8.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 65/23


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2013. március 7.)

az általános termékbiztonságról szóló 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az egyes gyermekszékekre vonatkozó európai szabványok által követendő biztonsági előírásokról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2013/121/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az általános termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2001/95/EK irányelv értelmében megfogalmazott és az Európai Unió Hivatalos Lapjában említett európai szabványokat átültető nemzeti szabványoknak megfelelő termékeket biztonságosaknak lehet tekinteni.

(2)

Európai szabványokat kell alkotni azon követelmények alapján, amelyek célja, hogy a követelményeknek megfelelő termékek kielégítsék a 2001/95/EK irányelv 3. cikkében meghatározott általános biztonsági előírásokat.

(3)

A gyermekmagasszékekre vonatkozó EN 14988-1:2006 (1. rész: Biztonsági követelmények) és az EN 14988-2:2006 (2. rész: Vizsgálati módszerek) európai szabványokat felül kell vizsgálni. Különösen a kizuhanás és a beakadás veszélye vonatkozásában van szükség szigorúbb biztonsági előírások bevezetésére.

(4)

Az asztali etetőszékekre vonatkozó EN 1272:1998 (Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek) európai szabványra nem hivatkozik az Európai Unió Hivatalos Lapja. Következésképpen az ezt az európai szabványt átültető nemzeti szabványok esetében nem feltételezhető a biztonságosság.

(5)

A gyermekszékek és a székre szerelhető gyermekszékek tekintetében nem létezik európai szabvány.

(6)

Ezért olyan követelményeket kell meghatározni, amelyek célja, hogy ezek a gyermekszékek kielégítsék a 2001/95/EK irányelv 3. cikkében meghatározott általános biztonsági előírásokat.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az általános termékbiztonsági bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában:

a)   „székre szerelhető gyermekszék”: olyan termék, amelyet felnőtt használatra szánt székre lehet szerelni annak érdekében, hogy egy 3 évnél fiatalabb, segítség nélkül ülni tudó gyermek ülő helyzetét megemelje;

b)   „gyermekszék”: olyan, padlóra helyezhető szék, amelybe egy gyermek ültethető, és amelynek mérete megfelel a gyermek életkorának;

c)   „gyermekmagasszék”: olyan szabadon álló szék, amely a 6 hónap és 3 év közötti gyermeket körülbelül az ebédlőasztal magasságába emeli, és amelynek célja, hogy a segítség nélkül ülni tudó gyermek etetését az ülő helyzetben történő megfelelő rögzítést követően lehetővé tegye;

d)   „asztali etetőszék”: olyan szék, amely segítség nélkül ülni tudó gyermekek általi használatra szolgál, és amelyet asztalra vagy más vízszintes felületre kell felszerelni.

2. cikk

Biztonsági előírások

A 2001/95/EK irányelv 4. cikkének (1) bekezdésében foglalt, az 1. cikkben említett termékekre vonatkozó európai szabványok által követendő különleges biztonsági előírásokat e határozat melléklete tartalmazza.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2013. március 7-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 11., 2002.1.15., 4. o.


MELLÉKLET

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK

A termékek nem veszélyeztethetik a gyermekek vagy a gondozók biztonságát vagy egészségét, ha a termékeket a gyermekek viselkedését szem előtt tartva rendeltetésszerűen vagy előre látható módon használják.

Ha egy bizonyos típusú széket át lehet alakítani egy másik típusú székké (például egy magasszéket gyermekszékké), annak az egyes széktípusra vonatkozó biztonsági előírásoknak külön-külön is meg kell felelnie.

A terméken vagy csomagolásán feltüntetett feliratoknak és a termékhez mellékelt használati útmutatónak fel kell hívniuk a felhasználók figyelmét a termék használata során esetlegesen felmerülő veszélyekre, a sérülések kockázatára és ezek elkerülésének módjára. A termékeket azonban a lehető legbiztonságosabbra kell tervezni, ezért a feliratok és figyelmeztetések nem helyettesíthetik a tervezés által garantált biztonságot.

Kémiai előírások

Az 1. cikkben említett összes terméknek meg kell felelnie az európai uniós jogszabályoknak.

Tűzveszélyes tulajdonságok

Meg kell előzni, hogy az 1. cikkben említett termékek könnyen lángra kapó tárgyakként veszélyforrást jelentsenek a gyermek környezetében. Ezeket a termékeket olyan anyagokból kell előállítani, amelyek nem lobbannak lángra, ha lánggal vagy szikrával kerülnek közvetlen kapcsolatba. Ezért az EN 71-2 szabvány legfrissebb változatát kell figyelembe venni.

A gyulladásgátló kémiai anyagok használatát minimalizálni kell. Ha gyulladásgátló vegyi anyagok alkalmazására kerül sor, azok toxikus hatása az alkalmazásuk, valamint a megsemmisítésük során nem veszélyeztetheti sem a használók és a gyermek gondozóinak egészségét, sem a környezetet.

Csomagolás

A csomagoláshoz felhasznált, hajlékony műanyagokból készült zsákok, amelyek a gyermek fejének kerületénél nagyobb nyílással rendelkeznek, nem okozhatnak a gyermek részére fulladásveszélyt. Az ilyen jellegű csomagolás vagy öntapadó csomagolás (pl. háztartási fóliához hasonló csomagolás) lezárására szolgáló húzózsinórok vagy kötelek használata tilos.

A termékek csomagolása nem okozhat a száj és az orr elzáródásából eredő fulladásveszélyt. Ezért, ha a műanyag csomagolás nedvességet át nem eresztő anyagból készül, a csomagolást perforálni kell.

A zsákokat az alábbi egyértelmű figyelmeztetéssel vagy ezzel egyenértékű felirattal kell ellátni: „FIGYELEM! A csomagolás a fulladás megelőzése érdekében gyermekektől távol tartandó.” A csomagoláson ezenkívül nagyméretű, egyértelmű szimbólumot vagy ábrát kell elhelyezni, amely figyelmeztet a lehetséges veszélyre.

A gyártó és az importőr meghatározása

A gyártók (1) feltüntetik a terméken, vagy ha ez nem lehetséges, a termék csomagolásán vagy a termék kísérő dokumentációján a nevüket, bejegyzett kereskedelmi nevüket vagy bejegyzett védjegyüket és azt a címüket, amelyen kapcsolatba lehet lépni velük. A megadott címnek a gyártó egyetlen kapcsolattartási címét kell jeleznie (2).

Az importőrök (3) feltüntetik a terméken, vagy ha ez nem lehetséges, a termék csomagolásán vagy a termék kísérő dokumentációján a nevüket, bejegyzett kereskedelmi nevüket vagy bejegyzett védjegyüket és azt a címüket, amelyen kapcsolatba lehet lépni velük (4).

KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

1.   SZÉKRE SZERELHETŐ GYERMEKSZÉKEK

1.1.   Hatály

Az alábbi biztonsági előírások a maximum 3 éves és maximum 15 kg testsúlyú gyermekeknek szánt, székre szerelhető gyermekszékekre vonatkoznak. Az előírások nem vonatkoznak a párnákra, vánkosokra vagy bármely olyan termékre, amely célja, hogy a gyermeket a székben rögzítse, és amely nem emeli meg a gyermeket ülő helyzetben.

1.2.   Biztonsági előírások

A hézagokba és nyílásokba való beszorulás veszélye

A székre szerelhető gyermekszékeket úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a gyermek semelyik testrésze ne szorulhasson be a termékbe.

A székre szerelhető gyermekszék magasságának beállításával kapcsolatos veszélyek

Azon székre szerelhető gyermekszékek esetében, amelyek ülőfelületének magassága állítható, a szék adott pozícióban való rögzítése érdekében reteszelő mechanizmus(oka)t kell kialakítani. A reteszelő mechanizmus(ok) nem szándékos kioldását meg kell előzni.

A mozgó részekből adódó veszélyek

A székre szerelhető gyermekszék normál használata során a gyermekszék semelyik részének mozgatása, a gyermek székben történő súlypontáthelyezése, vagy a széket érő semmilyen külső (egy másik gyermek által, vagy a gondozó által véletlenül, illetve valamely gépi mechanizmus által kifejtett) erő hatására semmilyen összezáródó vagy nyíró rész nem válhat hozzáférhetővé.

A székre szerelhető összecsukható gyermekszékek esetében az összecsukó szerkezetet úgy kell megtervezni, hogy azt gyermek ne tudja működtetni, és hogy a gondozó ne tudja azt véletlenül működésbe hozni. A székre szerelhető gyermekszéket úgy kell kialakítani, hogy azt a reteszelő mechanizmus működtetése nélkül rendes használat céljából ne lehessen felhelyezni.

A kizuhanás veszélye

A székre szerelhető gyermekszéknek használat közben biztosítania kell, hogy a gyermek benne maradjon, és hogy a szék ne boruljon fel, amikor a gyermek bármilyen irányba elhajol. A gyermek felállásából és kieséséből vagy kicsúszásából származó veszélyek elkerülésének érdekében a székre szerelhető gyermekszéket olyan módon kell megtervezni, hogy gyermekbiztonsági rendszere meggátolja a gyermeket abban, hogy felálljon, és kizuhanjon vagy kicsússzon a székből.

A székre szerelhető gyermekszéket olyan, a gyermek méretéhez igazítható gyermekbiztonsági rendszerrel kell ellátni, amely legalább egy csípő- és egy ágyékhevederrel rendelkezik. A gyermekbiztonsági rendszert úgy kell kialakítani, hogy az ágyékheveder bekapcsolása nélkül ne lehessen használni.

A székre szerelhető gyermekszék ésszerű és előre látható használata során bekövetkező statikus és dinamikus mechanikai igénybevétel esetén a gyermekbiztonsági rendszer, a hevederek, a rögzítési pontok és a rögzítési rendszer nem szenvedhetnek olyan maradandó károsodást, amely hátrányosan befolyásolja biztonságosságukat és rendes működésüket.

A székre szerelhető gyermekszék háttámlájának a szék felszerelt állapotában megfelelő magasságúnak kell lennie. Ezenkívül a széket olyan oldalsó kartámaszokkal is el kell látni, amelyek elég magasak ahhoz, hogy a gyermeket a székben tartsák, amikor valamilyen irányba elhajol.

A beakadás veszélye

A székre szerelhető gyermekszék belsejéből elérhető kötelek, szalagok és hasonló részek – a gyermekbiztonsági rendszer és a székhez való rögzítésre szolgáló rendszerének kivételével – nem lehetnek olyan hosszúak, hogy hurkot formázva a gyermek nyaka köré tekeredhessenek.

Monofil szálakat tilos kötélként, szalagként vagy hasonló részként, például pántként vagy varrócérnaként használni.

Fulladásveszély (légcsőelzáródás veszélye)

A fulladás veszélyének megelőzése érdekében a székre szerelhető gyermekszékeken nem lehetnek olyan apró alkatrészek – függetlenül attól, hogy szerszám használatával vagy anélkül lehet eltávolítani őket –, amelyek egy gyermek által kifejthető erővel is eltávolíthatóak, és amelyek beférnek egy gyermek szájába.

A gyermek által kifejthető erő hatására nem válhatnak hozzáférhetővé fulladást okozó töltőanyagok. Nem okozhatnak továbbá fulladásveszélyt az alkotóelemeik méretük miatt vagy azzal, hogy ezek az alkotóelemek egy gyermek által kifejthető erő hatására elég apróvá vagy hozzáférhetővé válnak.

A szervezetbe jutás veszélye

A szervezetbe jutás veszélyének elkerülése érdekében a székre szerelhető gyermekszékek nem tartalmazhatnak olyan különálló vagy kis részeket, amelyek egy gyermek által kifejthető erő hatására leválhatnak, és a gyermek nyelőcsövébe juthatnak. Mérgező anyagokat vagy mérgező felületi anyagokat semmiképpen sem szabad használni.

Fulladásveszély

A székre szerelhető gyermekszékeken nem lehet a gyermek által megfogható és egy gyermek által kifejthető erővel eltávolítható műanyag matrica. A székek nem rendelkezhetnek olyan, nedvességet át nem eresztő fóliabevonattal, amely a gyermek száját és orrát egyaránt befedheti, és ezáltal fulladásveszélyt okozhat.

Veszélyes élek, sarkok és kiálló részek

A székre szerelhető gyermekszék összes hozzáférhető élét, sarkát és kiálló részét le kell kerekíteni, továbbá a sorjákat vagy éles széleket le kell köszörülni.

Felületek

Minden felületnek – a székre szerelhető gyermekszék funkciójával összhangban – elég simának kell lennie ahhoz, hogy megelőzhetőek legyenek a horzsolások, vágások, karcolások, kidörzsölődések, égések és más sérülések, amelyek a székre szerelhető gyermekszék használata során véletlenül vagy a gyermek magatartása miatt következhetnek be.

Szerkezeti integritás

Nem fordulhat elő a székre szerelhető gyermekszék összecsuklása, és nem lehet olyan károsodása vagy tartós deformációja, amely hátrányosan befolyásolhatja biztonságosságát és rendes működését. A székre szerelhető gyermekszék magasságának beállítására szolgáló szerkezet(ek) nem teheti(k) lehetővé, hogy a székre szerelhető gyermekszék ésszerű és előre látható használata során fellépő mechanikus igénybevétel hatására a kiválasztott magassági helyzet megváltozzon.

A székhez való rögzítésre szolgáló rendszer

A székhez való rögzítésre szolgáló rendszert úgy kell megtervezni, hogy a székre szerelhető gyermekszéket a szék háttámlájához és ülőfelületéhez egyaránt rögzítse.

A székhez való rögzítésre szolgáló rendszer, a hevederek, a rögzítési pontok és a rögzítési rendszer nem törhetnek el, lazulhatnak meg vagy szakadhatnak le a kapcsolódási pontról, ha a székre szerelhető gyermekszék ésszerű és előre látható használata során mechanikai igénybevételnek van kitéve.

A nem megfelelő méretből adódó veszélyek

A termék használatához megfelelő székek ülőfelületének és háttámlájának pontos méreteit a használati útmutatóban meg kell határozni.

1.3.   Biztonsági tájékoztató, használati útmutató és jelölések

A biztonsági információkat fel kell tüntetni a terméken és bele kell foglalni a felhasználónak szánt útmutatóba.

A székre szerelhető gyermekszék biztonsági tájékoztatóját azon ország hivatalos nyelvén/nyelvein kell írásban rendelkezésre bocsátani, amely országban kiskereskedelmi forgalomba hozzák, továbbá a széket egyértelmű, könnyen érthető piktogramokkal kell ellátni. Minden jelzésnek olvashatónak kell maradnia, és a jelzéseket tartalmazó címkék nem lehetnek könnyen eltávolíthatók.

Biztonsági tájékoztató

Az alapvető biztonsági tájékoztatásokat érthető és egyértelmű formában kell nyújtani. A tájékoztatónak tisztán kivehetőnek kell lennie, és annak a székre szerelhető gyermekszék felnőtteknek szánt székre történő felszerelése után, a gyermek székbe való beültetése előtt is láthatónak kell maradnia. A tájékoztatót el kell látni a „FIGYELEM!” felirattal, és legalább az alábbi vagy az alábbival egyenértékű szöveget kell tartalmaznia:

„Soha ne hagyja a gyermeket felügyelet nélkül.”

„Mindig használja a gyermekbiztonsági rendszert és a székhez való rögzítésre szolgáló rendszert.”

„Használat előtt mindig ellenőrizze a székre szerelhető gyermekszék biztonságosságát és stabilitását.”

„A termék maximum 3 éves és maximum 15 kg testsúlyú gyermekek számára készült, akik segítség nélkül tudnak ülni.”

Vásárlói tájékoztatás

A vásárlói tájékoztatást az értékesítés helyén a vásárló számára egyértelműen észrevehető módon kell elhelyezni. A tájékoztatónak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia írásban és egyértelmű, könnyen érthető piktogram formájában:

a következő vagy azzal egyenértékű szöveg: „A termék maximum 3 éves és maximum 15 kg testsúlyú gyermekek számára készült, akik segítség nélkül tudnak ülni.”,

a felnőtteknek szánt szék, ülőfelület és háttámla pontos méretei.

Használati útmutató

A székre szerelhető gyermekszékhez használati útmutatót kell mellékelni. A használati útmutatónak a következőket kell tartalmaznia:

a következő vagy azzal egyenértékű szöveg: „FONTOS! ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HASZNÁLATRA.”,

a székre szerelhető gyermekszék helyes és biztonságos összeszerelésére és használatára vonatkozó útmutatások,

tájékoztatás a felnőtteknek szánt székek azon típusairól, amelyekre a székre szerelhető gyermekszéket fel lehet szerelni, és amelyekre nem.

A használati útmutatóban lévő figyelmeztetéseket el kell látni a „FIGYELEM!” felirattal, és legalább az alábbi vagy az alábbival egyenértékű szöveget kell tartalmazniuk:

„Soha ne hagyja a gyermeket felügyelet nélkül.”

„Mindig használja a gyermekbiztonsági rendszert és a székhez való rögzítésre szolgáló rendszert.”

„Használat előtt győződjön meg arról, hogy a székhez való rögzítésre szolgáló rendszert megfelelően beállította és beigazította.”

„Használat előtt mindig ellenőrizze a székre szerelhető gyermekszék biztonságosságát és stabilitását.”

A használati útmutatóba az alábbi információkat is bele kell foglalni:

a következő vagy azzal egyenértékű szöveg: „A termék maximum 3 éves és maximum 15 kg testsúlyú gyermekek számára készült, akik segítség nélkül tudnak ülni.”,

a felnőtteknek szánt szék, ülőfelület és háttámla pontos méretei,

arra vonatkozó utasítás, hogy a székre szerelhető gyermekszéket nem szabad használni, ha bármely része törött, szakadt vagy hiányzik,

arra vonatkozó utasítás, hogy a gyártó által jóváhagyott tartozékokon vagy pótalkatrészeken kívül mást nem szabad használni,

tisztítási és karbantartási javaslatok.

2.   GYERMEKSZÉKEK

2.1.   Hatály

A biztonsági előírások a segítség nélkül ülni tudó gyermekeknek szánt gyermekszékekre vonatkoznak. Ide tartoznak a beltéri és kültéri használatra szánt sámlik, székek (alkotóelemek, pl. lábak, ülőfelület és háttámla) és karosszékek (alkotóelemek, pl. ülőfelület, háttámla és karfa). A hatály a hintaszékekre és az összecsukható székekre is kiterjed. A követelmények a gyermekszékké alakítható többfunkciós termékekre is vonatkoznak. Ezenkívül a kerékkel felszerelt gyermekszékekre is alkalmazandók. Azoknak a termékeknek is meg kell felelniük a követelményeknek, amelyek a gyermekszék funkcióit egy másik funkcióval együtt biztosítják (pl. tárolás).

2.2.   Biztonsági előírások

A hézagokba és nyílásokba való beszorulás veszélye

A gyermekszékeket úgy kell megtervezni és gyártani, hogy elkerülhető legyen a végtagok, a lábak, a kezek és – amennyire csak lehet – az ujjak beszorulása a hézagokba és nyílásokba.

Az összecsukható gyermekszékeket úgy kell megtervezni és gyártani, hogy elkerülhető legyen az ujjak beszorulása.

A gyermekszék nem lehet olyan nehéz, hogy a gyermek feje vagy végtagja beszorulhasson alá.

A mozgó részekből adódó veszélyek

A gyártó utasításai szerint, rendes használat céljából összeállított gyermekszéken nem lehet veszélyes mozgó alkatrész.

Görgők és kerekek

A kerekekkel vagy bútorgörgőkkel felszerelt gyermekszékeket úgy kell megtervezni, hogy ezek ne befolyásolják hátrányosan a szék stabilitását.

A kizuhanás veszélye

A gyermekszékeknek elég stabilnak kell lenniük ahhoz, hogy egyik irányba se boruljanak fel, amikor egy gyermek ül bennük.

Stabilitás

A gyermekszékeknek stabilnak kell lenniük.

Fulladásveszély (légcsőelzáródás veszélye)

A fulladás veszélyének elkerülése érdekében a gyermekszékek nem tartalmazhatnak olyan apró alkatrészeket, amelyek egy gyermek által kifejthető erő hatására leválhatnak, és amelyek beférhetnek a gyermek szájába. A gyermek által kifejthető erő hatására nem válhatnak hozzáférhetővé fulladást okozó töltőanyagok. Nem okozhatnak továbbá fulladást az alkotóelemeik méretük miatt vagy azzal, hogy ezek az alkotóelemek egy gyermek által kifejtett erő hatására elég apróvá vagy hozzáférhetővé válnak.

Fulladásveszély

A gyermekszékeken nem lehet egy gyermek által kifejthető erővel eltávolítható műanyag matrica. A székek nem rendelkezhetnek olyan, nedvességet át nem eresztő fóliabevonattal, amely a szájat és az orrot egyaránt befedheti, és ezáltal fulladásveszélyt okozhat.

A szervezetbe jutás veszélye

A szervezetbe jutás veszélyének elkerülése érdekében a gyermekszékek nem tartalmazhatnak olyan különálló vagy kis részeket, amelyek egy gyermek által kifejthető erő hatására leválhatnak, és a gyermek nyelőcsövébe juthatnak. Mérgező anyagokat vagy mérgező felületi anyagokat semmiképpen sem szabad használni.

Felületek

Minden felületnek – a gyermekszék funkciójával összhangban – elég simának kell lennie ahhoz, hogy megelőzhetőek legyenek a horzsolások, vágások, karcolások, kidörzsölődések, égések és más sérülések, amelyek a szék használata során véletlenül vagy a gyermek magatartása miatt következhetnek be.

Veszélyes élek

A gyermekszékeknek nem lehetnek éles szélei és hegyes végződései. A hozzáférhető éleket, illetve sarkokat le kell kerekíteni vagy le kell köszörülni. A székeken nem lehetnek olyan hegyes végződések vagy a külső felszínükön olyan kiálló részek, amelyek szúrásveszélyt jelenthetnek.

Szerkezeti integritás

A gyermekszékeknek és alkotóelemeinek, például az ülőfelületnek, a háttámlának és a lábaknak bírniuk kell azt a mechanikai terhelést, amelynek ésszerűen előre látható használatuk során ki lesznek téve.

2.3.   Biztonsági tájékoztató

A figyelmeztetésekben és használati útmutatókban fel kell tüntetni a szülők vagy gondozók számára, hogy az ablak alá helyezett gyermekszéket a gyermek fellépőként használhatja, és kizuhanhat az ablakon.

A gyermekszék biztonsági tájékoztatóját azon ország hivatalos nyelvén/nyelvein kell írásban rendelkezésre bocsátani, amely országban kiskereskedelmi forgalomba hozzák, továbbá a széket egyértelmű, könnyen érthető piktogramokkal kell ellátni. Minden jelzésnek olvashatónak kell maradnia, és a jelzéseket tartalmazó címkék nem lehetnek könnyen eltávolíthatók.

3.   GYERMEKMAGASSZÉKEK

3.1.   Hatály

Az alábbi biztonsági előírások a segítség nélkül ülni tudó, 6 hónap és 3 év közötti korú, maximum 15 kg testsúlyú gyermekeknek szánt gyermekmagasszékekre vonatkoznak. Amennyiben a gyermekmagasszéket gyermekszékké lehet alakítani, akkor a gyermekszékekre vonatkozó biztonsági előírásoknak is meg kell felelnie.

Ha a gyermekmagasszék egyes alkatrészeit (pl. a tálcát vagy a lábtartót) el lehet távolítani, ezek a biztonsági előírások az adott alkatrésze(ek) felszerelt és fel nem szerelt állapotában is vonatkoznak a magasszékre.

A játékként is használható termékeknek (pl. hintalóvá átalakítható magasszék) a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK irányelv (5) követelményeinek is meg kell felelniük.

3.2.   Biztonsági előírások

Általános tudnivalók

Nem szabad csavarral (pl. menetvágó csavarral) rögzíteni azokat az alkatrészeket, amelyeket a magasszék szállítás vagy tárolás céljából való szétszerelésekor el kell távolítani vagy meg kell lazítani.

A szabadon lévő széleket és kiálló részeket le kell kerekíteni vagy le kell köszörülni, és ezeken nem lehetnek sorják vagy éles szélek.

A kizuhanás veszélye

A gyermek felállásából és kieséséből vagy kicsúszásából származó veszélyek elkerülésének érdekében a magasszékeket olyan módon kell megtervezni, hogy gyermekbiztonsági rendszere meggátolja a gyermeket abban, hogy felálljon, és kizuhanjon vagy kicsússzon a székből.

A magasszéket a gyermek méretéhez igazítható gyermekbiztonsági rendszerrel kell ellátni, amely legalább egy csípő- és egy ágyékhevederrel rendelkezik. A gyermekbiztonsági rendszert úgy kell kialakítani, hogy az ágyékheveder bekapcsolása nélkül ne lehessen használni.

A gyermekbiztonsági rendszer, a hevederek, a rögzítési pontok és a rögzítési rendszer nem törhet el, lazulhat meg vagy szakadhat le a kapcsolódási pontról a szék használata közben a székre a gyermek által közvetve vagy közvetlenül kifejtett erő hatására.

A gyermekbiztonsági rendszer kialakítása során figyelembe kell venni azt, hogy a gyermek milyen mozdulatokat tehet a magasszékben.

A magasszék háttámlájának megfelelően magasnak kell lennie. Ezenkívül a széket olyan oldalsó kartámaszokkal is el kell látni, amelyek elég magasak ahhoz, hogy a gyermeket a székben tartsák, amikor valamilyen irányba elhajol.

Annak érdekében, hogy a gyermek sérülése elkerülhető legyen abban az esetben, ha a gyermek a lábával eltolja magát az ebédlőasztaltól, és emiatt a magasszék hátraeshet, a széket úgy kell megtervezni, hogy stabilitása kizárja az esés veszélyét.

A beakadás veszélye

A magasszékeken nem lehetnek olyan kötelek, szalagok vagy hasonló alkatrészek (kivéve a gyermekbiztonsági rendszert), amelyek beakadási veszélyt jelentenek.

A hézagokba és nyílásokba való beszorulás veszélye

A gyermekmagasszékeket úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a gyermek semelyik testrésze ne szorulhasson be a termékbe.

A mozgó részekből adódó veszélyek

A nyírás és zúzódás kockázatának elkerülése érdekében kerülni kell a nyíró és préselő hatást eredményező tervezési megoldásokat. Ha funkcionális okokból nem lehet elkerülni a nyíró és préselő hatást eredményező tervezési megoldásokat, megfelelő intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy azok biztonságosak legyenek.

A magasszék bármely összecsukható vagy leszerelhető részét úgy kell rögzíteni, hogy sem a terméket használó gyermek, sem másik gyermek ne tudja kioldani, valamint hogy felnőtt ne tudja véletlenül kioldani.

Reteszelő mechanizmusok a magasszékek összecsukásához

A magasszék reteszelő mechanizmusára azért van szükség, hogy ne lehessen összecsukni a széket akkor, amikor a gyermek benne tartózkodik, továbbá amikor a gyermeket belehelyezik vagy kiveszik belőle.

A magasszék helytelen használatából eredő veszélyek megelőzése érdekében a magasszéket használó gyermek súlyának kell megakadályoznia a szék összecsukódását, vagy a magasszék használata során legalább egy reteszelő mechanizmusnak automatikusan működésbe kell lépnie.

A terméket úgy kell kialakítani, hogy a reteszelő mechanizmusokat a gyermekek ne tudják akaratlanul kioldani vagy működtetni.

A reteszelő mechanizmusoknak akkor is megfelelően kell működniük, ha a magasszék ésszerűen előre látható használata során statikus vagy dinamikus mechanikai igénybevételnek vannak kitéve.

Fulladásveszély

A székek nem tartalmazhatnak olyan apró alkatrészeket, amelyek egy gyermek által kifejthető erő hatására leválhatnak, és amelyek beférhetnek a gyermek szájába. A szerszám használata nélkül eltávolítható alkatrészek nem lehetnek akkorák, hogy beférjenek a gyermek szájába. A gyermek által kifejthető erő hatására nem válhatnak hozzáférhetővé fulladást okozó töltőanyagok. Nem okozhatnak továbbá fulladást az alkotóelemeik méretük miatt vagy azzal, hogy ezek az alkotóelemek egy gyermek által kifejthető erő hatására elég apróvá vagy hozzáférhetővé válnak.

Gyermekbiztonsági rendszer

A magasszéket úgy kell kialakítani, hogy a gyermeket ülő helyzetben rögzítse, és hogy megelőzze a kizuhanást, ha a gyermek feláll és elveszíti egyensúlyát; ezt vagy ágyékhevederből és horizontális hevederből álló gyermekbiztonsági rendszer, vagy beépített hámrendszerű öv segítségével érheti el. Ha a magasszék hátradönthető háttámlával rendelkezik, beépített hámrendszerű övvel kell ellátni.

A magasszék ésszerű és előre látható használata során fellépő statikus és dinamikus mechanikai igénybevétel nem okozhat olyan maradandó károsodást az ágyékhevederben, a csípőhevederek és a beépített hámrendszerű öv hevederei számára, amely hátrányosan befolyásolja a szék biztonságosságát és rendes működését.

Ha a magasszék hevederrel vagy övrögzítési pontokkal van felszerelve, az ésszerű és előre látható használat során fellépő statikus és dinamikus mechanikai igénybevétel következtében ezek nem szenvedhetnek olyan maradandó károsodást, amely hátrányosan befolyásolhatja a szék biztonságosságát és rendes működését.

Ha a magasszék beépített hámrendszerű övvel vagy övhevederrel van felszerelve, annak állíthatónak kell lennie, és az ésszerű és előre látható használat során fellépő statikus és dinamikus mechanikai igénybevétel következtében ezek nem szenvedhetnek olyan maradandó károsodást, amely hátrányosan befolyásolja a szék biztonságosságát és rendes működését.

Oldalvédelem

A magasszéket oldalsó kartámaszokkal vagy más típusú oldalvédelemmel kell felszerelni.

Háttámla

A magasszéket olyan háttámlával kell ellátni, amely elég magas ahhoz, hogy a gyermeket a magasszékben tartsa, amikor a gyermek valamilyen irányba elhajol.

Hátradönthető háttámla

A magasszék háttámlájának állítására szolgáló mechanizmus nem teheti lehetővé, hogy a magasszék ésszerű és előre látható használata során fellépő statikus és dinamikus mechanikai igénybevétel hatására a háttámla az egyik pozícióból a másikba csússzon.

Görgők és kerekek

A kerekekkel vagy bútorgörgőkkel felszerelt magasszékeket úgy kell megtervezni, hogy ezek ne befolyásolják hátrányosan a székek stabilitását.

Szerkezeti integritás

A magasszék funkcióit nem befolyásolhatja hátrányosan, ha a szék az ésszerű és előre látható használat során statikus vagy dinamikus mechanikai igénybevételnek van kitéve.

Nem fordulhat elő sem a magasszék összecsuklása, sem a reteszelő hibás működése, ha a magasszék ésszerű és előre látható használata során statikus vagy dinamikus mechanikai igénybevételnek van kitéve.

Stabilitás

Ha a gyermekmagasszék egyes alkatrészeit (pl. a tálcát vagy a lábtartót) el lehet távolítani, a stabilitásra vonatkozó előírások az adott alkatrésze(ek) felszerelt és fel nem szerelt állapotában is vonatkoznak a magasszékre.

Ha a magasszék ésszerű és előre látható használata során statikus vagy dinamikus mechanikai igénybevételnek van kitéve, nem borulhat oldalra, előre vagy hátra.

3.3.   Biztonsági tájékoztató, használati útmutató és jelölések

Általános tudnivalók

A biztonsági tájékoztatót azon ország hivatalos nyelvén/nyelvein kell írásban rendelkezésre bocsátani, amelyben a magasszéket kiskereskedelmi forgalomba hozzák, továbbá a széket egyértelmű, könnyen érthető piktogramokkal kell ellátni. Minden jelzésnek olvashatónak kell maradnia, és a jelzéseket tartalmazó címkék ésszerű és előre látható használat mellett nem lehetnek könnyen eltávolíthatók.

Biztonsági tájékoztató

A biztonsági tájékoztatást érthető és egyértelmű formában kell nyújtani. A tájékoztatót el kell látni a „FIGYELEM!” felirattal, és legalább az alábbi vagy az alábbival egyenértékű szöveget kell tartalmaznia:

„Soha ne hagyja a gyermeket felügyelet nélkül.”

„Mindig használja a gyermekbiztonsági rendszert.”

„Használat előtt mindig ellenőrizze a magasszék biztonságosságát és stabilitását.”

Vásárlói tájékoztatás

A vásárlói tájékoztatást az értékesítés helyén a vásárló számára egyértelműen észrevehető módon kell elhelyezni. A tájékoztatónak legalább az alábbi vagy az alábbival egyenértékű szöveget kell tartalmaznia írásban és egyértelmű, könnyen érthető piktogram formájában: „A termék maximum 3 éves és maximum 15 kg testsúlyú gyermekek számára készült, akik segítség nélkül tudnak ülni.” További biztonsági tájékoztatást kell nyújtani, ha a termék módosítható, akár úgy, hogy játéknak minősüljön, akár úgy, hogy gyermekszékké alakítható át, amely a gyermek fejlődésének különböző szakaszaiban hozzáigazítható a gyermek igényeihez („együtt növekszik a gyermekkel”).

Megjelölés

A magasszékeket az alábbi egyértelmű figyelmeztetéssel vagy ezzel egyenértékű felirattal kell ellátni: „FIGYELEM! „SOHA NE HAGYJA A GYERMEKET FELÜGYELET NÉLKÜL.” A figyelmeztetések mellett egyértelmű piktogramot is használni kell.

Használati útmutató

A használati útmutatóban a magasszék használatára vonatkozó utasításokat kell megadni, és az alábbi vagy az alábbival egyenértékű szöveggel kell megjelölni: „FONTOS! ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HASZNÁLATRA.”

Az utasításoknak az alábbi vagy az alábbival egyenértékű, „FIGYELEM!” felirattal ellátott szöveget kell tartalmazniuk:

„Ne hagyja a gyermeket felügyelet nélkül.”

„A magasszéket csak akkor használja, miután minden alkotóelemét megfelelően rögzítette és beigazította.”

A használati útmutatónak az alábbi figyelmeztetéseket is tartalmaznia kell:

győződjön meg arról, hogy a hevederek rögzítése megfelelő,

kerülje nyílt láng vagy más erős hőforrások, például hősugárzó, gázmelegítő stb. használatát a magasszék közelében.

A használati útmutatóban szerepelniük kell az alábbi biztonsági információknak:

összeszerelési rajz, egy lista/leírás a szék összeszereléséhez szükséges összes alkotóelemről és szerszámról, valamint egy ábra a csavarokról és más reteszelő mechanizmusokról,

arra vonatkozó utasítás, hogy a magasszéket nem szabad használni, ha a gyermek még nem tud segítség nélkül ülni,

arra vonatkozó utasítás, hogy a magasszéket nem szabad használni, ha bármely része törött, szakadt vagy hiányzik,

tisztítási és karbantartási javaslatok.

4.   ASZTALI ETETŐSZÉKEK

4.1.   Hatály

Az alábbi biztonsági előírások a segítség nélkül ülni tudó (legalább 6 hónapos) és maximum 15 kg testsúlyú gyermekeknek szánt asztali etetőszékekre vonatkoznak.

4.2.   Biztonsági előírások

Általános tudnivalók

Az asztali etetőszék használat céljából összeállítva nem működhet úgy, hogy akár a gyermek, akár a gondozó becsípődési, vágási vagy más sérülést szenvedjen.

A hézagokba és nyílásokba való beszorulás veszélye

A beszorulás elkerülése érdekében az asztali etetőszékeken nem lehetnek nyitott végű csövek, illetve olyan hézagok és nyílások, amelyek sérülést okozhatnak a gyermeknek.

Az asztali etetőszékeket úgy kell megtervezni, hogy a gyermek ne zuhanhasson ki a hézagokon és nyílásokon át.

Veszélyes élek, sarkok és kiálló részek

Az asztali etetőszék összes hozzáférhető élét, sarkát és kiálló részét le kell kerekíteni és le kell köszörülni, továbbá a sorjákat vagy éles széleket is el kell dolgozni.

Fulladásveszély (légcsőelzáródás veszélye)

A fulladásveszély megelőzése érdekében a székeken nem lehetnek olyan apró alkatrészek – függetlenül attól, hogy szerszám használatával vagy anélkül lehet eltávolítani őket –, amelyek egy gyermek által kifejthető erővel is eltávolíthatóak, és amelyek beférnek egy gyermek szájába.

A gyermek által kifejthető erő hatására nem válhatnak hozzáférhetővé fulladásveszélyt okozó töltőanyagok. Nem okozhatnak továbbá fulladást az alkotóelemeik méretük miatt vagy azzal, hogy ezek az alkotóelemek egy gyermek által kifejthető erő hatására elég apróvá vagy hozzáférhetővé válnak.

A szervezetbe jutás veszélye

Az asztali etetőszék helytelen használatából eredő szervezetbe jutás veszélyének elkerülése érdekében a székek nem tartalmazhatnak olyan különálló vagy kis részeket, amelyek egy gyermek által kifejthető erő hatására leválhatnak, és a gyermek nyelőcsövébe juthatnak.

Fulladásveszély

A székeken nem lehet a gyermek által megfogható és egy gyermek által kifejthető erővel eltávolítható műanyag matrica. A székek nem rendelkezhetnek olyan, nedvességet át nem eresztő fóliabevonattal, amely a gyermek száját és orrát egyaránt befedheti, és ezáltal fulladásveszélyt okozhat.

Menetvágó csavarok

Nem szabad csavarral (pl. menetvágó csavarral) rögzíteni azokat az alkotórészeket, amelyeket az asztali etetőszék szállítás vagy tárolás céljából való szétszerelésekor el kell távolítani vagy meg kell lazítani.

A mozgó részekből adódó veszélyek

A gyártó utasításai szerint, rendes használat céljából összeállított asztali etetőszéken nem lehet veszélyes mozgó alkatrész.

A kiesés veszélye

A gyermek felállásából és kieséséből vagy kicsúszásából származó veszélyek elkerülésének érdekében az asztali etetőszékeket olyan módon kell megtervezni, hogy a gyermekbiztonsági rendszere meggátolja a gyermeket abban, hogy felálljon, és kizuhanjon vagy kicsússzon a székből.

Az asztali etetőszéket a gyermek méretéhez igazítható gyermekbiztonsági rendszerrel kell ellátni, amely legalább egy csípő- és egy ágyékhevederrel rendelkezik. A gyermekbiztonsági rendszert úgy kell kialakítani, hogy az ágyékheveder bekapcsolása nélkül ne lehessen használni.

A gyermekbiztonsági rendszer, a hevederek, a rögzítési pontok és a rögzítési rendszer nem törhet el, lazulhat meg vagy szakadhat le a kapcsolódási pontról a szék használata közben a székre a gyermek által közvetve vagy közvetlenül kifejtett erő hatására.

A gyermekbiztonsági rendszer kialakítása során figyelembe kell venni azt, hogy a gyermek milyen mozdulatokat tehet az asztali etetőszékben.

Az asztali etetőszék háttámlájának a szék felszerelt állapotában megfelelő magasságúnak kell lennie. Ezenkívül a széket olyan oldalsó kartámaszokkal is el kell látni, amelyek elég magasak ahhoz, hogy a gyermeket a székben tartsák, amikor valamilyen irányba elhajol.

Lábtartók

Nem szabad lábtartót felszerelni.

Eltávolítható ülőfelület

Ha az ülőfelület eltávolítható a keretből, az ülőfelületet a keretbe rögzítő eszközöket úgy kell megtervezni, hogy az ülőfelület véletlenül se válhasson le a keretről.

Az ülőfelületnek akkor is a kerethez kapcsolva kell maradnia, ha az asztali etetőszék ésszerű és előre látható használata során mechanikai igénybevételnek van kitéve.

Szerkezeti integritás

Az asztali etetőszék ésszerű és előre látható használata során fellépő statikus és dinamikus mechanikai igénybevétel nem okozhat olyan maradandó károsodást az asztali etetőszékben, amely hátrányosan befolyásolja az etetőszék biztonságosságát és rendes működését.

A rögzítési pontok alátámasztása

A rögzítési pontok alátámasztásának biztosítania kell, hogy ha az asztali etetőszék az alátámasztási felülethez van kapcsolva, ésszerű és előre látható használat során ne mozduljon el. Az asztali etetőszék alátámasztásának ellen kell állnia az ugrálásnak.

Stabilitás

Az asztali etetőszék nem csukódhat össze és nem borulhat fel, ha ésszerűen előre látható használata során statikus és dinamikus mechanikai igénybevételnek van kitéve.

4.3.   Biztonsági tájékoztató, használati útmutató és jelölések

Általános tudnivalók

A biztonsági információkat fel kell tüntetni a terméken és bele kell foglalni a felhasználónak szánt útmutatóba.

Az asztali etetőszék biztonsági tájékoztatóját azon ország hivatalos nyelvén/nyelvein kell írásban rendelkezésre bocsátani, amely országban kiskereskedelmi forgalomba hozzák, továbbá a széket egyértelmű, könnyen érthető piktogramokkal kell ellátni. Minden jelzésnek olvashatónak kell maradnia, és a jelzéseket tartalmazó címkék ne lehessenek könnyen eltávolíthatóak.

Vásárlói tájékoztatás

A vásárlói tájékoztatást az értékesítés helyén a vásárló számára egyértelműen észrevehető módon kell elhelyezni. A tájékoztatónak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia írásban és egyértelmű, könnyen érthető piktogram formájában:

a következő vagy azzal egyenértékű szöveg: „A termék maximum 15 kg testsúlyú gyermekek számára készült, akik segítség nélkül tudnak ülni.”,

azon alátámasztási felület pontos méretei, amelyre az asztali etetőszék felszerelhető.

Az alábbi információkat is meg kell adni:

„Ez az asztali etetőszék nem szerelhető fel minden típusú asztalra. Ne szerelje fel üveglapos asztalra, rögzítetlen asztallappal rendelkező asztalra, lehajtható asztallapra, egylábú asztalra, kártyaasztalra vagy kempingasztalra.”

Megjelölés

Az asztali etetőszéken látható helyen és tartósan az alábbi jelzéseket kell elhelyezni:

a „FIGYELEM! Soha ne hagyja a gyermeket felügyelet nélkül.” utasítást olyan helyen kell elhelyezni, amely az asztali etetőszék használata közben is látható,

a következő figyelmeztetés: „FIGYELEM! Mindig használja a gyermekbiztonsági rendszert és az asztalhoz való rögzítésre szolgáló rendszert.”,

a következő figyelmeztetés: „FIGYELEM! Használat előtt mindig ellenőrizze az asztali etetőszék biztonságosságát és stabilitását.”,

a következő szöveg: „Maximális testsúly: 15 kg.”

Használati útmutató

A használati útmutatóba bele kell foglalni az asztali etetőszék helyes és biztonságos összeállítására és használatára vonatkozó utasításokat. Ezeket az utasításokat pontosan és egyértelműen kell megfogalmazni, és legalább az alábbi vagy az alábbival egyenértékű szöveget kell tartalmazniuk:

„Használat előtt alaposan olvassa el az útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra. Ha nem tartja be az utasításokat, gyermeke megsérülhet.”

„Ez az asztali etetőszék nem használható olyan gyermekek által, akik nem tudnak segítség nélkül ülni.”

„FIGYELEM! Soha ne hagyja a gyermeket felügyelet nélkül.”

„Mindig használja a gyermekbiztonsági rendszert és az asztalhoz való rögzítésre szolgáló rendszert.”

„Használat előtt mindig ellenőrizze az asztali etetőszék biztonságosságát és stabilitását.”

„Ez az asztali etetőszék nem szerelhető fel minden típusú asztalra. Ne szerelje fel üveglapos asztalra, rögzítetlen asztallappal rendelkező asztalra, lehajtható asztallapra, egylábú asztalra, kártyaasztalra vagy kempingasztalra.”

„Győződjön meg arról, hogy az asztal a rászerelt etetőszék használatakor nem borul fel.”

„Ne használjon asztalterítőt vagy más olyan tárgyakat az alátámasztási felületen, amelyek megakadályozhatják a rögzítő elemek megfelelő működését. Tartsa tisztán és szárazon az asztal szerkezeti elemeit és felületét.”

„Ez az asztali etetőszék nem használható, ha a gyermek testsúlya meghaladja a 15 kg-ot.”

„Rendszeresen ellenőrizze a rögzítő csavarokat, és szükség esetén húzza meg őket.”

„FIGYELEM! Ne használja az asztali etetőszéket, ha bármely része törött vagy hiányzik.”

„Ne használjon a gyártó által jóváhagyott tartozékokon vagy pótalkatrészeken kívül más tartozékot vagy pótalkatrészt.”

„Ne használja az asztali etetőszéket olyan helyen, ahol a gyermek a lábával az asztalnak, egy másik széknek vagy egyéb tárgynak támaszkodhat, mivel így az asztali etetőszék lecsúszhat az asztalról.”

Meg kell határozni az alátámasztási felület pontos méreteit.


(1)  A 768/2008/EK határozat I. melléklete R1. fejezetének R1. cikke értelmében.

(2)  A 768/2008/EK határozat I. melléklete R2. fejezetének R2. cikke értelmében.

(3)  A 768/2008/EK határozat I. melléklete R1. fejezetének R1. cikke értelmében.

(4)  A 768/2008/EK határozat I. melléklete R4. fejezetének R2. cikke értelmében.

(5)  HL L 170., 2009.6.30., 1. o.