28.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 90/106


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2013. március 26.)

a 406/2009/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti, a 2013–2020-as időszakra vonatkozó éves tagállami kibocsátási jogosultságok meghatározásáról

(az értesítés a C(2013) 1708. számú dokumentummal történt)

(2013/162/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az üvegházhatású gázok kibocsátásának a 2020-ig terjedő időszakra szóló közösségi kötelezettségvállalásoknak megfelelő szintre történő csökkentésére irányuló tagállami törekvésekről szóló, 2009. április 23-i 406/2009/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra (1) és különösen annak 3. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdésére,

mivel:

(1)

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) hatálya alá tartozó létesítmények üvegházhatásúgáz-kibocsátására vonatkozó, az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékből, a Bizottság határozataiból, a nemzeti kiosztási tervekből, valamint a Bizottság és az egyes tagállamok között folytatott hivatalos levelezésből származó adatok a 406/2009/EK határozat 3. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdése értelmében hitelesített kibocsátásadatoknak minősülnek.

(2)

A 406/2009/EK határozat 2. cikkének 1. pontjában meghatározott gázokból és tevékenységekből származó teljes üvegházhatásúgáz-kibocsátásra vonatkozó, az üvegházhatást okozó gázok Közösségen belüli kibocsátásának nyomon követését szolgáló rendszerről és a Kiotói Jegyzőkönyv végrehajtásáról szóló, 2004. február 11-i 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (3) összhangban 2012-ben benyújtott adatok, amelyek megállapítására az üvegházhatást okozó gázok nyilvántartásainak 2012. évi műszaki felülvizsgálatára vonatkozó iránymutatásnak (4) megfelelően végrehajtott 2012. évi első bizottsági felülvizsgálatot követően került sor, a 406/2009/EK határozat 3. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdése értelmében a 2005., a 2008., a 2009. és a 2010. évre vonatkozó felülvizsgált üvegházhatásúgáz-kibocsátási adatoknak minősülnek.

(3)

Annak biztosítására, hogy az éves kibocsátási jogosultságok meghatározása az egyes évek tekintetében bejelentett üvegházhatásúgáz-kibocsátásokkal összhangban történjen, az éves tagállami kibocsátási jogosultságok kiszámításakor indokolt a globális felmelegedési potenciálnak az Éghajlat-változási Kormányközi Testület 4. értékelő jelentésében szereplő, a 15/CP.17 határozatban elfogadott értékeit is figyelembe venni. Az ily módon kiszámított éves kibocsátási jogosultságokat indokolt az első olyan évtől alkalmazni, amelyre vonatkozóan a 280/2004/EK határozat 3. cikke értelmében az üvegházhatást okozó gázok nyilvántartását már a globális felmelegedési potenciálra vonatkozó említett új értékek alkalmazásával kötelező összeállítani.

(4)

Az üvegházhatást okozó gázok nemzeti nyilvántartásában, valamint a nemzeti és az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékekben jelenleg rendelkezésre álló adatok nem elegendőek a polgári légi közlekedésből származó, a 2003/87/EK irányelv által nem szabályozott nemzeti szintű szén-dioxid-kibocsátások tagállami szinten történő meghatározásához. A 2003/87/EK irányelv által nem szabályozott repülőjáratokból származó szén-dioxid-kibocsátás csak elenyésző részét képezi az összes üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak, ezért az e kibocsátásokra vonatkozó kiegészítő információk összegyűjtése aránytalanul nagy adminisztratív terhet jelentene. Következésképpen az éves kibocsátási jogosultságok meghatározásakor helyénvaló nullának tekinteni az üvegházhatást okozó gázok nyilvántartásaiban az „1.A.3.A.: polgári légi közlekedés” kategóriába tartozó szén-dioxid-kibocsátások mennyiségét.

(5)

Az egyes tagállamok 2020-ra vonatkozó éves kibocsátási jogosultságát indokolt úgy kiszámítani, hogy a 2005-ben meglévő létesítmények által kibocsátott üvegházhatású gázok hitelesített mennyiségét levonjuk a 2005. évi üvegházhatásúgáz-kibocsátások felülvizsgált mennyiségéből, az így kapott eredményt pedig kiigazítjuk a 406/2009/EK határozat II. mellékletében megállapított százalékos értékkel.

(6)

A létesítmények által kibocsátott üvegházhatású gázok hitelesített mennyiségét a következő mennyiségekben célszerű meghatározni:

a kibocsátáskereskedelmi rendszerben 2005 óta részt vevő tagállamok esetében: a 2005-ben a 2003/87/EK irányelv hatálya alá tartozó létesítmények által kibocsátott mennyiség, kiigazítva egyrészt azon létesítmények üvegházhatásúgáz-kibocsátásainak mennyiségével, amelyek 2008 és 2012 között – az alkalmazási kör tagállamok általi módosítása miatt – a kibocsátáskereskedelmi rendszerbe be- vagy onnan kikerültek, másrészt azon létesítmények üvegházhatásúgáz-kibocsátásának mennyiségével, amelyek 2005-ben átmenetileg ki voltak véve a kibocsátáskereskedelmi rendszerből, 2008 és 2012 között viszont nem,

a kibocsátáskereskedelmi rendszerben 2007 óta részt vevő tagállamok esetében: a 2007-ben a 2003/87/EK irányelv hatálya alá tartozó létesítmények által kibocsátott üvegházhatású gázok mennyisége,

a kibocsátáskereskedelmi rendszerben 2013-tól részt vevő tagállamok esetében: a 2005-ben a 2003/87/EK irányelv hatálya alá tartozó létesítmények által kibocsátott üvegházhatású gázok mennyisége (az adott tagállam által közölt és a Bizottság által felülvizsgált adat).

(7)

A 406/2009/EK határozat II. melléklete értelmében pozitív üvegházhatásúgáz-kibocsátási határértékkel rendelkező tagállamok üvegházhatásúgáz-kibocsátásainak 2009. évi átlagos mennyiségét úgy kell kiszámítani, hogy az adott tagállam üvegházhatásúgáz-kibocsátásainak 2008., 2009. és 2010. évi átlagos felülvizsgált összmennyiségéből levonjuk a tagállamban található, a 2008., a 2009. és a 2010. évben a 2003/87/EK irányelv hatálya alá tartozó létesítmények üvegházhatásúgáz-kibocsátásainak átlagos hitelesített mennyiségét.

(8)

A 406/2009/EK határozat II. melléklete értelmében pozitív üvegházhatásúgáz-kibocsátási határértékkel rendelkező tagállamok éves kibocsátási jogosultságának a 2013–2019-es időszakban az adott tagállam 2009. évi üvegházhatásúgáz-kibocsátásainak átlagos mennyiségétől kiinduló és a tagállam 2020. évre megállapított éves kibocsátási jogosultságával végződő lineáris pályát kell követnie.

(9)

A 406/2009/EK határozat II. melléklete értelmében negatív üvegházhatásúgáz-kibocsátási határértékkel rendelkező tagállamok 2013. évi éves kibocsátási jogosultságát úgy kell kiszámítani, hogy az adott tagállam üvegházhatásúgáz-kibocsátásainak 2008., 2009. és 2010. évi átlagos felülvizsgált összmennyiségéből levonjuk a tagállamban található, a 2008., a 2009. és a 2010. évben a 2003/87/EK irányelv hatálya alá tartozó létesítmények üvegházhatásúgáz-kibocsátásainak átlagos hitelesített mennyiségét.

(10)

A 406/2009/EK határozat II. melléklete értelmében negatív üvegházhatásúgáz-kibocsátási határértékkel rendelkező tagállamok éves kibocsátási jogosultságának a 2014–2019-es időszakban az adott tagállam 2013. évre megállapított éves kibocsátási jogosultságától kiinduló és a tagállam 2020. évre megállapított éves kibocsátási jogosultságával végződő lineáris pályát kell követnie.

(11)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy a 2008–2012-es időszakban a 2003/87/EK irányelv 24. cikkének megfelelően egyoldalúan a kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá vont létesítményekből származó üvegházhatásúgáz-kibocsátások hitelesített mennyiségei ne számítsanak bele a 2008-ban, 2009-ben és 2010-ben a 2003/87/EK irányelv hatálya alá tartozó létesítmények üvegházhatásúgáz-kibocsátásainak átlagos hitelesített mennyiségébe, máskülönben az éves kibocsátási jogosultságoknak a 406/2009/EK határozat 10. cikke szerinti jövőbeni kiigazításai alkalmával az érintett üvegházhatásúgáz-kibocsátások kétszeresen kerülnének beszámításra.

(12)

Tekintettel Horvátországnak az Unióhoz való csatlakozására, a többi tagállam esetében is alkalmazott módszerrel a 2013–2020-as időszak minden egyes évére vonatkozóan meg kell határozni Horvátország éves kibocsátási jogosultságát. Ezeket az éves jogosultságokat Horvátország csatlakozásának időpontjától indokolt alkalmazni.

(13)

Tekintettel a Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállásának módosításáról szóló, 2012. július 11-i 2012/419/EU határozatnak (5) az Európai Tanács általi elfogadására és 2014-től kezdődő alkalmazására, Franciaország éves kibocsátási jogosultságai a 2014. és az azt követő évekre a vonatkozó felülvizsgált üvegházhatásúgáz-kibocsátások figyelembevételével kerültek kiszámításra.

(14)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Éghajlat-változási Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A tagállamok számára a 2013–2020-as időszak egyes éveire engedélyezett éves kibocsátási jogosultságok az I. mellékletben kerülnek megállapításra, és a 406/2009/EK határozat 10. cikkének megfelelően a későbbiekben közzéteendő esetleges kiigazításokra is figyelemmel alkalmazandók.

2. cikk

Az 1. cikk ellenére, amennyiben valamely, a 280/2004/EK határozat 3. cikke alapján elfogadott jogi aktus arra kötelezi a tagállamokat, hogy olyan üvegházhatásúgáz-kibocsátási nyilvántartásokat nyújtsanak be, amelyek az Éghajlat-változási Kormányközi Testület 4. értékelő jelentésében meghatározott, az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezménye Feleinek Konferenciája által a 15/CP.17 határozatban elfogadott, a globális felmelegedési potenciálra vonatkozó értékek figyelembevételével készültek, a II. mellékletben rögzített éves kibocsátási jogosultságokat kell alkalmazni az első olyan évtől, amelyre vonatkozóan ilyen üvegházhatásúgáz-kibocsátási nyilvántartást kell benyújtani.

3. cikk

A Horvátországra vonatkozóan az I. mellékletben meghatározott éves kibocsátási jogosultságok Horvátország csatlakozási szerződésének hatálybalépésétől alkalmazandók.

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2013. március 26-án.

a Bizottság részéről

Connie HEDEGAARD

a Bizottság tagja


(1)  HL L 140., 2009.6.5., 136. o.

(2)  HL L 275., 2003.10.25., 32. o.

(3)  HL L 49., 2004.2.19., 1. o.

(4)  SWD(2012) 107 final, 2012.4.26.

(5)  HL L 204., 2012.7.31., 131. o.


I. MELLÉKLET

A globális felmelegedési potenciálnak az Éghajlat-változási Kormányközi Testület második értékelő jelentésében meghatározott értékei alapján kiszámított éves tagállami kibocsátási jogosultságok a 2013–2020-as időszakban

Ország

Éves kibocsátási jogosultság

(tonna szén-dioxid-egyenérték)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgium

81 206 753

79 635 010

78 063 267

76 491 523

74 919 780

73 348 037

71 776 293

70 204 550

Bulgária

27 308 615

27 514 835

27 721 056

27 927 276

28 133 496

28 339 716

28 545 936

28 752 156

Cseh Köztársaság

63 569 006

64 248 654

64 928 302

65 607 950

66 287 597

66 967 245

67 646 893

68 326 541

Dánia

35 873 692

34 996 609

34 119 525

33 242 442

32 365 359

31 488 276

30 611 193

29 734 110

Németország

487 095 510

480 020 642

472 945 774

465 870 905

458 796 037

451 721 169

444 646 301

437 571 432

Észtország

6 111 145

6 133 644

6 156 143

6 178 641

6 201 140

6 223 639

6 246 137

6 268 636

Írország

45 163 667

44 066 074

42 968 480

41 870 887

40 773 293

39 675 700

38 578 106

37 480 513

Görögország

58 909 882

59 158 791

59 407 700

59 656 609

59 905 518

60 154 427

60 403 336

60 652 245

Spanyolország

228 883 459

226 977 713

225 071 967

223 166 221

221 260 475

219 354 728

217 448 982

215 543 236

Franciaország

397 926 454

393 291 390

388 254 953

383 218 516

378 182 079

373 145 642

368 109 206

363 072 769

Horvátország

20 596 027

20 761 917

20 927 807

21 093 696

21 259 586

21 425 476

21 591 366

21 757 255

Olaszország

310 124 250

308 146 930

306 169 610

304 192 289

302 214 969

300 237 649

298 260 329

296 283 008

Ciprus

5 552 863

5 547 275

5 541 687

5 536 100

5 530 512

5 524 924

5 519 336

5 513 749

Lettország

9 005 483

9 092 810

9 180 137

9 267 464

9 354 791

9 442 119

9 529 446

9 616 773

Litvánia

16 661 613

16 941 467

17 221 321

17 501 174

17 781 028

18 060 882

18 340 736

18 620 590

Luxemburg

9 737 871

9 535 962

9 334 053

9 132 144

8 930 235

8 728 326

8 526 417

8 324 508

Magyarország

49 291 591

50 388 303

51 485 014

52 581 726

53 678 437

54 775 149

55 871 861

56 968 572

Málta

1 113 574

1 112 781

1 111 988

1 111 195

1 110 402

1 109 609

1 108 816

1 108 023

Hollandia

121 835 387

119 628 131

117 420 874

115 213 617

113 006 361

110 799 104

108 591 847

106 384 590

Ausztria

53 598 131

53 032 042

52 465 953

51 899 864

51 333 775

50 767 686

50 201 597

49 635 508

Lengyelország

197 978 330

198 929 081

199 879 833

200 830 584

201 781 336

202 732 087

203 682 838

204 633 590

Portugália

47 653 190

47 920 641

48 188 091

48 455 541

48 722 992

48 990 442

49 257 893

49 525 343

Románia

79 108 341

80 681 687

82 255 034

83 828 380

85 401 727

86 975 074

88 548 420

90 121 767

Szlovénia

11 890 136

11 916 713

11 943 289

11 969 866

11 996 442

12 023 018

12 049 595

12 076 171

Szlovákia

25 095 979

25 413 609

25 731 240

26 048 870

26 366 500

26 684 130

27 001 761

27 319 391

Finnország

32 732 387

32 232 553

31 732 719

31 232 885

30 733 051

30 233 217

29 733 383

29 233 549

Svédország

42 526 869

41 863 309

41 199 748

40 536 188

39 872 627

39 209 066

38 545 506

37 881 945

Egyesült Királyság

350 411 692

346 031 648

341 651 604

337 271 559

332 891 515

328 511 471

324 131 426

319 751 382


II. MELLÉKLET

A globális felmelegedési potenciálnak az Éghajlat-változási Kormányközi Testület negyedik értékelő jelentésében meghatározott értékei alapján kiszámított éves tagállami kibocsátási jogosultságok a 2013–2020-as időszakban

Ország

Éves kibocsátási jogosultság

(tonna szén-dioxid-egyenérték)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgium

82 376 327

80 774 027

79 171 726

77 569 425

75 967 124

74 364 823

72 762 523

71 160 222

Bulgária

28 661 817

28 897 235

29 132 652

29 368 070

29 603 488

29 838 906

30 074 324

30 309 742

Cseh Köztársaság

65 452 506

66 137 845

66 823 185

67 508 524

68 193 864

68 879 203

69 564 542

70 249 882

Dánia

36 829 163

35 925 171

35 021 179

34 117 187

33 213 195

32 309 203

31 405 210

30 501 218

Németország

495 725 112

488 602 056

481 479 000

474 355 944

467 232 888

460 109 832

452 986 776

445 863 720

Észtország

6 296 988

6 321 312

6 345 636

6 369 960

6 394 284

6 418 608

6 442 932

6 467 256

Írország

47 226 256

46 089 109

44 951 963

43 814 816

42 677 670

41 540 523

40 403 377

39 266 230

Görögország

61 003 810

61 293 018

61 582 226

61 871 434

62 160 642

62 449 850

62 739 057

63 028 265

Spanyolország

235 551 490

233 489 390

231 427 291

229 365 191

227 303 091

225 240 991

223 178 891

221 116 791

Franciaország

408 762 813

403 877 606

398 580 044

393 282 481

387 984 919

382 687 356

377 389 794

372 092 231

Horvátország

21 196 005

21 358 410

21 520 815

21 683 221

21 845 626

22 008 031

22 170 436

22 332 841

Olaszország

317 768 849

315 628 134

313 487 419

311 346 703

309 205 988

307 065 273

304 924 558

302 783 843

Ciprus

5 919 071

5 922 555

5 926 039

5 929 524

5 933 008

5 936 493

5 939 977

5 943 461

Lettország

9 279 248

9 370 072

9 460 897

9 551 721

9 642 546

9 733 370

9 824 194

9 915 019

Litvánia

17 153 997

17 437 556

17 721 116

18 004 675

18 288 235

18 571 794

18 855 354

19 138 913

Luxemburg

9 814 716

9 610 393

9 406 070

9 201 747

8 997 423

8 793 100

8 588 777

8 384 454

Magyarország

50 796 264

51 906 630

53 016 996

54 127 362

55 237 728

56 348 094

57 458 460

58 568 826

Málta

1 168 514

1 166 788

1 165 061

1 163 334

1 161 608

1 159 881

1 158 155

1 156 428

Hollandia

125 086 859

122 775 394

120 463 928

118 152 462

115 840 997

113 529 531

111 218 065

108 906 600

Ausztria

54 643 228

54 060 177

53 477 125

52 894 074

52 311 023

51 727 971

51 144 920

50 561 869

Lengyelország

204 579 390

205 621 337

206 663 283

207 705 229

208 747 175

209 789 121

210 831 068

211 873 014

Portugália

49 874 317

50 139 847

50 405 377

50 670 907

50 936 437

51 201 967

51 467 497

51 733 027

Románia

83 080 513

84 765 858

86 451 202

88 136 547

89 821 891

91 507 236

93 192 581

94 877 925

Szlovénia

12 278 677

12 309 309

12 339 941

12 370 573

12 401 204

12 431 836

12 462 468

12 493 100

Szlovákia

25 877 815

26 203 808

26 529 801

26 855 793

27 181 786

27 507 779

27 833 772

28 159 765

Finnország

33 497 046

32 977 333

32 457 619

31 937 905

31 418 191

30 898 477

30 378 764

29 859 050

Svédország

43 386 459

42 715 001

42 043 544

41 372 087

40 700 630

40 029 172

39 357 715

38 686 258

Egyesült Királyság

358 980 526

354 455 751

349 930 975

345 406 200

340 881 425

336 356 649

331 831 874

327 307 099