16.7.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 193/19


A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG EU BAM RAFAH/1/2013 HATÁROZATA

(2013. július 9.)

a rafahi határellenőrzést segítő európai uniós misszió (EU BAM Rafah) vezetőjének kinevezéséről

(2013/379/EU)

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 38. cikke harmadik bekezdésére,

tekintettel az Európai Uniónak a rafahi átkelőhelyen működő határőrizeti segítségnyújtó missziója (EU BAM Rafah) létrehozásáról szóló, 2005. november 25-i 2005/889/KKBP tanácsi együttes fellépésre (1) és különösen annak 10. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2005/889/KKBP együttes fellépés értelmében a Politikai és Biztonsági Bizottság a Szerződés 38. cikkének megfelelően felhatalmazást kapott arra, hogy meghozza a rafahi határellenőrzést segítő európai uniós misszió (EU BAM Rafah) politikai ellenőrzésére és stratégiai irányítására vonatkozó megfelelő határozatokat, beleértve a misszióvezető kinevezéséről szóló határozatot is.

(2)

Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője 2013. május 23-án azt javasolta, hogy a 2013. július 1-jétől2014. június 30-ig tartó időszakra Gerhard SCHLAUDRAFF-ot nevezzék ki az EU BAM Rafah misszióvezetőjének.

(3)

Az Európai Uniónak a rafahi átkelőhelyen működő határőrizeti segítségnyújtó missziója (EU BAM Rafah) létrehozásáról szóló 2005/889/KKBP tanácsi együttes fellépés módosításáról és meghosszabbításáról szóló, 2013. július 3-i 2013/355/KKBP tanácsi határozat (2) az EU BAM Rahaf megbízatását 2014. június 30-ig meghosszabbította,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Politikai és Biztonsági Bizottság Gerhard SCHLAUDRAFF-ot nevezi ki a rafahi határellenőrzést segítő európai uniós misszió (EU BAM Rafah) vezetőjévé a 2013. július 1-jétől2014. július 30-ig tartó időszakra.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2013. július 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2013. július 9-én.

a Politikai és Biztonsági Bizottság részéről

az elnök

W. STEVENS


(1)  HL L 327., 2005.12.14., 28. o.

(2)  HL L 185., 2013.7.4., 16. o.