27.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 175/55


A TANÁCS HATÁROZATA

(2013. június 21.)

a nemzeti központi bankok külső könyvvizsgálóiról szóló 1999/70/EK határozatnak a Suomen Pankki külső könyvvizsgálói tekintetében történő módosításáról

(2013/325/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányáról szóló, az Európai Unióról és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt jegyzőkönyvre és különösen annak 27.1. cikkére,

tekintettel az Európai Központi Bank által az Európai Unió Tanácsához intézett, a Suomen Pankki külső könyvvizsgálóiról szóló, 2013. április 26-i EKB/2013/12 ajánlásra (1),

mivel:

(1)

Az Európai Központi Bank (EKB) és azon tagállamok nemzeti központi bankjainak beszámolóit, amelyek pénzneme az euro az EKB Kormányzótanácsa által javasolt és az Európai Unió Tanácsa által jóváhagyott független külső könyvvizsgálóknak kell ellenőrzniük.

(2)

A Suomen Pankki külső könyvvizsgálóinak megbízatása a 2012-es pénzügyi év ellenőrzését követően lejárt. Ezért a 2013-as pénzügyi évtől ki kell nevezni külső könyvvizsgálókat.

(3)

A Suomen Pankki a 2013–2019-es pénzügyi évekre a PricewaterhouseCoopers Oy-t választotta külső könyvvizsgálójának.

(4)

Az EKB Kormányzótanácsa azt ajánlotta, hogy a 2013–2019-es pénzügyi évekre a Suomen Pankki külső könyvvizsgálójának a PricewaterhouseCoopers Oy-t nevezzék ki.

(5)

Célszerű az EKB Kormányzótanácsának ajánlását követni, és ennek megfelelően módosítani az 1999/70/EK tanácsi határozatot (2),

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az 1999/70/EK határozat 1. cikkének (11) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(11)   A Tanács jóváhagyja a PricewaterhouseCoopers Oy-nak mint a Suomen Pankki külső könyvvizsgálójának a kinevezését a 2013–2019-es pénzügyi évekre.”.

2. cikk

Ez a határozat az erről szóló értesítés napján lép hatályba.

3. cikk

Ennek a határozatnak az EKB a címzettje.

Kelt Luxembourgban, 2013. június 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. NOONAN


(1)  HL C 126, 2013.5.3, 1. o.

(2)  HL L 22., 1999.1.29., 69. o., magyar nyelvű különkiadás, 1. fejezet, 3. kötet, 65. o.