20.2.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 47/74


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2013. február 18.)

a Kínából származó, egyes áruk szállításához ténylegesen használt fa csomagolóanyagra vonatkozó felügyeletről, növény-egészségügyi ellenőrzésekről és meghozandó intézkedésekről

(az értesítés a C(2013) 789. számú dokumentummal történt)

(2013/92/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (3) bekezdésének harmadik mondatára,

mivel:

(1)

A jelenleg bármilyen áru szállításához használt, fából készült csomagolóanyagnak meg kell felelnie a 2000/29/EK irányelv IV. melléklete A. része I. szakasza 2. és 8. pontjában foglaltaknak.

(2)

A tagállamok által a közelmúltban végzett növény-egészségügyi ellenőrzések kimutatták, hogy a Kínából származó egyes áruk szállításához használt fa csomagolóanyag károsító szervezetekkel, különösen az Anoplophora glabripennis (Motschulsky) szervezettel fertőzött, amely Ausztriában, Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Hollandiában és az Egyesült Királyságban e károsító szervezetek elterjedését okozta.

(3)

Ezért az ilyen áruk fa csomagolóanyagát a 2000/29/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdése szerinti felügyeletnek, 13a. cikke (1) bekezdése b) pontjának iii. alpontja szerinti növény-egészségügyi ellenőrzésnek, és adott esetben a 13c. cikke (7) bekezdése szerinti intézkedéseknek kell alávetni. Az említett növény-egészségügyi ellenőrzések eredményéről értesíteni kell a Bizottságot.

(4)

A Bizottságnak jelentett eredmények alapján 2014. május 31-ig felülvizsgálatot kell végezni e határozat eredményességének, és a Kínából származó egyes áruk szállításához használt fa csomagolóanyagok Unióba irányuló importja által jelentett növény-egészségügyi kockázatoknak az értékelése céljából.

(5)

Ezt a határozatot 2015. március 31-ig kell alkalmazni.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

a)

„fa csomagolóanyag” valamely áru alátámasztására, védelmére vagy szállítására szolgáló fa vagy fatermék csomagolóládák, dobozok, rekeszek, dobok és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok, egyéb raklapok, raklapkeretek és alátétfa formájában, amelyeket gyakorlatilag mindenféle tárgy szállításánál alkalmaznak; nem tartozik ide a ragasztó, hő, nyomás segítségével vagy ezek kombinációjával előállított, feldolgozott fa és a legfeljebb 6 mm vastagságú, teljes egészében fa csomagolóanyag.

b)

„meghatározott áruk” az I. mellékletben felsorolt, Kombinált Nómenklatúra szerinti kódok alapján az Unióba importált, és a 2658/87/EGK tanácsi rendelet (2) I. mellékletében szereplő leírásoknak megfelelő áruk.

c)

„szállítmány” egyetlen, a vámeljáráshoz vagy más alaki követelményekhez szükséges okmány hatálya alá tartozó árumennyiség.

2. cikk

Felügyelet

(1)   A meghatározott áruk valamennyi szállítmányának fa csomagolóanyagát alá kell vetni a 2913/92/EGK tanácsi rendelet (3) 37. cikke (1) bekezdése szerinti vámfelügyeletnek és a és a 2000/29/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdésében említett, illetékes hivatalos szervek általi felügyeletnek. A meghatározott árukat csak akkor kell a 2913/92/EGK rendelet 4. cikke (16) bekezdése a), d), e), f) és g) pontjaiban meghatározott vámeljárásoknak alávetni, ha a 3. cikkben meghatározott alaki követelmények teljesültek.

(2)   Az illetékes hivatalos szervek előírhatják, hogy a repülőtéri hatóságok, kikötői hatóságok vagy akár az importőrök, akár az üzemeltetők – a közöttük lévő megállapodás szerint –, amint tudomásukra jut az ilyen szállítmányok közvetlen érkezése, előzetesen értesítsék a belépési pont vámhivatalát és a belépési pont hivatalos szervét.

3. cikk

Növény-egészségügyi ellenőrzések

A meghatározott áruk szállítmányainak fa csomagolóanyagát az e határozat I. mellékletében magállapított gyakorisággal alá kell vetni a 2000/29/EK irányelv 13a. cikke (1) bekezdése b) pontjának iii. alpontjában előírt növény-egészségügyi ellenőrzéseknek, annak megerősítése érdekében, hogy a fa csomagolóanyag megfelel a 2000/29/EK irányelv IV. melléklete A. része I. szakasza 2. és 8. pontjában foglalt követelményeknek.

A növény-egészségügyi ellenőrzéseket az Unióba való belépési ponton vagy a 2004/103/EK bizottsági irányelvnek (4) megfelelően létesített rendeltetési helyen kell elvégezni, mutatis mutandis.

4. cikk

Meg nem felelés esetén alkalmazandó intézkedések

Amennyiben a 3. cikkben említett növény-egészségügyi ellenőrzések az mutatják, hogy a 2000/29/EK irányelv IV. melléklete A. része I. szakasza 2. és 8. pontjában foglalt követelmények nem teljesülnek, vagy hogy a fa csomagolóanyag az említett irányelv I. mellékletének A. részében felsorolt károsító szervezetekkel fertőzött, az érintett tagállam a meg nem felelő fa csomagolóanyagot haladéktalanul aláveti az említett irányelv 13c. cikke (7) bekezdésében előírt intézkedések egyikének.

5. cikk

Jelentéstétel

A tagállamok a 94/3/EK bizottsági irányelv (5) sérelme nélkül a II. mellékletben szereplő sablon segítségével értesítik a Bizottságot az e határozat 2. és 3. cikke értelmében elvégzett növény-egészségügyi ellenőrzések számáról és eredményeiről, az alábbi menetrend szerint: a 2013. április 1-jétől2013. szeptember 30-ig tartó időszakban végzett vizsgálatokról 2013. október 31-ig; a 2013. október 1-jétől2014. március 31-ig tartó időszakban végzett vizsgálatokról 2014. április 30-ig; a 2014. április 1-jétől2014. szeptember 30-ig tartó időszakban végzett vizsgálatokról 2014. október 31-ig; végül a 2014. október 1-jétől2015. március 31-ig tartó időszakban végzett vizsgálatokról 2015. április 30-ig tesznek jelentést.

6. cikk

Felülvizsgálat

E határozatot 2014. május 31-ig felülvizsgálják.

7. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a határozat 2013. április 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet 2015. március 31-ig alkalmazandó.

8. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2013. február 18-án.

a Bizottság részéről

Tonio BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

(3)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

(4)  HL L 313., 2004.10.12., 16. o.

(5)  HL L 32., 1994.2.5., 37. o.


I. MELLÉKLET

MEGHATÁROZOTT ÁRUK

Kombinált Nómenklatúra szerinti kód

Árumegnevezés

Növény-egészségügyi ellenőrzések gyakorisága (%)

2514 00 00

Palakő durván nagyolva vagy fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva is, tömb vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú tábla formában

90

2515

Legalább 2,5 térfogattömegű márvány, travertin, ekozin és más mésztartalmú emlékművi vagy építőkő és alabástrom durván nagyolva vagy fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva is, tömb vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú tábla formában

90

2516

Gránit, porfír, bazalt, homokkő és más emlékművi vagy építőkő, durván nagyolva vagy fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva, tömb vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú tábla formában

90

6801 00 00

Kövezetkocka (kockakő), szegélykő és járdaburkoló kő természetes kőből (a pala kivételével)

15

6802

Megmunkált szobrászati vagy épületkő (a pala kivételével) és ezekből készült áru, a 6801 vtsz. alá tartozó áruk kivételével; mozaikkocka és hasonló, természetes kőből (beleértve a palát is), hátlappal ellátva is; természetes kőpor, -hulladék és -granulátum (beleértve a palát is), mesterségesen színezve

15


II. MELLÉKLET

SABLON AZ ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ

Jelentés a Kínából származó meghatározott áruk valamennyi szállítmánya fa csomagolóanyagának növény-egészségügyi importellenőrzéséről

Jelentéstételi időszak:

Jelentéstevő tagállam:

Érintett belépési pontok:

Vizsgálat helye

:

a belépési ponton megvizsgált mennyiség:

a rendeletetési helyen megvizsgált mennyiség:

 

Kombinált Nómenklatúra szerinti kód: 2514 00 00

Kombinált Nómenklatúra szerinti kód: 2515

Kombinált Nómenklatúra szerinti kód: 2516

Kombinált Nómenklatúra szerinti kód: 6801 00 00

Kombinált Nómenklatúra szerinti kód: 6802

A jelentéstevő tagállamon keresztül az Unióba belépő szállítmányok száma

 

 

 

 

 

A megvizsgált szállítmányok száma

 

 

 

 

 

Amelyből károsító szervezettel fertőzött, és nincs megfelelő ISPM15 jelzéssel ellátva (kérjük, az adatokat károsító szervezet, illetve hiányzó vagy hibás jelzés szerinti bontásban adja meg)

 

 

 

 

 

Amelyből károsító szervezettel fertőzött, és megfelelő ISPM15 jelzéssel van ellátva (kérjük, az adatokat károsító szervezet szerinti bontásban adja meg)

 

 

 

 

 

Amelyből nincs megfelelő ISPM15 jelzéssel ellátva (kérjük, az adatokat hiányzó vagy hibás jelzés szerinti bontásban adja meg)

 

 

 

 

 

Megvizsgált és meg nem felelő fa csomagolóanyag miatt feltartóztatott szállítmányok száma összesen

 

 

 

 

 

Megvizsgált, megfelelő fa csomagolóanyaggal ellátott szállítmányok száma összesen