24.1.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 21/34


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2013. január 22.)

az aztékzsályamag (Salvia hispanica) tekintetében a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, új élelmiszer-összetevőként való felhasználás kibővítésének engedélyezéséről

(az értesítés a C(2013) 123. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol nyelvű szöveg hiteles)

(2013/50/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az új élelmiszerekről és az új élelmiszer-összetevőkről szóló, 1997. január 27-i 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikkére,

mivel:

(1)

A 2009/827/EK bizottsági határozat (2) a 258/97/EK rendeletnek megfelelően engedélyezte az aztékzsályamag (Salvia hispanica) új élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozatalát a legfeljebb 5 %-os aztékzsályamag-tartalmú (Salvia hispanica) pékáruban.

(2)

A The Chia Company nevű vállalat 2011. április 14-én az Egyesült Királyság illetékes hatóságainál az aztékzsályamag új élelmiszer-összetevőként való felhasználásának a piacon való kibővítését kérelmezte. A vállalat elsősorban azt kérte, hogy bizonyos élelmiszer-kategóriák esetében az aztékzsályamag maximális tartalmát 10 %-ban határozzák meg, és előrecsomagolt aztékzsályamag értékesítése esetében a javasolt maximális napi bevitel 15 g legyen.

(3)

2012. március 16-án az Egyesült Királyság illetékes élelmiszer-értékelő testülete közzétette előzetes értékelő jelentését. E jelentésben arra a következtetésre jutott, hogy az aztékzsályamag felhasználásának kibővítése a javasolt élelmiszer-kategóriák esetében eleget tesz a 258/97/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésében szereplő kritériumoknak.

(4)

A Bizottság az előzetes értékelő jelentést 2012. március 26-án továbbította valamennyi tagállam számára.

(5)

A 258/97/EK rendelet 6. cikke (4) bekezdésének második albekezdésében meghatározott hatvannapos időszakon belül indokolt kifogásokat emeltek, főként a toxikológiai adatok lehetséges hiányát illetően. A kérelmező további magyarázattal eloszlatta a fenti aggályokat, a tagállamok és a Bizottság pedig elfogadták érveit. Ezért megerősítést nyert, hogy a 258/97/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kritériumok teljesülnek.

(6)

A 258/97/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdése szerint végrehajtási határozatot kell elfogadni, amely engedélyezi az aztékzsályamag új élelmiszer-összetevőként való felhasználásának kibővítését.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az I. mellékletben meghatározott aztékzsályamag (Salvia hispanica) a II. mellékletben felsorolt felhasználási célokra új élelmiszer-összetevőként forgalomba hozható az Unióban.

Az aztékzsályamag (Salvia hispanica) önmagában csak előrecsomagolt formában értékesíthető a végső fogyasztók számára.

2. cikk

Az e határozattal engedélyezett aztékzsályamag (Salvia hispanica) megjelölése az azt tartalmazó élelmiszer címkéjén: „aztékzsályamag (Salvia hispanica)”.

Az előrecsomagolt aztékzsályamag (Salvia hispanica) címkéjén további tájékoztatást kell feltüntetni a fogyasztók számára arról, hogy a napi bevitel legfeljebb 15 gramm lehet.

3. cikk

E határozat címzettje a The Chia Company, 262-276 Lorimer Street, Port Melbourne, VIC 3207, Ausztrália.

Kelt Brüsszelben, 2013. január 22-én.

a Bizottság részéről

Tonio BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 43., 1997.2.14., 1. o.

(2)  HL L 294., 2009.11.11., 14. o.


I. MELLÉKLET

AZ AZTÉKZSÁLYAMAG (SALVIA HISPANICA) SPECIFIKÁCIÓI

Meghatározás

Az azték zsálya (Salvia hispanica) az ajakosvirágúak (Labiatae) családjába tartozó, nyári évelő lágyszárú növény.

Betakarítás után a magok mechanikai tisztításon esnek át. A virágokat, leveleket és a növény egyéb részeit eltávolítják.

Az aztékzsályamag tipikus összetétele

Szárazanyag

91–96 %

Fehérje

20–22 %

Zsír

30–35 %

Szénhidrát

25–41 %

Élelmi rost (nyersrost (1))

18–30 %

Hamu

4–6 %


(1)  A nyersrost a rost emészthetetlen cellulózból, pentozánokból és ligninből álló része.


II. MELLÉKLET

AZ AZTÉKZSÁLYAMAG (SALVIA HISPANICA) FELHASZNÁLÁSI MÓDJAI

Pékáruk

legfeljebb 10 %

Reggeli gabonapelyhek

legfeljebb 10 %

Gyümölcs-, csonthéjas- és magkeverékek

legfeljebb 10 %

Előrecsomagolt aztékzsályamag önmagában

javasolt napi bevitel: legfeljebb 15 g