer;

6.   „vizeldeegység”: egy öblítési rendszer és egy vizelde funkcionális egységéből álló egészségügyi berendezési tárgy, amely befogadja és öblítés útján a szennyvízelvezető rendszerbe továbbítja a vizeletet;

7.   „vizelde”: olyan egészségügyi berendezési tárgy, amely befogadja a vizeletet és az öblítésre szolgáló vizet, majd mindkettőt a szennyvízelvezető rendszerbe továbbítja;

8.   „vizeldefal”: egy padlócsatornából és egy falra rögzített lemezből vagy lapból álló, öblítési rendszerrel felszerelt vagy anélkül működő egészségügyi berendezési tárgy, amely befogadja a vizeletet és az öblítésre szolgáló vizet, majd mindkettőt a szennyvízelvezető rendszerbe továbbítja;

9.   „víz nélküli vizelde”: olyan egészségügyi berendezési tárgy, amely befogadja és víz felhasználása nélkül a szennyvízelvezető rendszerbe továbbítja a vizeletet;

10.   „öblítési rendszer”: beépített túlfolyócsővel ellátott öblítőtartály – vagy ezzel megfelelő hatékonyságú eszköz – és a be- és kivezető eszközök vagy öblítésszabályozó szelep a vízöblítéses WC-k és a vízöblítéses vizeldeberendezések esetében egyaránt;

11.   „víztakarékossági eszköz”: egy olyan, öblítésre szolgáló eszköz, amely az öblítést leállító (megszakítható öblítési) vagy a kettős vezérlésű (duális öblítési) mechanizmus révén lehetővé teszi, hogy a teljes öblítési vízmennyiségnek csak egy részét használják fel;

12.   „teljes öblítési vízmennyiség”: az öblítési rendszerből egy öblítési ciklus folyamán kibocsátott összes víz mennyisége;

13.   „csökkentett öblítési vízmennyiség”: a teljes öblítési vízmennyiségnek az része, amelyet egy víztakarékossági eszköz egy öblítési ciklus folyamán kibocsát, és amely nem lehet több, mint a teljes öblítési vízmennyiség kétharmada;

14.   „átlagos öblítési vízmennyiség”: egy teljes öblítési vízmennyiségnek és három csökkentett öblítési vízmennyiségnek a melléklet 1. függelékében meghatározott módszerrel kiszámított számtani átlaga;

15.   „öblítésszabályozó”: az egészségügyi berendezési tárgy öblítési eszköze, amelyet vagy a felhasználó hoz működésbe egy fogantyúval, gombbal, karral, lábpedállal, illetve más hasonló öblítésvezérlő eszközzel, vagy amelyet az egészségügyi berendezési tárgy használatát érzékelő szenzor működtet;

16.   „beállítóeszköz”: olyan eszköz, amely lehetővé teszi az öblítési rendszer teljes vagy adott esetben csökkentett öblítési vízmennyiségének beállítását.

3. cikk

A 66/2010/EK rendelet szerinti uniós ökocímkének az e határozat 1. cikkében meghatározott „vízöblítéses WC- és vizeldeberendezések” termékcsoportba tartozó termékek részére történő odaítélésére vonatkozó kritériumokat, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelményeket e határozat melléklete tartalmazza.

4. cikk

A mellékletben meghatározott kritériumok és a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények 2013. november 7-től négy évig érvényesek.

5. cikk

A „vízöblítéses WC- és vizeldeberendezések” termékcsoporthoz adminisztratív célból rendelt kódszám: 41.

6. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2013. november 7-én.

a Bizottság részéről

Janez POTOČNIK

a Bizottság tagja


(1)  HL L 27., 2010.1.30., 1. o.


MELLÉKLET

AZ UNIÓS ÖKOCÍMKE ODAÍTÉLÉSÉRE VONATKOZÓ KRITÉRIUMOK ÉS ÉRTÉKELÉSI KÖVETELMÉNYEK

A vízöblítéses WC-k és vizeldék uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó követelmények:

1.

Hatékony vízfelhasználás

2.

A termék teljesítménye

3.

Tilalom vagy korlátozás hatálya alá eső anyagok és keverékek

4.

Fenntartható módon kezelt erdőkből származó fa nyersanyagként való használata

5.

A termék élettartama

6.

Alacsony környezeti hatás az életciklus végén

7.

Szerelési útmutató és felhasználói tájékoztató

8.

Az uniós ökocímkén feltüntetett információ

Az 1. táblázat bemutatja, hogy az egyes kritériumok a vízöblítéses WC- és vizeldeberendezések mely kategóriáira vonatkoznak.

Minden kritériumhoz konkrét értékelési és ellenőrzési követelmények tartoznak.

Ha a kérelmezőnek a kritériumok teljesülésével kapcsolatban nyilatkozatokat, dokumentációt, elemzéseket, vizsgálati jegyzőkönyveket vagy más bizonyítékokat kell bemutatnia, akkor ezek a kérelmezőtől és/vagy beszállítójától származhatnak.

A vizsgálatokat lehetőség szerint olyan laboratóriumban kell elvégezni, amely teljesíti az EN ISO 17025 európai szabványban előírt vagy más egyenértékű általános követelményeket.

Adott esetben az egyes kritériumoknál megadott vizsgálati módszerektől eltérő vizsgálati módszerek is alkalmazhatók, ha a kérelmet elbíráló illetékes testület elfogadja azok egyenértékűségét.

Szükség esetén az illetékes testületek további igazoló dokumentumokat kérhetnek, illetve független ellenőrzéseket végezhetnek.

A kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a termék megfelel azon ország(ok) jogi előírásainak, amely(ek)ben forgalomba kívánja hozni a terméket.

A vizsgálati szabványok osztályokba és/vagy típusokba sorolják a WC-egységeket, WC-csészéket, vizeldéket és öblítési rendszereket. A kérelmezőnek be kell jelentenie a kérelmet elbíráló illetékes testületnek, hogy a termék mely osztályokba vagy típusokba tartozik, és a kérelmező által bejelentett minden kategóriára és/vagy típusra vonatkozóan el kell végezni minden vizsgálatot a vonatkozó szabványok alapján.

1.   táblázat

A vízöblítéses WC- és vizeldeberendezések egyes kategóriáira vonatkozó kritériumok

Vízöblítéses WC- és vizeldeberendezések

Kritériumok

WC-egység

WC-csésze

WC-öblítési rendszer

Vizeldeegység

Vizeldék

Víz nélküli vizelde

Vizeldeöblítési rendszer

1. a)

– teljes öblítési vízmennyiség

x

x

x

x

x

 

x

1. b)

– vízmegtakarítás

x

x

x

x

x

 

x

1. c)

– átlagos öblítési vízmennyiség

x

x

x

 

 

 

 

1. d)

– az öblítési vízmennyiség beállítása

x

 

x

x

 

 

x

2. a)

– az öblítési rendszerre vonatkozó követelmények

x

 

x

x

 

 

x

2. b)

– öblítési teljesítmény

x

x

 

x

x

 

 

2. c)

– víz nélküli vizeldékre vonatkozó követelmények

 

 

 

 

 

x

 

3. a)

– veszélyes anyagok és keverékek

x

x

x

x

x

x

x

3. b)

– az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 59. cikkének (1) bekezdése szerinti anyagok (1)

x

x

x

x

x

x

x

4.

– fenntartható módon kezelt erdőkből származó fa nyersanyagként való használata

x

x

x

x

x

x

x

5. a)

– javíthatóság és pótalkatrészek rendelkezésre állása

x

x

x

x

x

x

x

5. b)

– szavatosság

x

x

x

x

x

x

x

6.

– alacsony környezeti hatás az életciklus végén

x

x

x

x

x

x

x

7.

– szerelési útmutató és fogyasztói tájékoztató

x

x

x

x

x

x

x

8.

– az uniós ökocímkén feltüntetett információ

x

x

x

x

x

x

x

1. kritérium:   hatékony vízfelhasználás

a)   Teljes öblítési vízmennyiség

A forgalomba hozott vízöblítéses WC- és vizeldeberendezések teljes öblítési vízmennyisége a víznyomástól függetlenül nem haladhatja meg a 2. táblázatban megadott értéket.

2.   táblázat

A vízöblítéses WC- és vizeldeberendezések teljes öblítési vízmennyiségére vonatkozó felső határérték

Termék

Teljes öblítési vízmennyiség [liter/öblítés]

Vízöblítéses WC-berendezés

6,0

Vízöblítéses vizeldeberendezés

1,0

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a termék teljesíti a fenti követelményeket, továbbá meg kell adnia a termék névleges teljes öblítési vízmennyiségét (liter/öblítés mértékegységben) és az adott típusú termékre vonatkozó EN szabványokban meghatározott vizsgálati eljárásnak megfelelően végrehajtott vizsgálatok eredményeit (lásd: 3. táblázat). A vizeldefalak esetében a teljes öblítési vízmennyiség a fal összefüggő, 60 cm széles részére érkező vízmennyiséget jelenti.

3.   táblázat

A vízöblítéses WC- és vizeldeberendezések teljes öblítési vízmennyiségének mérésére vonatkozó EN szabványok

Termék

Szabvány

A szabvány neve

WC-csészék és WC-egységek

EN 997

Bűzelzárós WC-csészék és WC-egységek

Vizeldék és vizeldeegységek

EN 13407

Falivizeldék. Működési követelmények és vizsgálati módszerek

Öblítőtartályos öblítési rendszer

EN 14055

WC-k és vizeldék öblítőtartályai

Manuális öblítésszabályozó szelepes öblítési rendszer

EN 12541

Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és automatikusan záró, PN 10 típusú vizeletöblítő szelep

Érintés nélküli öblítésszabályozó szelepes öblítési rendszer

EN 15091

Egészségügyi szerelvények. Az egészségügyi szerelvények elektronikus nyitása és zárása

b)   Víztakarékosság

A 4 litert meghaladó teljes öblítési vízmennyiséget alkalmazó WC-egységeket és a WC-öblítési rendszereket víztakarékossági eszközzel kell ellátni. A forgalomba hozott termékek csökkentett öblítési vízmennyisége a víztakarékossági eszköz használata esetén a víznyomástól függetlenül nem haladhatja meg a 3,0 liter/öblítés szintet.

A WC-csészéknek alkalmasnak kell lenniük víztakarékossági eszköz alkalmazására, melynek használata esetén a csökkentett öblítési vízmennyiség a víznyomástól függetlenül nem haladhatja meg a 3,0 liter/öblítés szintet.

A vizeldeegységeket és a vizeldeöblítési rendszereket egyedi öblítésszabályozóval kell ellátni. Az öblítési rendszerrel ellátott vizeldefalak esetében 60 centiméterenként vagy ennél sűrűbben egyedi öblítésszabályozókat kell felszerelni.

A vizeldéknek alkalmasnak kell lenniük egyedi öblítésszabályozó alkalmazására. Az öblítési rendszer nélküli vizeldefalaknak alkalmasnak kell lenniük arra, hogy 60 centiméterenként vagy sűrűbben egyedi öblítésszabályozókat szereljenek fel rájuk.

A szenzorral működtetett öblítésszabályozók esetében biztosítani kell a helytelen indítójelek elkerülését, és gondoskodni kell arról, hogy az öblítés valóban csak a termék használata után indulhasson el.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a termék megfelel a fenti követelményeknek, és be kell nyújtania a termékhez alkalmazott technológia vagy eszköz leírását tartalmazó dokumentációt. A vízöblítéses WC-berendezések esetében a kérelmezőnek pontosan meg kell adnia a termék csökkentett öblítési vízmennyiségét (liter/öblítés mértékegységben), valamint be kell nyújtania az adott típusú termékre vonatkozó EN szabványokban meghatározott vizsgálati eljárásnak megfelelően végrehajtott vizsgálatok eredményeit (lásd: 4. táblázat). A szenzorral működtetett öblítésszabályozást alkalmazó termékek esetében a kérelmezőnek rövid leírást kell benyújtania arról, hogy milyen intézkedések biztosítják a helytelen indítójelek elkerülését, illetve milyen eszközök gondoskodnak arról, hogy az öblítés valóban csak a termék használata után indulhasson el.

4.   táblázat

A vízöblítéses WC- és vizeldeberendezések csökkentett öblítési vízmennyiségének mérésére vonatkozó EN szabványok

Termék

Szabvány

A szabvány neve

WC-csészék és WC-egységek

EN 997

Bűzelzárós WC-csészék és WC-egységek

Öblítőtartályos WC-öblítési rendszer

EN 14055

WC-k és vizeldék öblítőtartályai

c)   Átlagos öblítési vízmennyiség

A forgalomba hozott vízöblítéses WC-berendezésnek az 1. függelékben meghatározott módszerrel kiszámított átlagos öblítési vízmennyisége nem haladhatja meg a 3,5 liter/öblítés szintet. Az olyan WC-egységekre, melyek teljes öblítési vízmennyisége nem haladja meg a 4,0 litert, nem vonatkozik ez a követelmény.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a termék teljesíti a fenti követelményeket, továbbá meg kell adnia a termék átlagos öblítési vízmennyiségét (liter/öblítés mértékegységben) és az 1. függelékben meghatározott módszernek megfelelően végrehajtott vizsgálatok eredményeit.

d)   Az öblítési vízmennyiség beállítása

Az öblítési rendszereket beállítóeszközzel kell ellátni annak érdekében, hogy a termék üzembe helyezője a helyi szennyvízelvezető rendszer jellemzőit figyelembe véve állíthassa be az öblítési vízmennyiségeket. A szerelési útmutatónak megfelelő beállítás után a teljes öblítési vízmennyiség nem haladhatja meg a 6 liter/öblítés szintet vízöblítéses WC-berendezések esetében, a 4 liter/öblítés szintet, amennyiben a WC-egység nincs felszerelve víztakarékossági eszközzel, illetve az 1 liter/öblítés szintet vízöblítéses vizeldeberendezések esetében. Vízöblítéses WC-berendezések esetében a szerelési útmutatónak megfelelő beállítás után a csökkentett öblítési vízmennyiség nem haladhatja meg a 3 liter/öblítés szintet.

Az öblítőtartályos öblítési rendszerek esetében a teljes öblítési vízmennyiség beállítás utáni maximális szintjét be kell jelölni az öblítőtartályon.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a termék megfelel a fenti követelményeknek, és be kell nyújtania a termékhez alkalmazott technológia vagy eszköz leírását tartalmazó dokumentációt.

2. kritérium:   A termék teljesítménye

a)   Az öblítési rendszerre vonatkozó követelmények

Az öblítési rendszereknek meg kell felelniük az 5. táblázatban szereplő, vonatkozó EN szabványok előírásainak. Az 5. táblázatban szereplő, vonatkozó EN szabványoknak a teljes és a csökkentett öblítési vízmennyiséget érintő szakaszai nem képezik ezen kritérium részét.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a termék teljesíti a fenti követelményeket, továbbá meg kell adnia az adott típusú termékre vonatkozó EN szabványokban meghatározott vizsgálati eljárásnak megfelelően végrehajtott vizsgálatok eredményeit (lásd: 5. táblázat).

5.   táblázat

Az öblítési rendszerre vonatkozó EN szabványok

Öblítési rendszer

Szabvány

A szabvány neve

WC-k és vizeldék öblítőtartályai

EN 14055

WC-k és vizeldék öblítőtartályai

WC-khez és vizeldékhez alkalmazott manuális öblítésszabályozó szelepek

EN 12541

Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és automatikusan záró, PN 10 típusú vizeletöblítő szelep

WC-khez és vizeldékhez alkalmazott érintés nélküli öblítésszabályozó szelepek

EN 15091

Egészségügyi szerelvények. Az egészségügyi szerelvények elektronikus nyitása és zárása

b)   Öblítési teljesítmény

A WC- és vizeldeegységek, a WC-csészék és a vizeldék öblítési teljesítményének meg kell felelnie a 6. táblázat szereplő, vonatkozó EN szabványok előírásainak.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a termék teljesíti a fenti követelményeket, továbbá meg kell adnia az adott típusú termékre vonatkozó EN szabványokban meghatározott vizsgálati eljárásnak megfelelően végrehajtott vizsgálatok eredményeit (lásd: 6. táblázat). Olyan WC-csésze vagy WC-egység esetében, amelyre egyetlen EN szabvány sem vonatkozik, a terméknek az EN 997 szabványban, a vele egyenértékű osztályba és típusba tartozó termékre vonatkozóan előírt öblítési teljesítményhez hasonló szintet kell teljesítenie. Ebben az esetben a kérelmezőnek meg kell adnia az EN 997 szabványban, a termékkel egyenértékű osztályba és típusba tartozó termékekre vonatkozóan meghatározott vizsgálati eljárásnak megfelelően végrehajtott vizsgálatok eredményeit. Olyan vizelde vagy vizeldeegység esetében, amelyre egyetlen EN szabvány sem vonatkozik, a terméknek az EN 13407 szabványban, a vele egyenértékű osztályba és típusba tartozó termékre vonatkozóan előírt öblítési teljesítményhez hasonló szintet kell teljesítenie. Ebben az esetben a kérelmezőnek meg kell adnia az EN 13407 szabványban, a termékkel egyenértékű osztályba és típusba tartozó termékekre vonatkozóan meghatározott vizsgálati eljárásnak megfelelően végrehajtott vizsgálatok eredményeit.

6.   táblázat

A termék öblítési teljesítményére vonatkozó EN szabványok

Termék

Szabvány

A szabvány neve

WC-csészék és WC-egységek

EN 997

Bűzelzárós WC-csészék és WC-egységek

Vizeldék és vizeldeegységek

EN 13407

Falivizeldék. Működési követelmények és vizsgálati módszerek

c)   A víz nélküli vizeldékre vonatkozó követelmények

A víz nélküli vizeldéknek meg kell felelniük a 2. függelékben meghatározott követelményeknek.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a termék teljesíti a fenti követelményeket, továbbá meg kell adnia a 2. függelékben meghatározott vizsgálati eljárásnak megfelelően végrehajtott vizsgálatok eredményeit. Bármely más, a fentinek megfelelő módszer is elfogadható, amennyiben igazolja, hogy a termék megfelel a 2. függelékben meghatározott követelményeknek.

3. kritérium:   Tilalom vagy korlátozás hatálya alá eső anyagok és keverékek

a)   Veszélyes anyagok és keverékek

A 66/2010/EK rendelet 6. cikkének (6) bekezdése értelmében az uniós ökocímke nem ítélhető oda sem olyan terméknek, sem a termék részét képező, az 1907/2006/EK rendelet 3. cikkének (3) bekezdése szerinti árucikknek, sem a termék homogén részének, amely a 7. táblázatban az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (2), illetve a 67/548/EGK tanácsi irányelvvel (3) összhangban megadott figyelmeztető mondatok és kockázatra utaló figyelmeztetések szerinti besorolás feltételeit kimerítő vagy az 1907/2006/EK rendelet 57. cikkében említett anyagokat tartalmaz. Amennyiben valamely anyagnak vagy keveréknek a figyelmeztető mondat alapján, illetve a kockázatra utaló figyelmeztetés alapján történő besorolása eltér egymástól, akkor az előbbit kell figyelembe venni. A 7. táblázatban szereplő, kockázatra utaló figyelmeztetések általában anyagokra vonatkoznak. Ha azonban az anyagokról nem lehetséges külön adatokat beszerezni, a keverékekre vonatkozó besorolási szabályokat kell alkalmazni. A 3. a) kritérium teljesítése alól mentesülnek azok az anyagok vagy keverékek, amelyek jellemzői a feldolgozás hatására módosulnak, például biológiai úton nem vehetők fel, vagy kémiailag oly módon alakulnak át, hogy az esetükben korábban azonosított veszélyek már nem állnak fenn.

7.   táblázat

Figyelmeztető mondatok és kockázatra utaló figyelmeztetések

Figyelmeztető mondat

Kockázatra utaló figyelmeztetés

H300 Lenyelve halálos.

R28

H301 Lenyelve mérgező.

R25

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

R65

H310 Bőrrel érintkezve halálos.

R27

H311 Bőrrel érintkezve mérgező.

R24

H330 Belélegezve halálos.

R23/26

H331 Belélegezve mérgező.

R23

H340 Genetikai károsodást okozhat.

R46

H341 Feltételezhetően genetikai károsodást okozhat.

R68

H350 Rákot okozhat.

R45

H350i Belélegezve rákot okozhat.

R49

H351 Feltehetően rákot okoz.

R40

H360F Károsíthatja a termékenységet.

R60

H360D Károsíthatja a születendő gyermeket.

R61

H360FD Károsíthatja a termékenységet és a születendő gyermeket.

R60/61/60-61

H360Fd Károsíthatja a termékenységet vagy feltehetően károsítja a születendő gyermeket.

R60/63

H360Df Károsíthatja a születendő gyermeket vagy feltehetően károsítja a termékenységet.

R61/62

H361f Feltehetően károsítja a termékenységet.

R62

H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.

R63

H361fd Feltehetően károsítja a termékenységet és a születendő gyermeket.

R62-63

H362 A szoptatott gyermeket károsíthatja.

R64

H370 Károsítja a szerveket.

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Károsíthatja a szerveket.

R68/20/21/22

H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket.

R48/25/24/23

H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.

R48/20/21/22

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

R50

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

R50-53

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

R51-53

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

R52-53

H413 Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra.

R53

EUH059 Veszélyes az ózonrétegre.

R59

EUH029 Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek.

R29

EUH031 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.

R31

EUH032 Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek.

R32

EUH070 Szembe kerülve mérgező.

R39-41

A 7. táblázatban felsorolt veszélyességi osztályokba vagy kategóriákba való besorolás feltételeit kimerítő anyagok és keverékek, amelyekhez a fenti figyelmeztető mondatokat vagy kockázatra utaló figyelmeztetéseket rendelték vagy rendelhetik, valamint az 1907/2006/EK rendelet 57. cikkének a), b) vagy c) pontjában foglalt kritériumok szerinti anyagok koncentrációs határértékei nem haladhatják meg az 1272/2008/EK rendelet 10. cikkével összhangban meghatározott általános és egyedi koncentrációs határértékeket. Ha egy adott anyag vonatkozásában meg lett határozva egyedi koncentrációs határérték, akkor elsősorban annak kell megfelelni, és csak utána az általános határértékeknek.

Az 1907/2006/EK rendelet 57. cikkének d), e) vagy f) pontjában foglalt kritériumok szerinti anyagok koncentrációs határértékei nem haladhatják meg a 0,1 tömegszázalékot.

A végső terméken nem kell szerepelnie figyelmeztető mondatoknak.

A vízöblítéses WC- és vizeldeberendezéseknek a 8. táblázatban felsorolt anyagaira/alkatrészeire a 66/2010/EK rendelet 6. cikkének (7) bekezdését alkalmazva nem vonatkozik az ugyanezen rendelet 6. cikkének (6) bekezdésében meghatározott előírás.

8.   táblázat

Anyagok/alkatrészek, amelyek esetében eltérés engedélyezett

Anyag/alkotórész

Figyelmeztető mondatok és kockázatra utaló figyelmeztetések

25 grammnál kisebb tömegű árucikkek

Az összes figyelmeztető mondat és kockázatra utaló figyelmeztetés

25 grammnál kisebb tömegű összetett árucikkek homogén alkotórészei

Az összes figyelmeztető mondat és kockázatra utaló figyelmeztetés

Bármilyen típusú, nikkeltartalmú rozsdamentes acél

H351, H372 és R40/48/23

A vízöblítéses WC- és vizeldeberendezések elektronikus alkatrészei, amelyek megfelelnek a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkében meghatározott követelményeknek (4)

Az összes figyelmeztető mondat és kockázatra utaló figyelmeztetés

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek a termékre vagy a termék részét képező bármely árucikkre és homogén részre vonatkozóan megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtania, amely igazolja a 3. a) kritérium teljesülését, továbbá be kell nyújtania az ehhez kapcsolódó dokumentációt (például a beszállítói által aláírt megfelelőségi nyilatkozatokat), amely igazolja, hogy az anyagok nincsenek besorolva a 7. táblázatban említett figyelmeztető mondatokhoz tartozó, az 1272/2008/EK rendelet szerinti veszélyességi osztályokba, amennyire ezt meg lehet ítélni legalább az 1907/2006/EK rendelet VII. mellékletében foglalt követelményeknek megfelelő információk alapján. A nyilatkozathoz mellékelni kell a 7. táblázatban felsorolt figyelmeztető mondatokhoz tartozó, vonatkozó jellemzők összesített adatait, mégpedig az 1907/2006/EK rendelet II. mellékletének 10., 11. és 12. szakaszában meghatározott részletességgel.

Az anyagok lényegi jellemzőiről a vizsgálatokon kívül más eszközökkel, például alternatív módszerekkel is nyerhetők adatok: alkalmazhatók például in vitro módszerek, mennyiségi szerkezet-hatás modellek vagy az 1907/2006/EK rendelet XI. melléklete szerinti csoportosítás vagy kereszthivatkozás. A releváns adatokat kifejezetten ajánlott megosztani az ellátási lánc szereplőivel.

Ezeknek az adatoknak az anyagoknak vagy keverékeknek a késztermékben felhasznált formáira vagy fizikai állapotaira kell vonatkozniuk.

Az 1907/2006/EK rendelet IV. és V. mellékletében felsorolt anyagok esetében, amelyek mentesülnek az említett rendelet 2. cikkének (7) bekezdése a) és b) pontjában foglalt regisztrációs kötelezettség alól, a 3. a) kritériumnak való megfeleléshez elegendő a kérelmező által benyújtott megfelelőségi nyilatkozat is.

b)   Az 1907/2006/EK rendelet 59. cikkének (1) bekezdése szerinti anyagok

Nem engedélyezhető eltérés a 66/2010/EK rendelet 6. cikkének (6) bekezdésében említett tilalom alól a keverékekben, árucikkekben, illetve összetett árucikkek bármely homogén alkotórészében 0,1 %-nál nagyobb koncentrációban jelen levő azon anyagok esetében, amelyek a kockázatok szempontjából különösen aggályos vegyi anyagoknak minősülnek, és amelyek szerepelnek az 1907/2006/EK rendelet 59. cikkének (1) bekezdésében említett jegyzékben (5). Amennyiben a koncentráció nem éri el a 0,1 %-ot, az 1272/2008/EK rendelet 10. cikke szerint meghatározott egyedi koncentrációs határértékek alkalmazandók.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelem benyújtásának napján be kell mutatni azon anyagok jegyzékét, amelyeket különösen aggályosként azonosítottak. A kérelmező köteles megfelelőségi nyilatkozatot kiállítani, amelyben igazolja a 3. b) kritérium teljesülését, továbbá mellékelnie kell minden kapcsolódó dokumentációt, köztük az anyagok beszállítói által aláírt megfelelőségi nyilatkozatokat, valamint a felhasznált anyagoknak vagy keverékeknek az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerinti biztonsági adatlapjait. Az anyagok és készítmények koncentrációs határértékeit fel kell tüntetni a biztonsági adatlapon az 1907/2006/EK rendelet 31. cikkében foglalt követelmények szerint.

4. kritérium:   fenntartható erdőgazdálkodásból származó fa

A vízöblítéses WC-k és vizeldék fából készült vagy fa alapanyagú részei újrahasznosított anyagból vagy frissen kitermelt fából készülhetnek.

Frissen kitermelt fa esetében a fenntartható erdőgazdálkodás alatt álló forrásból való származást, valamint a felügyeleti lánc ellenőrzését független harmadik fél, például az FSC vagy a PEFC tanúsítványával, illetve ezekkel egyenértékű tanúsítási rendszerek dokumentációjával kell igazolni.

Amennyiben az igénybe vett tanúsítási rendszer egy adott terméken vagy terméksoron belül engedélyezi a tanúsított és nem tanúsított anyagok együttes használatát, a nem tanúsított anyagok aránya nem haladhatja meg az 50 %-ot. A nem tanúsított anyagokat olyan rendszerrel kell ellenőrizni, amely garanciát biztosít arra, hogy az anyagok jogszerű forrásból származnak és megfelelnek az adott rendszer nem tanúsított anyagokkal kapcsolatban támasztott minden egyéb kívánalmának.

Az erdőgazdálkodási és/vagy felügyeleti lánccal kapcsolatos tanúsítványt kiállító tanúsító testületnek rendelkeznie kell a tanúsítási rendszer akkreditációjával/elismerésével.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek be kell nyújtania a vízöblítéses WC-ben vagy vizeldében alkalmazott, fából készült vagy fa alapanyagú részek típusát, mennyiségét és eredetét megnevező dokumentációt.

Frissen kitermelt fa használata esetén a termék fenntartható erdőgazdálkodás alatt álló forrásból való származását, valamint a felügyeleti lánc ellenőrzését független harmadik fél, például a PEFC vagy az FSC tanúsítványával, illetve ezekkel egyenértékű tanúsítási rendszerek dokumentációjával kell igazolni. Amennyiben a termék vagy a terméksor nem tanúsított anyagot is tartalmaz, igazolni kell, hogy annak aránya a termékben legfeljebb 50 %, és a nem tanúsított anyagokat olyan rendszerrel kell ellenőrizni, amely garanciát biztosít arra, hogy az anyagok jogszerű forrásból származnak és megfelelnek az adott rendszer nem tanúsított anyagokkal kapcsolatban támasztott minden egyéb kívánalmának.

5. kritérium:   a termék élettartama

a)   Javíthatóság és pótalkatrészek rendelkezésre állása

A terméket úgy kell megtervezni, hogy cserélhető alkatrészeit – esettől függően – a végfelhasználó vagy szakember egyszerűen kicserélhesse. A nyomtatott és/vagy elektronikus formátumú termékismertető adatlapon egyértelműen meg kell jelölni, mely alkatrészek cserélhetők. A kérelmezőnek emellett egyértelmű utasítások révén gondoskodnia kell arról, hogy – esettől függően – a végfelhasználó vagy egy képzett szakember elvégezhesse az alapvető javításokat.

A kérelmezőnek továbbá biztosítania kell, hogy a vásárlás időpontjától legalább tíz éven át hozzáférhetőek legyenek a termék eredeti vagy azzal egyenértékű pótalkatrészei.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a termék megfelel a fenti követelményeknek, valamint nyomtatott és/vagy elektronikus formában be kell nyújtania a termékismertető adatlap(ok) mintáját.

b)   Jótállás

A termékre legalább öt évre szóló, javításra vagy cserére vonatkozó jótállást kell nyújtani.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a termék megfelel a fenti követelményeknek, és be kell nyújtania a jótállási feltételek mintáját.

6. kritérium:   alacsony környezeti hatás az életciklus végén

A legalább 25 gramm tömegű műanyag részeket az EN ISO 11469 szabvány előírásai szerinti jelöléssel kell ellátni annak érdekében, hogy az újrafeldolgozásra, a hasznosításra és az ártalmatlanításra szánt anyagok azonosíthatóak legyenek az életciklus végén.

A víz nélküli vizeldékhez vagy biológiailag könnyen lebontható folyadékot kell használni, vagy mindenféle folyadék nélkül kell működtetni őket.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a termék megfelel a fenti követelményeknek. A víz nélküli vizeldék esetében továbbá a kérelmezőnek az alkalmazott technológiát leíró dokumentációt, folyadék használata esetén pedig az 1272/2008/EK rendelet szerinti CLP-követelmények alkalmazásáról szóló iránymutatásokban (6) előírt meghatározást és vizsgálati módszert követő, a folyadék biológiai lebonthatóságát igazoló vizsgálati jegyzőkönyvet kell benyújtania.

7. kritérium:   szerelési útmutató és felhasználói tájékoztató

A termékhez megfelelő szerelési és felhasználói tájékoztatót kell mellékelni, amely a helyes összeszereléshez szükséges minden technikai információt tartalmazza, és útmutatást nyújt a termék helyes és környezetbarát használatára, valamint karbantartására vonatkozóan. A szerelési útmutatónak és a felhasználói tájékoztatónak legalább a következő útmutatásokat és információkat kell tartalmaznia, melyeket a termék csomagolásán vagy a termékhez mellékelt nyomtatott vagy elektronikus dokumentációban kell feltüntetni:

a)

a helyes összeszereléshez szükséges útmutatások, többek között az alábbi információk:

önállóan forgalmazott WC-csészék, vizeldék és öblítési rendszerek esetében tájékoztatás arról, hogy az adott termék milyen más termékekkel kombinálva alkot teljes, működőképes és víztakarékos egységet,

milyen osztály(ok)ra és/vagy típus(ok)ra vonatkozó vizsgálatokat végeztek a terméken,

milyen meghatározott működési nyomások esetében használható a termék,

milyen, az EN 12056 szabvány szerinti szennyvízelvezető rendszerek esetében használható a termék,

az öblítési vízmennyiség beállításának módja, valamint a beállításoknak a visszamaradó víz szintjére és a töltési szintre gyakorolt hatása,

megjegyzés arról, hogy a termék beszerelése előtt tájékozódni kell a vonatkozó nemzeti és helyi előírásokról;

b)

tájékoztatás arról, hogy a termék fő környezeti hatása a vízfogyasztáshoz kapcsolódik, valamint arról, hogy a termék ésszerű használata révén hogyan lehet a minimumra csökkenteni ezt a környezeti hatást és a vízfogyasztást;

c)

tájékoztatás arról, hogy a termék megkapta az uniós ökocímkét, továbbá az uniós ökocímke logója mellett szereplő általános tájékoztatáson túlmenően röviden és lényegre törően ismertetni kell, hogy ez mit jelent;

d)

a teljes öblítési vízmennyiség (liter/öblítés, az 1. a) kritériumnak megfelelően);

e)

amennyiben a vízöblítéses WC-berendezés víztakarékossági eszközzel van ellátva, vagy alkalmas az ilyen eszközzel való együttes használatra, a csökkentett és az átlagos öblítési vízmennyiséget is fel kell tüntetni (liter/öblítés, az 1. b) és az 1. c) kritériumnak megfelelően);

f)

az önállóan forgalmazott WC-csészék és vizeldék esetében tájékoztatás arról, hogy az adott termék csak ökocímkével rendelkező öblítési rendszerrel kombinálva alkot teljes, működőképes és víztakarékos egységet; valamint különösen a használatra javasolt öblítési rendszer teljes öblítési vízmennyiségére, illetve adott esetben a csökkentett és az átlagos öblítési vízmennyiségére vonatkozó adatok;

g)

az önállóan forgalmazott öblítési rendszerek esetében tájékoztatás arról, hogy az adott termék csak ökocímkével rendelkező WC-csészével és/vagy vizeldével kombinálva alkot teljes, működőképes és víztakarékos egységet, valamint különösen a használatra javasolt WC-csésze és/vagy vizelde teljes öblítési vízmennyiségére, illetve adott esetben a csökkentett és az átlagos öblítési vízmennyiségére vonatkozó adatok;

h)

a termék helyes használatára és karbantartására vonatkozó tájékoztatás, melyben minden főbb útmutatás megtalálható, különös tekintettel az alábbiakra:

a termékek karbantartására és használatára vonatkozó tanácsok,

tájékoztatás arról, hogy melyek a termék cserélhető alkatrészei,

szivárgás esetére a tömítések és egyéb illesztések cseréjéről szóló útmutatás,

a termék tisztításához szükséges megfelelő, a termék felületét nem károsító eszközökre és anyagokra vonatkozó tájékoztatás;

i)

a víz nélküli vizeldék esetében útmutatás a karbantartási műveletekről, többek között arról, hogyan kell kezelni, karbantartani, valamint mikor és hogyan kell cserélni a cserélhető patront, továbbá tájékoztatás azon szolgáltatókról, amelyek a rendszeres karbantartást el tudják végezni;

j)

a víz nélküli vizeldék esetében ajánlás a cserélhető patronok ártalmatlanítására vonatkozóan, különös tekintettel a helyileg elérhető visszavételi programokra;

k)

ajánlások a termék életciklusának végére és a megfelelő ártalmatlanításra vonatkozóan.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a termék megfelel a fenti követelményeknek, valamint be kell nyújtania a fogyasztói tájékoztató mintáját és/vagy a gyártó azon weboldalának címét, ahol ez a tájékoztató elérhető.

8. kritérium:   az uniós ökocímkén feltüntetett információk

A termékre címke helyezhető az alábbi szöveggel:

kiemelten víztakarékos, csökkenti a szennyvíz mennyiségét,

ha ezt az ökocímkével ellátott terméket használja, azzal vizet és pénzt takaríthat meg,

alacsony környezeti hatás az életciklus végén.

A választható szövegmezős címke használatával kapcsolatban az alábbi weboldalon elérhető útmutató („Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo”) szolgál információkkal:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a termék megfelel a fenti követelményeknek, és be kell nyújtania az ökocímke mintáját.


(1)  HL L 396., 2006.12.30., 1. o

(2)  HL L 353., 2008.12.31., 1. o.

(3)  HL 196., 1967.8.16., 1. o.

(4)  HL L 174., 2011.7.1., 88. o.

(5)  http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

(6)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf

1. függelék

Az átlagos öblítési vízmennyiség méréséhez és kiszámításához használt módszer

1.   Vizsgálati módszerek

A gyártó által rendelkezésre bocsátott összeszerelési útmutatót követve szerelje össze a vízöblítéses WC-t vagy berendezést. WC-csészék esetében a berendezést a vonatkozó EN szabványokban meghatározott vizsgálati öblítési rendszerrel kell összeszerelni.

Helyezze az összeszerelt berendezést biztos, sík felületre az adott berendezésnek megfelelően vízszintesen vagy függőlegesen.

Kösse össze a bevezető szelepet az állandó 0,2 ± 0,01 MPa (2 ± 0,1 bar) víznyomást biztosító vízellátó rendszerrel, és nyissa meg a vízellátó szelepet. A vízellátó szelepet hagyja nyitott állapotban a vizsgálatok teljes időtartama alatt.

Hajtsa végre a teljes öblítési vízmennyiséget felhasználó szabályozási mechanizmust, a felhasznált vizet gyűjtse össze és öntse ki.

1.1.   A teljes öblítési vízmennyiség értékelése

Működtesse a teljes öblítési vízmennyiséget felhasználó szabályozót, és gyűjtse össze az öblítés során felhasznált vizet.

Kalibrált tartály használatával mérje meg a víz mennyiségét.

Jegyezze fel a kapott adatot.

Ismételje meg a mérést háromszor.

Amennyiben a mért mennyiségek eltérőek, a három feljegyzett adat számtani közepének kiszámításával adja meg a teljes öblítési vízmennyiséget (Vt).

1.2.   A csökkentett öblítési vízmennyiség értékelése

Hajtsa végre a csökkentett öblítési vízmennyiséget felhasználó szabályozási mechanizmust, és gyűjtse össze az öblítés során felhasznált vizet.

Kalibrált tartály használatával mérje meg a víz mennyiségét.

Jegyezze fel a kapott adatot.

Ismételje meg a mérést háromszor.

Amennyiben a mért mennyiségek eltérőek, a három feljegyzett adat számtani közepének kiszámításával adja meg a csökkentett öblítési vízmennyiséget (Vcs).

2.   Az átlagos öblítési vízmennyiség kiszámítása

Az átlagos öblítési vízmennyiséget (Vá) a következő képlettel kell kiszámítani:

Formula

2. függelék

A víz nélküli vizeldékre vonatkozó követelmények és vizsgálati módszerek

1.   A víz nélküli vizeldékre vonatkozó követelmények

Az víz nélküli vizeldéknek az alábbi vizsgálatok követelményeit kell teljesíteniük:

terhelési vizsgálat,

folyadékelvezetési vizsgálat,

szivárgásbiztossági vizsgálat,

a szennyezett levegő és víz visszaáramlását kizáró vizsgálat.

2.   A víz nélküli vizeldékre vonatkozó vizsgálati módszerek

2.1.   Terhelési vizsgálat

A víz nélküli vizeldék abban az esetben tekinthetők a terhelési vizsgálat szempontjából megfelelőnek, amennyiben teljesítik az EN 13407 szabványban előírt vagy ahhoz hasonló terhelési vizsgálat terhelési követelményeit. A vizsgálat bármely más, a fentivel egyenértékű módszerrel is elvégezhető.

2.2.   Folyadékelvezetési vizsgálat

A víz nélküli vizeldék abban az esetben tekinthetők a folyadékelvezetési vizsgálat szempontjából megfelelőnek, amennyiben teljesítik az EN 14688 szabványban előírt vagy ahhoz hasonló vízelvezetési vizsgálat vízelvezetési követelményeit. Tekintettel arra, hogy az EN 14688 szabvány mosdókra vonatkozik, a víz nélküli vizeldékre való alkalmazás érdekében történő bármilyen vizsgálati módosítás megengedett. A vizsgálat bármely más, a fentivel egyenértékű módszerrel is elvégezhető.

2.3.   Szivárgásbiztossági vizsgálat

A víz nélküli vizeldék akkor tekinthetők a szivárgásbiztosság szempontjából megfelelőnek, amennyiben biztosítható, hogy a vizeldébe öntött összes folyadék kizárólag a kivezető csatlakozón tud távozni. Az esetleges szivárgás észlelése érdekében a vizsgálatot színezett vízzel kell elvégezni. A vizsgálat bármely más, a fentivel egyenértékű módszerrel is elvégezhető.

A víz nélküli vizeldék ezenkívül abban az esetben is teljesítik a szivárgásbiztossági vizsgálat követelményeit, amennyiben megfelelnek az EN 13407 szabványban meghatározott vagy ahhoz hasonló vízelnyelési vizsgálat vízelnyelési követelményeinek. A vizsgálat bármely más, a fentivel egyenértékű módszerrel is elvégezhető.

2.4.   A szennyezett levegő és víz visszaáramlását kizáró vizsgálat

A víz nélküli vizeldék akkor tekinthetők a szennyezett levegő és víz visszaáramlását kizáró vizsgálat szempontjából megfelelőnek, amennyiben teljesítik az EN 1253-1, illetve az EN 1253-2 szabványban előírt vagy ahhoz hasonló vizsgálat bűzzárásra és a vízréteg ellenállására vonatkozó követelményeit. A vizsgálat bármely más, a fentivel egyenértékű módszerrel is elvégezhető.