9.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 310/36


A BIZOTTSÁG 1047/2012/EU RENDELETE

(2012. november 8.)

az 1924/2006/EK rendeletnek a tápanyag-összetételre vonatkozó állítások listája tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló, 2006. december 20-i 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1924/2006/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre vonatkozó állítások használata csak akkor megengedett, ha azok szerepelnek a rendelet mellékletében, amely a használat feltételeit is meghatározza.

(2)

A tagállamokkal és az érdekelt felekkel – különösen élelmiszer-ipari vállalkozókkal és fogyasztói csoportokkal – folytatott konzultációt követően a Bizottság megállapította, hogy új állításokkal kell kiegészíteni a tápanyag-összetételre vonatkozó engedélyezett állítások listáját, és módosítani kell az állítások használatának az 1924/2006/EK rendelet által megállapított feltételeit.

(3)

A só tartósítószerként és ízfokozóként is használatos. Az új technológiák fejlődésével és a sóval kapcsolatos tudományos álláspont általánosan elfogadottá válásával a gyártók igyekeznek – ha ezt a technológia lehetővé teszi – minél több terméküket hozzáadott só nélkül gyártani. Az az állítás azonban, hogy egy adott termék nem tartalmaz hozzáadott sót/nátriumot, jelenleg nem engedélyezett. Mivel egészségvédelmi szempontból különösen fontos támogatni az ilyen újításokat, lehetővé kell tenni a gyártók számára, hogy a gyártási folyamatnak erről a jellemzőjéről tájékoztassák a fogyasztókat. Annak elkerülése érdekében, hogy ezt az állítást a természetes módon magas nátriumtartalmú élelmiszerek esetében is használják, használatát az alacsony nátriumtartalmú élelmiszerekre kell korlátozni.

(4)

Az 1924/2006/EK rendeletnek a tápanyag-összetételre vonatkozó állítások listája tekintetében történő módosítását célzó bizottsági rendelettervezetről szóló 2012. február 2-i állásfoglalásában az Európai Parlament kifejtette, hogy a tápanyag-összetételre vonatkozó olyan új állítás, mely a „light” megjelölésnél kisebb mértékű csökkenést enged meg, ellentétben állna az alapvető jogi aktus céljával és tartalmával.

(5)

A telítettzsír-tartalom csökkentése csak abban az esetben jótékony hatású, ha a telített zsírokat semmivel sem vagy telítetlen zsírokkal helyettesítik. A telített zsírok transz-zsírsavakkal való helyettesítése nem egészséges, így a telített zsírok csökkentésére utaló, tápanyag-összetételre vonatkozó állítások használatának feltételeit úgy kell megállapítani, hogy kizárják ezt a lehetőséget.

(6)

A jelenlegi feltételek mellett a cukortartalom csökkentését akkor is állíthatják, ha a cukrot zsírral helyettesítik, mely egy magasabb energiatartalmú módosított összetételű terméket eredményez. A cukortartalom csökkentésére vonatkozó állítást tehát csak abban az esetben szabad engedélyezni, ha az élelmiszer energiatartalma nem nő a módosítás révén. A cukortartalom csökkentésének megfelelő energiacsökkentést előíró szigorúbb feltételeket csak nagyon korlátozott számú terméknél lehetne elérni, következésképpen erősen korlátozná az állítás alkalmazhatóságát.

(7)

Az 1924/2006/EK rendelet mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével, és sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem ellenezte őket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1924/2006/EK rendelet melléklete e rendelet mellékletnek megfelelően módosul.

2. cikk

A 2014. június 1-jét megelőzően forgalomba hozott azon termékek, amelyek nem felelnek meg az e rendelet által módosított 1924/2006/EK rendeletben előírt követelményeknek, a készletek kimerüléséig forgalmazhatók.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. november 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 404., 2006.12.30., 9. o.


MELLÉKLET

Az 1924/2006/EK rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1.

A „NÁTRIUMMENTES vagy SÓMENTES” állításra vonatkozó bejegyzés után a következő bejegyzést kell beilleszteni:

„HOZZÁADOTT NÁTRIUMOT/SÓT NEM TARTALMAZ

Az állítás, amely szerint az élelmiszer nem tartalmaz hozzáadott nátriumot/sót, valamint a fogyasztó számára vélhetően ugyanezzel a jelentéssel bíró bármely más állítás csak akkor használható, ha a termék nem tartalmaz hozzáadott nátriumot/sót vagy bármely olyan összetevőt, amely hozzáadott nátriumot/sót tartalmaz, és a termék nátriumtartalma nem haladja meg a 0,12 g/100 g, illetve 0,12 g/100 ml értéket vagy az ezzel egyenértékű sómennyiséget.”

2.

A „CSÖKKENTETT [TÁPANYAG NEVE] TARTALOM” állításra vonatkozó bejegyzés a következő bekezdésekkel egészül ki:

„A »csökkentett telítettzsír-tartalom« állítás, valamint a fogyasztó számára vélhetően ugyanezzel a jelentéssel bíró bármely más állítás csak akkor használható, ha:

a)

a termékben, amelyen az állítást feltüntetik, a telített zsírsavak és a transzzsírsavak együttes mennyisége legalább 30 %-kal kevesebb, mint a hasonló termékekben; valamint

b)

a termékben, amelyen az állítást feltüntetik, a transzzsírsavak mennyisége ugyanakkora vagy kisebb, mint a hasonló termékekben.

A »csökkentett cukortartalom« állítás, valamint a fogyasztó számára vélhetően ugyanezzel a jelentéssel bíró bármely más állítás csak akkor használható, ha annak a terméknek az energiatartalma, amelyen az állítást feltüntetik, ugyanakkora vagy kisebb, mint a hasonló termékek energiatartalma.”