31.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 361/85


A TANÁCS 1258/2012/EU RENDELETE

(2012. november 28.)

az Európai Unió és a Madagaszkári Köztársaság közötti, a két fél között jelenleg hatályban lévő halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv szerinti halászati lehetőségek elosztásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2007. november 15-én elfogadta az Európai Közösség és a Madagaszkári Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás (a továbbiakban: a partnerségi megállapodás) megkötéséről szóló 31/2008/EK rendeletet (1).

(2)

A felek 2012. május 10-én parafálták a partnerségi megállapodás új jegyzőkönyvét (a továbbiakban: az új jegyzőkönyv). Az új jegyzőkönyv halászati lehetőségeket biztosít az uniós hajóknak a Madagaszkár felségterületéhez vagy a halászat tekintetében joghatósága alá tartozó vizeken.

(3)

A Tanács 2012. november 28-án elfogadta az új jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló 826/2012/EU határozatot (2).

(4)

Az új jegyzőkönyv alkalmazásának időszakára meg kell határozni a halászati lehetőségek tagállamok közötti elosztásának módját.

(5)

A közösségi halászhajók közösségi vizeken kívül folytatott halászati tevékenységeinek engedélyezéséről és a harmadik országok hajóinak közösségi vizekhez való hozzáféréséről szóló, 2008. szeptember 29-i 1006/2008/EK tanácsi rendelet (3) alapján amennyiben úgy tűnik, hogy az új jegyzőkönyv értelmében az Unió számára kiosztott halászati engedélyek vagy halászati lehetőségek nincsenek teljes mértékben kihasználva, a Bizottság tájékoztatja erről az érintett tagállamokat. Ha a Tanács által megállapítandó határidőn belül nem érkezik válasz, azt annak megerősítéseként kell tekinteni, hogy az érintett tagállam hajói nem használják ki teljes mértékben az adott időszakban számukra rendelkezésre álló halászati lehetőségeket. Indokolt megállapítani ezt a határidőt.

(6)

Mivel a jegyzőkönyvet 2013. január 1-jétől ideiglenes jelleggel kívánják alkalmazni, ezt a rendeletet helyénvaló az így megállapított időpnttól alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az Európai Unió és a Madagaszkári Köztársaság között, a két fél között jelenleg hatályban lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvben (a továbbiakban: a jegyzőkönyv) rögzített halászati lehetőségek a tagállamok között a következők szerint kerülnek elosztásra:

Hajó típusa

Tagállam

Halászati lehetőségek

Kerítőhálós tonhalhalászhajók

Spanyolország

21

Franciaország

18

Olaszország

1

100 BT-nél nagyobb űrtartalmú felszíni horogsoros halászhajók

Spanyolország

17

Franciaország

9

Portugália

5

Egyesült Királyság

3

Legfeljebb 100 BT űrtartalmú felszíni horogsoros halászhajók

Franciaország

22

(2)   Az 1006/2008/EK rendelet a partnerségi megállapodás sérelme nélkül alkalmazandó.

(3)   Ha az (1) bekezdésben említett tagállamok halászati engedély iránti kérelmei nem merítik ki a jegyzőkönyvben meghatározott halászati lehetőségeket, a Bizottság az 1006/2008/EK rendelet 10. cikkében foglalt rendelkezéseknek megfelelően figyelembe veszi bármely más tagállam halászati engedély iránti kérelmét is.

(4)   Az a határidő, amelyen belül a tagállamoknak az 1006/2008/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdése szerint meg kell erősíteniük, hogy a számukra odaítélt halászati lehetőségeket nem használják ki teljes mértékben, tíz munkanap attól a naptól számítva, amikor a Bizottság tájékoztatja őket, hogy a halászati lehetőségeket nem használták ki.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet a jegyzőkönyv aláírásának napjától, de legkorábban 2013. január 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. november 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. ALETRARIS


(1)  HL L 15., 2008.1.18., 1. o.

(2)  Lásd e Hivatalos Lap 11. oldalát.

(3)  HL L 286., 2008.10.29., 33. o.