20.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 351/36


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1218/2012/EU RENDELETE

(2012. december 12.)

az Európai Unió és Brazília között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (1994. évi GATT) XXVIII. cikkének megfelelően az 1994. évi GATT-hoz csatolt uniós vámtarifajegyzékben meghatározott feldolgozott baromfihús tekintetében megállapított engedmények módosításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás, valamint az Európai Unió és Thaiföld között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (1994. évi GATT) XXVIII. cikkének megfelelően az 1994. évi GATT-hoz csatolt uniós vámtarifajegyzékben meghatározott feldolgozott baromfihús tekintetében megállapított engedmények módosításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás végrehajtásáról, továbbá a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a közös vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról és kiegészítéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamentek számára való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (1),

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK tanácsi rendelet (2) 1. cikke áru-nómenklatúrát (Kombinált Nómenklatúra) hozott létre, és meghatározta a Közös Vámtarifa szerződéses vámtételeit.

(2)

Az Európai Unió és Brazília között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (1994. évi GATT) XXVIII. cikkének megfelelően az 1994. évi GATT-hoz csatolt uniós vámtarifajegyzékben meghatározott feldolgozott baromfihús tekintetében megállapított engedmények módosításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodásnak, valamint az Európai Unió és Thaiföld között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (1994. évi GATT) XXVIII. cikkének megfelelően az 1994. évi GATT-hoz csatolt uniós vámtarifajegyzékben meghatározott feldolgozott baromfihús tekintetében megállapított engedmények módosításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló, 2012. december 6-i 2012/792/EU határozatával (3) a Tanács az 1994. évi GATT XXVIII. cikke értelmében kezdeményezett tárgyalások befejezése érdekében az Unió nevében jóváhagyta a megállapodásokat.

(3)

A megállapodásokról szóló tárgyalások során az akkor érvényben lévő Kombinált Nómenklatúra kódjait vették figyelembe.

(4)

A 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének az 1006/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) által módosított legújabb változatában a 16 023 940 és 16 023 980 vámtarifasorok a 16 023 985 számú új vámtarifasorban egyesültek. E rendelet melléklete tükrözi ezt az új helyzetet.

(5)

A tárgyalások tárgyát képező vámtarifasorokra vonatkozó autonóm vámtételek jelenleg az 1994. évi GATT XXVIII. cikke szerinti engedmények módosításából eredő új, szerződéses vámtételek alatti szinten kerültek megállapításra. A 2658/87/EGK rendelet szerint azonban az autonóm vámtételek akkor alkalmazandók, ha azok a szerződéses vámtételek alatti szinten állnak.

(6)

A Közös Vámtarifában meghatározott autonóm vámtételt ezért a szerződéses vámtétel szintjére kell emelni.

(7)

A 2658/87/EGK rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell és ki kell egészíteni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének második része („Vámtarifa”) az e rendelet mellékletében szereplő vámtételek szerint módosul.

Az autonóm vámtételek a szerződéses vámtételek szintjén kerülnek meghatározásra.

2. cikk

A 2658/87/EGK rendelet I. melléklete harmadik része III. szakaszának 7. melléklete („A hatáskörrel rendelkező közösségi hatóságok által megnyitandó WTO-vámkontingensek”) az e rendelet mellékletében szereplő vámkontingensekkel módosul, valamint az e rendelet mellékletében megadott mennyiségekkel és vámtételekkel egészül ki.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a megállapodások hatálybalépésének napjától kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2012. december 12-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Az Európai Parlament 2012. november 21-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2012. december 12-i határozata.

(2)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

(3)  Lásd e Hivatalos Lap 47. oldalát.

(4)  A vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2011. szeptember 27-i 1006/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (HL L 282., 2011.10.28., 1. o.).


MELLÉKLET

A Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó szabályoktól eltérően az árumegnevezés megfogalmazása csupán tájékoztató jellegű, mivel e melléklet tekintetében az engedmények rendszerét az e rendelet elfogadásakor érvényes KN-kódok határozzák meg.

Második rész

Vámtarifa

KN-kód

Árumegnevezés

Vámtétel (autonóm és szerződéses)

1602 32 11

Feldolgozott csirkehús, főzés nélkül, legalább 57 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommal

2 765 EUR/t

1602 32 30

Feldolgozott csirkehús, legalább 25 tömegszázalék, de kevesebb mint 57 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommal

2 765 EUR/t

1602 32 90

Feldolgozott csirkehús, kevesebb mint 25 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommal

2 765 EUR/t

1602 39 21

Feldolgozott kacsa-, liba-, gyöngytyúkhús, főzés nélkül, legalább 57 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommal

2 765 EUR/t

1602 39 29

Feldolgozott kacsa-, liba-, gyöngytyúkhús, főzve, legalább 57 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommal

2 765 EUR/t

1602 39 85

Feldolgozott kacsa-, liba-, gyöngytyúkhús, kevesebb mint 57 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommal

2 765 EUR/t


Harmadik rész

Vámtarifa-mellékletek

KN-kód

Árumegnevezés

Vámtétel

1602 32 11

Feldolgozott csirkehús, főzés nélkül, legalább 57 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommal

16 140 tonna vámkontingens megnyitása, amelyből 15 800 tonnát Brazília részére kell elkülöníteni

A kontingensen belüli vámtétel: 630 EUR/t

1602 32 30

Feldolgozott csirkehús, legalább 25 tömegszázalék, de kevesebb mint 57 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommal

79 705 tonna vámkontingens megnyitása, amelyből 62 905 tonnát Brazília részére, 14 000 tonnát pedig Thaiföld részére kell elkülöníteni

A kontingensen belüli vámtétel: 10,9 %

1602 32 90

Feldolgozott csirkehús, kevesebb mint 25 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommal

2 865 tonna vámkontingens megnyitása, amelyből 295 tonnát Brazília részére, 2 100 tonnát pedig Thaiföld részére kell elkülöníteni

A kontingensen belüli vámtétel: 10,9 %

1602 39 21

Feldolgozott kacsa-, liba-, gyöngytyúkhús, főzés nélkül, legalább 57 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommal

10 tonna vámkontingens megnyitása Thaiföld részére

A kontingensen belüli vámtétel: 630 EUR/t

1602 39 29

Feldolgozott kacsa-, liba-, gyöngytyúkhús, főzve, legalább 57 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommal

13 720 tonna vámkontingens megnyitása, amelyből 13 500 tonnát Thaiföld részére kell elkülöníteni

A kontingensen belüli vámtétel: 10,9 %

ex 1602 39 85

Feldolgozott kacsa-, liba-, gyöngytyúkhús, legalább 25, de kevesebb mint 57 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommal

748 tonna vámkontingens megnyitása, amelyből 600 tonnát Thaiföld részére kell elkülöníteni

A kontingensen belüli vámtétel: 10,9 %

ex 1602 39 85

Feldolgozott kacsa-, liba-, gyöngytyúkhús, kevesebb mint 25 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommal

725 tonna vámkontingens megnyitása, amelyből 600 tonnát Thaiföld részére kell elkülöníteni

A kontingensen belüli vámtétel: 10,9 %

Az EU-WTO listájának pontos tarifális megnevezése vonatkozik valamennyi fenti vámtarifasorra és kontingensre.