27.10.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 299/18


A BIZOTTSÁG 995/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. október 26.)

a közösségi tudományos és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 1608/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozat végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közösségi tudományos és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló, 2003. július 22-i 1608/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra (1) és különösen annak 3. cikkére,

mivel:

(1)

A tudományos és technológiai statisztikák területén elért haladás, továbbá az új és részletesebb, valamint gyakori statisztikák iránti igények figyelembevétele céljából meg kell határozni az 1608/2003/EK határozat új végrehajtási intézkedéseit.

(2)

Továbbra is biztosítani kell a jelenlegi szakpolitikai területeken hozandó döntések statisztikai támogatását, és eleget kell tenni az új politikai kezdeményezésekből eredő további követelményeknek a rendelkezésre álló források optimális felhasználása és a válaszadás terhének minimálisra csökkentése mellett.

(3)

Az európai statisztikákról szóló 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) referenciakeretet nyújt különösen a közigazgatási adatforrásokhoz történő hozzáférés és a statisztikai adatok bizalmas kezelése tekintetében.

(4)

Biztosítani kell, hogy az európai tudományos és technológiai statisztikák összhangban legyenek más nemzetközi standardokkal. Ebből a célból a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) és a többi nemzetközi szervezet által végzett munkát figyelembe kell venni. Mindenekelőtt a kutatás-fejlesztési statisztikákról szóló Frascati kézikönyv, a tudományos és technológiai tevékenységekkel foglalkozó emberi erőforrás mérésével foglalkozó Canberra kézikönyv, az OECD által kiadott OECD szabadalmi statisztikák kézikönyve, valamint az OECD és az Európai Bizottság (Eurostat) által közösen kiadott innovációs statisztikákról szóló Oslo kézikönyv biztosíthat referenciakeretet.

(5)

Az egyértelműség érdekében az 1608/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak a tudományos és technológiai statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2004. április 22-i 753/2004/EK bizottsági rendeletet (3) és az innovációs statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 1608/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozat végrehajtásáról szóló, 2004. augusztus 13-i 1450/2004/EK bizottsági rendeletet (4) hatályon kívül kell helyezni.

(6)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az európai statisztikai rendszer bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Ez a rendelet az európai tudományos és technológiai statisztikák előállításának részletes szabályait állapítja meg.

2. cikk

(1)   E rendelet a következő tárgykörökre terjed ki:

a)

kutatásra és fejlesztésre (K + F) vonatkozó statisztikák;

b)

kormányzati költségvetési előirányzatokkal, illetve kutatási és fejlesztési kiadásokkal (GBAORD) kapcsolatos statisztikák;

c)

innovációs statisztikák;

d)

a tudomány és technológia emberi erőforrásaival kapcsolatos statisztikák, ideértve a nem és mobilitás szerinti statisztikákat is, szabadalmakkal kapcsolatos statisztikák, a csúcstechnológiát képviselő iparágakkal és tudásalapú szolgáltatásokkal kapcsolatos statisztikák, valamint egyéb tudományos és technológiai statisztikák.

A statisztikai változók listáját, a lefedett tevékenységeket és szektorokat, az eredmények bontását, a gyakoriságot, valamint az adatszolgáltatásra vonatkozó határidőket és a tárgyidőszakot az I. és II. melléklet tartalmazza.

A d) pont első albekezdésében említett tárgykörök esetében a szükséges adatokat az I. melléklet 3. szakaszával összhangban túlnyomórészt a meglévő statisztikai, illetve egyéb adatforrásokból szerzik be.

(2)   Az I. és II. mellékletben meghatározott statisztikai változók listáját, a lefedett tevékenységeket és szektorokat, az eredmények bontását, a gyakoriságot és az adatszolgáltatásra vonatkozó határidőket, valamint egyéb jellemzőket adott esetben rendszeres időközönként felülvizsgálják.

3. cikk

A tagállamok a szükséges adatokat különböző források, például mintavételes felmérések, közigazgatási adatforrások vagy egyéb adatforrások együttesének felhasználásával szerzik be. Ami a minőséget vagy a statisztikai becslési eljárásokat illeti, az egyéb adatforrások legalább a mintavételes felmérésekkel vagy közigazgatási adatforrásokkal egyenértékűek.

4. cikk

Az I. és II. mellékletben felsorolt statisztikák alapját összehangolt fogalmak és meghatározások képezik, amelyek a Frascati kézikönyv (K + F statisztikák) és a Canberra kézikönyv (a tudomány és technológia emberi erőforrásaival kapcsolatos statisztikák), az OECD szabadalmi statisztikák kézikönyve (szabadalmi statisztikák) és az Oslo kézikönyv (innovációs statisztikák) legfrissebb változatában vagy egyéb harmonizált standardokban szerepelnek.

5. cikk

A tagállamok az I. és II. mellékletben felsorolt változókat, a bizalmas adatokkal együtt továbbítják a Bizottságnak (Eurostat), a Bizottság (Eurostat) által a tagállamokkal együttműködésben meghatározandó technikai szabvány felhasználásával.

A tagállamok önkéntes alapon továbbíthatják a Bizottsághoz (Eurostat) az innovációs statisztikákra vonatkozó egyénileg rögzített adatokat a Bizottság (Eurostat) által meghatározott technikai standard felhasználásával.

6. cikk

(1)   A tagállamok az összes szükséges intézkedést meghozzák a szolgáltatott adatok minőségének biztosítása érdekében.

(2)   A tagállamok standardizált minőségjelentéseket küldenek a Bizottságnak (Eurostat) az alábbi adatokra vonatkozóan:

a)

kutatás és fejlesztés (K + F);

b)

kormányzati költségvetési előirányzatok, illetve kutatási és fejlesztési kiadások (GBAORD);

c)

innováció.

A kutatási és fejlesztési statisztikákat illetően külön minőségjelentéseket kell létrehozni az üzleti vállalkozási szektorra, a kormányzati szektorra és a felsőoktatási szektorra vonatkozóan. A nonprofit magánszektorra vonatkozóan minőségjelentéseket csak akkor kell készíteni, amennyiben a szektorban a K + F kiadás aránya az összes nemzeti K + F kiadás 5 %-át meghaladja.

(3)   A minőségjelentéseket a tagállamok a III. mellékletben leírt szabályok alapján készítik el, a 223/2009/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdésében meghatározott minőségi kritériumok szerint.

(4)   A 2011-es tárgyévre vonatkozó K + F és GBAORD adatokról készített első minőségjelentéseket 2013. október 31-ig kell benyújtani. A 2012-es tárgyévre vonatkozó innovációs statisztikai adatokról készített első minőségjelentéseket 2014. október 31-ig kell benyújtani. A tagállamok további minőségjelentéseket nyújtanak be a Bizottsághoz (Eurostat) minden második évben az adatgyűjtés tárgyéve utáni 22 hónapon belül.

7. cikk

A 753/2004/EK és az 1450/2004/EK rendelet hatályát veszti.

A 753/2004/EK rendelet továbbra is alkalmazandó a 2011-es tárgyévre vonatkozó K + F és GBAORD statisztikák tekintetében.

A hatályon kívül helyezett rendeletekre való hivatkozást e rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni.

8. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. október 26-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 230., 2003.9.16., 1. o.

(2)  HL L 87., 2009.3.31., 164. o.

(3)  HL L 118., 2004.4.23., 23. o.

(4)  HL L 267., 2004.8.14., 32. o.


I. MELLÉKLET

TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI STATISZTIKÁK

1.   szakasz

Kutatási és fejlesztési statisztikák

1.   A statisztikákat a gazdaság egészében végzett K + F tevékenységre vonatkozóan kell gyűjteni. Az eredmények az 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) által létrehozott, a gazdasági tevékenységek közös statisztikai osztályozásának (továbbiakban: NACE Rev.2) A-tól U-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiba tartozó, valamennyi K + F-t végző statisztikai egységet lefedik.

2.   A 3. bekezdésben felsorolt statisztikák gyűjtésére használatos statisztikai egységek a következők: a) a vállalkozások (gazdasági egységek) a nemzeti szinten összeállítandó statisztikákhoz; és b) telephelyek a regionális szinten összeállítandó statisztikákhoz (NUTS 2). Az alkalmazandó statisztikai egységek („gazdasági egység”/vállalkozás és „telephely”) meghatározását a közösségi termelési rendszer megfigyelésére és elemzésére szolgáló statisztikai egységekről szóló, 1993. március 15-i 696/93/EGK tanácsi rendelet (2) tartalmazza.

3.   Az összeállítandó statisztikák jegyzékét (ideértve azok bontását is) az alábbiak ismertetik.

Kód

Cím

Összes szektor

A tevékenységet végző szektor szerint

Üzleti vállalkozási szektor

Felsőoktatási szektor

Kormányzati szektor

Nonprofit magánszektor

Megjegyzések

1.11

K + F személyi állomány tényleges létszáma (fő)

 

Bontás nélkül

1.11.0.0

1.11.0.1

1.11.0.2

1.11.0.3

1.11.0.4

 

 

Foglalkozás és nem szerint

1.11.1.0

1.11.1.1

1.11.1.2

1.11.1.3

1.11.1.4

 

 

Képesítés és nem szerint

1.11.2.0

1.11.2.1

1.11.2.2

1.11.2.3

1.11.2.4

Nem kötelező

 

Fő gazdasági tevékenység (NACE) szerint

 

1.11.3.1

 

 

 

 

 

Fő tudományos terület és nem szerint

 

 

1.11.4.2

1.11.4.3

 

 

 

Régió szerint (NUTS 2)

1.11.5.0

1.11.5.1

1.11.5.2

1.11.5.3

1.11.5.4

 

 

Régió (NUTS 2) és nem szerint

1.11.6.0

1.11.6.1

1.11.6.2

1.11.6.3

1.11.6.4

Nem kötelező

 

Fő gazdasági tevékenység (NACE) és nem szerint

 

1.11.7.1

 

 

 

 

1.12

Kutatók tényleges száma (fő)

 

Bontás nélkül

1.12.0.0

1.12.0.1

1.12.0.2

1.12.0.3

1.12.0.4

 

 

Nem szerint

1.12.1.0

1.12.1.1

1.12.1.2

1.12.1.3

1.12.1.4

 

 

Képesítés és nem szerint

1.12.2.0

1.12.2.1

1.12.2.2

1.12.2.3

1.12.2.4

Nem kötelező

 

Fő gazdasági tevékenység (NACE) és nem szerint

 

1.12.3.1

 

 

 

 

 

Fő tudományterület és nem szerint

 

 

1.12.4.2

1.12.4.3

 

 

 

Régió szerint (NUTS 2)

1.12.5.0

1.12.5.1

1.12.5.2

1.12.5.3

1.12.5.4

 

 

Régió szerint (NUTS 2) és nem szerint

1.12.6.0

1.12.6.1

1.12.6.2

1.12.6.3

1.12.6.4

Nem kötelező

 

Korcsoport és nem szerint

1.12.7.0

1.12.7.1

1.12.7.2

1.12.7.3

1.12.7.4

Nem kötelező

 

Állampolgárság és nem szerint

1.12.8.0

1.12.8.1

1.12.8.2

1.12.8.3

1.12.8.4

Nem kötelező

1.13

K + F személyi állomány létszáma teljes munkaidőre átszámítva (FTE)

 

Bontás nélkül

1.13.0.0

1.13.0.1

1.13.0.2

1.13.0.3

1.13.0.4

Éves

 

Foglalkozás szerint

1.13.1.0

1.13.1.1

1.13.1.2

1.13.1.3

1.13.1.4

 

 

Képesítés szerint

1.13.2.0

1.13.2.1

1.13.2.2

1.13.2.3

1.13.2.4

Nem kötelező

 

Fő gazdasági tevékenység (NACE) szerint

 

1.13.3.1

 

 

 

 

 

Fő tudományos terület és nem szerint

 

 

1.13.4.2

1.13.4.3

 

Nem kötelező

 

Régió szerint (NUTS 2)

1.13.5.0

1.13.5.1

1.13.5.2

1.13.5.3

1.13.5.4

 

 

Nagyságkategória szerint

 

1.13.6.1

 

 

 

Nem kötelező a 0 és az 1–9 alkalmazottat foglalkoztató nagyságkategória esetén

1.14

Kutatók száma teljes munkaidőre átszámítva (FTE)

 

Bontás nélkül

1.14.0.0

1.14.0.1

1.14.0.2

1.14.0.3

1.14.0.4

Éves

 

Nem szerint

1.14.1.0

1.14.1.1

1.14.1.2

1.14.1.3

1.14.1.4

Nem kötelező

 

Képesítés szerint

1.14.2.0

1.14.2.1

1.14.2.2

1.14.2.3

1.14.2.4

Nem kötelező

 

Fő gazdasági tevékenység (NACE) szerint

 

1.14.3.1

 

 

 

 

 

Fő tudományos terület és nem szerint

 

 

1.14.4.2

1.14.4.3

 

Nem kötelező

 

Régió szerint (NUTS 2)

1.14.5.0

1.14.5.1

1.14.5.2

1.14.5.3

1.14.5.4

 

 

Régió szerint (NUTS 2) és nem szerint

1.14.6.0

1.14.6.1

1.14.6.2

1.14.6.3

1.14.6.4

Nem kötelező

 

Nagyságkategória szerint

 

1.14.7.1

 

 

 

Nem kötelező a 0 és az 1–9 alkalmazottat foglalkoztató nagyságkategória esetén

1.20

Házon belüli K + F kiadások

 

Bontás nélkül

1.20.0.0

1.20.0.1

1.20.0.2

1.20.0.3

1.20.0.4

Éves

 

Pénzeszközök forrása szerint

1.20.1.0

1.20.1.1

1.20.1.2

1.20.1.3

1.20.1.4

 

 

K + F típus szerint

1.20.3.0

1.20.3.1

1.20.3.2

1.20.3.3

1.20.3.4

Nem kötelező a felsőoktatási szektorra és az összes szektorra vonatkozóan

 

Költségfajta szerint

1.20.4.0

1.20.4.1

1.20.4.2

1.20.4.3

1.20.4.4

 

 

Fő gazdasági tevékenység (NACE) szerint

 

1.20.5.1.1

 

 

 

 

Termékterület (NACE) szerint

 

1.20.5.1.2

 

 

 

Nem kötelező

 

Nagyságkategória szerint

 

1.20.6.1

 

 

 

Nem kötelező a 0 és az 1–9 alkalmazottat foglalkoztató nagyságkategória esetén

 

Pénzeszközök forrása és nagyságkategória szerint

 

1.20.7.1

 

 

 

Nem kötelező a 0 és az 1–9 alkalmazottat foglalkoztató nagyságkategória esetén

 

Fő tudományos terület szerint

 

 

1.20.8.2

1.20.8.3

 

 

 

Társadalmi-gazdasági célkitűzés (SEO) szerint

 

 

 

1.20.9.3

 

Nem kötelező

 

Régió szerint (NUTS 2)

1.20.10.0

1.20.10.1

1.20.10.2

1.20.10.3

1.20.10.4

 

4.   Kétévente minden páratlan évben jelentést tesznek valamennyi változóról, kivéve, ha a 3. bekezdésben szereplő táblázatokban évenkénti gyakoriságot írnak elő.

5.   Az első tárgyév, amelyre az 3. bekezdésben felsorolt statisztikákat össze kell állítani, a 2012. naptári év.

6.   Az eredményeket a referencia-időszak naptári évének végétől számított 18 hónapon belül kell továbbítani. Ezen túlmenően a tárgyidőszak naptári évének végétől számított 10 hónapon belül be kell nyújtani azon változók előzetes eredményeit, amelyeket évenkénti gyakorisággal kell összegyűjteni.

7.   Az eredmények összeállítása

7.1.

A foglalkozás szerinti statisztikák eredményeit „kutatók” és „egyéb K + F személyzet” szerinti bontásban kell megadni.

7.2.

A képesítés szerinti statisztikák eredményeit „tudományos doktori fokozattal rendelkezők (ISCED 2011., 8. szint)”, „egyéb egyetemi fokozatok és más felsőoktatásban szerzett oklevelek (ISCED 2011., 5. 6. és 7. szint)”, valamint „egyéb képesítések” szerinti bontásban kell megadni.

7.3.

A fő tudományterület szerinti statisztikák eredményeit „természettudományok”, „mérnöki és műszaki tudományok”, „orvostudomány”, „agrártudomány”, „társadalomtudomány” és „bölcsészettudomány” szerinti bontásban kell megadni.

7.4.

A nagyságkategória szerinti statisztikák eredményeit a következő nagyságkategóriák szerint kell bontani: „0 alkalmazott”, „1–9 alkalmazott”, „10–49 alkalmazott”, „50–249 alkalmazott”, „250–499 alkalmazott”, „500 és ennél több alkalmazott”.

7.5.

A pénzeszközök forrása szerinti statisztikák eredményeit „üzleti vállalkozási szektor”, „kormányzati szektor”, „nonprofit magánszektor”, „felsőoktatási szektor” és „külföld” szerinti bontásban kell megadni. A „külföld” kategóriának további bontása: „külföldi üzleti vállalkozások”, „Európai Bizottság”, „nemzetközi szervezetek” és „egyéb források”. Az üzleti vállalkozási szektor kategóriájánál a „külföldi üzleti vállalkozások” további bontása: „ugyanazon csoporton belüli külföldi vállalkozások” és „egyéb külföldi vállalkozások”.

7.6.

A K + F típus szerinti statisztikák eredményeit „alapkutatás”, „alkalmazott kutatás” és „kísérleti fejlesztés” szerinti bontásban kell megadni.

7.7.

A költségfajta szerinti statisztikák eredményeit „folyó költségek (munkabérköltségek és egyéb költségek)” és „tőkeráfordítás” szerinti bontásban kell megadni.

7.8.

A társadalmi-gazdasági célkitűzés (SEO) szerinti statisztikák eredményeit a tudományos programok és költségvetések elemzésére és összehasonlítására vonatkozó nómenklatúrával (NABS) összhangban fejezeti szintű bontásban kell megadni.

7.9.

A korcsoport szerinti statisztikák eredményeit a következő (években kifejezett) életkor-kategóriák szerinti bontásban kell megadni: „legfeljebb 25”, „25–34”, „35–44”, „45–54”, „55–64”, „65 és ennél idősebb”.

7.10.

Az állampolgárság szerinti statisztikák eredményeit a következő kategóriákra kell bontani: „nemzeti állampolgárság”, „más EU-tagállamok állampolgársága”, „más európai országok állampolgársága”, „észak-amerikai állampolgárság”, „közép- és dél-amerikai állampolgárság”, „ázsiai állampolgárság”, „afrikai állampolgárság”, „egyéb állampolgárság”.

7.11.

A fő gazdasági tevékenység (NACE Rev. 2) szerinti statisztikák eredményeit a következő NACE Rev. 2. ágazatok, alágazatok és aggregátumok szerinti bontásban kell megadni:

„01, 02, 03”, „05, 06, 07, 08, 09”, „10-től 33-ig”, „10, 11, 12”, „10, 11”, „12”, „13, 14, 15”, „13”, „14”, „15”, „16, 17, 18”, „16”, „17”, „18”, „19”, „20”, „21”, „22”, „23”, „24”, „25, 26, 27, 28, 29, 30”, „25”, „25.4”, „26”, „26.1”, „26.2”, „26.3”, „26.4”, „26.5”, „26.6”, „26.7”, „27”, „28”, „29”, „30”, „30.1”, „30.2”, „30.3”, „30.4”, „31”, „32”, „32.5”, „33”, „35, 36, 37, 38, 39”„35, 36”, „37, 38, 39”, „41, 42, 43”, „45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82”, „45, 46, 47”, „49, 50, 51, 52, 53”, „55, 56”, „58, 59, 60, 61, 62, 63”, „61”, „62”, „63”, „64, 65, 66”, „68”, „69, 70, 71, 72, 73, 74, 75”, „71”, „72”, „72.1”, „72.2”, „77, 78, 79, 80, 81, 82”, „84, 85”, „86, 87, 88”, „86”, „87, 88”, „90, 91, 92, 93”, „94, 95, 96, 97, 98, 99”, „01-től 99-ig”.

8.   Az e szakaszban meghatározott statisztikákra vonatkozó fogalmak és fogalommeghatározások a Frascati kézikönyvben kerültek megállapításra.

9.   A K + F-re vonatkozó szakpolitikai döntéshozatal tudományos eredményekkel való alátámasztása érdekében a Bizottság és/vagy a tagállamok önkéntes alapon kísérleti tanulmányokat indítanak további változókról és a K + F statisztikák további bontásáról. A kísérleti tanulmányok célja, hogy felmérjék az adatok megszerzésének célszerűségét és megvalósíthatóságát, figyelembe véve az adatok rendelkezésre állásának hasznát az adatgyűjtés költségeihez és a vállalkozásokra nehezedő adatszolgáltatási terhekhez képest. A kísérleti tanulmányok témáiról szoros együttműködésben döntenek a tagállamokkal.

2.   szakasz

Kormányzati költségvetési előirányzatokkal, illetve kutatási és fejlesztési kiadásokkal (GBAORD) kapcsolatos statisztikák

1.   A következő statisztikákat kell összeállítani:

Kód

Cím

21.0

Kormányzati K + F előirányzatok az ideiglenes költségvetésben (a Parlament által a költségvetési év elején jóváhagyva)

21.1

Kormányzati K + F előirányzatok a végleges költségvetésben (a költségvetési év folyamán jóváhagyott, módosított költségvetés)

22.0

A transznacionálisan koordinált K + F-hez való nemzeti hozzájárulás

2.   Valamennyi változóról évenként tesznek jelentést.

3.   Az első tárgyév, amelyre vonatkozóan a statisztikát össze kell állítani, a 2012-es naptári év.

4.   Az eredményeket a 21.0 változó esetében (ideértve az összes bontást is) a tárgyidőszak naptári évének végétől számított hat hónapon belül, a 21.1 és 22.0 változó esetében (ideértve az összes bontást is) pedig 12 hónapon belül kell átadni.

5.   Az eredmények összeállítása

5.1.

A 21.0 és 21.1 változók esetében összeállított statisztikák eredményeit a tudományos programok és költségvetések elemzésére és összehasonlítására vonatkozó nómenklatúrával (NABS 2007) összhangban, fejezet szintű bontásban kell megadni.

5.2.

A 21.1 változó esetében összeállított statisztikák eredményeit tovább kell bontani:

a)

a tudományos programok és költségvetések elemzésére és összehasonlítására vonatkozó nómenklatúrával (NABS) összhangban, alfejezet szintű bontásban – nem kötelező;

b)

„projektfinanszírozásra” és „intézményi finanszírozásra” – nem kötelező.

5.3.

A 22.0 változó esetében összeállított statisztikák eredményeit „transznacionális közfinanszírozású K + F tevékenységet végzők részére nyújtott nemzeti hozzájárulásra”, „európai szintű transznacionális közfinanszírozású K + F programokhoz nyújtott nemzeti hozzájárulásra”, valamint „tagállami kormányok (és tagjelölt országok és EFTA-országok közötti kétoldalú vagy többoldalú közfinanszírozású K + F programokhoz nyújtott nemzeti hozzájárulásokra”.

6.   Az e szakaszban meghatározott statisztikákra vonatkozó fogalmak és fogalommeghatározások a Frascati kézikönyvben vagy más harmonizált standardokban kerültek megállapításra.

3.   szakasz

Egyéb tudományos és technológiai statisztikák

A tudományos és technológiai statisztikák egyéb területeivel kapcsolatos munka különösen a következő tárgykörökre terjed ki:

a)

a tudomány és technológia emberi erőforrásaival kapcsolatos statisztikák (ideértve a nemre és mobilitásra vonatkozó statisztikákat) (HRST): HRST-re vonatkozó átfogó statisztikai keretrendszer kidolgozása és megvalósítása, elsősorban a meglévő nemzeti és nemzetközi adatforrások hatékonyabb kihasználásával (ideértve az európai statisztikai rendszeren belülieket is). Különös figyelmet kell fordítani a nem szerinti szempontokra;

b)

szabadalmakkal kapcsolatos statisztikák: szabadalmakkal kapcsolatos átfogó statisztikai keretrendszer kidolgozása és megvalósítása, a nemzeti és nemzetközi szabadalmi hivatalokban hozzáférhető információk alapján nemzetközi és nemzeti szabadalmi statisztikák és mutatók rendszeres előállításával;

c)

a csúcstechnológiát képviselő iparágakkal és tudásalapú szolgáltatásokkal kapcsolatos statisztikák: a csúcstechnológiát képviselő iparágakkal és tudásalapú szolgáltatásokkal kapcsolatban átfogó statisztikai keretrendszer kidolgozása és megvalósítása, elsősorban a meglévő nemzeti és nemzetközi adatforrások hatékonyabb kihasználásával (ideértve az európai statisztikai rendszeren belülieket is). Ez a munka magában foglalja a tevékenységek és termékek azonosítását és osztályozását, e tevékenységek gazdasági teljesítményének mérését és a gazdaság egészének teljesítményéhez való hozzájárulásuk mérését;

d)

egyéb tudományos és technológiai statisztikák: a kiegészítő kidolgozási és végrehajtási munka többek között biotechnológiával, nanotechnológiával, illetve egyéb olyan területekkel kapcsolatos statisztikákra vonatkozik, ahol a tudomány és a technológia nélkülözhetetlen az Európai Unió prioritásainak eléréséhez (mint egészségügy, biztonság, környezetvédelem és éghajlatváltozás).

Az e szakaszban felsorolt tárgykörök esetében a szükséges adatokat túlnyomórészt meglévő statisztikai vagy más adatforrásokból szerzik be (pl. a társadalmi, illetve gazdasági statisztikák területén).


(1)  HL L 393., 2006.12.30., 1. o.

(2)  HL L 76., 1993.3.30., 1. o.


II. MELLÉKLET

INNOVÁCIÓS STATISZTIKA

1.   szakasz

A 2. szakaszban felsorolt statisztikák összeállításához a vállalkozást kell statisztikai egységként használni. Az alkalmazandó statisztikai egység (vállalkozás/gazdasági egység) meghatározását a 696/93/EGK rendelet tartalmazza.

2.   szakasz

A tagállamoknak az alábbi innovációs statisztikákat kell összeállítaniuk:

Változó

Cím

Megjegyzések

1

Innovatív vállalkozások száma

Abszolút értékként és az összes vállalkozás %-ában

2

Azon innovatív vállalkozások száma, melyek olyan új termékeket vagy jelentős mértékben továbbfejlesztett termékeket vezettek be, amelyek újak a piac/a vállalkozás számára

Abszolút értékként, az összes vállalkozás %-ában, valamint az összes innovatív vállalkozás %-ában

3

Az innovációból származó árbevétel olyan új termékek vagy jelentős mértékben továbbfejlesztett termékek tekintetében, amelyek újak a piac számára

Abszolút értékként, a teljes árbevétel %-ában, valamint az innovatív vállalkozások teljes árbevétele %-ában

4

Az innovációból származó árbevétel olyan új termékek vagy jelentős mértékben továbbfejlesztett termékekkel kapcsolatban, amelyek a cég számára újak, de a piac számára nem

Abszolút értékként, a teljes árbevétel %-ában, valamint az innovatív vállalkozások teljes árbevétele %-ában

5

Innovációs együttműködésben részt vevő innovatív vállalkozások száma

Abszolút értékként és az innovatív vállalkozások %-ában

6

Innovációs kiadás

Abszolút értékként, a teljes árbevétel %-ában, valamint az innovatív vállalkozások teljes árbevétele %-ában

7

Azon innovatív vállalkozások száma, amelyek az innováció kiemelten fontos céljait jelezték

Abszolút értékként és az összes innovatív vállalkozás %-ában – nem kötelező

8

Azon innovatív vállalkozások száma, amelyek az innováció szempontjából kiemelt fontosságú információforrásokat jeleztek

Abszolút értékként és az összes innovatív vállalkozás %-ában – nem kötelező

9

Azon vállalkozások száma, amelyek lényeges akadályozó tényezőkkel küzdenek

Abszolút értékként, az összes vállalkozás %-ában, az összes innovatív vállalkozás %-ában, valamint a nem innovatív vállalkozások %-ában – nem kötelező

10

Azon innovatív vállalkozások száma, amelyek az innovációkat saját maguk vagy más vállalkozásokkal/intézményekkel együtt fejlesztették ki

Abszolút értékként és az összes innovatív vállalkozás %-ában

A fenti statisztikán túlmenően a tagállamok további statisztikát állíthatnak össze (azok bontásával együtt) az Oslo kézikönyvben felsorolt főbb témáknak megfelelően. A tagállamokkal szoros együttműködésben döntenek ezen további statisztikák felvételéről, amelyek bekerülnek a harmonizált felmérési kérdőívbe.

3.   szakasz

A NACE Rev. 2 B, C, D, E, H J és K nemzetgazdasági ágába és a NACE Rev. 2. 46., valamint 71., 72. és 73. ágazatába tartozó vállalkozásokat tartalmazniuk kell. A tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy tovább bővítsék a lefedettséget.

4.   szakasz

Valamennyi változót minden páros évben, kétévente kell jelenteni.

5.   szakasz

Az első hivatkozási év, amelyre a statisztikát össze kell gyűjteni, a 2012-es naptári év.

6.   szakasz

1.

Valamennyi eredményt a gazdasági tevékenység (NACE Rev. 2) nemzetgazdasági ágak, ágazatok vagy egyéb aggregátumok, valamint az alkalmazotti létszám nagyságkategóriái szerint az alábbi módon kell lebontani:

NACE-kategória/nagyságkategória

10–49 alkalmazott

50–249 alkalmazott

249 alkalmazott felett

Összesen

„B-C-D-E-46-H-J-K-71-72-73”

x

x

x

x

„B-C-D-E”

x

x

x

x

„B”

x

x

x

x

„C”

x

x

x

x

„10-től 12-ig”

 

 

 

x

„13-tól 15-ig”

 

 

 

x

„16-tól 18-ig”

 

 

 

x

„19-től 22-ig”

 

 

 

x

„20”

 

 

 

x

„21”

 

 

 

x

„23”

 

 

 

x

„24”

 

 

 

x

„25-től 30-ig”

 

 

 

x

„25”

 

 

 

x

„26”

 

 

 

x

„31-től 33-ig”

 

 

 

x

„D”

x

x

x

x

„E”

x

x

x

x

„36”

 

 

 

x

„37-től 39-ig”

 

 

 

x

„46-H-J-K-71-72-73”

x

x

x

x

„46”

x

x

x

x

„H”

x

x

x

x

„49-től 51-ig”

 

 

 

x

„52-től 53-ig”

 

 

 

x

„J”

x

x

x

x

„58”

 

 

 

x

„61”

 

 

 

x

„62”

 

 

 

x

„63”

 

 

 

x

„K”

x

x

x

x

„64”

 

 

 

x

„65”

 

 

 

x

„66”

 

 

 

x

„71-72-73”

x

x

x

x

„71”

 

 

 

x

„72”

 

 

 

x

„73”

 

 

 

x

2.

Az 1-es változó eredményeit az innováció négy típusára kell lebontani: folyamat-, termék-, szervezési- és marketinginnovációra. Az 5–10-es változók eredményeinek termék és folyamat innovációs tevékenységet folytató vállalatokat kell lefedniük. Az 1-es változótól eltérő változókra vonatkozó négy innovációtípus szerinti lefedettségről és lebontásról szoros együttműködésben döntenek a tagállamokkal, és ezen lebontások bekerülnek az összehangolt felmérési kérdőívbe.

3.

Az 5-ös változó eredményeit az innovációs együttműködés típusai szerint kell lebontani. A 6-os változó eredményeit az innovációs kiadások típusai szerint kell lebontani. A 7-es változó eredményeit az innováció célkitűzésének típusai szerint kell lebontani. A 8-as változó eredményeit az információforrás típusai szerint kell lebontani. A 9-es változó eredményeit az akadályozó tényezők típusai szerint kell lebontani. A 10-es változó eredményeit a fejlesztők típusai szerint kell lebontani. A tagállamokkal szoros együttműködésben döntenek ezen lebontásokról, amelyek bekerülnek az összehangolt felmérési kérdőívbe.

7.   szakasz

1.

Valamennyi eredményt a tárgyidőszakként megadott naptári év végétől számított 18 hónapon belül továbbítani kell.

2.

A tagállamok önkéntes alapon továbbíthatják a Bizottsághoz (Eurostat) a nemzeti innovációs felméréseken belül felmért valamennyi statisztikai egységet lefedő egyénileg rögzített adatokat.

8.   szakasz

1.

A kétévente elvégzett és a 2012-es tárgyévtől kezdődő közösségi innovációs felmérésekhez használt felmérési kérdőív lefedi az Oslo kézikönyvben felsorolt, a vállalatokon belüli innováció felmérésével kapcsolatos főbb témákat.

2.

A tagállamokkal szoros együttműködésben a Bizottság (Eurostat) módszertani ajánlásokat állít össze az innovációs felmérésekhez, mely elősegíti a felmérési eredmények magas szintű összehangolását. Ezen ajánlások legalább az alábbiakra terjednek ki: célnépesség, felmérési módszertan (beleértve a regionális vonatkozásokat), harmonizált felmérési kérdőív, adatgyűjtés, adatfeldolgozás és továbbítás, valamint adatminőségi követelmények.

3.

A tagállamok a Bizottság (Eurostat) rendelkezésére bocsátják a nemzeti innovációs statisztikában használt nemzeti módszertannal kapcsolatos valamennyi szükséges információt.


III. MELLÉKLET

A MINŐSÉGJELENTÉSEKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

1.   szakasz

Bevezetés

A minőségi jelentések az adatok minőségét jelző mennyiségi és minőségi mutatókat egyaránt tartalmaznak a Bizottság által a tagállamokkal együttműködésben meghatározott standardizált szerkezet szerint. A Bizottság (Eurostat) közzéteszi a tagállamok által szolgáltatott adatok alapján kiszámított mennyiségi mutatók eredményeit. A tagállamok ezután az általuk alkalmazott adatgyűjtési módszertan fényében értelmezik őket és megjegyzéseket fűznek hozzájuk, valamint további mennyiségi mutatókat és minőségi információkat szolgáltatnak.

2.   szakasz

Határidők

A Bizottság (Eurostat) minden második évben, a tárgyidőszak végétől számított 20 hónapon belül (augusztus végéig) a tagállamok rendelkezésére bocsátja a Bizottság (Eurostat) számára hozzáférhető minőségi mutatókkal és más információkkal előre kitöltött standardizált minőségjelentések tervezeteit.

A tagállamok minden második évben, a tárgyév végétől számított 22 hónapon belül (október végéig) megküldik a Bizottságnak (Eurostatnak) a kitöltött standardizált minőségjelentéseket.