20.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 350/44


A BIZOTTSÁG 1235/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. december 19.)

a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek bizonyos nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek behozatalára vonatkozó fokozott hatósági ellenőrzések tekintetében történő végrehajtásáról szóló 669/2009/EK rendelet I. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 15. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 669/2009/EK bizottsági rendelet (2) a 882/2004/EK rendelet I. mellékletében említett területekre történő beléptetési helyeken a 669/2009/EK rendelet I. mellékletében (a továbbiakban: lista) felsorolt nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek behozatala tekintetében megállapítja a fokozott hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályokat.

(2)

A 669/2009/EK rendelet 2. cikke szerint a listát rendszeresen, legalább negyedévenként felül kell vizsgálni, legalább az e cikkben szereplő információforrások figyelembevételével.

(3)

Az élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszeren keresztül bejelentett élelmiszer-káresemények előfordulási gyakorisága és jelentősége, az Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatal harmadik országokban végzett ellenőrzések megállapításai, valamint a tagállamok által a 669/2009/EK rendelet 15. cikkének megfelelően a Bizottsághoz benyújtott, a nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek szállítmányaira vonatkozó negyedéves jelentések azt mutatják, hogy a listát módosítani kell.

(4)

Különösen az Afganisztánból származó szárított szőlő, a Brazíliából származó görögdinnye, a Kínából származó eper, a Kenyából származó borsó és bab, a Sierra Leonéból származó görögdinnyemag és abból készült termékek és a Vietnamból származó egyes fűszernövények, fűszerek és zöldségek esetén a vonatkozó információforrások új kockázatok megjelenését és/vagy a biztonsági előírásoknak való megfelelés hiányát jelzik, ezért indokolt a fokozott hatósági ellenőrzések bevezetése. Ezért a listát ki kell egészíteni az ezekre a szállítmányokra vonatkozó bejegyzésekkel.

(5)

A listát módosítani kell továbbá azon árucikkek hatósági ellenőrzései gyakoriságának csökkentése érdekében, amelyekre vonatkozóan a rendelkezésre álló információk általános javulást mutatnak a vonatkozó uniós biztonsági követelményeknek való megfelelés terén, ezért a hatósági ellenőrzések jelenlegi gyakorisága a továbbiakban nem indokolt. Ezért ennek megfelelően a jegyzékben módosítani kell a Dominikai Köztársaságból származó padlizsánra és keserű dinnyére, valamint az Indiából származó fűszerekre és a Thaiföldről származó hosszúbabra, padlizsánra és káposztafélékre vonatkozó bejegyzéseket.

(6)

A lista módosításának ki kell terjednie azon árucikkekre vonatkozó bejegyzések törlésére is, amelyek tekintetében a rendelkezésre álló információk azt mutatják, hogy általánosságban véve elegendő mértékben megfelelnek a vonatkozó uniós jogszabályok által előírt biztonsági követelményeknek, és esetükben ezért a gyakori hatósági ellenőrzés a továbbiakban nem indokolt. Ezért ennek megfelelően a jegyzékből törölni kell az Egyiptomból származó őszibarackra, az Indiából származó takarmány-adalékanyagokra és előkeverékekre, valamint a Peruból származó Capsicum annuumra vonatkozó bejegyzéseket.

(7)

A jegyzékben megállapított egyes termékek megfelelőbb követhetősége érdekében adott esetben a TARIC-kódokat is fel kell tüntetni. Egyes KN-kódok módosítására is szükség van, a 2013. január 1-jétől alkalmazandó felülvizsgált Kombinált Nómenklatúrához igazításuk érdekében.

(8)

Az uniós jogszabályok következetessége és egységessége érdekében helyénvaló a 669/2009/EK rendelet I. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövegét léptetni.

(9)

A 669/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 669/2009/EK rendelet I. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 165., 2004.4.30., 1. o.

(2)  HL L 194., 2009.7.25., 11. o.


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

A kijelölt beléptetési helyen fokozott hatósági ellenőrzés alá eső, nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek

Takarmány és élelmiszer

(tervezett felhasználás)

KN-kód (1)

TARIC-alszám

Származási ország

Veszély

A fizikai és azonossági ellenőrzések gyakorisága

(%)

Szárított szőlő

0806 20

 

Afganisztán (AF)

Ochratoxin-A

50

(Élelmiszer)

 

Mogyoró

(héjában vagy héj nélkül)

0802 21 00; 0802 22 00

 

Azerbajdzsán (AZ)

Aflatoxinok

10

(Takarmány és élelmiszer)

 

Görögdinnye

0807 11 00

 

Brazília (BR)

Szalmonella

10

(Élelmiszer)

 

Földimogyoró, héjában

1202 41 00

 

Brazília (BR)

Aflatoxinok

10

Földimogyoró, héj nélkül

1202 42 00

Amerikai mogyoróvaj

2008 11 10

Földimogyoró, másképp elkészítve vagy tartósítva

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Takarmány és élelmiszer)

 

Földieper (fagyasztott)

0811 10

 

Kína (CN)

Norovirus és hepatitis A

5

(Élelmiszer)

 

Brassica oleracea

(egyéb ehető káposztaféle, (»kínai brokkoli«) (13)

ex 0704 90 90

40

Kína (CN)

Peszticidmaradék, amelyet többféle szermaradék kimutatására alkalmazott, GC-MS-en és LC-MS-en alapuló módszerrel vagy egyetlen szermaradék vizsgálatára irányuló módszerekkel vizsgáltak (14)

10

(Élelmiszer – friss vagy hűtött)

 

 

Szárított tésztafélék

ex 1902 11 00;

10

Kína (CN)

Alumínium

10

ex 1902 19 10;

10

ex 1902 19 90;

10

ex 1902 20 10;

10

ex 1902 20 30;

10

ex 1902 20 91;

10

ex 1902 20 99;

10

ex 1902 30 10;

10

ex 1902 30 10

91

(Élelmiszer)

 

 

Pomelo

ex 0805 40 00

31; 39

Kína (CN)

Peszticidmaradék, amelyet többféle szermaradék kimutatására alkalmazott, GC-MS-en és LC-MS-en alapuló módszerrel vagy egyetlen szermaradék vizsgálatára irányuló módszerekkel vizsgáltak (11)

20

(Élelmiszer – friss)

 

 

Tea, aromásítva is

0902

 

Kína (CN)

Peszticidmaradék, amelyet többféle szermaradék kimutatására alkalmazott, GC-MS-en és LC-MS-en alapuló módszerrel vagy egyetlen szermaradék vizsgálatára irányuló módszerekkel vizsgáltak (10)

10

(Élelmiszer)

 

Padlizsán

0709 30 00; ex 0710 80 95

72

Dominikai Köztársaság (DO)

Peszticidmaradék, amelyet többféle szermaradék kimutatására alkalmazott, GC-MS-en és LC-MS-en alapuló módszerrel vagy egyetlen szermaradék vizsgálatára irányuló módszerekkel vizsgáltak (3)

10

Keserűdinnye (Momordica charantia)

ex 0709 99 90;

70

ex 0710 80 95

70

(Élelmiszer – friss, hűtött vagy fagyasztott zöldség)

 

 

Hosszúbab (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

10

Dominikai Köztársaság (DO)

Peszticidmaradék, amelyet többféle szermaradék kimutatására alkalmazott, GC-MS-en és LC-MS-en alapuló módszerrel vagy egyetlen szermaradék vizsgálatára irányuló módszerekkel vizsgáltak (3)

20

ex 0710 22 00

10

Paprika (édes és édestől eltérő) (Capsicum spp.)

0709 60 10; ex 0709 60 99

20

0710 80 51; ex 0710 80 59

20

(Élelmiszer – friss, hűtött vagy fagyasztott zöldség)

 

 

Narancs (frissen vagy szárítva)

0805 10 20; 0805 10 80

 

Egyiptom (EG)

Peszticidmaradék, amelyet többféle szermaradék kimutatására alkalmazott, GC-MS-en és LC-MS-en alapuló módszerrel vagy egyetlen szermaradék vizsgálatára irányuló módszerekkel vizsgáltak (7)

10

Gránátalma

ex 0810 90 75

30

Földieper

0810 10 00

 

(Élelmiszer – friss gyümölcs)

 

Paprika (édes és édestől eltérő) (Capsicum spp.)

0709 60 10; ex 0709 60 99;

20

Egyiptom (EG)

Peszticidmaradék, amelyet többféle szermaradék kimutatására alkalmazott, GC-MS-en és LC-MS-en alapuló módszerrel vagy egyetlen szermaradék vizsgálatára irányuló módszerekkel vizsgáltak (12)

10

0710 80 51; ex 0710 80 59

20

(Élelmiszer – friss, hűtött vagy fagyasztott)

 

 

Földimogyoró, héjában

1202 41 00

 

Ghána (GH)

Aflatoxinok

50

Földimogyoró, héj nélkül

1202 42 00

Amerikai mogyoróvaj

2008 11 10

(Takarmány és élelmiszer)

 

Currylevél (Bergera/Murraya koenigii)

ex 1211 90 86

10

India (IN)

Peszticidmaradék, amelyet többféle szermaradék kimutatására alkalmazott, GC-MS-en és LC-MS-en alapuló módszerrel vagy egyetlen szermaradék vizsgálatára irányuló módszerekkel vizsgáltak (5)

50

(Élelmiszer – friss fűszernövények)

 

 

Chilipaprika (Capsicum annuum), egészben

0904 21 10

 

India (IN)

Aflatoxinok

10

Chilipaprika (Capsicum annuum) zúzva vagy őrölve

ex 0904 22 00

10

A Capsicum nemzetséghez tartozó növények szárított gyümölcse, egészben, az édes paprika kivételével (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Curry (chilipaprikából készült termékek)

0910 91 05

Szerecsendió (Myristica fragrans)

0908 11 00; 0908 12 00

Szerecsendió-virág(Myristica fragrans)

0908 21 00; 0908 22 00

Gyömbér (Zingiber officinale)

0910 11 00; 0910 12 00

Curcuma longa (kurkuma)

0910 30 00

(Élelmiszer – szárított fűszer)

 

Földimogyoró, héjában

1202 41 00

 

India (IN)

Aflatoxinok

20

Földimogyoró, héj nélkül

1202 42 00

Amerikai mogyoróvaj

2008 11 10

Földimogyoró, másképp elkészítve vagy tartósítva

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Takarmány és élelmiszer)

 

Okra

ex 0709 99 90

20

India (IN)

Peszticidmaradék, amelyet többféle szermaradék kimutatására alkalmazott, GC-MS-en és LC-MS-en alapuló módszerrel vagy egyetlen szermaradék vizsgálatára irányuló módszerekkel vizsgáltak (2)

50

(Élelmiszer – friss)

 

Szerecsendió (Myristica fragrans)

0908 11 00; 0908 12 00

 

Indonézia (ID)

Aflatoxinok

20

Szerecsendió-virág (Myristica fragrans)

0908 21 00; 0908 22 00

(Élelmiszer – szárított fűszer)

 

Hüvelyes borsó (bontatlan)

ex 0708 10 00

40

Kenya (KE)

Peszticidmaradék, amelyet többféle szermaradék kimutatására alkalmazott, GC-MS-en és LC-MS-en alapuló módszerrel vagy egyetlen szermaradék vizsgálatára irányuló módszerekkel vizsgáltak (16)

10

Hüvelyes bab (bontatlan)

ex 0708 20 00

40

(Élelmiszer – friss és hűtött)

 

 

Görögdinnye (Egusi, Citrullus lanatus) magja és abból készült termékek

ex 1207 70 00;

10

Nigéria (NG)

Aflatoxinok

50

ex 1106 30 90;

30

ex 2008 99 99

50

(Élelmiszer)

 

 

Menta

ex 1211 90 86

30

Marokkó (MA)

Peszticidmaradék, amelyet többféle szermaradék kimutatására alkalmazott, GC-MS-en és LC-MS-en alapuló módszerrel vagy egyetlen szermaradék vizsgálatára irányuló módszerekkel vizsgáltak (17)

10

(Élelmiszer – friss fűszernövények)

 

 

Görögdinnye (Egusi, Citrullus lanatus) magja és abból készült termékek

ex 1207 70 00;

10

Sierra Leone (SL)

Aflatoxinok

50

ex 1106 30 90;

30

ex 2008 99 99

50

(Élelmiszer)

 

 

Paprika (édestől eltérő) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99;

20

Thaiföld (TH)

Peszticidmaradék, amelyet többféle szermaradék kimutatására alkalmazott, GC-MS-en és LC-MS-en alapuló módszerrel vagy egyetlen szermaradék vizsgálatára irányuló módszerekkel vizsgáltak (9)

10

(Élelmiszer – friss)

 

 

Korianderlevél

ex 0709 99 90

72

Thaiföld (TH)

Szalmonella (6)

10

Bazsalikom (indiai, édes)

ex 1211 90 86

20

Menta

ex 1211 90 86

30

(Élelmiszer – friss fűszernövények)

 

 

Korianderlevél

ex 0709 99 90

72

Thaiföld (TH)

Peszticidmaradék, amelyet többféle szermaradék kimutatására alkalmazott, GC-MS-en és LC-MS-en alapuló módszerrel vagy egyetlen szermaradék vizsgálatára irányuló módszerekkel vizsgáltak (4)

20

Bazsalikom (indiai, édes)

ex 1211 90 86

20

(Élelmiszer – friss fűszernövények)

 

 

Hosszúbab (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

10

Thaiföld (TH)

Peszticidmaradék, amelyet többféle szermaradék kimutatására alkalmazott, GC-MS-en és LC-MS-en alapuló módszerrel vagy egyetlen szermaradék vizsgálatára irányuló módszerekkel vizsgáltak (4)

20

ex 0710 22 00

10

Padlizsán

0709 30 00; ex 0710 80 95

72

Káposztafélék

0704; ex 0710 80 95

76

(Élelmiszer – friss, hűtött vagy fagyasztott zöldség)

 

 

Édes paprika (Capsicum annuum)

0709 60 10; 0710 80 51

 

Törökország (TR)

Peszticidmaradék, amelyet többféle szermaradék kimutatására alkalmazott, GC-MS-en és LC-MS-en alapuló módszerrel vagy egyetlen szermaradék vizsgálatára irányuló módszerekkel vizsgáltak (8)

10

Paradicsom

0702 00 00; 0710 80 70

(Élelmiszer – friss, hűtött vagy fagyasztott zöldség)

 

Szárított szőlő

0806 20

 

Üzbegisztán (UZ)

Ochratoxin-A

50

(Élelmiszer)

 

Korianderlevél

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Peszticidmaradék, amelyet többféle szermaradék kimutatására alkalmazott, GC-MS-en és LC-MS-en alapuló módszerrel vagy egyetlen szermaradék vizsgálatára irányuló módszerekkel vizsgáltak (15)

20

Bazsalikom (indiai, édes)

ex 1211 90 86

20

Menta

ex 1211 90 86;

30

Petrezselyem

ex 0709 99 90

40

(Élelmiszer – friss fűszernövények)

 

 

Okra

ex 0709 99 90

20

Vietnam (VN)

Peszticidmaradék, amelyet többféle szermaradék kimutatására alkalmazott, GC-MS-en és LC-MS-en alapuló módszerrel vagy egyetlen szermaradék vizsgálatára irányuló módszerekkel vizsgáltak (15)

20

Paprika (édes és édestől eltérő) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Élelmiszer – friss)

 

 

Földimogyoró, héjában

1202 41 00

 

Dél-Afrika (ZA)

Aflatoxinok

10

Földimogyoró, héj nélkül

1202 42 00

Amerikai mogyoróvaj

2008 11 10

Földimogyoró, másképp elkészítve vagy tartósítva

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Takarmány és élelmiszer)

 


(1)  Amennyiben csak bizonyos, egy adott KN-kód alá tartozó termékek esetében kötelező a vizsgálat, és az árunómenklatúrában e kód alá nem tartozik meghatározott albontás, a KN-kód az »ex« jelölést kapja.

(2)  Különösen a következő szermaradékok: acefát, metamidofosz, triazofosz, endoszulfán, monokrotofosz, metomil, tiodikarb, diafentiuron, tiametoxám, fipronil, oxamil, acetamiprid, indoxakarb, mandipropamid.

(3)  Különösen a következő szermaradékok: amitráz, acefát, aldikarb, benomil, karbendazim, klórfenapir, klórpirifosz, CS2 (ditiokarbamátok), diafentiuron, diazinon, diklórfosz, dikofol, dimetoát, endoszulfán, fenamidon, imidakloprid, malation, metamidofosz, metiokarb, metomil, monokrotofosz, ometoát, oxamil, profenofosz, propikonazol, tiabendazol, tiakloprid.

(4)  Különösen a következő szermaradékok: acefát, karbaril, karbendazim, karbofurán, klórpirifosz, klórpirifosz-metil, dimetoát, etion, malation, metalaxil, metamidofosz, metomil, monokrotofosz, ometoát, profenofosz, protiofosz, kinalfosz, triadimefon, triazofosz, dikrotofosz, EPN, triforin.

(5)  Különösen a következő szermaradékok: triazofosz, oxidemeton-metil, klórpirifosz, acetamiprid, tiametoxám, klotianidin, metamidofosz, acefát, propargit, monokrotofosz.

(6)  Referencia-módszer: EN/ISO 6579, vagy a 2073/2005/EK bizottsági rendelet (HL L 338., 2005.12.22., 1. o.) 5. cikke szerint a referencia-módszerre vonatkozóan validált módszer.

(7)  Különösen a következő szermaradékok: karbendazim, ciflutrin, ciprodinil, diazinon, dimetoát, etion, fenitrotion, fenpropatrin, fludioxonil, hexaflumuron, lambda-cihalotrin, metiokarb, metomil, ometoát, oxamil, fentoát, tiofanát-metil.

(8)  Különösen a következő szermaradékok: methomil, oxamil, karbendazim, klofentezin, diafentiuron, dimetoát, formetanát, malation, procimidon, tetradifon, tiofanát-metil.

(9)  Különösen a következő szermaradékok: karbofurán, metomil, ometoát, dimetoát, triazofosz, malation, profenofosz, protiofosz, etion, karbendazim, triforin, procimidon, formetanát.

(10)  Különösen a következő szermaradékok: buprofezin; imidakloprid; fenvalerát és eszfenvalerát (RS & SR izomerek összege); profenofosz, trifluralin, triazofosz, triadimefon és triadimenol (triadimefon és triadimenol összege), cipermetrin (cipermetrin, ideértve a szerkezeti izomerek egyéb keverékeit [izomerek összesen]).

(11)  Különösen a következő szermaradékok: triazofosz, triadimefon és triadimenol (triadimefon és triadimenol összege), paration-metil, fentoát, metidation.

(12)  Különösen a következő szermaradékok: karbofurán (összeg), klórpirifosz, cipermetrin (összeg), ciprokonazol, dikofol (összeg), difenokonazol, dinotefuran, etion, fluzilazol, folpet, prokloráz, profenofosz, propikonazol, tiofanát-metil és triforin.

(13)  Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra fajok. »Kai Lan«, »Gai Lan«, »Gailan«, »Kailan«, »kínai Jielan« néven is ismertek.

(14)  Különösen a következő szermaradékok: klórfenapir, fipronil, karbendazim, acetamiprid, dimetomorf és propikonazol.

(15)  Különösen a következő szermaradékok: karbofurán, karbendazim (összeg), klórpirifosz, profenofosz, permetrin, hexakonazol, difenokonazol, propikonazol, fipronil, propargit, fluzilazol, fentoát, cipermetrin, metomil, kinalfosz, pencikuron, metidation, dimetoát (összeg), fenbukonazol.

(16)  Különösen a következő szermaradékok: dimetoát (összeg), klórpirifosz, acefát, metamidofosz, metomil, diafentiuron, indoxakarb.

(17)  Különösen a következő szermaradékok: klórpirifosz, cipermetrin, dimetoát (összeg) endoszulfán (összeg), hexakonazol, paration-metil (összeg), metomil, flutarifol, karbendazim (összeg), flubendiamid, mikobutanil, malation (összeg).”