19.2.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 46/27


A TANÁCS 2013/87/KKBP HATÁROZATA

(2013. február 18.)

az Európai Uniónak a mali fegyveres erők kiképzéséhez hozzájáruló katonai missziója (EUTM Mali) elindításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 42. cikke (4) bekezdésére, valamint 43. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Uniónak a mali fegyveres erők kiképzéséhez hozzájáruló katonai missziójáról (EUTM Mali) szóló, 2013. január 17-i 2013/34/KKBP tanácsi határozatra (1), és különösen annak 4. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Mali Köztársaság elnöke 2012. december 24-én meghívólevelet küldött az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, amelyben üdvözölte az uniós katonai kiképző misszió felállítását Maliban.

(2)

A Tanács 2013. január 17-én elfogadta a 2013/34/KKBP határozatot.

(3)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 5. cikkével összhangban Dánia nem vesz részt az Európai Unió védelmi vonatkozású határozatainak és intézkedéseinek kidolgozásában és végrehajtásában. Dánia nem vesz részt e határozat végrehajtásában, és ezért nem vesz részt a misszió finanszírozásában sem,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A mali fegyveres erők kiképzéséhez hozzájáruló uniós katonai misszió (a továbbiakban: az EUTM Mali) missziós terve és művelet-végrehajtási szabályai jóváhagyásra kerültek.

2. cikk

Az EUTM Mali 2013. február 18-án indul el.

3. cikk

Az EUTM Mali misszióparancsnoka azonnali hatállyal felhatalmazást kap az EUTM Mali végrehajtásának megkezdésére.

4. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2013. február 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 14., 2013.1.18., 19. o.