31.10.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 303/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 978/2012/EU RENDELETE

(2012. október 25.)

az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról és a 732/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (1),

mivel:

(1)

A Közösség az általános tarifális preferenciák rendszere alapján 1971 óta nyújt kereskedelmi kedvezményeket fejlődő országoknak.

(2)

Az Unió közös kereskedelempolitikájának az Unió külső tevékenységét szabályozó alapelvekre kell épülnie és az Unió külső tevékenységére vonatkozó általános rendelkezésekben rögzített célkitűzések megvalósítására kell irányulnia; ezeket az elveket és rendelkezéseket az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 21. cikke tartalmazza.

(3)

Az Unió arra törekszik, hogy közös politikákat és tevékenységeket határozzon meg és folytasson a fejlődő országok fenntartható gazdasági, szociális és környezeti fejlődésének előmozdítása – elsődlegesen a szegénység felszámolásának érdekében.

(4)

Az Unió közös kereskedelempolitikájának összhangban kell lennie az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 208. cikkében meghatározott, a fejlesztési együttműködés területén érvényesülő uniós politikai célkitűzésekkel, és meg kell erősítenie azokat, különösen a fejlődő országokban a szegénység felszámolása, a fenntartható fejlődés és a jó kormányzás elősegítése tekintetében. Meg kell felelnie a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) előírásainak, különösen az 1979-es Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) alapján elfogadott, a fejlődő országokra vonatkozó megkülönböztetett és kedvezőbb elbánásról, viszonosságról és teljesebb részvételről szóló határozatnak (a továbbiakban: a felhatalmazó záradék), amely szerint a WTO-tagok a fejlődő országokat megkülönböztetett, illetve még kedvezőbb elbánásban részesíthetik.

(5)

A „Fejlődő országok, nemzetközi kereskedelem és fenntartható fejlődés: a közösségi általános preferenciarendszer (GSP) szerepe a 2006–2015 közötti évtizedben” című, 2004. július 7-i bizottsági közlemény a 2006 és 2015 közötti időszakra megállapítja az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazására vonatkozó iránymutatásokat.

(6)

A 732/2008/EK rendelet módosításáról szóló, 2011. május 11-i 512/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) által hatályában meghosszabbított, az általános tarifális preferenciák rendszerének 2009. január 1-jétől történő alkalmazásáról szóló, 2008. július 22-i 732/2008/EK tanácsi rendelet (3)2013. december 31-ig, illetve az e rendelet alkalmazásáig (amelyik időpont a korábbi) alkalmazza az általános tarifális preferenciák rendszerét (a továbbiakban: a rendszer). Ezt követően a rendszert az e rendeletben megállapított kedvezmények bevezetésétől számított 10 éven keresztül kell alkalmazni, kivéve a legkevésbé fejlett országokra vonatkozó különleges előírást, amelyet lejárati idő meghatározása nélkül kell alkalmazni.

(7)

A rendszer kedvezményes piacra jutási lehetőséget biztosít az Unióban, és ezáltal segíti a fejlődő országokat a szegénység csökkentésére, valamint a jó kormányzás és a fenntartható fejlődés előmozdítására irányuló erőfeszítéseikben, mivel segítséget nyújt nekik egyrészt ahhoz, hogy a nemzetközi kereskedelem révén további bevételekhez jussanak, amelyet aztán ismét befektethetnek saját fejlődésük érdekében, másrészt pedig segítséget nyújt gazdaságaik diverzifikáláshoz. A rendszer tarifális preferenciáinak középpontjában a jelentősebb fejlődési, kereskedelmi és pénzügyi szükségletekkel bíró fejlődő országok segítése kell, hogy álljon.

(8)

A rendszer egy általános előírásból és két különleges előírásból áll.

(9)

Az általános előírás a fejlődés terén azonos szükségletekkel bíró, valamint a gazdasági fejlődés hasonló szakaszában járó valamennyi fejlődő országra vonatkozik. Azokban az országokban, amelyeket a Világbank magas jövedelmű vagy a középes jövedelmű országok felső sávjába tartozó országnak minősít, az egy főre eső jövedelem szintje magasabb diverzifikációs szint elérését teszi lehetővé a rendszer tarifális preferenciái nélkül is. Ezek között az országok között találhatók olyan gazdaságok, amelyek sikeresen tértek át a központosított gazdaságról a piacgazdaságra. A fejlődési, kereskedelmi és pénzügyi szükségleteik nem azonosak a többi fejlődő országéival; a gazdasági fejlődés eltérő szakaszában járnak, vagyis nincsenek hasonló helyzetben, mint a kiszolgáltatottabb fejlődő országok; ezért a jogalapot nélkülöző megkülönböztetés elkerülése érdekében eltérő bánásmódban kell őket részesíteni. Emellett a rendszer által biztosított tarifális preferenciák a magas jövedelmű vagy a közepes jövedelmű országok felső sávjába tartozó országok általi igénybe vétele növeli a szegényebb, kiszolgáltatottabb országok exportjára nehezedő versenykényszert, és ezáltal nem indokolatlan terhet róhat e kiszolgáltatottabb fejlődő országokra. Az általános előírás figyelembe veszi azt, hogy a fejlődési, kereskedelmi és pénzügyi szükségletek változnak, és biztosítja, hogy az előírás elérhető maradjon, amennyiben egy ország helyzete megváltozik.

A következetesség érdekében az általános előírás alapján biztosított tarifális preferenciák nem terjedhetnek ki azokra a fejlődő országokra, amelyek az Unióval kötött olyan preferenciális piacra jutási előírás kedvezményezettjei, amely lényegében a teljes kereskedelem tekintetében legalább olyan tarifális preferenciát biztosít, mint a rendszer. Annak érdekében, hogy a kedvezményezett ország és a piaci szereplők számára kellő idő álljon rendelkezésre a megfelelő alkalmazkodáshoz, az általános előírást továbbra is a preferenciális piacra jutási előírás alkalmazásának időpontjától számított két évre kell biztosítani, és ezt az időpontot szerepeltetni kell az általános előírás kedvezményezett országainak listáján.

(10)

A 732/2008/EK rendelet I. mellékletében felsorolt országok és a 732/2008/EK rendelet alapján, a Moldovai Köztársaságnak szánt autonóm kereskedelmi kedvezmények bevezetéséről szóló, 2008. január 21-i 55/2008/EK tanácsi rendelet (4) alapján és az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetéséről szóló, 2000. szeptember 18-i 2007/2000/EK tanácsi rendelet (5) alapján az Unió piacán autonóm piacra jutási preferenciával rendelkező országokat a rendszerben való részvételre jogosultaknak kell tekinteni. Az Unióval társult azon országok tengeren túli területei, illetve azon tengerentúli országok, amelyek a 732/2008/EK rendelet I. mellékletében nem szerepelnek, nem tekintendők jogosultnak a rendszerben való részvételre.

(11)

A fenntartható fejlődésre és a jó kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírás a fenntartható fejlődésnek az olyan nemzetközi egyezményekben és jogi eszközökben elismert, egységes koncepciójára épül, mint például a fejlődéshez való jogról szóló 1986. évi ENSZ-nyilatkozat, a környezetről és a fejlődésről szóló 1992. évi riói nyilatkozat, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek (ILO) a munka világára vonatkozó alapvető elvekről és jogokról szóló 1998. évi nyilatkozata, az ENSZ 2000. évi millenniumi nyilatkozata, illetve a fenntartható fejlődésről szóló 2002. évi johannesburgi nyilatkozat. Következésképpen, a fenntartható fejlődésre és a jó kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírás szerinti további tarifális preferenciákban a diverzifikáció hiánya és a nemzetközi kereskedelemben való elégtelen részvétel miatt kiszolgáltatott fejlődő országokat kell részesíteni, annak érdekében, hogy segítsék azokat az emberi és munkához kapcsolódó jogokra, környezetvédelemre és jó kormányzásra vonatkozó alapvető nemzetközi egyezmények megerősítéséből és tényleges végrehajtásából eredő külön terhek és feladatok vállalásában.

(12)

A preferenciákat úgy kell kialakítani, hogy előmozdítsák a további gazdasági növekedést, és a fenntartható fejlődés támasztotta követelményekhez is alkalmazkodni tudjanak. Ezért a különleges ösztönző előírás alapján az érintett kedvezményezett országok esetében az értékvámokat fel kell függeszteni. A specifikus vámokat is fel kell függeszteni, ha nem párosulnak értékvámmal.

(13)

Azon országok részére, amelyek megfelelnek a fenntartható fejlődésre és a jó kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírás jogosultsági kritériumainak, további tarifális preferenciákat kell nyújtani, amennyiben kérelmükre a Bizottság megállapítja, hogy a vonatkozó feltételek teljesültek. Lehetővé kell tenni, hogy a kérelmeket ezen rendelet hatálybalépésének időpontjától kezdődően be lehessen benyújtani. A rendszer tarifális preferenciáiból a 732/2008/EK rendelet alapján részesülő országoknak is új kérelmet kell benyújtaniuk.

(14)

A Bizottságnak figyelemmel kell kísérnie az emberi jogokra és a munkához kapcsolódó jogokra, a környezetvédelemre és a jó kormányzásra vonatkozó nemzetközi egyezmények megerősítésének állását és tényleges végrehajtását, mégpedig az említett egyezmények alapján létrehozott megfelelő ellenőrző szervek (a továbbiakban: a megfelelő ellenőrző szervek) megállapításainak és ajánlásainak megvizsgálása révén. A Bizottságnak kétévente jelentést kell tennie az Európai Parlament és a Tanács részére az egyezmények megerősítésének állásáról, az egyezmények szerinti jelentéstételi kötelezettségeknek a kedvezményezett országok általi teljesítéséről, és az egyezmények gyakorlati végrehajtásának állásáról.

(15)

A preferenciák ellenőrzésének és visszavonásának szempontjából alapvető fontosságúak a megfelelő ellenőrző szervek jelentései. Ezeket a jelentéseket azonban más információs források is kiegészíthetik, amennyiben azok pontosak és megbízhatóak. Ide tartozhatnak például – más források sérelme nélkül – a civil társadalomtól, a szociális partnerektől, az Európai Parlamenttől és a Tanácstól származó információk.

(16)

A legkevésbé fejlett országokra vonatkozó különleges előírás alapján továbbra is vámmentes piacra jutást kell biztosítani az Unió piacán az ENSZ által a legkevésbé fejlettként elismert és besorolt országokból származó termékek számára, a fegyverkereskedelem kivételével. Azon országok esetében, amelyeket az ENSZ már nem sorol a legkevésbé fejlett országok közé, átmeneti időszakot kell megállapítani azoknak a kedvezőtlen hatásoknak a mérséklése céljából, amelyek az ezen előírás alapján nyújtott tarifális preferenciák megszüntetéséből származnak. A különleges előírás alapján a legkevésbé fejlett országoknak biztosított tarifális preferenciákat továbbra is biztosítani kell azon legkevésbé fejlett országoknak, amelyekre az Unióval kötött preferenciális piacra jutási előírás vonatkozik.

(17)

A gazdasági partnerségi megállapodásokban lefektetett, cukorra vonatkozó piacra jutási rendelkezésekkel való koherencia érdekében a Közös Vámtarifa 1701 vámtarifaszáma alá tartozó termékek behozatalához 2015. szeptember 30-ig meg kell követelni az importengedélyt.

(18)

Az általános előírás tekintetében fenn kell tartani a különbségtételt az „érzékeny” és a „nem érzékeny” termékek tarifális preferenciái között azon ágazatok helyzetének figyelembevétele érdekében, amelyek az Unióban azonos termékeket gyártanak.

(19)

A nem érzékeny termékekre vonatkozó közös vámtarifa szerinti vámtételeket továbbra is fel kell függeszteni, míg az érzékeny termékekre vonatkozó vámtételeket csökkenteni kell az igénybevétel kielégítő arányának biztosítása érdekében, figyelembe véve ugyanakkor a megfelelő uniós gazdasági ágazatok helyzetét.

(20)

Az ilyen vámtarifa-csökkentést úgy kell elvégezni, hogy az a kereskedőket a rendszer kínálta lehetőségek kihasználására ösztönözze. Ezért az értékvámokat a legnagyobb kedvezmény elve szerinti vámtételhez képest egységesen 3,5 százalékponttal kell csökkenteni, míg ugyanezeket a vámokat a textil és a textiltermékek esetében 20 %-kal kell csökkenteni. A specifikus vámokat 30 %-kal kell csökkenteni. Amennyiben minimális vám is meghatározásra került, ez a minimális vám nem alkalmazandó.

(21)

Amennyiben az egyedi behozatali nyilatkozathoz kapcsolódó preferenciális elbánás 1 % vagy ennél kisebb értékvámot, illetve 2 EUR vagy ennél alacsonyabb specifikus vámot eredményez, a vámokat teljes mértékben fel kell függeszteni, mivel az ilyen vámok beszedésének költsége meghaladhatja a belőlük származó bevételt.

(22)

Az átsorolást a közös vámtarifa áruosztályaira és árucsoportjaira vonatkozó kritériumok alapján kell elvégezni. Az áruosztályra vagy árualosztályra vonatkozó átsorolást annak érdekében kell elvégezni, hogy a heterogén termékek átsorolására kevesebbszer kerüljön sor. Egy adott kedvezményezett ország esetében az áruosztály vagy az (árucsoportokból álló) árualosztály átsorolását akkor kell elvégezni, ha az áruosztály három egymást követő évben megfelel az átsorolási kritériumoknak, hogy ily módon az importstatisztikák nagymértékű és váratlan eltérései hatásának kiküszöbölésével növekedjen az átsorolás kiszámíthatósága és méltányossága. A fenntartható fejlődésre és a jó kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírás kedvezményezett országai, valamint a legkevésbé fejlett országokra vonatkozó különleges előírás kedvezményezett országai esetében az átsorolást nem kell alkalmazni, mivel ezek igen hasonló gazdasági profillal rendelkeznek, amely az alacsony, nem diverzifikált exportbázis folytán kiszolgáltatottá teszi őket.

(23)

Annak biztosítása érdekében, hogy a rendszer csak a kedvezményekből részesíteni szándékozott országokat jutassa kedvezményekhez, az e rendelet szerinti tarifális preferenciákat, valamint a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (6) szerinti származási szabályokat kell alkalmazni.

(24)

A rendszer előírásai ideiglenes visszavonásának okai közé kell sorolni az alapvető emberi jogokra és a munkához kapcsolódó jogokra vonatkozó egyes nemzetközi egyezményekben megállapított elvek súlyos és rendszeres megsértését is, hogy ezáltal is előmozdítsák az egyezmények célkitűzéseinek megvalósulását. A fenntartható fejlődésre és a jó kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírás szerinti tarifális preferenciákat ideiglenesen vissza kell vonni, ha a kedvezményezett ország nem tartja tiszteletben az említett egyezmények megerősítésére és tényleges végrehajtására vonatkozó kötelező erejű kötelezettségvállalásait, vagy nem teljesíti az egyes egyezmények által előírt jelentéstételi követelményeket, vagy ha a kedvezményezett ország nem működik együtt az Unió e rendeletben meghatározott ellenőrzési eljárásai során.

(25)

A burmai/mianmari és a fehéroroszországi politikai helyzet miatt fenn kell tartani a Burmából/Mianmarból vagy Fehéroroszországból származó termékek behozatalát érintő valamennyi tarifális preferencia ideiglenes visszavonását.

(26)

Annak érdekében, hogy egyfelől a célzottabbá tétel, a nagyobb fokú koherencia és átláthatóság szükségessége, másfelől pedig a fenntartható fejlődés és a jó kormányzás egyoldalú kereskedelmi kedvezményrendszeren keresztüli hatékonyabb előmozdítása között egyensúly jöjjön létre, a Bizottságot az EUMSZ 290. cikke alapján fel kell hatalmazni, hogy jogi aktusokat fogadjon el az ezen rendelet mellékleteinek módosításai tekintetében, illetve a fenntartható fejlődés és a jó kormányzás alapelvei betartásának elmaradása esetén a tarifális preferenciák ideiglenes visszavonása tárgyában, továbbá a fenntartható fejlődésre és a jó kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírás szerinti tarifális preferenciákra irányuló kérelmekre, az ideiglenes visszavonás és a védintézkedési eljárás lebonyolítására vonatkozó eljárási szabályokat illetően, annak érdekében, hogy egységes és részletes technikai előírások kialakítására kerülhessen sor. Különösen fontos, hogy a Bizottság előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, szakértői szinten is. A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és megszövegezése során biztosítania kell a releváns dokumentumok párhuzamos, időben történő és megfelelő átadását az Európai Parlament és a Tanács részére.

(27)

Amennyiben egy adott kedvezményezett ország esetében az előírás ideiglenes visszavonásáról szóló határozat hatálybalépése előtt megszűnnek az ideiglenes visszavonás alapját képező indokok, a Bizottságot – annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők számára stabil működési keretet biztosítson – fel kell hatalmazni arra, hogy sürgősségi eljárás keretében az EUMSZ 290. cikke szerinti jogi aktust fogadjon el az tarifális preferenciák ideiglenes visszavonásáról szóló határozat hatályon kívül helyezéséről.

(28)

E rendelet egységes végrehajtási feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörrel kell felruházni. Ezeket a hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (7) foglaltaknak megfelelően kell gyakorolni.

(29)

A tanácsadó bizottsági eljárást kell alkalmazni a kedvezményezett országok tekintetében az egyes GSP-áruosztályokra vonatkozó tarifális preferenciák felfüggesztésére és az ideiglenes visszavonási eljárás kezdeményezésére vonatkozó végrehajtási jogi aktusok meghozatala során, figyelemmel az említett jogi aktusok jellegére és hatására.

(30)

A vizsgálóbizottsági eljárást kell alkalmazni a védintézkedési eljárásokra, valamint a kedvezményes előírások felfüggesztésére vonatkozó végrehajtási jogi aktusok elfogadása során, amennyiben az import súlyos zavart okozhat az Unió piacain.

(31)

A rendszer integritásának és szabályos működésének biztosítása érdekében a Bizottságnak azonnali hatállyal alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat kell elfogadnia olyan, kellően indokolt, sürgős esetekben, amelyek a vámokkal kapcsolatos eljárások és kötelezettségek teljesítésének elmulasztásából eredő ideiglenes visszavonásokat érintenek.

(32)

A Bizottságnak – annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők számára stabil működési keretet biztosítson – a hat hónapos maximális időtartam elteltét követően azonnali hatállyal alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat kell elfogadnia olyan, kellően indokolt, sürgős esetekben, amelyek a vámokkal kapcsolatos eljárások és kötelezettségek teljesítésének elmulasztásából eredő ideiglenes visszavonások megszüntetését vagy meghosszabbítását érintik.

(33)

A Bizottság azonnali hatállyal alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat kell elfogadnia olyan – a védintézkedési eljáráshoz kapcsolódó, kellően indokolt – esetekben is, amikor az uniós termelők gazdasági és/vagy pénzügyi helyzetének olyan mértékű romlása, amely nehezen lenne helyrehozható, azt sürgősen megköveteli.

(34)

A Bizottságnak rendszeresen jelentést kell tennie az Európai Parlament és a Tanács részére a rendszer kihatásairól e rendelet alapján. A rendelet hatálybalépését követő öt év elteltével a Bizottságnak jelentést kell tennie az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a rendelet alkalmazásáról, és értékelnie kell, hogy szükséges-e a rendszer – többek között a fenntartható fejlődésre és a jó kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírás, valamint a tarifális preferenciák ideiglenes visszavonására vonatkozó rendelkezések – felülvizsgálata, figyelemmel a terrorizmus elleni küzdelemre, valamint az átláthatóságra és az adóügyekben való információcserére vonatkozó nemzetközi normákra. A jelentés elkészítésekor a Bizottságnak figyelembe kell vennie a fejlődésre, a kereskedelemre, és a kedvezményezettek pénzügyi szükségleteire gyakorolt hatásokat. A jelentésben részletesen elemezni kell e rendeletnek a kereskedelemre és az Unió vámbevételeire gyakorolt hatását, különös figyelmet fordítva a kedvezményezett országokra gyakorolt hatásokra. Adott esetben az uniós egészségügyi és növény-egészségügyi jogszabályoknak való megfelelést is értékelni kell. A jelentésben a rendszernek a fenntarthatósági szempontokra és a bioüzemanyagok importjára gyakorolt hatásait is elemezni kell.

(35)

A 732/2008/EK rendeletet ezért hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I.   FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

(1)   Az általános tarifális preferenciák rendszerét (a továbbiakban: a rendszer) e rendelettel összhangban kell alkalmazni.

(2)   E rendelet a rendszer alapján a következő tarifális preferenciákról rendelkezik:

a)

általános előírás;

b)

a fenntartható fejlődésre és a jó kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírás (GSP+); valamint

c)

a legkevésbé fejlett országokra vonatkozó különleges előírás (EBA – a fegyvereken kívül mindent).

2. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a)   „GSP”: az általános preferenciarendszer, amelynek révén az Unió az 1. cikk (2) bekezdésében említett valamely kedvezményes előírás keretében preferenciális uniós piacra jutási lehetőséget biztosít;

b)   „országok”: olyan országok és területek, amelyek vámhatósággal rendelkeznek;

c)   „jogosult országok”: az I. mellékletben felsorolt valamennyi fejlődő ország;

d)   „GSP-kedvezményezett országok”: az általános előírás II. mellékletben felsorolt kedvezményezett országai;

e)   „GSP+-kedvezményezett országok”: a fenntartható fejlődésre és a jó kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírás III. mellékletben felsorolt kedvezményezett országai;

f)   „EBA-kedvezményezett országok”: a legkevésbé fejlett országokra vonatkozó különleges ösztönző előírás IV. mellékletben felsorolt kedvezményezett országai;

g)   „a közös vámtarifa vámtételei”: a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet (8) I. mellékletének második részében meghatározott vámtételek, a vámkontingensek részeként meghatározott vámtételek kivételével;

h)   „áruosztály”: a közös vámtarifa bármely áruosztálya, a 2658/87/EGK rendeletben megállapítottaknak megfelelően;

i)   „árucsoport”: a közös vámtarifa bármely árucsoportja, a 2658/87/EGK rendeletben megállapítottaknak megfelelően;

j)   „GSP-áruosztály”: az V. mellékletben szereplő, a közös vámtarifa áruosztályain és árucsoportjain alapuló áruosztály;

k)   „preferenciális piacra jutási előírás”: preferenciális piacra jutás az Unió piacán, ideiglenesen alkalmazott vagy hatályban lévő kereskedelmi megállapodás vagy az Unió által biztosított autonóm kedvezmény alapján;

l)   „tényleges végrehajtás”: a vonatkozó egyezmények szerinti valamennyi kötelezettségvállalás és kötelezettség teljes körű teljesítése, ezáltal biztosítva a VIII. mellékletben felsorolt nemzetközi egyezményekben garantált valamennyi alapelv, célkitűzés és jog érvényesülését.

3. cikk

(1)   A jogosult országok listája az I. mellékletben szerepel.

(2)   Az országok nemzetközi jogállásában vagy besorolásában bekövetkezett változások megfelelő figyelembevétele érdekében a Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 36. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I. melléklet módosítása céljából.

(3)   A Bizottság értesíti a jogosult országot a rendszerbeli jogállásában bekövetkezett minden érdemi változásról.

II.   FEJEZET

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁS

4. cikk

(1)   A jogosult ország az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett általános előírás szerinti tarifális preferenciák kedvezményezettje, kivéve, ha:

a)

az országot a Világbank a kedvezményezett országok listája frissítésének időpontját közvetlenül megelőző három egymást követő évben magas jövedelmű vagy a közepes jövedelmű országok felső sávjába tartozó országnak minősítette; vagy

b)

az ország preferenciális piacra jutási előírás kedvezményezettje, amely lényegében a teljes kereskedelem esetében legalább a rendszerével azonos tarifális preferenciákat biztosít.

(2)   Az (1) bekezdés a) és b) pontja nem vonatkozik a legkevésbé fejlett országokra.

(3)   Az (1) bekezdés b) pontjának sérelme nélkül, az (1) bekezdés a) pontja 2014. november 21-ig nem alkalmazandó azon országok esetében, amelyek 2012. november 20-ig az Unióval olyan kétoldalú preferenciális piacra jutási megállapodást parafáltak, amely lényegében a teljes kereskedelem esetében legalább a rendszerével azonos tarifális preferenciákat biztosít, de amelyet még nem alkalmaznak.

5. cikk

(1)   A 4. cikkben meghatározott kritériumoknak megfelelő GSP-kedvezményezett országok listája a II. mellékletben található.

(2)   E rendelet hatálybalépését követően a Bizottság minden év január 1-jéig felülvizsgálja a II. mellékletet. Annak érdekében, hogy a GSP-kedvezményezett ország és a gazdasági szereplők számára kellő idő álljon rendelkezésre az ország rendszerbeli jogállásában bekövetkezett változáshoz való megfelelő alkalmazkodásra:

a)

e cikk (3) bekezdésével összhangban a 4. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján meghozott, a kedvezményezett országnak a GSP-kedvezményezett országok listájáról való eltávolításáról szóló határozatot annak hatálybalépésétől számított egy év elteltével kell alkalmazni;

b)

e cikk (3) bekezdésével összhangban a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján meghozott, a kedvezményezett országnak a GSP-kedvezményezett országok listájáról való eltávolításról szóló határozatot a preferenciális piacra jutási előírás alkalmazásának időpontjától számított két év elteltével kell alkalmazni.

(3)   E cikk (1) és (2) bekezdése tekintetében a Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 4. cikkben meghatározott kritériumok alapján – a 36. cikknek megfelelően – felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a II. melléklet módosítása céljából.

(4)   A Bizottság értesíti az érintett GSP-kedvezményezett országot a rendszerbeli jogállásában bekövetkezett minden változásról.

6. cikk

(1)   Az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett általános előírás hatálya alá tartozó termékeket az V. melléklet sorolja fel.

(2)   A Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 36. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az V. melléklet módosítása céljából, annak érdekében, hogy abba beépítse a Kombinált Nómenklatúra módosításai folytán szükségessé vált változásokat.

7. cikk

(1)   Az V. mellékletben nem érzékeny termékekként felsorolt termékek tekintetében – a mezőgazdasági alkotóelemek kivételével – a közös vámtarifa vámtételeinek alkalmazását teljes mértékben fel kell függeszteni.

(2)   Az V. mellékletben érzékeny termékekként felsorolt termékek esetében a közös vámtarifa értékvámja 3,5 százalékponttal csökkentendő. A melléklet S-11a. és S-11b. GSP-áruosztályába tartozó termékek esetében a csökkentés mértéke 20 %.

(3)   Amennyiben a 732/2008/EK rendeletnek a közös vámtarifa e rendelet hatálybalépésekor alkalmazandó értékvámjairól rendelkező 6. cikkével összhangban kiszámított preferenciális vámtételek az e cikk (2) bekezdésében említett termékek esetében több mint 3,5 százalékpontos vámtételcsökkenést eredményeznek, úgy ezeket a preferenciális vámtételeket kell alkalmazni.

(4)   A közös vámtarifa specifikus vámjait, az V. mellékletben érzékeny termékekként felsorolt termékekre meghatározott minimális vagy maximális vámtételek kivételével 30 %-kal csökkenteni kell.

(5)   Amennyiben az V. mellékletben érzékeny termékekként felsorolt termékekre vonatkozóan a közös vámtarifa vámtételei értékvámokat és specifikus vámokat is tartalmaznak, a specifikus vámok nem csökkenthetők.

(6)   Amennyiben a (2) és a (4) bekezdésnek megfelelően csökkentett vámtételek maximális vámtételt is meghatároznak, ez a maximális vámtétel nem csökkenthető. Amennyiben e vámtételek minimális vámtételt is meghatároznak, ez a minimális vámtétel nem alkalmazandó.

8. cikk

(1)   A 7. cikkben említett tarifális preferenciákat fel kell függeszteni olyan, egy adott GSP-kedvezményezett országból származó, valamely GSP-áruosztályba tartozó termékek tekintetében, amelyek esetében az ebből a GSP-kedvezményezett országból az Unióba irányuló behozatal három egymást követő évben vett átlagértéke meghaladja a VI. mellékletben felsorolt határértékeket. Az egyes határértékeket az azonos termékeknek valamennyi GSP-kedvezményezett országból az Unióba irányuló importjának százalékaként kell kiszámítani.

(2)   Az e rendeletben meghatározott tarifális preferenciák alkalmazását megelőzően a Bizottság végrehajtási jogi aktust fogad el, amelyben a 39. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően kialakítja azon GSP-áruosztályok listáját, amelyek tekintetében a 7. cikkben említett tarifális preferenciákat egy adott GSP-kedvezményezett ország vonatkozásában felfüggesztik. Az említett végrehajtási jogi aktust 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3)   A Bizottság háromévente felülvizsgálja az e cikk (2) bekezdésében említett listát, és a 39. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően végrehajtási jogi aktust fogad el a 7. cikkben említett tarifális preferenciák felfüggesztése vagy újra bevezetése érdekében. A végrehajtási jogi aktust a hatálybalépését követő év január 1-jétől kell alkalmazni.

(4)   Az e cikk (2) és (3) bekezdésében említett listát a felülvizsgálat évében az adott évről szeptember 1-jén, valamint a felülvizsgálatot megelőző két évről rendelkezésre álló adatok alapján kell létrehozni. A listának figyelembe kell vennie a létrehozása időpontjában a II. melléklet hatályos változatában felsorolt GSP-kedvezményezett országokból származó importot. Ugyanakkor nem lehet figyelembe venni az import értékét olyan GSP-kedvezményezett országokból, amelyek a felfüggesztés alkalmazásának időpontjában már nem kedvezményezettjei a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti tarifális preferenciáknak.

(5)   A Bizottság értesíti az érintett országot a (2) és (3) bekezdésnek megfelelően meghozott végrehajtási jogi aktusról.

(6)   A II. mellékletnek a 4. cikkben megállapított kritériumokkal összhangban történő módosítása esetén a Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 36. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a VI. melléklet módosítása céljából, hogy az abban felsorolt módozatokat kiigazítsa annak érdekében, hogy az e cikk (1) bekezdésében meghatározott átsorolt áruosztályok súlya arányosan ne változzon.

III.   FEJEZET

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSRE ÉS A JÓ KORMÁNYZÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES ÖSZTÖNZŐ ELŐÍRÁS

9. cikk

(1)   A GSP-kedvezményezett országra akkor vonatkozhatnak az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett fenntartható fejlődésre és jó kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírás szerinti tarifális preferenciák, ha:

a)

a VII. mellékletben meghatározottak szerint a diverzifikáció hiánya és a nemzetközi kereskedelemben való elégtelen részvétel miatt kiszolgáltatott országnak minősül;

b)

a VIII. mellékletben felsorolt összes egyezményt (a továbbiakban: a vonatkozó egyezmények) megerősítette, és az egyezmények szerinti ellenőrző szervek (a továbbiakban: a megfelelő ellenőrző szervek) által tett legújabb megállapítások szerint nem történt súlyos kötelezettségszegés az említett egyezmények tényleges végrehajtása terén;

c)

a vonatkozó egyezmények egyike tekintetében sem fogalmazott meg olyan fenntartást, amelyet valamely egyezmény tilt, vagy amely e cikk tekintetében összeegyeztethetetlennek minősül az adott egyezmény tárgyával és céljával.

E cikk tekintetében a fenntartások csak akkor minősülnek összeegyeztethetetlennek egy adott egyezmény céljával, ha:

i.

az egyezmény keretében egy kifejezetten erre a célra létrehozott eljárás azt akként határozta meg; vagy

ii.

ilyen eljárás hiányában, amennyiben a Szerződésekben megállapított hatásköreik tekintetében az egyezményben részes tagállamok minősített többsége és/vagy az Unió – ha az adott egyezmény részes fele – kifogást emelt a fenntartással szemben azzal az indokkal, hogy az összeegyeztethetetlen az egyezmény céljával, és a szerződések jogáról szóló bécsi egyezmény rendelkezéseinek megfelelően ellenzi az egyezménynek a saját maga és a fenntartással élő állam közötti hatálybalépését;

d)

kötelező erejű kötelezettségvállalást tesz a vonatkozó egyezmények megerősítésére és tényleges végrehajtásuk biztosítására;

e)

fenntartás nélkül elfogadja az egyes egyezmények által előírt jelentéstételi követelményeket, és kötelező erejű kötelezettségvállalást tesz arra, hogy elfogadja a végrehajtással kapcsolatos adatainak rendszeres figyelemmel kísérését és felülvizsgálatát, a vonatkozó egyezmények rendelkezéseivel összhangban; valamint

f)

kötelező erejű kötelezettségvállalást tesz arra, hogy részt vesz és együttműködik a 13. cikkben említett figyelemmel kísérési eljárásban.

(2)   A II. melléklet módosítása esetére a Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 36. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a VII. melléklet módosítása céljából a VII. melléklet 1. pontjának b) alpontjában említett kiszolgáltatottsági határértékek felülvizsgálatának érdekében, hogy azok súlya arányosan ne változzon a VII. melléklettel összhangban számított kiszolgáltatottsági határértékekhez képest.

10. cikk

(1)   A fenntartható fejlődésre és a jó kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírást a következő feltételek teljesülése esetén kell alkalmazni:

a)

a GSP-kedvezményezett ország ezirányú kérelmet nyújtott be; valamint

b)

a kérelem vizsgálata alapján bebizonyosodik, hogy a kérelmező ország teljesíti a 9. cikk (1) bekezdésében megállapított feltételeket.

(2)   A kérelmező országnak írásban kell benyújtania a kérelmét a Bizottsághoz. A kérelemben átfogó tájékoztatást kell nyújtani a vonatkozó egyezmények megerősítéséről, és annak tartalmaznia kell a 9. cikk (1) bekezdésének d), e) és f) pontjában említett kötelező erejű kötelezettségvállalásokat.

(3)   A kérelem beérkezését követően a Bizottság tájékoztatja arról a Tanácsot és az Európai Parlamentet.

(4)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a kérelem vizsgálatát követően a III. melléklet létrehozása vagy módosítása céljából felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el a 36. cikknek megfelelően, hogy a kérelmező országnak a GSP+- kedvezményezett országok listájára való felvételével biztosítsa részére a fenntartható fejlődésre és a jó kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírást.

(5)   Amennyiben egy GSP+-kedvezményezett ország már nem felel meg a 9. cikk (1) bekezdésének a) vagy c) pontjában említett feltételeknek, vagy visszavonja bármelyik, a 9. cikk (1) bekezdésének d), e) és f) pontjában említett kötelező erejű kötelezettségvállalását, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a III. melléklet módosítása céljából a 36. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el annak érdekében, hogy az érintett országot eltávolítsa a GSP+-kedvezményezett országok listájáról.

(6)   A Bizottság a III. melléklet módosítását és a módosított mellékletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követően értesíti a kérelmező országot az e cikk (4), vagy (5) bekezdésének megfelelően hozott határozatról. Amennyiben a kérelmező ország a határozattal a fenntartható fejlődésre és a jó kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírás részesévé válik, tájékoztatást kap a vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi aktus hatálybalépésének időpontjáról.

(7)   A Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 36. cikknek megfelelő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásával megállapítsa a fenntartható fejlődésre és a jó kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírásból való részesülés odaítélésének eljárási szabályait, különösen a határidőkre, valamint a kérelmek benyújtására és feldolgozására vonatkozóan.

11. cikk

(1)   A fenntartható fejlődésre és a jó kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírás hatálya alá tartozó termékek felsorolását a IX. melléklet tartalmazza.

(2)   A Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 36. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el és módosítsa a IX. mellékletet a Kombinált Nómenklatúra e mellékletben felsorolt termékeket érintő módosításainak figyelembevétele céljából.

12. cikk

(1)   A közös vámtarifa értékvámjait a IX. mellékletben felsorolt minden olyan termék vonatkozásában fel kell függeszteni, amely GSP+-kedvezményezett országból származik.

(2)   A közös vámtarifának az (1) bekezdésben említett termékekre vonatkozó specifikus vámjait teljes mértékben fel kell függeszteni, kivéve azon termékek tekintetében, amelyek esetében a közös vámtarifa szerinti vámtételek értékvámokat is tartalmaznak. A 1704 10 90 KN-kóddal rendelkező termékek esetében a specifikus vám a vámérték 16 %-ára korlátozódik.

13. cikk

(1)   A fenntartható fejlődésre és a jó kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírás hatálya alá tartozó tarifális preferenciák odaítélésének időpontjától kezdődően a Bizottság ellenőrzi a vonatkozó egyezmények megerősítésének állását, és figyelemmel kíséri azok tényleges végrehajtását és a megfelelő ellenőrző szervekkel való együttműködést az ezen szervektől származó megállapítások és ajánlások vizsgálata révén.

(2)   A GSP+ kedvezményezett ország ezzel összefüggésben együttműködik a Bizottsággal, és átad neki minden ahhoz szükséges információt, hogy értékelhesse, hogy tiszteletben tartja-e a 9. cikk (1) bekezdésének d), e) és f) pontjában említett kötelező erejű kötelezettségvállalásait, valamint hogy megítélhesse a 9. cikk (1) bekezdésének c) pontjával kapcsolatos helyzetét.

14. cikk

(1)   A Bizottság 2016. január 1-jéig, majd azt követően kétévente jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé a vonatkozó egyezmények megerősítésének állásáról, a GSP+-kedvezményezett országok által az egyezmények szerinti jelentéstételi kötelezettségeknek való megfelelésről, és az egyezmények tényleges végrehajtásának állásáról.

(2)   A jelentésnek a következőket kell tartalmaznia:

a)

a vonatkozó egyezményekben említett valamely megfelelő ellenőrző szerv által az egyes GSP+-kedvezményezett országok tekintetében tett megállapítások és ajánlások; valamint

b)

a Bizottság megállapításai azzal kapcsolatban, hogy az egyes GSP+-kedvezményezett országok tiszteletben tartják-e a jelentéstételi kötelezettségeknek való megfelelésre, a vonatkozó egyezményekkel összhangban a megfelelő ellenőrző szervekkel való együttműködésre, valamint a vonatkozó egyezmények tényleges végrehajtásának biztosítására vonatkozó kötelező erejű kötelezettségvállalásaikat.

A jelentés minden, a Bizottság által megfelelőnek ítélt információra kitérhet.

(3)   A vonatkozó egyezmények tényleges végrehajtására vonatkozó megállapításai készítése során a Bizottság értékeli a megfelelő ellenőrző szervek megállapításait és ajánlásait, valamint – az egyéb források sérelme nélkül – a harmadik felek, köztük a civil társadalom, a szociális partnerek, az Európai Parlament és a Tanács által nyújtott információkat.

15. cikk

(1)   A fenntartható fejlődésre és a jó kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírást ideiglenesen vissza kell vonni a valamely GSP+-kedvezményezett országból származó valamennyi termék vagy egyes termékek tekintetében, amennyiben a kedvezményezett ország a gyakorlatban nem tartja tiszteletben a 9. cikk (1) bekezdésének d), e) és f) pontjában említett kötelező erejű kötelezettségvállalásait vagy a GSP+-kedvezményezett ország olyan – a 9. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti – fenntartást fogalmazott meg, amelyet a vonatkozó egyezmények valamelyike tilt, vagy amely nem egyeztethető össze az egyezmény tárgyával és céljával.

(2)   A 9. cikk (1) bekezdésének d), e) és f) pontjában említett kötelező erejű kötelezettségvállalásaiból eredő kötelezettségek teljesítésének és a 9. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett helyzetének a bizonyítása a GSP+-kedvezményezett országot terheli.

(3)   Amennyiben a Bizottság akár a 14. cikkben említett jelentés megállapításai, akár a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján alapos indokkal feltételezi, hogy egy adott GSP+-kedvezményezett ország nem tartja tiszteletben a 9. cikk (1) bekezdésének d), e) és f) pontjában említett kötelező erejű kötelezettségvállalásait vagy olyan – a 9. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti – fenntartást tett, amelyet a vonatkozó egyezmények valamelyike tilt vagy amely nem egyeztethető össze az egyezmény tárgyával és céljával, a Bizottság a 39. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően végrehajtási jogi aktust fogad el a fenntartható fejlődésre és a jó kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírás keretében juttatott tarifális preferenciák ideiglenes visszavonására irányuló eljárás megindításáról. A Bizottság erről tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(4)   A Bizottság értesítést tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában, amelyről értesíti az érintett GSP+-kedvezményezett országot. Az értesítés:

a)

tartalmazza azokat az indokokat, amelyek alapján a Bizottság megalapozottan feltételezi, hogy a GSP+-kedvezményezett ország nem teljesíti az e rendelet 9. cikke (1) bekezdésének d), e) és f) pontjában említett kötelező erejű kötelezettségvállalásait, illetve hogy az olyan – a 9. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti – fenntartást tett, amelyet a vonatkozó egyezmények tiltanak vagy amely nem egyeztethető össze az adott egyezmény tárgyával és céljával, ami megkérdőjelezheti az adott ország jogosultságát arra, hogy továbbra is részesüljön a fenntartható fejlődésre és a jó kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírás szerinti tarifális preferenciákban; valamint

b)

meghatározza azt az értesítés közzétételétől számított legfeljebb hat hónapos időtartamot, amely alatt a GSP+-kedvezményezett ország előterjesztheti észrevételeit.

(5)   A Bizottság a (4) bekezdés b) pontjában említett időszak alatt minden lehetőséget megad az érintett kedvezményezett országnak az együttműködésre.

(6)   A Bizottság összegyűjt minden általa szükségesnek tartott információt, többek között a megfelelő ellenőrző szervektől származó megállapításokat és ajánlásokat. Megállapításai készítése során a Bizottság minden releváns információt értékel.

(7)   Az értesítésben megjelölt időtartam lejártát követő három hónapon belül a Bizottság határoz:

a)

az ideiglenes visszavonásra irányuló eljárás megszüntetéséről; vagy

b)

a fenntartható fejlődésre és a jó kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírás szerinti tarifális preferenciák ideiglenes visszavonásáról.

(8)   Amennyiben a Bizottság úgy találja, hogy megállapításai nem indokolják az ideiglenes visszavonást, a 39. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően végrehajtási jogi aktust hoz az ideiglenes visszavonásra irányuló eljárás befejezéséről. A végrehajtási jogi aktusnak többek között a kézhez kapott bizonyítékokon kell alapulnia.

(9)   Amennyiben a Bizottság úgy találja, hogy a megállapításai az e cikk (1) bekezdésében említett okok alapján indokolják az ideiglenes visszavonást, felhatalmazást kap, hogy a 36. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásával módosítsa a III. mellékletet az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett, a fenntartható fejlődésre és a jó kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírás alapján nyújtott tarifális preferenciák ideiglenes visszavonása céljából.

(10)   Ha a Bizottság az ideiglenes visszavonásról határoz, az erről szóló, felhatalmazáson alapuló jogi aktus az elfogadását követő hat hónap elteltével lép hatályba.

(11)   Ha az ideiglenes visszavonás indokai az e cikk (9) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus hatálybalépése előtt már nem állnak fenn, a Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 37. cikkben említett sürgősségi eljárásnak megfelelően hatályon kívül helyezze az elfogadott jogi aktust a tarifális preferenciák ideiglenes visszavonása érdekében.

(12)   A Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 36. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásával megállapítsa a fenntartható fejlődésre és a jó kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírásból való részesülés ideiglenes visszavonásának eljárási szabályait, különösen a határidőkre, a felek jogaira, a titoktartásra és a felülvizsgálatra vonatkozóan.

16. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 36. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásával módosítsa a III. mellékletet, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a tarifális preferenciáknak a 15. cikk (1) bekezdésében említett ideiglenes visszavonását megalapozó indokok már nem állnak fenn, és visszaállítsa a fenntartható fejlődésre és a jó kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírás szerinti tarifális preferenciákat.

IV.   FEJEZET

A LEGKEVÉSBÉ FEJLETT ORSZÁGOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁS

17. cikk

(1)   A jogosult ország akkor részesül az 1. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett, legkevésbé fejlett országokra vonatkozó különleges előírás szerinti tarifális preferenciákból, ha az ENSZ legkevésbé fejlett országnak minősíti.

(2)   A Bizottság az EBA-kedvezményezett országok listáját a legfrissebb rendelkezésre álló adatok alapján folyamatosan felülvizsgálja. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a IV. melléklet módosítása céljából a 36. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el annak érdekében, hogy valamely EBA-kedvezményezett országot – a felhatalmazáson alapuló jogi aktus hatálybalépésének időpontjától számított három éves átmeneti időszakot követően – eltávolítson az EBA-kedvezményezett országok listájáról, amennyiben az adott ország már nem felel meg az e cikk (1) bekezdésében említett feltételeknek.

(3)   Addig, amíg az ENSZ egy újonnan függetlenné vált országot legkevésbé fejlett országnak minősít, a Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 36. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásával átmeneti intézkedésként módosítsa a IV. mellékletet annak érdekében, hogy ezt az országot felvegye az EBA-kedvezményezett országok listájára.

Amennyiben az ENSZ egy újonnan függetlenné vált országot nem minősít legkevésbé fejlett országnak az ilyen országok kategóriájának első soron következő felülvizsgálata során, a Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 36. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásával módosítsa a IV. mellékletet az adott országnak az EBA-kedvezményezett országok listájáról való eltávolítása érdekében, anélkül hogy biztosítaná a részére az e cikk (2) bekezdésében említett átmeneti időszakot.

(4)   A Bizottság értesíti az érintett EBA-kedvezményezett országot a rendszerbeli jogállásában bekövetkezett minden változásról.

18. cikk

(1)   A közös vámtarifa vámtételeinek alkalmazását teljesen fel kell függeszteni minden olyan, a Kombinált Nómenklatúrában az 1–97. árucsoportba tartozó termék tekintetében, a 93. árucsoportba tartozó termékek kivételével, amely EBA-kedvezményezett országból származik.

(2)   A Közös Vámtarifa 1701 vámtarifaszáma alá tartozó termékek behozatalához 2014. január 1-jétől2015. szeptember 30-ig importengedély szükséges.

(3)   A Bizottság a 39. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (9) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) 195. cikkében említett eljárásnak megfelelően elfogadja az e cikk (2) bekezdésében említett rendelkezések végrehajtására irányadó részletes szabályokat.

V.   FEJEZET

AZ IDEIGLENES VISSZAVONÁSRA VONATKOZÓ, VALAMENNYI ELŐÍRÁS ESETÉBEN KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

19. cikk

(1)   Az 1. cikk (2) bekezdésében említett preferenciális előírások egy adott kedvezményezett országból származó valamennyi termék vagy egyes termékek tekintetében ideiglenesen visszavonhatók a következő okok bármelyike miatt:

a)

a VIII. melléklet A. részében felsorolt egyezményekben megállapított alapelvek súlyos és rendszeres megsértése;

b)

fogva tartott személyek munkájával előállított áruk kivitele;

c)

a vámellenőrzés súlyos hiányosságai kábítószerek (tiltott anyagok vagy kábítószer-alapanyagok) kivitelekor vagy átszállításakor, illetve a terrorizmus elleni és a pénzmosásról szóló nemzetközi egyezményekben foglaltak be nem tartása;

d)

a nyersanyagellátást befolyásoló és így az uniós ipart kedvezőtlenül érintő, szisztematikusan alkalmazott, rendkívül tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, amely ellen a kedvezményezett ország nem lépett fel. A WTO-megállapodások alapján tiltott vagy megtámadható tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tekintetében e cikk alkalmazásának a WTO illetékes testületének ilyen értelmű előzetes döntésén kell alapulnia;

e)

a halászati erőforrások védelmével és a velük való gazdálkodással kapcsolatos, olyan regionális halászati szervezetek által vagy nemzetközi megállapodások keretében kitűzött célok súlyos és szisztematikus megsértése, amelyeknek az Unió részes fele.

(2)   Az e rendeletben előírt kedvezményes előírások az (1) bekezdés d) pontja értelmében nem kerülnek visszavonásra azon termékek esetében, amelyekre az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. június 11-i 597/2009/EK tanácsi rendelet (10) vagy az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK rendelet (11) alapján dömpingellenes, illetve kiegyenlítő intézkedések vonatkoznak, az említett intézkedéseket igazoló okok miatt.

(3)   Amennyiben a Bizottság úgy találja, hogy az e cikk (1) bekezdésében említett indokok alapján kellően indokolt az 1. cikk (2) bekezdésében említett kedvezményes előírások szerinti tarifális preferenciák ideiglenes visszavonása, a 39. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően végrehajtási jogi aktust fogad el a tarifális preferenciák ideiglenes visszavonására irányuló eljárás megindításáról. A Bizottság a végrehajtási jogi aktusról tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(4)   A Bizottság értesítést tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában az ideiglenes visszavonásra irányuló eljárás megindításáról, és arról értesíti az érintett kedvezményezett országot. Az értesítés:

a)

tartalmazza az ideiglenes visszavonásról szóló végrehajtási jogi aktus (3) bekezdésben említett kellő indokait; valamint

b)

utal arra, hogy a Bizottság az értesítés közzétételétől számított hat hónapon keresztül figyelemmel kíséri és értékeli a helyzetet az érintett kedvezményezett országban.

(5)   A Bizottság az érintett kedvezményezett országnak minden lehetőséget megad a figyelemmel kísérés és értékelés időszaka alatt az együttműködésre.

(6)   A Bizottság összegyűjt minden olyan információt, amelyet szükségesnek ítél, beleértve a megfelelő ellenőrző szervek által készített értékeléseket, észrevételeket, határozatokat, ajánlásokat és megállapításokat. Megállapításai készítése során a Bizottság minden releváns információt értékel.

(7)   A (4) bekezdés b) pontjában említett időtartam elteltét követő három hónapon belül a Bizottság a feltártakról és a megállapításairól jelentést terjeszt az érintett kedvezményezett ország elé. Az érintett kedvezményezett országnak jogában áll a jelentésről észrevételeket tenni. Az észrevételezésre rendelkezésre álló idő nem haladhatja meg az egy hónapot.

(8)   A (4) bekezdés b) pontjában említett időtartam leteltét követő hat hónapon belül a Bizottság dönt:

a)

az ideiglenes visszavonásra irányuló eljárás megszüntetéséről; vagy

b)

az 1. cikk (2) bekezdésében említett kedvezményes előírások szerinti tarifális preferenciák ideiglenes visszavonásáról.

(9)   Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a megállapításai nem indokolják az ideiglenes visszavonást, a 39. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárással összhangban végrehajtási jogi aktust fogad el az ideiglenes visszavonásra irányuló eljárás megszüntetéséről.

(10)   Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a megállapításai az e cikk (1) bekezdésében említett okok miatt indokolják az ideiglenes visszavonást, felhatalmazást kap, hogy a 36. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásával módosítsa – a helyzettől függően – a II., a III. vagy a IV. mellékletet, annak érdekében, hogy ideiglenesen visszavonja az 1. cikk (2) bekezdésében említett kedvezményes előírás alapján nyújtott tarifális preferenciákat.

(11)   Az elfogadott jogi aktusnak a (9) és (10) bekezdésben említett mindkét esetben többek között a kézhez kapott bizonyítékokon kell alapulnia.

(12)   Ha a Bizottság az ideiglenes visszavonásról határoz, a felhatalmazáson alapuló jogi aktus az elfogadását követő hat hónap elteltével lép hatályba.

(13)   Ha az ideiglenes visszavonás indokai az e cikk (10) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus hatálybalépését megelőzően már nem állnak fenn, a Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 37. cikkben említett sürgősségi eljárásnak megfelelően visszavonja a tarifális preferenciák ideiglenes visszavonására vonatkozó határozatot.

(14)   A Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 36. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásával állapítsa meg az ösztönző előírásokból való részesülés ideiglenes visszavonásának eljárási szabályait, különösen a határidőkre, a felek jogaira, a titoktartásra és a felülvizsgálatra vonatkozóan.

20. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 36. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásával a helyzettől függően módosítsa a II., III. vagy IV. mellékletet, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a tarifális preferenciáknak a 19. cikk (1) bekezdésében említett ideiglenes visszavonását megalapozó indokok már nem állnak fenn, és visszaállítsa az 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott kedvezményes előírások szerinti tarifális preferenciákat.

21. cikk

(1)   Az e rendeletben meghatározott kedvezményes előírások ideiglenesen visszavonhatók a valamely kedvezményezett országból származó valamennyi termék vagy egyes termékek tekintetében csalás, szabálytalanság vagy a termékre vonatkozó származási szabályok és a kapcsolódó eljárások szisztematikus megsértése vagy betartásuk biztosításának elmulasztása, továbbá az 1. cikk (2) bekezdésében említett kedvezményes előírások tekintetében a végrehajtáshoz és ellenőrzéshez szükséges igazgatási együttműködés elmulasztása esetén.

(2)   Az (1) bekezdésben említett igazgatási együttműködés megköveteli többek között, hogy a kedvezményezett ország:

a)

közölje a Bizottsággal a származási szabályok végrehajtásához és azok tiszteletben tartásának ellenőrzéséhez szükséges adatokat, és azokat tartsa naprakészen;

b)

az áruk származásának a tagállamok vámhatóságai kérésére történő ellenőrzésével és az eredmények a Bizottságnak időben történő közlésével segítse az Uniót;

c)

segítse az Uniót annak engedélyezésével, hogy a Bizottság – a tagállamok illetékes hatóságaival összehangoltan és velük szorosan együttműködve – végrehajthasson uniós igazgatási és vizsgálati együttműködési feladatokat az adott országban az 1. cikk (2) bekezdésében említett kedvezményes előírások biztosításához szükséges okmányok hitelességének vagy a vonatkozó információk pontosságának ellenőrzése céljából;

d)

hajtson végre vagy rendeljen el megfelelő vizsgálatokat a származási szabályok megsértésének feltárása és megakadályozása érdekében;

e)

teljesítse a származási szabályoknak a 2454/93/EGK rendelet szerinti regionális kumulációra vonatkozó előírásait vagy biztosítsa az ezeknek való megfelelést, amennyiben az ország ilyen kedvezményeket élvez; és

f)

segítse az Uniót a származással kapcsolatos csalás gyanúja esetén az erre utaló magatartás vizsgálatában, ilyen csalás gyanúja merülhet fel abban az esetben, ha az e rendeletben meghatározott kedvezményes előírások keretében bonyolított termékimport mértéke jelentősen meghaladja a kedvezményezett ország szokásos exportszintjét.

(3)   Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre az e cikk (1) és a (2) bekezdésében említett okok miatti ideiglenes visszavonás alátámasztására, a 39. cikk (4) bekezdésében említett sürgősségi eljárásnak megfelelően határoz az 1. cikk (2) bekezdésében említett kedvezményes előírás alapján nyújtott tarifális preferenciák ideiglenes visszavonásáról a valamely kedvezményezett országból származó valamennyi termék vagy egyes termékek tekintetében.

(4)   Ezen határozat meghozatala előtt a Bizottság értesítést tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában arról, hogy megalapozott gyanú merült fel az (1) és a (2) bekezdésben foglaltaknak való megfeleléssel kapcsolatban, amely megkérdőjelezheti az adott kedvezményezett ország jogát arra, hogy továbbra is részesüljön az e rendelet által biztosított kedvezményekben.

(5)   A Bizottság értesíti az érintett kedvezményezett országot a (3) bekezdésnek megfelelően hozott valamennyi határozatáról, még azok hatálybalépését megelőzően.

(6)   Az ideiglenes visszavonás időtartama nem haladhatja meg a hat hónapot. Legkésőbb ezen időtartam leteltekor a Bizottság a 39. cikk (4) bekezdésében említett sürgősségi eljárásnak megfelelően határoz az ideiglenes visszavonás megszüntetéséről vagy az ideiglenes visszavonás időtartamának meghosszabbításáról.

(7)   A tagállamok értesítik a Bizottságot minden olyan lényeges információról, amely indokolhatja a tarifális preferenciák ideiglenes visszavonását vagy annak meghosszabbítását.

VI.   FEJEZET

VÉDINTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS FELÜGYELETRŐL SZÓLÓ RENDELKEZÉSEK

I.   SZAKASZ

Általános védintézkedések

22. cikk

(1)   Amennyiben az 1. cikk (2) bekezdésében említett kedvezményes előírások valamelyike alapján kedvezményezett országból származó terméket olyan mennyiségben és/vagy áron importálnak, amely súlyos nehézségeket okoz egy hasonló vagy azzal közvetlenül versenyző termékeket előállító uniós termelőknek, vagy ilyen nehézségek bekövetkezésével fenyeget, úgy erre a termékre ismételten alkalmazhatók a közös vámtarifában rögzített rendes vámtételek.

(2)   E fejezet alkalmazásában a „hasonló termék” olyan termék, amely a szóban forgó termékkel azonos, azaz vele minden tekintetben megegyezik, vagy ilyen termék hiányában olyan termék, amely a szóban forgó termékkel ugyan nem egyezik meg minden tekintetben, de azzal szoros hasonlóságot mutató tulajdonságokkal rendelkezik.

(3)   E fejezet alkalmazásában az „érdekelt felek” az (1) bekezdésben említett importált, illetve a hasonló vagy közvetlenül versenyző termékek előállításában, forgalmazásában és/vagy értékesítésében érdekelt felek.

(4)   A Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 36. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásával kialakítsa a védintézkedések elfogadásának eljárási szabályait, különösen a határidők, a felek jogai, a titoktartás, a nyilvánosságra hozatal, a kivizsgálás, az ellenőrzési célú látogatások és a felülvizsgálat vonatkozásában.

23. cikk

Akkor tekinthető úgy, hogy súlyos nehézségek állnak fenn, ha az uniós termelők gazdasági és/vagy pénzügyi helyzete romlik. Annak vizsgálata során, hogy fennáll-e ilyen romlás, a Bizottság többek között a következő tényezőket veszi figyelembe az uniós termelők tekintetében, amennyiben ilyen információ rendelkezésre áll:

a)

piaci részesedés;

b)

termelés;

c)

készletek;

d)

termelési kapacitás;

e)

csőd;

f)

nyereségesség;

g)

kapacitáskihasználás;

h)

foglalkoztatás;

i)

import;

j)

árak.

24. cikk

(1)   Amennyiben elegendő prima facie bizonyíték áll rendelkezésre arra nézve, hogy a 22. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesültek, a Bizottság megvizsgálja, hogy ismételten alkalmazni kell-e a közös vámtarifában rögzített rendes vámtételeket.

(2)   Vizsgálatot kell indítani valamely tagállam, bármely, az uniós termelők nevében eljáró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyesülés kérésére vagy a Bizottság saját kezdeményezésére, ha a Bizottság számára nyilvánvaló, hogy a 23. cikkben említett tényezők alapján a vizsgálat megindításához elegendő prima facie bizonyíték áll rendelkezésre. A vizsgálat megindítására irányuló kérelemnek bizonyítékot kell tartalmaznia arra, hogy a védintézkedés alkalmazásának a 22. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételei teljesültek. A kérelmet a Bizottsághoz kell benyújtani. A Bizottság a lehetőségekhez mérten megvizsgálja a kérelemben közölt bizonyítékok pontosságát és helytállóságát, hogy eldönthesse, elegendő prima facie bizonyíték áll-e rendelkezésére a vizsgálat megindításához.

(3)   Amennyiben nyilvánvaló, hogy elegendő prima facie bizonyíték áll rendelkezésre ahhoz, hogy alátámassza az eljárás megindításának indokoltságát, a Bizottság értesítést tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Az eljárás megindítására a (2) bekezdés szerinti kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül kerül sor. Amennyiben a vizsgálat megindul, az értesítés minden szükséges adatot tartalmaz az eljárással és a határidőkkel kapcsolatban, beleértve az Európai Bizottság Kereskedelmi Főigazgatóságának meghallgató tisztviselőjéhez való fordulás lehetőségét is.

(4)   A vizsgálatot, beleértve a 25., 26. és 27. cikkben foglalt eljárási cselekményeket is, a megindítását követő tizenkét hónapon belül le kell zárni.

25. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap, hogy azonnal alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat fogadjon el a 39. cikk (4) bekezdésében említett sürgősségi eljárásnak megfelelően, a közös vámtarifában rögzített rendes vámtételek legfeljebb 12 hónapos tartamra történő újbóli alkalmazása érdekében olyan sürgős esetben, amelyet az uniós termelők gazdasági és/vagy pénzügyi helyzetének nehezen helyrehozható romlása és a késedelmes hatálybalépésből eredő esetleges, szintén nehezen helyrehozható kára kellően indokol.

26. cikk

Ha a végkövetkeztetésként megállapított tények arra utalnak, hogy a 22. cikk (1) bekezdésében megállapított feltételek teljesülnek, a Bizottság végrehajtási jogi aktust fogad el a közös vámtarifában rögzített rendes vámtételek újbóli alkalmazása céljából, a 39. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelőn. Az ilyen végrehajtási jogi aktus az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételt követő egy hónapon belül lép hatályba.

27. cikk

Ha a végkövetkeztetésként megállapított tények arra utalnak, hogy a 22. cikk (1) bekezdésében megállapított feltételek nem teljesülnek, a Bizottság a vizsgálat és az eljárás befejezéséről szóló végrehajtási jogi aktust fogad el a 39. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően. A végrehajtási jogi aktust közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Amennyiben a 24. cikk (4) bekezdésében említett határidőn belül végrehajtási jogi aktus közzétételére nem kerül sor, a vizsgálatot lezártnak kell tekinteni, és valamennyi sürgős megelőző intézkedés automatikusan hatályát veszti. Az említett ideiglenes rendelkezések alapján beszedett minden, a közös vámtarifa alapján kiszabott vámtételt vissza kell téríteni.

28. cikk

A Közös Vámtarifa vámtételeinek újbóli alkalmazása addig marad hatályban, ameddig az az uniós termelők gazdasági és/vagy pénzügyi helyzetében bekövetkezett romlás ellensúlyozásához szükséges, vagy amíg az ilyen romlás veszélye fennáll. Az újbóli alkalmazás időtartama nem haladhatja meg a három évet, kivéve, ha kellően indokolt körülmények fennállása esetén azt meghosszabbítják.

II.   SZAKASZ

Védintézkedések a textil-, mezőgazdasági és halászati ágazatban

29. cikk

(1)   E fejezet I. szakaszának sérelme nélkül, a Bizottság minden év január 1-jén saját kezdeményezésére és a 39. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően az V. melléklet S-11a. és S-11b. GSP áruosztályának termékei, illetve a 2207 10 00, 2207 20 00, 2909 19 10, 3814 00 90, 3820 00 00 és 3824 90 97 KN-kód alá tartozó termékek tekintetében végrehajtási jogi aktust fogad el a 7. és 12. cikkben említett tarifális preferenciák megszüntetése érdekében, amennyiben az ilyen, az esettől függően az V. vagy a IX. mellékletben felsorolt termékek kedvezményezett országból származnak, és az összes mennyiségük:

a)

az előző naptári évhez képest legalább 13,5 %-os mennyiségi (volumenbeli) növekedést mutat; vagy

b)

az V. melléklet S-11a. és S-11b. GSP áruosztályának termékei esetében bármely tizenkét hónapos időtartam alatt meghaladja az V. melléklet S-11a. és S-11b. GSP áruosztályának termékei tekintetében a II. mellékletben felsorolt összes országból és területről érkező uniós import értékének a VI. melléklet 2. pontjában meghatározott hányadát.

(2)   E cikk (1) bekezdése nem alkalmazandó az EBA-kedvezményezett országokra, sem azokra az országokra, amelyek esetében a 29. cikk (1) bekezdésében említett érintett termékek részesedése nem haladja meg a 6 %-ot az – esettől függően az V. vagy IX. mellékletben felsorolt – ugyanezen termékek teljes uniós importján belül.

(3)   A tarifális preferenciák megszüntetése a Bizottság erről szóló jogi aktusának az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele után két hónappal lép hatályba.

30. cikk

E fejezet I. szakaszának sérelme nélkül, amennyiben az EUMSZ I. mellékletében szereplő termékek behozatala súlyos zavart okoz az uniós piacokon – különösen egy vagy több legkülső régió tekintetében – vagy e piacok szabályozó mechanizmusaiban, vagy ilyen zavar bekövetkezésével fenyeget, úgy a Bizottság – saját kezdeményezésére vagy valamely tagállam kérésére – az érintett mezőgazdasági vagy halászati közös piacszervezésért felelős bizottsággal folytatott konzultációt követően a 39. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően végrehajtási jogi aktust fogad el a kedvezményes előírások alkalmazásának felfüggesztése érdekében az adott termékek tekintetében.

31. cikk

A Bizottság a lehető leghamarabb tájékoztatja az érintett kedvezményezett országot minden olyan határozatáról, amelyet a 29. vagy a 30. cikknek megfelelően hozott, még annak hatálybalépését megelőzően.

III.   SZAKASZ

Felügyelet a mezőgazdasági és halászati ágazatban

32. cikk

(1)   E fejezet I. szakaszának sérelme nélkül a 2658/87/EGK rendeletben meghatározott közös vámtarifa 1–24. árucsoportjából való, a kedvezményezett országokból származó termékek tekintetében különleges felügyeleti mechanizmus alkalmazható az uniós piacok zavarainak megelőzése érdekében. A Bizottság saját kezdeményezésére vagy valamely tagállam kérésére – az érintett mezőgazdasági vagy halászati közös piacszervezésért felelős bizottsággal folytatott konzultációt követően a 39. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban végrehajtási jogi aktust fogad el arról, hogy alkalmazza-e a különleges felügyeleti mechanizmust, illetve meghatározza azon termékek körét, amelyekre vonatkozóan e felügyeleti mechanizmus alkalmazandó.

(2)   Amennyiben a 2658/87/EGK rendeletben meghatározott közös vámtarifa 1–24. árucsoportjából való, kedvezményezett országokból származó termékek tekintetében sor kerül az e fejezet I. szakaszának alkalmazására, úgy az e rendelet 24. cikkének (4) bekezdésében említett időtartamot két hónapra kell csökkenteni a következő esetekben:

a)

az érintett kedvezményezett ország nem biztosítja a származási szabályoknak való megfelelést, vagy elmulasztja a 21. cikkben előírt igazgatási együttműködés teljesítését; vagy

b)

a 2658/87/EGK rendeletben meghatározott közös vámtarifa 1–24. árucsoportjából való termékeknek az e rendelet értelmében biztosított kedvezményes előírások keretében végzett importjának mértéke jelentősen meghaladja az érintett kedvezményezett ország szokásos exportszintjét.

VII.   FEJEZET

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

33. cikk

(1)   A tarifális preferenciákból való részesüléshez az szükséges, hogy a termék, amelyekre a tarifális preferenciát kérik, valamely kedvezményezett országból származzon.

(2)   Az e rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett kedvezményes előírások tekintetében a származó termék fogalmának meghatározására vonatkozó származási szabályokat, valamint az igazgatási együttműködési eljárásokat és módszereket a 2454/93/EGK rendelet határozza meg.

34. cikk

(1)   Amennyiben az e rendelettel összhangban csökkentett, egyedi behozatali nyilatkozathoz kapcsolódó értékvám 1 % vagy ennél kisebb, úgy ezt a vámtételt teljes mértékben fel kell függeszteni.

(2)   Amennyiben az e rendelettel összhangban csökkentett, egyedi behozatali nyilatkozathoz kapcsolódó specifikus vám 2 EUR vagy ennél kevesebb, úgy ezt a vámtételt teljes mértékben fel kell függeszteni.

(3)   Az (1) és a (2) bekezdésre figyelemmel, az e rendeletnek megfelelően kiszámított végleges kedvezményes vámtételt lefelé kell kerekíteni az első tizedesjegyig.

35. cikk

(1)   E rendelet tekintetében a Bizottság (Eurostat) külkereskedelmi statisztikai adatait kell használni statisztikai forrásként.

(2)   A tagállamok a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló, 2009. május 6-i 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (12) megfelelően elküldik a Bizottságnak (Eurostat) a tarifális preferenciák alapján szabad forgalomba bocsátással kapcsolatos vámeljárás alá vont termékekre vonatkozó statisztikai adataikat. Ezen – a KN-kódokra és adott esetben a TARIC-kódokra történő hivatkozással megadott – adatoknak származási országonként meg kell adniuk az e rendeletben foglalt meghatározásoknak megfelelően előírt értékeket, mennyiségeket és minden egyéb kiegészítő egységet. Az említett rendelet 8. cikkének (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a tagállamok minden egyes havi tárgyidőszakot követően legkésőbb 40 napon belül megküldik ezeket a statisztikai adatokat. A tájékoztatás megkönnyítése és az átláthatóság növelése érdekében a Bizottság gondoskodik arról is, hogy a GSP-áruosztályokra vonatkozó megfelelő statisztikai adatok egy nyilvános adatbázisban rendszeresen rendelkezésre álljanak.

(3)   A tagállamok a 2454/93/EGK rendelet 308d. cikkének megfelelően a Bizottság kérésére elküldik a Bizottságnak az előző hónapok során a tarifális preferenciák alkalmazásával szabad forgalomba bocsátott termékek mennyiségére és értékére vonatkozó részletes adatokat. Ezen adatok magukban foglalják az e cikk (4) bekezdésében említett termékeket is.

(4)   A Bizottság, a tagállamokkal szoros együttműködésben, figyelemmel kíséri a 0603, 0803 90 10, 1006, 1604 14, 1604 19 31, 1604 19 39, 1604 20 70, 1701, 1704, 1806 10 30, 1806 10 90, 2002 90, 2103 20, 2106 90 59, 2106 90 98, 6403, 2207 10 00, 2207 20 00, 2909 19 10, 3814 00 90, 3820 00 00 és 3824 90 97 KN-kóddal rendelkező termékek behozatalát, hogy megállapítsa, teljesültek-e a 22., 29. és 30. cikkben említett feltételek.

36. cikk

(1)   A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó bizottsági hatáskör gyakorlásának feltételeit e cikk határozza meg.

(2)   A Bizottság 3., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 15., 16., 17., 19., 20. és 22. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól 2012. november 20-tól kezdődő hatállyal.

(3)   Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 15., 16., 17., 19., 20. vagy 22. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti a korábbi határozatban adott felhatalmazást. Az ilyen határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)   A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi aktus elfogadásáról.

(5)   A 3., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 15., 16., 17., 19., 20. és 22. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

37. cikk

(1)   Az e cikk alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg nem emelnek ellenük kifogást a (2) bekezdésnek megfelelően. Az e cikk alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben indokolni kell a sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2)   Az Európai Parlament vagy a Tanács a 36. cikk (5) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kifogást emelhet valamely felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. A Bizottság ebben az esetben az Európai Parlament vagy a Tanács kifogást emelő határozatáról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a jogi aktust.

38. cikk

(1)   Az e rendelet alapján kapott információk csak a megjelölt célra használhatók fel.

(2)   Az e rendelet alapján kapott bizalmas jellegű vagy bizalmas alapon adott információk nem hozhatók nyilvánosságra az információk szolgáltatójának kifejezett engedélye nélkül.

(3)   Minden bizalmas kezelésre irányuló kérelmet meg kell indokolni. Amennyiben azonban a bizalmas kezelés iránti kérelem megalapozatlannak tűnik, és az információ szolgáltatója nem kívánja nyilvánosságra hozni azt, vagy engedélyezni annak általánosított vagy összegzett formájú közzétételét, akkor az adott információ figyelmen kívül hagyható.

(4)   Az információk minden esetben bizalmasnak tekintendők, ha közzétételük az információ szolgáltatójára vagy az információ forrására jelentős hátrányt gyakorolna.

(5)   Az (1)–(4) bekezdés nem zárja ki azt, hogy az uniós hatóságok általános információkra és különösen olyan okokra hivatkozzanak, amelyeken az e rendelet szerint hozott határozatok alapulnak. Az említett hatóságoknak azonban figyelembe kell venniük az érintett természetes és jogi személyek ahhoz fűződő jogos érdekeit, hogy üzleti titkaik ne kerüljenek nyilvánosságra.

39. cikk

(1)   A Bizottságot a 732/2008/EK rendelettel létrehozott, az általános preferenciális rendszerbizottsága segíti. E bizottság az 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság. A bizottság valamely tagállam kérésére vagy a Bizottság felvetésére megvizsgálhat bármely, az e rendelet alkalmazásához kapcsolódó ügyet.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell alkalmazni.

(3)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

(4)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkével együtt értelmezett 8. cikkét kell alkalmazni.

40. cikk

A Bizottság 2016. január 1-jéig, majd azt követően kétévente valamennyi, az 1. cikk (2) bekezdésében említett kedvezményes előírás tekintetében jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a rendszernek a legutóbbi kétéves időszakban gyakorolt hatásairól.

A Bizottság 2017. november 21-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet alkalmazásáról. A jelentéshez szükség szerint jogalkotási javaslat csatolható.

41. cikk

A 732/2008/EK rendelet 2014. január 1-jétől hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozást az e rendeletre vonatkozó hivatkozásként kell értelmezni, a X. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban.

VIII.   FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

42. cikk

(1)   A 732/2008/EK rendelet alapján indított és be nem fejezett vizsgálatot vagy ideiglenes visszavonásra irányuló eljárást automatikusan újra meg kell indítani e rendelet alapján, kivéve az említett rendelet alapján a fenntartható fejlődésre és a jó kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírás kedvezményezett országával szemben indított vizsgálatot vagy eljárást, ahol a vizsgálat tárgyát kizárólag a fenntartható fejlődésre és a jó kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírás alapján nyújtott előnyök képezik. Ugyanakkor ezt a vizsgálatot automatikusan újra meg kell indítani, amennyiben ugyanaz a kedvezményezett ország 2015. január 1-jéig az e rendelet szerinti különleges ösztönző előírás alkalmazását kéri.

(2)   A 732/2008/EK rendelet alapján indított és be nem fejezett vizsgálat során szerzett információkat figyelembe kell venni az újra megindított vizsgálat során.

43. cikk

(1)   Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

(2)   Ezt a rendeletet 2012. november 20-tól kell alkalmazni.

Az 1. cikk (2) bekezdésében említett kedvezményes előírások alapján nyújtott tarifális preferenciákat azonban 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3)   A rendszert 2023. december 31-ig kell alkalmazni. Ez a lejárati idő ugyanakkor nem alkalmazandó a legkevésbé fejlett országokra vonatkozó különleges előírásra, sem – amennyiben a szóban forgó előírással együtt kerülnek alkalmazásra – ennek a rendeletnek más rendelkezéseire.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2012. október 25-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

Martin SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Az Európai Parlament 2012. június 13-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2012. október 4-i határozata.

(2)  HL L 145., 2011.5.31., 28. o.

(3)  HL L 211., 2008.8.6., 1. o.

(4)  HL L 20., 2008.1.24., 1. o.

(5)  HL L 240., 2000.9.23., 1. o.

(6)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

(7)  HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

(8)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

(9)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(10)  HL L 188., 2009.7.18., 93. o.

(11)  HL L 343., 2009.12.22., 51. o.

(12)  HL L 152., 2009.6.16. 23. o.


MELLÉKLETEK LISTÁJA

I. melléklet

Az Unió általános tarifális preferenciarendszerének a 3. cikkben említett jogosult országai

II. melléklet

Az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett általános előírás kedvezményezett országai

III. melléklet

Az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett, a fenntartható fejlődésre és a jó kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírás kedvezményezett országai

IV. melléklet

Az 1. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett, a legkevésbé fejlett országokra vonatkozó különleges előírás kedvezményezett országai

V. melléklet

Az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett általános előírás hatálya alá tartozó termékek jegyzéke

VI. melléklet

A 8. cikk alkalmazásának módozatai

VII. melléklet

E rendelet III. fejezete alkalmazásának módozatai

VIII. melléklet

A 9. cikkben említett egyezmények

IX. melléklet

Az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett, a fenntartható fejlődésre és a jó kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírás hatálya alá tartozó termékek jegyzéke

X. melléklet

Megfelelési táblázat

I. MELLÉKLET

Az Unió általános tarifális preferenciarendszerének a 3. cikkben említett jogosult országai  (1)

„A” oszlop

:

az Unió külkereskedelmi statisztikáihoz használt, az országokat és területeket jelölő kódok betűrendben

„B” oszlop

:

az ország neve

A

B

AE

Egyesült Arab Emírségek

AF

Afganisztán

AG

Antigua és Barbuda

AL

Albánia

AM

Örményország

AO

Angola

AR

Argentína

AZ

Azerbajdzsán

BA

Bosznia-Hercegovina

BB

Barbados

BD

Banglades

BF

Burkina Faso

BH

Bahrein

BI

Burundi

BJ

Benin

BN

Brunei Darussalam Állam

BO

Bolívia

BR

Brazília

BS

Bahama-szigetek

BT

Bhután

BW

Botswana

BY

Fehéroroszország

BZ

Belize

CD

Kongói Demokratikus Köztársaság

CF

Közép-afrikai Köztársaság

CG

Kongó

CI

Elefántcsontpart

CK

Cook-szigetek

CL

Chile

CM

Kamerun

CN

Kínai Népköztársaság

CO

Kolumbia

CR

Costa Rica

CU

Kuba

CV

Zöld-foki-szigetek

DJ

Dzsibuti

DM

Dominika

DO

Dominikai Köztársaság

DZ

Algéria

EC

Ecuador

EG

Egyiptom

ER

Eritrea

ET

Etiópia

FJ

Fidzsi-szigetek

FM

Mikronéziai Szövetségi Államok

GA

Gabon

GD

Grenada

GE

Grúzia

GH

Ghána

GM

Gambia

GN

Guinea

GQ

Egyenlítői-Guinea

GT

Guatemala

GW

Bissau-Guinea

GY

Guyana

HK

Hongkong

HN

Honduras

HR

Horvátország

HT

Haiti

ID

Indonézia

IN

India

IQ

Irak

IR

Irán

JM

Jamaica

JO

Jordánia

KE

Kenya

KG

Kirgiz Köztársaság

KH

Kambodzsa

KI

Kiribati

KM

Comore-szigeteki Unió

KN

Saint Kitts és Nevis

KW

Kuvait

KZ

Kazahsztán

LA

Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság

LB

Libanon

LC

Saint Lucia

LK

Srí Lanka

LR

Libéria

LS

Lesotho

LY

Líbiai Arab Szocialista Nagy Népi Közösség

MA

Marokkó

MD

Moldova

ME

Montenegró

MG

Madagaszkár

MH

Marshall-szigetek

MK

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

ML

Mali

MM

Burma/Mianmar

MN

Mongólia

MO

Makaó

MR

Mauritánia

MU

Mauritius

MV

Maldív-szigetek

MW

Malawi

MX

Mexikó

MY

Malajzia

MZ

Mozambik

NA

Namíbia

NE

Niger

NG

Nigéria

NI

Nicaragua

NP

Nepál

NR

Nauru

NU

Niue

OM

Omán

PA

Panama

PE

Peru

PG

Pápua Új-Guinea

PH

Fülöp-szigetek

PK

Pakisztán

PW

Palau

PY

Paraguay

QA

Katar

RS

Szerbia

RU

Orosz Föderáció

RW

Ruanda

SA

Szaúd-Arábia

SB

Salamon-szigetek

SC

Seychelle-szigetek

SD

Szudán

SL

Sierra Leone

SN

Szenegál

SO

Szomália

SR

Suriname

ST

São Tomé és Príncipe

SV

Salvador

SY

Szíriai Arab Köztársaság

SZ

Szváziföld

TD

Csád

TG

Togo

TH

Thaiföld

TJ

Tádzsikisztán

TL

Kelet-Timor

TM

Türkmenisztán

TN

Tunézia

TO

Tonga

TT

Trinidad és Tobago

TV

Tuvalu

TZ

Tanzánia

UA

Ukrajna

UG

Uganda

UY

Uruguay

UZ

Üzbegisztán

VC

Saint Vincent és Grenadine-szigetek

VE

Venezuela

VN

Vietnam

VU

Vanuatu

WS

Szamoa

XK

Kosovo (2)

YE

Jemen

ZA

Dél-Afrika

ZM

Zambia

ZW

Zimbabwe

A rendszer 3. cikkben említett azon jogosult országai, amelyeket ideiglenesen visszavontak a rendszerből az ilyen országból származó valamennyi termék vagy egyes termékek tekintetében

„A” oszlop

:

az Unió külkereskedelmi statisztikáihoz használt, az országokat és területeket jelölő kódok betűrendben

„B” oszlop

:

az ország neve

A

B

BY

Fehéroroszország

MM

Burma/Mianmar


(1)  A felsorolás azokat az országokat is tartalmazza, amelyek vonatkozásában a preferenciákat ideiglenesen visszavonták vagy felfüggesztették. A Bizottság vagy az érintett ország illetékes hatóságai naprakész jegyzéket tudnak biztosítani.

(2)  Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244 (1999) ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatával és a Nemzetközi Bíróság koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.

II. MELLÉKLET

Az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett általános előírás kedvezményezett országai  (1)

„A” oszlop

:

az Unió külkereskedelmi statisztikáihoz használt, az országokat és területeket jelölő kódok betűrendben

„B” oszlop

:

az ország neve

A

B

AF

Afganisztán

AM

Örményország

AO

Angola

AZ

Azerbajdzsán

BD

Banglades

BF

Burkina Faso

BI

Burundi

BJ

Benin

BO

Bolívia

BT

Bhután

CD

Kongói Demokratikus Köztársaság

CF

Közép-afrikai Köztársaság

CG

Kongó

CK

Cook-szigetek

CN

Kínai Népköztársaság

CO

Kolumbia

CR

Costa Rica

CV

Zöld-foki-szigetek

DJ

Dzsibuti

EC

Ecuador

ER

Eritrea

ET

Etiópia

FM

Mikronéziai Szövetségi Államok

GE

Grúzia

GM

Gambia

GN

Guinea

GQ

Egyenlítői-Guinea

GT

Guatemala

GW

Bissau-Guinea

HN

Honduras

HT

Haiti

ID

Indonézia

IN

India

IQ

Irak

IR

Irán

KG

Kirgiz Köztársaság

KH

Kambodzsa

KI

Kiribati

KM

Comore-szigeteki Unió

LA

Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság

LK

Srí Lanka

LR

Libéria

LS

Lesotho

MG

Madagaszkár

MH

Marshall-szigetek

ML

Mali

MM

Burma/Mianmar

MN

Mongólia

MR

Mauritánia

MV

Maldív-szigetek

MW

Malawi

MZ

Mozambik

NE

Niger

NG

Nigéria

NI

Nicaragua

NP

Nepál

NR

Nauru

NU

Niue

PA

Panama

PE

Peru

PH

Fülöp-szigetek

PK

Pakisztán

PY

Paraguay

RW

Ruanda

SB

Salamon-szigetek

SD

Szudán

SL

Sierra Leone

SN

Szenegál

SO

Szomália

ST

São Tomé és Príncipe

SV

Salvador

SY

Szíriai Arab Köztársaság

TD

Csád

TG

Togo

TH

Thaiföld

TJ

Tádzsikisztán

TL

Kelet-Timor

TM

Türkmenisztán

TO

Tonga

TV

Tuvalu

TZ

Tanzánia

UA

Ukrajna

UG

Uganda

UZ

Üzbegisztán

VN

Vietnam

VU

Vanuatu

WS

Szamoa

YE

Jemen

ZM

Zambia

Az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett általános előírás azon kedvezményezett országai, amelyeket ideiglenesen kivontak az előírás hatálya alól az ilyen országból származó valamennyi termék vagy egyes termékek tekintetében

„A” oszlop

:

az Unió külkereskedelmi statisztikáihoz használt, az országokat és területeket jelölő kódok betűrendben

„B” oszlop

:

az ország neve

A

B

MM

Burma/Mianmar


(1)  A felsorolás azokat az országokat is tartalmazza, amelyek vonatkozásában a preferenciákat ideiglenesen visszavonták vagy felfüggesztették. A Bizottság vagy az érintett ország illetékes hatóságai naprakész jegyzéket tudnak biztosítani.

III. MELLÉKLET

Az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett, a fenntartható fejlődésre és a jó kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírás kedvezményezett országai  (1)

„A” oszlop

:

az Unió külkereskedelmi statisztikáihoz használt, az országokat és területeket jelölő kódok betűrendben

„B” oszlop

:

az ország neve

A

B

 

 

Az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett, a fenntartható fejlődésre és a jó kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírás azon kedvezményezett országai, amelyeket ideiglenesen kivontak az előírás hatálya alól az ilyen országból származó valamennyi termék vagy egyes termékek tekintetében

„A” oszlop

:

az Unió külkereskedelmi statisztikáihoz használt, az országokat és területeket jelölő kódok betűrendben

„B” oszlop

:

az ország neve

A

B

 

 


(1)  A felsorolás azokat az országokat is tartalmazza, amelyek vonatkozásában a preferenciákat ideiglenesen visszavonták vagy felfüggesztették. A Bizottság vagy az érintett ország illetékes hatóságai naprakész jegyzéket tudnak biztosítani.

IV. MELLÉKLET

Az 1. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett, a legkevésbé fejlett országokra vonatkozó különleges előírás kedvezményezett országai  (1)

„A” oszlop

:

az Unió külkereskedelmi statisztikáihoz használt, az országokat és területeket jelölő kódok betűrendben

„B” oszlop

:

az ország neve

A

B

AF

Afganisztán

AO

Angola

BD

Banglades

BF

Burkina Faso

BI

Burundi

BJ

Benin

BT

Bhután

CD

Kongói Demokratikus Köztársaság

CF

Közép-afrikai Köztársaság

DJ

Dzsibuti

ER

Eritrea

ET

Etiópia

GM

Gambia

GN

Guinea

GQ

Egyenlítői-Guinea

GW

Bissau-Guinea

HT

Haiti

KH

Kambodzsa

KI

Kiribati

KM

Comore-szigeteki Unió

LA

Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság

LR

Libéria

LS

Lesotho

MG

Madagaszkár

ML

Mali

MM

Burma/Mianmar

MR

Mauritánia

MV

Maldív-szigetek

MW

Malawi

MZ

Mozambik

NE

Niger

NP

Nepál

RW

Ruanda

SB

Salamon-szigetek

SD

Szudán

SL

Sierra Leone

SN

Szenegál

SO

Szomália

ST

São Tomé és Príncipe

TD

Csád

TG

Togo

TL

Kelet-Timor

TV

Tuvalu

TZ

Tanzániai Köztársaság

UG

Uganda

VU

Vanuatu

WS

Szamoa

YE

Jemen

ZM

Zambia

Az 1. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett, a legkevésbé fejlett országokra vonatkozó különleges előírás azon kedvezményezett országai, amelyeket ideiglenesen kivontak az előírás hatálya alól az ilyen országból származó valamennyi termék vagy egyes termékek tekintetében

„A” oszlop

:

az Unió külkereskedelmi statisztikáihoz használt, az országokat és területeket jelölő kódok betűrendben

„B” oszlop

:

az ország neve

A

B

MM

Burma/Mianmar


(1)  A felsorolás azokat az országokat is tartalmazza, amelyek vonatkozásában a preferenciákat ideiglenesen visszavonták vagy felfüggesztették. A Bizottság vagy az érintett ország illetékes hatóságai naprakész jegyzéket tudnak biztosítani.

V. MELLÉKLET

Az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett általános előírás hatálya alá tartozó termékek jegyzéke

A Kombinált Nómenklatúra (KN) értelmezési szabályaitól függetlenül a termékek leírása csak jelzésértékűnek tekintendő, a tarifális preferenciákat a KN-kód határozza meg. Ahol „ex” KN-kód szerepel, ott a tarifális preferenciákat a KN-kód és a leírás együttesen határozza meg.

A csillaggal (*) jelzett KN-kóddal rendelkező termékek felvétele a megfelelő uniós rendelkezésekben megállapított feltételek alapján történik.

Az „Áruosztály” oszlop a GSP áruosztályokat tartalmazza (2. cikk h) pontja)

Az „Árucsoport” oszlop a GSP áruosztály által fedett KN árucsoportokat sorolja fel (2. cikk i) pontja)

Az „Érzékeny (É)/Nem érzékeny (NÉ)” oszlop az általános előírás hatálya alá tartozó termékekre utal (6. cikk). Ezek a termékek a jegyzékben NÉ (nem érzékeny, a 7. cikk (1) bekezdésének alkalmazásában) vagy É (érzékeny, a 7. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában) megjelöléssel szerepelnek.

Az egyszerűség kedvéért a termékek csoportonként vannak felsorolva. Ezek tartalmazhatnak olyan termékeket is, amelyek tekintetében a közös vámtarifa vámtételeinek alkalmazását visszavonták, vagy amelyek vámját felfüggesztették.

Áruosztály

Árucsoport

KN-kód

Leírás

Érzékeny (É)/Nem érzékeny (NÉ)

S-1a

01

0101 29 90

Élő ló, kivéve a fajtiszta tenyészállatot, nem vágásra szánt

S

0101 30 00

Élő szamár

S

0101 90 00

Élő lóöszvér (muli) és szamáröszvér

S

0104 20 10*

Élő fajtiszta tenyészkecske

S

0106 14 10

Élő házinyúl

S

0106 39 10

Élő galamb

S

02

0205 00

Ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér húsa frissen, hűtve vagy fagyasztva

S

0206 80 91

Ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége, frissen vagy hűtve, nem gyógyászati termék gyártására

S

0206 90 91

Ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége, fagyasztva, nem gyógyászati termék gyártására

S

0207 14 91

Máj, fagyasztva, a Gallus domesticus (házityúk) fajhoz tartozó szárnyasokból

S

0207 27 91

Máj, fagyasztva, pulykából

S

0207 45 95

0207 55 95

0207 60 91

Máj, fagyasztva, kacsából, libából vagy gyöngytyúkból, nem kacsa vagy liba hízott mája

S

0208 90 70

Békacomb

NS

0210 99 10

Lóhús, sózva, sós lében tartósítva vagy szárítva

S

0210 99 59

Szarvasmarhaféle vágási mellékterméke és belsősége, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve, sovány és zsíros dagadó kivételével

S

ex 0210 99 85

Juh és kecske vágási mellékterméke és belsősége, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve

S

ex 0210 99 85

Vágási melléktermék és belsőség, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve, kivéve baromfimáj, nem házisertésé, szarvasmarhaféléé, juhé vagy kecskéé

S

04

0403 10 51

Joghurt, ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával

S

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

Író, aludttej és tejföl, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej és tejföl ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával

S

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

0405 20 10

Kenhető tejkészítmények (vajkrém), legalább 39, de legfeljebb 75 tömegszázalék zsírtartalommal

S

0405 20 30

0407 19 90

0407 29 90

0407 90 90

Madártojás héjában, frissen, tartósítva vagy főzve, nem baromfitojás

S

0410 00 00

Máshol nem említett, élelmezési célra alkalmas állati eredetű termék

S

05

0511 99 39

Állati eredetű természetes szivacs, nem nyersen

S

S-1b

03

ex 3. árucsoport

Hal, rákféle, puhatestű és más gerinctelen vízi állat, kivéve a 0301 10 90 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

S

0301 19 00

Élő tengeri díszhal

NS

S-2a

06

ex 6. árucsoport

Élő fák és egyéb növények; hagymák, gumók, gyökerek és hasonlók; vágott virágok és díszítőlombozat, kivéve a 0603 12 00 és a 0604 91 40 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

S

0603 12 00

Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló vágott szegfű és bimbó frissen

NS

0604 20 40

Tűlevelű ágak, frissen

NS

S-2b

07

0701

Burgonya frissen vagy hűtve

S

0703 10

Vöröshagyma és gyöngyhagyma, frissen vagy hűtve

S

0703 90 00

Póréhagyma és más hagymaféle, frissen vagy hűtve

S

0704

Káposzta, karfiol, karalábé, kelkáposzta és élelmezési célra alkalmas hasonló káposztaféle frissen vagy hűtve

S

0705

Saláta (Lactuca sativa) és cikória (Cichorium spp.), frissen vagy hűtve

S

0706

Sárgarépa, fehérrépa, salátának való cékla, bakszakáll, gumós zeller, retek és élelmezési célra alkalmas más hasonló gyökér, frissen vagy hűtve

S

ex 0707 00 05

Uborka, friss vagy hűtött, május 16-tól október 31-ig

S

0708

Hüvelyes zöldség, hüvelyben vagy kifejtve, frissen vagy hűtve

S

0709 20 00

Spárga, frissen vagy hűtve

S

0709 30 00

Padlizsán (tojásgyümölcs, törökparadicsom) frissen vagy hűtve

S

0709 40 00

Zeller, a gumós zeller kivételével, frissen vagy hűtve

S

0709 51 00

ex 0709 59

Gomba, frissen vagy hűtve, kivéve a 0709 59 50 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

S

0709 60 10

Édespaprika, frissen vagy hűtve

S

0709 60 99

A Capsicum vagy a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse, frissen vagy hűtve, nem édespaprika, nem capsicin vagy capsicum illóolaj-tartalmú festék gyártására és nem illóolajok vagy gyantafélék ipari előállítására

S

0709 70 00

Paraj, új-zélandi paraj és labodaparaj (kerti laboda), frissen vagy hűtve

S

ex 0709 91 00

Articsóka, frissen vagy hűtve, július 1-jétől október 31-ig

S

0709 92 10*

Olajbogyó, frissen vagy hűtve, nem étolaj kinyerésére szánt

S

0709 93 10

Cukkini, frissen vagy hűtve

S

0709 93 90

0709 99 90

Más zöldség frissen vagy hűtve

S

0709 99 10

Salátazöldség, a saláta (Lactuca sativa) és a cikória (Cichorium spp.) kivételével, frissen vagy hűtve

S

0709 99 20

Répa (fehér nedvdús szárral) és mangold, frissen vagy hűtve

S

0709 99 40

Kapribogyó, frissen vagy hűtve

S

0709 99 50

Ánizskapor, frissen vagy hűtve

S

ex 0710

Zöldség (nyersen, vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is) fagyasztva, kivéve a 0710 80 85 vámtarifaalszám alá tartozó terméket

S

ex 0711

Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (például kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban, kivéve a 0711 20 90 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

S

ex 0712

Szárított zöldség, egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve, kivéve olajbogyót és a 0712 90 19 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

S

0713

Szárított hüvelyes zöldség kifejtve, hántolva vagy felesen is

S

0714 20 10*

Édesburgonya, frissen, egészben, emberi fogyasztásra

NS

0714 20 90

Édesburgonya, frissen, hűtve, fagyasztva vagy szárítva, szeletelve is vagy labdacs (pellet) formájában, nem frissen és egészben és emberi fogyasztásra

S

0714 90 90

Csicsóka és hasonló, magas inulintartalmú gyökér és gumó, frissen, hűtve, fagyasztva vagy szárítva, szeletelve is vagy labdacs (pellet) formájában; szágóbél

NS

08

0802 11 90

Mandula, frissen vagy szárítva, héjastól is, nem keserűmandula

S

0802 12 90

0802 21 00

Mogyoró (Corylus spp.), frissen vagy szárítva, héjastól is

S

0802 22 00

0802 31 00

Dió, frissen vagy szárítva, héjastól is

S

0802 32 00

0802 41 00

0802 42 00

Gesztenye (Castanea spp.), frissen vagy szárítva, héjastól is vagy hántolva

S

0802 51 00

0802 52 00

Pisztácia, frissen vagy szárítva, héjastól is vagy hántolva

NS

0802 61 00

0802 62 00

Makadámia dió, frissen vagy szárítva, héjastól is vagy hántolva

NS

0802 90 50

Fenyődió, frissen vagy szárítva, héjastól is vagy hántolva

NS

0802 90 85

Más dióféle frissen vagy szárítva, héjastól is vagy hántolva

NS

0803 10 10

Főzőbanán, frissen

S

0803 10 90

0803 90 90

Banán, beleértve a főzőbanánt is, szárítva

S

0804 10 00

Datolya, frissen vagy szárítva

S

0804 20 10

Füge, frissen vagy szárítva

S

0804 20 90

0804 30 00

Ananász, frissen vagy szárítva

S

0804 40 00

Avokádó, frissen vagy szárítva

S

ex 0805 20

Mandarin (ideértve a tangerine és a satsuma fajtát is), clementine, wilking és hasonló citrushibridek, frissen vagy szárítva, március 1-jétől október 31-ig

S

0805 40 00

Grépfrút, beleértve a pomelót is, frissen vagy szárítva

NS

0805 50 90

Lime (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), frissen vagy szárítva

S

0805 90 00

Más citrusfélék, frissen vagy szárítva

S

ex 0806 10 10

Csemegeszőlő, frissen, január 1-jétől július 20-ig és november 21-től december 31-ig, kivéve az Emperor (Vitis vinifera cv.) változatot december 1-jétől 31-ig

S

0806 10 90

Más szőlő, frissen

S

ex 0806 20

Szárított szőlő, kivéve a 2 kg-nál nagyobb nettó tömegű közvetlen kiszerelésű ex 0806 20 30 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

S

0807 11 00

Dinnye (beleértve a görögdinnyét is), frissen

S

0807 19 00

0808 10 10

Ipari alma ömlesztve, frissen, szeptember 16-tól december 15-ig

S

0808 30 10

Ipari körte ömlesztve, frissen, augusztus 1-jétől december 31-ig

S

ex 0808 30 90

Más körte, frissen, május 1-jétől június 30-ig

S

0808 40 00

Birs, frissen

S

ex 0809 10 00

Kajszibarack frissen, január 1-jétől május 31-ig és augusztus 1-jétől december 31-ig

S

0809 21 00

Meggy (Prunus cerasus) frissen

S

ex 0809 29

Cseresznye, frissen, január 1-jétől május 20-ig és augusztus 11-től december 31-ig, nem meggy (Prunus cerasus)

S

ex 0809 30

Őszibarack, beleértve a nektarint is, frissen, január 1-jétől június 10-ig és október 1-jétől december 31-ig

S

ex 0809 40 05

Szilva, frissen, január 1-jétől június 10-ig és október 1-jétől december 31-ig

S

0809 40 90

Kökény, frissen

S

ex 0810 10 00

Földieper, frissen, január 1-jétől április 30-ig és augusztus 1-jétől december 31-ig

S

0810 20

Málna, földi szeder, faeper és kaliforniai málna, frissen

S

0810 30 00

Fekete, fehér vagy piros ribiszke és egres, frissen

S

0810 40 30

A Vaccinium myrtillus (fekete áfonya) faj gyümölcse, frissen

S

0810 40 50

A Vaccinium macrocarpon (tőzegáfonya) és a Vaccinium corymbosum (fürtös áfonya) faj gyümölcse, frissen

S

0810 40 90

A Vaccinium (áfonyafélék) nemhez tartozó más gyümölcs, frissen

S

0810 50 00

Kivi, frissen

S

0810 60 00

Durián, frissen

S

0810 70 00

Datolyaszilva

S

0810 90 75

Más gyümölcs, frissen

ex 0811

Gyümölcs és diófélék, nyersen vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is, fagyasztva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is, kivéve a 0811 10 és a 0811 20 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

S

ex 0812

Gyümölcsök és diófélék ideiglenesen tartósítva (például kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban, kivéve a 0812 90 30 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

S

0812 90 30

Papaja

NS

0813 10 00

Kajszibarack, szárítva

S

0813 20 00

Aszalt szilva

S

0813 30 00

Alma, szárítva

S

0813 40 10

Őszibarack, beleértve a nektarint is, szárítva

S

0813 40 30

Körte, szárítva

S

0813 40 50

Papaja, szárítva

NS

0813 40 95

Más gyümölcs, szárítva, nem a 0801–0806 vámtarifaszám alá tartozók

NS

0813 50 12

Papajából, tamarindból, kesualmából, licsiből, kenyérfa gyümölcséből, szapotil (sapodillo) szilvából, passiógyümölcsből, karambolából (csillaggyümölcs) és pitahayából készült szárított gyümölcskeverék (nem a 0801–0806 vámtarifaszám alá tartozók)

S

0813 50 15

Más szárított gyümölcskeverék (nem a 0801–0806 vámtarifaszám alá tartozók), amely nem tartalmaz aszalt szilvát

S

0813 50 19

Szárított gyümölcskeverék (nem a 0801–0806 vámtarifaszám alá tartozók), amely aszalt szilvát tartalmaz

S

0813 50 31

Kizárólag a 0801 és 0802 vámtarifaszám alá tartozó trópusi diófélék keveréke

S

0813 50 39

Kizárólag a 0801 és 0802 vámtarifaszám alá tartozó diófélék keveréke, nem trópusi dióféle

S

0813 50 91

A 8. árucsoportba tartozó diófélék és szárított gyümölcsök más keveréke, amely nem tartalmaz aszalt szilvát vagy fügét

S

0813 50 99

A 8. árucsoportba tartozó diófélék és szárított gyümölcsök más keveréke

S

0814 00 00

Citrusfélék vagy a dinnyefélék héja (beleértve a görögdinnye héját is) frissen, fagyasztva, szárítva vagy sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban ideiglenesen tartósítva

NS

S-2c

09

ex 9. árucsoport

Kávé, tea, matétea és fűszerek, kivéve a 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 0901 90 90 és 0904 20 10 vámtarifaalszám, valamint a 0905 00 00 és 0907 00 00 vámtarifaszám, illetve a 0910 91 90, 0910 99 33, 0910 99 39, 0910 99 50 és 0910 99 99 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

NS

0901 12 00

Kávé, nem pörkölve, koffeinmentes

S

0901 21 00

Kávé, pörkölve, nem koffeinmentes

S

0901 22 00

Kávé, pörkölve, koffeinmentes

S

0901 90 90

Bármilyen arányban valódi kávét tartalmazó pótkávé

S

0904 21 10

Édes paprika, szárítva, nem zúzott, nem őrölt

S

0905

Vanília

S

0907

Szegfűszeg (egész gyümölcs, kocsány és szár)

S

0910 91 90

A 0904–0910 vámtarifaszámok közül két vagy több különböző vámtarifaszám alá tartozó termék keveréke, zúzott vagy őrölt

S

0910 99 33

Kakukkfű; babérlevél

S

0910 99 39

0910 99 50

0910 99 99

Egyéb fűszer, zúzott vagy őrölt, a 0904–0910 vámtarifaszámok közül két vagy több különböző vámtarifaszám alá tartozó termék keverékén kívül

S

S-2d

10

1008 50 00

Quinoa (Chenopodium quinoa)

S

11

1104 29 17

Hántolt gabona, kivéve árpa, zab, kukorica, rizs és búza.

S

1105

Liszt, dara, por, pehely, granulátum és labdacs (pellet) burgonyából

S

1106 10 00

Liszt, dara és por a 0713 vámtarifaszám alá tartozó szárított hüvelyes zöldségből

S

1106 30

Liszt, dara és por a 8. árucsoportból való termékekből

S

1108 20 00

Inulin

S

12

ex 12. árucsoport

Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök; különféle magvak és gyümölcsök, kivéve a 1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, 12099110, 1209 91 90 és 1209 99 91 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket; ipari vagy gyógynövények, kivéve a 1211 90 30 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket, és kivéve a 1210 vámtarifaszám, illetve a 1212 91 és a 1212 99 20 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket;

S

1209 21 00

Lucerna(alfalfa) mag, vetési célra

NS

1209 23 80

Más csenkeszmag, vetési célra

NS

1209 29 50

Csillagfürtmag, vetési célra

NS

1209 29 80

Más takarmánynövénymag, vetési célra

NS

1209 30 00

Elsősorban virágjukért termesztett lágyszárú növények magja, vetési célra

NS

1209 91 80

Más zöldségmag, vetési célra

NS

1209 99 91

Elsősorban virágjukért termesztett növények magja, vetési célra, a 1209 30 00 vámtarifaalszám alá tartozók kivételével

NS

1211 90 30

Tonkabab, frissen vagy szárítva, vágva, zúzva vagy porítva is

NS

13

ex 13. árucsoport

Sellak; mézga, gyanta és más növényi nedv és kivonat, kivéve a 1302 12 00 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

S

1302 12 00

Növényi nedv és kivonat, édesgyökérből

NS

S-3

15

1501 90 00

Baromfizsír, a 0209 vagy a 1503 vámtarifaszám alá tartozók kivételével

S

1502 10 90

1502 90 90

Szarvasmarha-, birka- vagy kecskefaggyú, a 1503 vámtarifaszám alá tartozók kivételével, ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével

S

1503 00 19

Sertészsírsztearin és oleosztearin, nem ipari felhasználásra

S

1503 00 90

Zsírolaj, oleoolaj és faggyúolaj, nem emulgálva, vagy nem keverve vagy más módon nem elkészítve, az ipari felhasználásra szánt (az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével) faggyúolaj kivételével

S

1504

Halakból és tengeri emlősből nyert zsír és olaj, és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

S

1505 00 10

Nyers gyapjúzsír

S

1507

Szójababolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem módosítva

S

1508

Földimogyoróolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

S

1511 10 90

Pálmaolaj, nyersen, nem az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével történő műszaki vagy ipari felhasználásra

S

1511 90

Pálmaolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem módosítva, nyers olaj kivételével

S

1512

Napraforgómag-, pórsáfránymag- vagy gyapotmagolaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

S

1513

Kókuszdió (kopra)-, pálmamagbél- vagy babassuolaj és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

S

1514

Olajrepce, repce vagy mustárolaj és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

S

1515

Más stabilizált növényi zsír és olaj (beleértve a jojobaolajat) és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

S

ex 1516

Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói, részben vagy teljesen hidrogénezve, közbeesően észterezve, újraészterezve vagy elaidinizálva, finomítva is, de tovább nem elkészítve, a 1516 20 10 vámtarifaalszám alá tartozó termékek kivételével

S

1516 20 10

Hidrogénezett ricinusolaj, ún. opálviasz

NS

1517

Margarin; ezen árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy különböző zsírok vagy olajok frakcióinak étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, a 1516 vtsz. alá tartozó étkezési zsír vagy olaj vagy ezek frakciói kivételével

S

1518 00

Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói főzve, oxidálva, víztelenítve, szulfurálva, fújva, hővel polimerizálva vákuumban vagy közömbös gázban, vagy vegyileg másképp átalakítva, a 1516 vtsz. alá tartozók kivételével; ezen árucsoportba tartozó, másutt nem említett állati vagy növényi zsír vagy olaj vagy különböző zsírok vagy olajok frakcióinak étkezésre alkalmatlan keveréke vagy készítménye

S

1521 90 99

Méhviasz és más rovarviasz, finomítva vagy színezve is, nem nyersen

S

1522 00 10

Dégras (irhazsír)

S

1522 00 91

Az olaj alja és olajseprő (olajdrass); semlegesítési iszap (soapstock), nem tartalmaz az olívaolajra jellemző tulajdonságokkal rendelkező olajat

S

S-4a

16

1601 00 10

Kolbász és hasonló termék, májból, a májon alapuló élelmiszerek

S

1602 20 10

Liba- vagy kacsamáj, elkészített vagy konzervált

S

1602 41 90

Sonka és részei, elkészített vagy konzervált, házi sertéstől eltérő sertésből

S

1602 42 90

Lapocka és részei, elkészített vagy konzervált, házi sertéstől eltérő sertésből

S

1602 49 90

Más elkészített vagy konzervált hús vagy belsőség, beleértve a keverékeket is, házi sertéstől eltérő sertésből

S

1602 90 31

Más elkészített vagy konzervált hús vagy belsőség, vadból vagy nyúlból

S

1602 90 69

Más elkészített vagy konzervált hús vagy belsőség, juhból vagy kecskéből vagy más állatból, nem tartalmaz főzés nélküli marhahúst vagy belsőséget, és nem tartalmaz házisertéshúst vagy -belsőséget

S

1602 90 91

1602 90 95

1602 90 99

1602 90 78

1603 00 10

Kivonat és lé húsból, halból vagy rákféléből, puhatestű vagy más gerinctelen víziállatból, legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben

S

1604

Elkészített vagy konzervált hal; kaviár és halikrából készített kaviárpótló

S

1605

Elkészített vagy konzervált rákféle, puhatestű és más gerinctelen víziállat

S

S-4b

17

1702 50 00

Vegytiszta gyümölcscukor

S

1702 90 10

Vegytiszta malátacukor

S

1704

Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is), kakaótartalom nélkül

S

18

18. árucsoport

Kakaó és kakaókészítmények

S

19

ex 19. árucsoport

Gabona, liszt, keményítő vagy tej felhasználásával készült termékek; cukrászati termékek, kivéve a 1901 20 00 és 1901 90 91 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

S

1901 20 00

Keverék és tészta a 1905 vámtarifaszám alá tartozó pékáruk készítéséhez

NS

1901 90 91

Más, tejzsír-, szacharóz-, izoglükóz-, gyümölcscukor- vagy keményítőtartalom nélkül, vagy kevesebb mint 1,5 % tejzsír-, 5 % szacharóz (beleértve az invertcukrot is) vagy izoglükóz-, 5 % gyümölcscukor- vagy keményítőtartalommal, kivéve a 0401–0404 vámtarifaszámok alá tartozó árukból készült por alakú élelmiszer-készítményeket

NS

20

ex 20. árucsoport

Zöldségfélékből, gyümölcsből, diófélékből vagy más növényrészekből előállított készítmények, kivéve a 2008 20 19, 2008 20 39 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket, és kivéve a 2002-es vámtarifaszám és a 2005 80 00, 2008 40 19, 2008 40 31, 2008 40 51–2008 40 90, 2008 70 19, 2008 70 51, 2008 70 61–2008 70 98 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

S

2008 20 19

Másutt nem említett ananász, másként elkészítve vagy tartósítva, alkohol hozzáadásával

NS

2008 20 39

21

ex 21. árucsoport

Különféle ehető készítmények, kivéve a 2101 20 és 2102 20 19 vámtarifaalszám, és kivéve a 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 és 2106 90 59 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

S

2101 20

Tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és koncentrátum és ezen termékeken, vagy teán vagy matéteán alapuló készítmények

NS

2102 20 19

Más, nem aktív élesztők

NS

22

ex 22. árucsoport

Italok, alkoholtartalmú folyadékok és ecet, kivéve a 2207 vámtarifaszám alá tartozó termékeket, és kivéve a 2204 10 11–2204 30 10 és a 2208 40 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

S

23

2302 50 00

Hüvelyes növények őrlésénél vagy más feldolgozásánál létrejövő hasonló maradékok és hulladékok, labdacs (pellet) formában is

S

2307 00 19

Más borseprő

S

2308 00 19

Más szőlőtörköly

S

2308 00 90

Más, állatok etetésére szolgáló, másutt nem említett növényi anyag és növényi hulladék, növényi maradék és melléktermék, labdacs (pellet) formájában is

NS

2309 10 90

Kutya- vagy macskaeledel a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve, amely nem tartalmazza a 1702 30 50–1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 és 2106 90 55 vámtarifaalszámok alá tartozó keményítőt, szőlőcukrot, szőlőcukorszirupot, maltodextrint vagy maltodextrinszirupot, illetve tejterméket

S

2309 90 10

Hal vagy tengeri emlős részeit tartalmazó oldat, állatok etetésére

NS

2309 90 91

Kilúgozott répaszelet, hozzáadott melasszal, állatok etetésére

S

2309 90 96

Állatok etetésére szolgáló más készítmények, amelyek szerves vagy szervetlen bázison legalább 49 tömegszázaléknál több kolin-kloridot tartalmaznak

S

S-4c

24

ex 24. árucsoport

Dohány és feldolgozott dohánypótló, kivéve a 2401 10 60 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

S

2401 10 60

Napon szárított keleti típusú leveles dohány, szárazás vagy hántolás nélkül

NS

S-5

25

2519 90 10

Magnézium-oxid, a kalcinált természetes magnézium-karbonát kivételével

NS

2522

Égetett mész, oltott mész és hidraulikus mész, a 2825 vtsz. alá tartozó kalcium-oxid és -hidroxid kivételével

NS

2523

Portlandcement, bauxitcement, salakcement, szuperszulfátcement és hasonló hidraulikus cement festve vagy klinker formában is

NS

27

27. árucsoport

Ásványi tüzelőanyagok, ásványi olajok és ezek desztillációs termékei, bitumenes anyagok, ásványi viaszok

NS

S-6a

28

2801

Fluor, klór, bróm és jód

NS

2802 00 00

Szublimált vagy kicsapott kén; kolloid kén

NS

ex 2804

Hidrogén, nemesgáz és más nemfém, kivéve a 2804 69 00 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

NS

2805 19

Alkálifémek vagy alkáliföldfémek, a nátrium és a kalcium kivételével

NS

2805 30

Ritkaföldfémek, szkandium és ittrium, ezeknek egymással való keverékei vagy ötvözetei is

NS

2806

Hidrogén-klorid (sósav); klórszulfonsav

NS

2807 00

Kénsav; óleum

NS

2808 00 00

Salétromsav; nitráló savak

NS

2809

Difoszfor-pentoxid; polifoszforsav; polifoszforsavak, vegyileg nem meghatározottak is

NS

2810 00 90

A bór oxidjai, nem dibór-trioxid; bórsavak

NS

2811

Más szervetlen savak és nemfémek más szervetlen oxigénvegyületei

NS

2812

Nemfémek halogén- és oxihalogén vegyületei

NS

2813

Nemfémek szulfidjai; kereskedelmi foszfortriszulfid

NS

2814

Ammónia, vízmentes vagy vizes oldatban

S

2815

Nátrium-hidroxid (marónátron); kálium-hidroxid (marókáli); nátrium- vagy kálium-peroxidok

S

2816

Magnézium-hidroxid és -peroxid; stroncium- vagy bárium-oxidok, -hidroxidok és -peroxidok

NS

2817 00 00

Cink-oxid; cink-peroxid

S

2818 10

Mesterséges korund, vegyileg nem meghatározott

S

2818 20

Alumínium-oxid, a mesterséges korund kivételével

NS

2819

Króm-oxidok és króm-hidroxidok

S

2820

Mangán-oxidok

S

2821

Vas-oxidok és vas-hidroxidok; földfestékek Fe2O3-ra átszámítva legalább 70 tömegszázalék lekötött vastartalommal

NS

2822 00 00

Kobaltoxidok és -hidroxidok; kereskedelmi kobaltoxidok

NS

2823 00 00

Titánoxidok

S

2824

Ólom-oxidok; vörös ólom és narancssárga ólom

NS

ex 2825

Hidrazin és hidroxilamin és szervetlen sóik; más szervetlen bázisok; más fémoxidok, -hidroxidok és -peroxidok, kivéve a 2825 10 00 és 2825 80 00 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

NS

2825 10 00

Hidrazin és hidroxilamin és szervetlen sóik

S

2825 80 00

Antimon-oxidok

S

2826

Fluoridok; szilikofluoridok, fluoraluminátok és egyéb komplex fluorsók

NS

ex 2827

Kloridok, oxikloridok és hidroxikloridok, kivéve a 2827 10 00 és 2827 32 00 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket; bromidok és oxibromidok; jodidok és oxijodidok

NS

2827 10 00

Ammónium-klorid

S

2827 32 00

Alumínium-klorid

S

2828

Hipokloritok; kereskedelmi kalciumhipoklorit; kloritok; hipobromitok

NS

2829

Klorátok és perklorátok; bromátok és perbromátok; jodátok és perjodátok

NS

ex 2830

Szulfidok, kivéve a 2830 10 00 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket; poliszulfidok, vegyileg nem meghatározottak is

NS

2830 10 00

Nátrium-szulfidok

S

2831

Ditionitok és szulfoxilátok

NS

2832

Szulfitok; tioszulfátok

NS

2833

Szulfátok; timsók; peroxoszulfátok (perszulfátok)

NS

2834 10 00

Nitritek

S

2834 21 00

Nitrátok

NS

2834 29

2835

Hipofoszfitok, foszfitok és foszfátok; polifoszfátok, vegyileg nem meghatározottak is

S

ex 2836

Karbonátok, kivéve a 2836 20 00, 2836 40 00 és 2836 60 00 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket; peroxokarbonátok (perkarbonátok); ammónium-karbamátot tartalmazó kereskedelmi ammónium-karbonát

NS

2836 20 00

Dinátrium-karbonát

S

2836 40 00

Kálium-karbonát

S

2836 60 00

Bárium-karbonát

S

2837

Cianidok, oxicianidok és komplex cianidok

NS

2839

Szilikátok; kereskedelmi alkálifém-szilikátok

NS

2840

Borátok; peroxoborátok (perborátok)

NS

ex 2841

Fémoxisavak vagy fémperoxisavak sói, kivéve a 2841 61 00 vámtarifaalszám alá tartozó terméket

NS

2841 61 00

Kálium-permanganát

S

2842

Szervetlen savak vagy peroxosavak egyéb sói, (beleértve az alumínium-szilikátokat, a vegyileg nem meghatározottak is), az azidok kivételével

NS

2843

Nemesfémek kolloid állapotban; nemesfémek szervetlen vagy szerves vegyületei, vegyileg nem meghatározottak is; nemesfémek amalgámjai

NS

ex 2844 30 11

U-235-re kimerített uránt tartalmazó cermet (fémkerámia) vagy e termék vegyületei, nem feldolgozatlan

NS

ex 2844 30 51

Tóriumot vagy vegyületeit tartalmazó cermet (fémkerámia), nem feldolgozatlan

NS

2845 90 90

Izotópok a 2844 vtsz. alá tartozók kivételével, ilyen izotópok szerves vagy szervetlen vegyületei, vegyileg meghatározottak is, nem deutérium és vegyületei, dúsított deutérium tartalmú hidrogén és vegyületei, vagy e termékeket tartalmazó keverékek és oldatok

NS

2846

Ritkaföldfémek, ittrium vagy szkandium szerves vagy szervetlen vegyületei, vagy e vegyületek keverékei

NS

2847 00 00

Hidrogén-peroxid, karbamiddal szilárdítva is

NS

2848 00 00

Foszfidok, vegyileg nem meghatározottak is, a ferrofoszfor kivételével

NS

ex 2849

Karbidok, vegyileg nem meghatározottak is, kivéve a 2849 20 00 és 2849 90 30 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

NS

2849 20 00

Szilícium-karbid, vegyileg nem meghatározott is

S

2849 90 30

Volfram-karbid, vegyileg nem meghatározott is

S

ex 2850 00

Hidridek, nitridek, azidok, szilicidek és boridok, vegyileg nem meghatározottak is, a 2849 vámtarifaszám alá tartozó karbidok kivételével

NS

ex 2850 00 60

Szilicidek, vegyileg nem meghatározottak is

S

2852 00 00

Higany szerves vagy szervetlen vegyületei, az amalgámok kivételével

NS

2853 00

Más szervetlen vegyületek (beleértve a desztillált vagy vezetőképes, és hasonló tisztaságú vizet is); cseppfolyós levegő (nemesgázzal is); sűrített levegő; amalgámok, a nemesfémek amalgámjai kivételével

NS

29

2903

Szénhidrogének halogénszármazékai

S

ex 2904

Halogénezett vagy nem halogénezett szénhidrogének szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai, kivéve a 2904 20 00 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

NS

2904 20 00

Csak nitro- vagy nitrozocsoportot tartalmazó származékok

S

ex 2905

Aciklikus alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai, kivéve a 2905 45 00 vámtarifaalszám alá tartozó terméket, és kivéve a 2905 43 00 és 2905 44 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

S

2905 45 00

Glicerin

NS

2906

Ciklikus alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

NS

ex 2907

Fenolok, kivéve a 2907 15 90 és ex 2907 22 00 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket, fenol-alkoholok

NS

2907 15 90

Naftolok és sóik, nem 1-naftol

S

ex 2907 22 00

Hidrokinon (kinol)

S

2908

Fenolok vagy fenol-alkoholok halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

NS

2909

Éterek, éter-alkoholok, éter-fenolok, éter-alkohol-fenolok, alkohol-, éter- és keton-peroxidok, (vegyileg nem meghatározottak is), valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

S

2910

Epoxidok, epoxi-alkoholok, epoxi-fenolok és epoxi-éterek háromtagú gyűrűvel és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

NS

2911 00 00

Acetálok és félacetálok, más oxigén-funkcióval vagy anélkül és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

NS

ex 2912

Aldehidek más oxigén-funkciós csoporttal vagy anélkül is; aldehidek ciklikus polimerjei; paraformaldehid kivéve a 2912 41 00 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

NS

2912 41 00

Vanillin (4-hidroxi-3-metoxi-benzaldehid)

S

2913 00 00

A 2912 vtsz. alá tartozó termékek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

NS

ex 2914

Ketonok és kinonok más oxigénfunkciós csoporttal és anélkül is, valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai, kivéve a 2914 11 00, ex 2914 29 és 2914 22 00 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

NS

2914 11 00

Aceton

S

ex 2914 29

Kámfor

S

2914 22 00

Ciklohexanon és metil-ciklohexanonok

S

2915

Telített, aciklikus, egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

S

ex 2916

Telítetlen, aciklikus, egybázisú karbonsavak, ciklikus egybázisú karbonsavak, ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai, ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai, kivéve az ex 2916 11 00, 2916 12 és 2916 14 vámtarifaalszámok alá tartozó termékeket

NS

ex 2916 11 00

Akrilsav

S

2916 12

Akrilsav észterei

S

2916 14

Metakrilsav észterei

S

ex 2917

Polikarbonsavak, ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai, ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai, kivéve a 2917 11 00, ex 2917 12 00, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 and 2917 36 00 vámtarifaalszámok alá tartozó termékeket

NS

2917 11 00

Oxálsav, sói és észterei

S

ex 2917 12 00

Adipinsav és sói

S

2917 14 00

Maleinsav-anhidrid

S

2917 32 00

Dioktil-ortoftalátok

S

2917 35 00

Ftálsav-anhidrid

S

2917 36 00

Tereftálsav és sói

S

ex 2918

Karbonsavak további oxigénfunkciós csoporttal és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai, kivéve a 2918 14 00, 2918 15 10, 2918 21 00, 2918 22 00 és ex 2917 29 00 vámtarifaalszámok alá tartozó termékeket

NS

2918 14 00

Citromsav

S

2918 15 00

A citromsav sói és észterei

S

2918 21 00

Szalicilsav és sói

S

2918 22 00

o-acetil-szalicilsav, sói és észterei

S

ex 2918 29 00

Szulfo-szalicilsav, hidroxi-naftoesav; ezek sói és észterei

S

2919

Foszforsav-észterek és sóik, beleértve a lakto-foszfátokat; ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

NS

2920

Nemfémek más szervetlen savainak észterei (a hidrogén-halidok észterei kivételével) és ezek sói; ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

NS

2921

Aminfunkciós vegyületek

S

2922

Aminovegyületek oxigénfunkciós csoporttal

S

2923

Negyedrendű ammóniumsók és hidroxidok; lecitinek és más foszforamino- lipidek, vegyileg nem meghatározottak is

NS

ex 2924

Karboxiamid-funkciós vegyületek, a karbonsavak amidfunkciós vegyületei, kivéve a 2924 23 00 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

S

2924 23 00

2-Acetamidobenzoesav (N-Acetil-antranilsav) és sói

NS

2925

Karboxi-imid-funkciós vegyületek (szaharin és sói is) és iminfunkciós vegyületek

NS

ex 2926

Nitril-funkciós vegyületek, kivéve a 2926 10 00 vámtarifaalszám alá tartozó terméket

NS

2926 10 00

Akril-nitril

S

2927 00 00

Diazo-, azo- vagy azoxivegyületek

S

2928 00 90

Hidrazin vagy hidroxilamin más szerves származékai

NS

2929 10

Izocianátok

S

2929 90 00

Más vegyületek más nitrogénfunkcióval

NS

2930 20 00

Tiokarbamátok és ditiokarbamátok, és mono-, di- vagy tetraszulfidtiuram; ditiokarbonátok (xantátok)

NS

2930 30 00

ex 2930 90 99

2930 40 90

Metionin, kaptafol (ISO), metamidofosz (ISO), és más szerves kénvegyületek, nem ditiokarbonátok (xantátok)

S

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

2930 90 60

ex 2930 90 99

2931 00

Más szerves-szervetlen vegyületek

NS

ex 2932

Csak oxigén-heteroatomos, heterociklikus vegyületek, kivéve a 2932 12 00, 2932 13 00 és ex 2932 20 90vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

NS

2932 12 00

2-furaldehid (furfuraldehid)

S

2932 13 00

Furfuril-alkohol és tetrahidro-furfuril-alkohol

S

ex 2932 20 90

Kumarin, metil-kumarinok és etil-kumarinok

S

ex 2933

Csak nitrogén-heteroatomos, heterociklikus vegyületek, kivéve a 2933 61 00 vámtarifaalszám alá tartozó terméket

NS

2933 61 00

Melamin

S

2934

Nukleinsavak és sóik, vegyileg nem meghatározottak is; más heterociklikus vegyületek

NS

2935 00 90

Más szulfonamidok

S

2938

Természetes vagy szintetikus úton előállított glikozidok, valamint ezek sói, éterei, észterei és más származékai

NS

ex 2940 00 00

Vegyileg tiszta cukrok, a szacharóz, laktóz, maltóz, glukóz és fruktóz kivételével, és kivéve a ramnózt, raffinózt és mannózt; cukoréterek, -acetálok és -észterek és ezek sói, a 2937, 2938 vagy a 2939 vámtarifaszám alá tartozó termékek kivételével

S

ex 2940 00 00

Ramnóz, raffinóz és mannóz

NS

2941 20 30

Dihidrosztreptomicin, sói, észterei és hidrátjai

NS

2942 00 00

Más szerves vegyületek

NS

S-6b

31

3102 21

Ammónium-szulfát

NS

3102 40

Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trágyázó anyag keveréke

NS

3102 50

Nátrium-nitrát

NS

3102 60

Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei

NS

3103 10

Szuperfoszfátok

S

3105

A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer; egyéb műtrágya; a 31. árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban

S

32

ex 32. árucsoport

Cserző- vagy színezőkivonatok; tanninok és származékaik; színezékek, pigmentek és más színezőanyagok; festékek és lakkok; gitt és masztix (simító- és tömítőanyagok); tinták; kivéve az alábbi 3204 és 3206 vámtarifaszám alá tartozó termékeket, és kivéve a 3201 90 20, ex 3201 90 90 vámtarifaalszám (eukaliptuszból származó cserzőkivonatok), az ex 3201 90 90 (gambir- és mirobalángyümölcsből származó cserzőkivonatok) és az ex 3201 90 90 (más növényi eredetű cserzőkivonatok) vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

NS

3201 20 00

Akácfakivonat

NS

3204

Szintetikus szerves színezőanyagok, vegyileg nem meghatározottak is; a 32. árucsoporthoz tartozó megjegyzések 3. pontjában meghatározott szintetikus szerves színezőanyagok; szintetikus szerves anyagok, vegyileg nem meghatározottak is, amelyeket fluoreszkáló színélénkítőként vagy luminoforként használnak;

S

3206

Más színezőanyag; a 32. árucsoporthoz tartozó megjegyzések 3. pontjában meghatározott készítmények; a 3203, 3204 vagy a 3205 vtsz. alá tartozó termékek kivételével; luminoforként használt szervetlen termékek, vegyileg nem meghatározottak is

S

33

33. árucsoport

Illóolajok és rezinoidok; illatszerek, szépség- vagy testápoló készítmények

NS

34

34. árucsoport

Szappan, szerves felületaktív anyagok, mosószerek, kenőanyagok, műviaszok, elkészített viaszok, fényesítő- vagy polírozóanyagok, gyertya és hasonló termékek, mintázópaszta, „fogászati viasz” és gipszalapú fogászati készítmények

NS

35

3501

Kazein, kazeinátok, más kazeinszármazékok; kazeinenyvek

S

3502 90 90

Albuminátok és egyéb albuminszármazékok

NS

3503 00

Zselatin (beleértve a négyzetes vagy téglalap alakú zselatinlapokat is, felületi megmunkálással vagy színezve is) és zselatinszármazékok; halenyv; más állati eredetű enyv, a 3501 vtsz. alá tartozó kazeinenyvek kivételével

NS

3504 00 00

Peptonok és ezek származékai; máshol nem említett egyéb fehérjeanyag és származékai; nyersbőr pora krómtartalommal is

NS

3505 10 50

Észterezett vagy éterezett keményítők

NS

3506

Máshol nem említett elkészített enyv és más elkészített ragasztó; enyvként vagy ragasztóként használható termékek, a kiskereskedelemben enyvként vagy ragasztóként szokásos módon kiszerelve, legfeljebb 1 kg tiszta tömegben

NS

3507

Enzimek; máshol nem említett elkészített enzimek

S

36

36. árucsoport

Robbanóanyagok; pirotechnikai készítmények; gyufák; piroforos ötvözetek; egyes gyúlékony anyagok

NS

37

37. árucsoport

Fényképészeti vagy mozgófényképészeti termékek

NS

38

ex 38. árucsoport

A vegyipar különféle termékei, kivéve a 3802 és 3817 00 vámtarifaszám, a 3823 12 00 és 3823 70 00 vámtarifaalszám és a 3825 vámtarifaszám alá tartozó termékeket, és kivéve a 3809 10 és 3824 60 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

NS

3802

Aktív szén; aktivált természetes ásványi termékek; állati szén, beleértve a kimerült állati szenet is

S

3817 00

Alkilbenzol- és alkilnaftalin-keverékek, a 2707 vagy a 2902 vtsz. alá tartozók kivételével

S

3823 12 00

Olajsav

S

3823 70 00

Ipari zsíralkohol

S

3825

A vegyipar vagy vele rokon iparágak máshol nem említett maradékai és melléktermékei; kommunális hulladékok; szennyvíziszap; a 38. árucsoporthoz tartozó megjegyzések 6. pontjában meghatározott más hulladék

S

S-7a

39

ex 39. árucsoport

Műanyagok és ezekből készült áruk, kivéve a 3901, 3902, 3903 és 3904 vámtarifaszám, a 3906 10 00, 3907 10 00, 3907 60 és 3907 99 vámtarifaalszám, és a 3908 és 3920 vámtarifaszám, és az ex 3921 90 10 és 3923 21 00 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

NS

3901

Etilén polimerjei, alapanyag formájában

S

3902

Propilén vagy más olefin polimerjei, alapanyag formájában

S

3903

Sztirol polimerjei, alapanyag formájában

S

3904

Vinil-klorid vagy más halogénezett olefinek polimerjei, alapanyag formájában

S

3906 10 00

Poli(metil-metakrilát)

S

3907 10 00

Poliacetálok

S

3907 60

Poli(etilén-tereftalát), kivéve a 3907 60 20 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

S

3907 60 20

Legalább 78 ml/g viszkozitási számú polietilén-tereftalát, alapanyag formájában

NS

3907 99

Más poliészterek, nem telítetlenek

S

3908

Poliamidok, alapanyag formájában

S

3920

Más műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag és csík, amely nem porózus, és nem erősített, nem laminált, nem támasztott vagy más anyagokkal hasonlóan nem kombinált

S

ex 3921 90 10

ex 3921 90 10 Más műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag és csík poliészterből, nem porózus termék és nem hullámosított tábla és lemez

S

3923 21 00

Zsák és zacskó (beleértve a kúp alakút is) etilénpolimerekből

S

S-7b

40

ex 40. árucsoport

Gumi és ebből készült áruk, kivéve a 4010 vámtarifaszám alá tartozó termékeket

NS

4010

Szállítószalag vagy meghajtó- vagy erőátviteli szíj vulkanizált gumiból

S

S-8a

41

ex 4104

Szarvasmarhafélék (a bivalyt is beleértve) vagy lófélék szőrtelen cserzett, vagy crust bőre, hasítva is, de tovább nem megmunkálva, kivéve a 4104 41 19 és 4104 49 19 vámtarifaalszámok alá tartozó termékeket

S

ex 4106 31 00

Sertés szőrtelen cserzett vagy crust bőre, nedves állapotban (beleértve a „wet-blue”-t is), hasítva is, de tovább nem megmunkálva

NS

4106 32 00

4107

Szarvasmarhafélék (a bivalyt is beleértve) vagy lófélék szőrtelen, cserzés vagy kérgesítés után tovább kikészített bőre, beleértve a pergamentált bőrt, hasítva is, a 4114 vtsz. alá tartozó bőr kivételével

S

4112 00 00

Juh vagy bárány gyapjú nélküli, cserzés vagy kérgesítés után tovább kikészített bőre, beleértve a pergamentált bőrt, hasítva is, a 4114 vtsz. alá tartozó bőr kivételével

S

ex 4113

Más állatok szőrtelen, cserzés vagy kérgesítés után tovább kikészített bőre, beleértve a pergamentált bőrt, hasítva is, a 4114 vtsz. alá tartozó bőr kivételével, kivéve a 4113 10 00 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

NS

4113 10 00

Kecske vagy gödölyebőr

S

4114

Puhított bőr (beleértve a samoa kombinációval kikészítettet is); lakkbőr és laminált lakkbőr metallizált bőr metallizált bőr

S

4115 10 00

Mesterséges bőr, kikészített bőrből vagy bőrrostból lemez, lap vagy csík alakban, tekercsben is

S

S-8b

42

ex 42. árucsoport

Bőráruk; nyerges- és szíjgyártóáruk; utazási cikkek, kézitáskák és hasonló tartók; állati bélből készült áruk (a selyemhernyóbélből készült áruk kivételével); kivéve a 4202 és 4203 vámtarifaszám alá tartozó termékeket

NS

4202

Bőrönd, koffer, piperedoboz, diplomatatáska, aktatáska, iskolatáska, szemüveg-, látcső-, fényképezőgéptok, hangszertáska, fegyvertok, pisztolytáska és hasonló tartó és tok; útitáska, hőszigetelt táska élelmiszerhez vagy italhoz, piperetáska, hátizsák, kézitáska, bevásárlótáska, levéltárca, pénztárca, térképtáska, cigarettatárca, dohányzacskó, szerszámtáska és -tok, sporttáska, palacktok, ékszertartó, púderdoboz, evőeszköztartó és hasonló tartó és tok természetes vagy mesterséges bőrből, műanyag lapokból, textilből, vulkánfíberből vagy papírkartonból, vagy teljesen vagy nagy részben ilyen anyagokkal vagy papírral beborítva is

S

4203

Ruházati cikkek és ruházati tartozékok természetes vagy mesterséges bőrből

S

43

43. árucsoport

Szőrme és műszőrme; ezekből készült áruk

NS

S-9a

44

ex 44. árucsoport

Fa és faipari termékek, kivéve a 4410, 4411 és 4412 vámtarifaszám, és a 4418 10, 4418 20 10, 4418 71 00, 4420 10 11, 4420 90 10 és 4420 90 91 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket; faszén

NS

4410

Forgácslemez, irányított forgácselrendezésű lemez (OSB) és hasonló tábla (például: ostyalemez) fából vagy más fatartalmú anyagból gyantával vagy más szerves kötőanyagokkal agglomerálva (tömörítve) is

S

4411

Rostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból, gyantával vagy más szerves anyaggal összeragasztva is

S

4412

Rétegelt lemez, furnérozott panel és hasonló réteges faáru

S

4418 10

Ablak, franciaablak és ezek kerete fából

S

4418 20 10

A 44. árucsoporthoz tartozó kiegészítő megjegyzések 2. pontjában meghatározott trópusi fából készült ajtó és kerete, és küszöb

S

4418 71 00

Összeállított padlópanel mozaikpadlóhoz

S

4420 10 11

Kis szobor és más díszműáru, trópusi fából, a 44. árucsoporthoz tartozó kiegészítő megjegyzések 2. pontjában meghatározottak alapján; intarziás és berakott famunka; ékszeres- vagy evőeszközös ládikó és -doboz, és hasonló cikkek és a 94. árucsoportba tartozó fabútorok kivételével, trópusi fából, a 44. árucsoporthoz tartozó kiegészítő megjegyzések 2. pontjában meghatározottak alapján

S

4420 90 10

4420 90 91

S-9b

45

ex 45. árucsoport

Parafa és parafa áruk, kivéve a 4503 vámtarifaszám alá tartozó termékeket

NS

4503

Természetes parafából készült áru

S

46

46. árucsoport

Szalmából, eszpartófűből vagy más fonásanyagból készült áruk; kosárkötő- és fonásáruk

S

S-11a

50

50. árucsoport

Selyem

S

51

ex 51. árucsoport

Gyapjú, finom vagy durva állati szőr, kivéve az 5105 vámtarifaszám alá tartozó termékeket; lószőr fonal és szövet

S

52

52. árucsoport

Pamut

S

53

53. árucsoport

Más növényi textilszálak; papírfonal és papírfonalból szőtt szövet

S

54

54. árucsoport

Szintetikus vagy mesterséges végtelen szálak (végtelen műszálak); szintetikus vagy mesterséges textilanyagból készült szalag és hasonlók

S

55

55. árucsoport

Szintetikus vagy mesterséges vágott szálak (vágott műszálak)

S

56

56. árucsoport

Vatta, nemez és nem szőtt textília; különleges fonalak; zsineg, kötél, hajókötél és kábel, valamint ezekből készült áruk

S

57

57. árucsoport

Szőnyegek és más textil padlóborítók

S

58

58. árucsoport

Különleges szövetek; bolyhos szövetek; csipke; kárpit; paszomány; hímzés

S

59

59. árucsoport

Impregnált, bevont, beborított vagy réteges szövetek; műszaki textiláru

S

60

60. árucsoport

Kötött vagy hurkolt kelmék

S

S-11b

61

61. árucsoport

Kötött vagy hurkolt ruházati cikkek, kellékek és tartozékok

S

62

62. árucsoport

Ruházati cikkek, kellékek és tartozékok, a kötött vagy hurkolt áruk kivételével

S

63

63. árucsoport

Más készáru textilanyagból; készletek; használt ruha és használt textiláru; rongy

S

S-12a

64

64. árucsoport

Lábbeli, lábszárvédő és hasonló áruk; ezek részei

S

S-12b

65

65. árucsoport

Kalap és más fejfedők, valamint ezek részei

NS

66

66. árucsoport

Esernyők, napernyők, sétabotok, botszékek, ostorok, lovaglókorbácsok és ezek részei

S

67

67. árucsoport

Kikészített toll és pehely, valamint ezekből készült áruk; művirágok; emberhajból készült áruk

NS

S-13

68

68. árucsoport

Kőből, gipszből, cementből, azbesztből, csillámból vagy hasonló anyagokból készült áruk

NS

69

69. árucsoport

Kerámiatermékek

S

70

70. árucsoport

Üveg és üvegáruk

S

S-14

71

ex 71. árucsoport

Természetes vagy tenyésztett gyöngyök, drágakövek vagy féldrágakövek, nemesfémek, nemesfémmel plattírozott fémek és ezekből készült áruk; ékszerutánzatok; pénzérmék; kivéve a 7117 vámtarifaszám alá tartozó termékeket

NS

7117

Ékszerutánzat

S

S-15a

72

7202

Ékszerutánzat

S

73

73. árucsoport

Vas- és acéláruk

NS

S-15b

74

74. árucsoport

Réz és ebből készült áruk

S

75

7505 12 00

Rúd és profil nikkelötvözetből

NS

7505 22 00

Huzal nikkelötvözetből

NS

7506 20 00

Lap, lemez, szalag és fólia nikkelötvözetből

NS

7507 20 00

Nikkelcső vagy -csőszerelvény

NS

76

ex 76. árucsoport

Alumínium és ebből készült áruk, kivéve a 7601 vámtarifaszám alá tartozó termékeket

S

78

ex 78. árucsoport

Ólom és ebből készült áruk, kivéve a 7801 vámtarifaszám alá tartozó termékeket

S

7801 99

Megmunkálatlan ólom, a finomított ólom és a legfontosabb egyéb elemként antimont tartalmazó ólom kivételével

NS

79

ex 79. árucsoport

Cink és ebből készült áruk, kivéve a 7901 és 7903 vámtarifaszám alá tartozó termékeket

S

81

ex 81. árucsoport

Más nem nemesfém; cermet; ezekből készült áruk a 8101 10 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 és 8113 00 20 vámtarifaalszám alá tartozó termékek kivételével, kivéve a 8101 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00 és 8108 30 00 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

S

8101 94 00

Megmunkálatlan volfrám, beleértve a zsugorított rudakat is

NS

8104 11 00

Megmunkálatlan magnézium, legalább 99,8 tömegszázalék magnéziumtartalommal

NS

8104 19 00

Megmunkálatlan magnézium (a 8104 11 00 vámtarifaalszám alá tartozók termékek kivételével)

NS

8107 20 00

Megmunkálatlan kadmium; por

NS

8108 20 00

Megmunkálatlan titán; por

NS

8108 30 00

Titán hulladéka és törmeléke

NS

82

82. árucsoport

Szerszámok, késművesáruk, evőeszközök, kanál és villa nem nemesfémből; mindezek részei nem nemesfémből

S

83

83. árucsoport

Máshol nem említett különféle áruk nem nemesfémből

S

S-16

84

ex 84. árucsoport

Atomreaktorok, kazánok, gépek és mechanikus berendezések, ezek alkatrészei, kivéve a 8401 10 00 és 8407 21 10 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

NS

8401 10 00

Atomreaktor

S

8407 21 10

Kívül felszerelhető motor, legfeljebb 325 cm3 hengerűrtartalommal

S

85

ex 85. árucsoport

Elektromos gépek és elektromos felszerelések és ezek alkatrészei; hangfelvevő és -lejátszó készülékek, kép- és hangfelvevő és -lejátszó készülékek televízióhoz; ezek alkatrészei és tartozékai, kivéve a 8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 8519 20, 8519 30, 8519 81 11–8519 81 45, 8519 81 85, 8519 89 11–8519 89 19 vámtarifaalszám, a 8521, 8525 és 8527 vámtarifa, a 8528 49, 8528 59 és 8528 69–8528 72 vámtarifaalszám, a 8529 vámtarifa és a 8540 11 és 8540 12 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

NS

8516 50 00

Mikrohullámú sütő

S

8517 69 39

Rádiótelefon vagy rádiótávíró-vevő készülék, nem hordozható személyi hívó

S

8517 70 15

Antenna és antennareflektor összes típusa, nem rádiótávíróhoz vagy rádiótávíróhoz való antenna; ezek használatához alkalmas alkatrészek

S

8517 70 19

8519 20

Pénzérmékkel, bankjegyekkel, bankkártyákkal, zsetonokkal vagy más fizetőeszközzel működő készülék; lemezjátszók erősítő nélkül (deckek)

S

8519 30

8519 81 11 – 8519 81 45

Hanglejátszó készülék (kazettalejátszó is), hangfelvevő szerkezet nélkül

S

8519 81 85

Más magnetofon hanglejátszó készülékkel együtt, nem kazettás típusú

S

8519 89 11 – 8519 89 19

Más hanglejátszó készülék, hangfelvevő szerkezet nélkül

S

ex 8521

Videofelvevő vagy -lejátszó készülék, videotunerrel egybeépítve is, kivéve a 8521 90 00 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

S

8521 90 00

Videofelvevő vagy -lejátszó készülék (kivéve a mágnesszalagos típusok); Videofelvevő vagy -lejátszó készülék, videotunerrel egybeépítve is (kivéve a mágnesszalagos típusok és videokamera-felvevők);

NS

8525

Rádió- vagy televízióműsor-adókészülék, -vevőkészülékkel vagy hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel egybeépítve is; televíziós kamerák (felvevők); digitális fényképezőgépek és videokamerafelvevők

S

8527

Rádióműsor-vevőkészülék, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel vagy órával kombinálva is, közös házban

S

8528 49

Televíziós adás vételére alkalmas készülék, nem kizárólag vagy elsősorban a 8471 vámtarifaszám alá tartozó automatikus adatfeldolgozó gépben történő használatra; rádióműsor-vevőkészüléket vagy hang- vagy képfelvevő vagy -lejátszó készüléket magában foglaló is

S

8528 59

8528 69 – 8528 72

8529

Kizárólag vagy elsősorban a 8525–8528 vámtarifaszám alá tartozó készülékekhez felhasználható alkatrészek

S

8540 11

Katódsugaras televízió-képcső, beleértve a katódsugaras videomonitor csövet is, színes vagy fekete-fehér vagy más színű (monokróm)

S

8540 12 00

S-17a

86

86. árucsoport

Vasúti mozdonyok vagy villamos motorkocsik, sínhez kötött járművek és alkatrészeik; vasúti vagy villamosvágány-tartozékok, és -felszerelések és alkatrészeik; mindenféle mechanikus (beleértve az elektromechanikusat is) közlekedési jelzőberendezés

NS

S-17b

87

ex 87. árucsoport

Járművek és ezek alkatrészei és tartozékai, a vasúti vagy villamosvasúti sínhez kötött járművek kivételével, kivéve a 8702, 8703, 8704, 8705, 8706 00, 8707, 8708, 8709, 8711, 8712 00 és 8714 vámtarifaszám alá tartozó termékeket

NS

8702

Gépjármű, a vezetőt is beleértve 10 vagy annál több személy szállítására

S

8703

Gépkocsi és más gépjármű, elsősorban személyszállításra tervezett (a 8702 vtsz. alá tartozó kivételével), beleértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is

S

8704

Áruszállító gépjármű

S

8705

Különleges célra szolgáló gépjármű, a kizárólag személy- vagy áruszállításra tervezett kivételével (például műszaki segélykocsi, daruskocsi, tűzoltókocsi, betonkeverő kocsi, utcaseprő autó, locsolóautó, mozgó műhelykocsi, mozgó röntgenkocsi)

S

8706 00

A 8701–8705 vtsz. alá tartozó gépjármű alváza, motorral felszerelve

S

8707

A 8701–8705 vtsz. alá tartozó gépjármű karosszériája (vezetőfülke is)

S

8708

A 8701–8705 vtsz. alá tartozó gépjármű alkatrésze és tartozéka

S

8709

Önjáró üzemi targonca, rakodó- vagy emelőszerkezettel nem felszerelve, gyárban, raktárban, kikötő területén vagy repülőtéren áru rövid távolságra történő szállítására; vasúti pályaudvar peronján használt vontató; az ide tartozó jármű alkatrésze

S

8711

Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt is), és kerékpár kisegítő motorral felszerelve, oldalkocsival is; oldalkocsi

S

8712 00

Kerékpár (áruszállításra szolgáló tricikli is), motor nélkül

S

8714

A 8711–8713 vtsz. alá tartozó járművek alkatrésze és tartozéka

S

88

88. árucsoport

Légi járművek, űrhajók és ezek részei

NS

89

89. árucsoport

Hajók, csónakok és más úszószerkezeteik

NS

S-18

90

90. árucsoport

Optikai, fényképészeti, mozgófényképészeti, mérő-, ellenőrző-, precíziós, orvosi vagy sebészeti műszerek és készülékek; ezek alkatrészei és tartozékai

S

91

91. árucsoport

Órák és kisórák és ezek alkatrészei

S

92

92. árucsoport

Hangszerek; mindezek alkatrészei és tartozékai

NS

S-20

94

ex 94. árucsoport

Bútor; ágyfelszerelés, matracok, ágybetétek, párnák és hasonló párnázott lakberendezési cikkek; másutt nem említett lámpák és világítófelszerelések; megvilágított jelzések, reklámfeliratok, névtáblák és hasonlók; előre gyártott épületek, kivéve a 9405 vámtarifaszám alá tartozó termékeket

NS

9405

Lámpa és világítófelszerelés, beleértve a keresőlámpát és spotlámpát is, és mindezek másutt nem említett alkatrésze; megvilágított jelzések, reklámfeliratok, cégtáblák és hasonlók, állandó jellegű fényforrással szerelve, valamint mindezek másutt nem említett alkatrésze

S

95

ex 95. árucsoport

Játékok, játékszerek és sporteszközök; és ezek alkatrészei és tartozékai; kivéve a 9503 00 35–9503 00 99 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

NS

9503 00 35 – 9503 00 99

Más játék; csökkentett méretű („méretarányos”) összeszerelhető modell készletben, működő is; kirakós játék (puzzle)

S

96

96. árucsoport

Különböző áruk

NS

VI. MELLÉKLET

A 8. cikk alkalmazásának módozatai

1.

A 8. cikket akkor kell alkalmazni, ha az (1) bekezdésében említett százalékos arány meghaladja a 17,5 %-ot.

2.

A 8. cikket az V. melléklet S-11a. és S-11b. GSP áruosztályára akkor kell alkalmazni, ha az (1) bekezdésében említett százalékos arány meghaladja a 14,5 %-ot.

VII. MELLÉKLET

E rendelet III. fejezete alkalmazásának módozatai

1.

A III. fejezet alkalmazásában kiszolgáltatott helyzetű országnak minősül az az ország,

a)

amelynek az Unióba irányuló, a IX. mellékletben felsorolt termékeket érintő importja hét legnagyobb GSP áruosztályának értéke több, mint az említett mellékletben felsorolt termékeket érintő összesített importja értéke 75 %-ának megfelelő határérték, az utolsó három egymást követő év átlagában;

valamint

b)

amelynek az Unióba irányuló, a IX. mellékletben felsorolt termékeket érintő importja alacsonyabb értékű, mint az Unióba irányuló, a IX. mellékletben felsorolt, a II. mellékletben felsorolt országokból származó termékek importja értékének 2 %-a, az utolsó három egymást követő év átlagában.

2.

A 9. cikk (1) bekezdése a) pontjának alkalmazásában, e melléklet 1. pontjának alkalmazásakor azokat az adatokat kell felhasználni, amelyek a 10. cikk (1) bekezdésében említett kérelem évét megelőző év szeptember 1-jén rendelkezésre állnak.

3.

A 11. cikk alkalmazásában, e melléklet 1. pontjának alkalmazásakor azokat az adatokat kell felhasználni, amelyek a 11. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadásának évét megelőző év szeptember 1-jén rendelkezésre állnak.

VIII. MELLÉKLET

A 9. cikkben említett egyezmények

A.   RÉSZ

Az emberi és a munkához kapcsolódó jogokra vonatkozó alapvető ENSZ/ILO-egyezmények

1.

Egyezmény a népirtás bűntettének megelőzéséről és megbüntetéséről (1948)

2.

Nemzetközi egyezségokmány a faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről (1965)

3.

Nemzetközi egyezségokmány a polgári és politikai jogokról (1966)

4.

Nemzetközi egyezségokmány a gazdasági, szociális és kulturális jogokról (1966)

5.

Egyezmény a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések minden formájának kiküszöböléséről (1979)

6.

Egyezmény a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód ellen (1984)

7.

Egyezmény a gyermek jogairól (1989)

8.

Egyezmény a kényszer- vagy kötelező munkáról, 29. sz. (1930)

9.

Egyezmény az egyesülési szabadságról és a szervezkedési jog védelméről, 87. sz. (1948)

10.

Egyezmény a szervezkedési jog és a kollektív tárgyalási jog elveinek alkalmazásáról, 98. sz. (1949)

11.

Egyezmény a férfi és női munkaerőnek egyenlő értékű munka esetén járó egyenlő díjazása tárgyában, 100. sz. (1951)

12.

Egyezmény a kényszermunka felszámolásáról, 105. sz. (1957)

13.

Egyezmény a foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hátrányos megkülönböztetésről, 111. sz. (1958)

14.

Egyezmény a foglalkoztatás alsó korhatáráról, 138. sz. (1973)

15.

Egyezmény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és a felszámolására irányuló azonnali lépésekről, 182. sz. (1999)

B.   RÉSZ

A környezetvédelemmel és a kormányzási elvekkel kapcsolatos egyezmények

16.

Egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről (1973)

17.

Montreali jegyzőkönyv az ózonréteget lebontó anyagokról (1987)

18.

Bázeli egyezmény a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról (1989)

19.

Egyezmény a biológiai sokféleségről (1992)

20.

Az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezménye (1992)

21.

Cartagena jegyzőkönyv a biológiai biztonságról (2000)

22.

Stockholmi egyezmény a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról (2001)

23.

Kiotói jegyzőkönyv az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezményéhez (1998)

24.

Egységes egyezmény az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerekről (1961)

25.

Egyezmény az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a pszichotróp anyagokról (1971)

26.

ENSZ-egyezmény a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme ellen (1988)

27.

ENSZ-egyezmény a korrupció ellen (2004)

IX. MELLÉKLET

Az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett, a fenntartható fejlődésre és a jó kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírás hatálya alá tartozó termékek jegyzéke

A Kombinált Nómenklatúra értelmezési szabályaitól függetlenül a termékek leírása csak jelzésértékűnek tekintendő, a tarifális preferenciákat a KN-kód határozza meg. Ahol „ex” KN-kód szerepel, ott a tarifális preferenciákat a KN-kód és a leírás együttesen határozza meg.

A csillaggal (*) jelzett KN-kóddal rendelkező termékek felvétele a megfelelő uniós jogszabályban megállapított feltételek alapján történik.

Az „Áruosztály” oszlop a GSP áruosztályokat tartalmazza (2. cikk h) pont).

Az „Árucsoport” oszlop a GSP áruosztály által fedett KN árucsoportokat sorolja fel (2. cikk i) pont).

Az egyszerűség kedvéért a termékek csoportonként vannak felsorolva. Ezek tartalmazhatnak olyan termékeket is, amelyek tekintetében a közös vámtarifa vámtételeinek alkalmazását visszavonták, vagy amelyek vámját felfüggesztették.

Áruosztály

Árucsoport

KN-kód

Leírás

 

S-1a

01

0101 29 90

Élő ló, kivéve a fajtiszta tenyészállatot, nem vágásra szánt

 

0101 30 00

Élő szamár

 

0101 90 00

Élő lóöszvér (muli) és szamáröszvér

 

0104 20 10*

Élő fajtiszta tenyészkecske

 

0106 14 10

Élő házinyúl

 

0106 39 10

Élő galamb

 

02

0205 00

Ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér húsa frissen, hűtve vagy fagyasztva

 

0206 80 91

Ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége, frissen vagy hűtve, nem gyógyászati termék gyártására

 

0206 90 91

Ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége, fagyasztva, nem gyógyászati termék gyártására

 

0207 14 91

Máj, fagyasztva, a Gallus domesticus (házityúk) fajhoz tartozó szárnyasokból

 

0207 27 91

Máj, fagyasztva, pulykából

 

0207 45 95

0207 55 95

0207 60 91

Máj, fagyasztva, kacsából, libából vagy gyöngytyúkból, nem kacsa vagy liba hízott mája

 

ex 0208

Más hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermék és belsőség frissen, hűtve vagy fagyasztva, kivéve a 0208 40 20 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

 

0210 99 10

Lóhús, sózva, sós lében tartósítva vagy szárítva

 

0210 99 59

Szarvasmarhaféle vágási mellékterméke és belsősége, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve, sovány és zsíros dagadó kivételével

 

ex 0210 99 85

Juh és kecske vágási mellékterméke és belsősége, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve

 

ex 0210 99 85

Vágási melléktermék és belsőség, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve, kivéve baromfimáj, nem házisertésé, szarvasmarhaféléé, juhé vagy kecskéé

 

04

0403 10 51

Joghurt, ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával

 

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

Író, aludttej és tejföl, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej és tejföl ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával

 

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

0405 20 10

Kenhető tejkészítmények (vajkrém), legalább 39, de legfeljebb 75 tömegszázalék zsírtartalommal

 

0405 20 30

0407 19 90

0407 29 90

0407 90 90

Madártojás héjában, frissen, tartósítva vagy főzve, nem baromfitojás

 

0409 00 00

Természetes méz

 

0410 00 00

Máshol nem említett, élelmezési célra alkalmas állati eredetű termék

 

05

0511 99 39

Állati eredetű természetes szivacs, nem nyersen

 

S-1b

03

3. árucsoport (1)

Hal, rákféle, puhatestű és más gerinctelen vízi állat

 

S-2a

06

6. árucsoport

Élő fák és egyéb növények; hagymák, gumók, gyökerek és hasonlók; vágott virágok és díszítőlombozat

 

S-2b

07

0701

Burgonya frissen vagy hűtve

 

0703 10

Vöröshagyma és gyöngyhagyma, frissen vagy hűtve

 

0703 90 00

Póréhagyma és más hagymaféle, frissen vagy hűtve

 

0704

Káposzta, karfiol, karalábé, kelkáposzta és élelmezési célra alkalmas hasonló káposztaféle frissen vagy hűtve

 

0705

Saláta (Lactuca sativa) és cikória (Cichorium spp.), frissen vagy hűtve

 

0706

Sárgarépa, fehérrépa, salátának való cékla, bakszakáll, gumós zeller, retek és élelmezési célra alkalmas más hasonló gyökér, frissen vagy hűtve

 

ex 0707 00 05

Uborka, friss vagy hűtött, május 16-tól október 31-ig

 

0708

Hüvelyes zöldség, hüvelyben vagy kifejtve, frissen vagy hűtve

 

0709 20 00

Spárga, frissen vagy hűtve

 

0709 30 00

Padlizsán (tojásgyümölcs, törökparadicsom) frissen vagy hűtve

 

0709 40 00

Zeller, a gumós zeller kivételével, frissen vagy hűtve

 

0709 51 00

Gomba, frissen vagy hűtve, kivéve a 0709 59 50 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

 

ex 0709 59

0709 60 10

Édespaprika, frissen vagy hűtve

 

0709 60 99

A Capsicum vagy a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse, frissen vagy hűtve, nem édespaprika, nem capsicin vagy capsicum illóolaj-tartalmú festék gyártására és nem illóolajok vagy gyantafélék ipari előállítására

 

0709 70 00

Paraj, új-zélandi paraj és labodaparaj (kerti laboda), frissen vagy hűtve

 

0709 92 10*

Olajbogyó, frissen vagy hűtve, nem étolaj kinyerésére szánt

 

0709 99 10

Salátazöldség, a saláta (Lactuca sativa) és a cikória (Cichorium spp.) kivételével, frissen vagy hűtve

 

0709 99 20

Répa (fehér nedvdús szárral) és mangold, frissen vagy hűtve

 

0709 93 10

Cukkini, frissen vagy hűtve

 

0709 99 40

Kapribogyó, frissen vagy hűtve

 

0709 99 50

Ánizskapor, frissen vagy hűtve

 

ex 0709 91 00

Articsóka, frissen vagy hűtve, július 1-jétől október 31-ig

 

0709 93 90

0709 99 90

Más zöldség frissen vagy hűtve

 

0710

Zöldség (nyersen, vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is) fagyasztva

 

ex 0711

Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (például kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban, kivéve a 0711 20 90 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

 

ex 0712

Szárított zöldség, egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve, kivéve olajbogyót és a 0712 90 19 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

 

0713

Szárított hüvelyes zöldség kifejtve, hántolva vagy felesen is

 

0714 20 10*

Édesburgonya, frissen, egészben, emberi fogyasztásra

 

0714 20 90

Édesburgonya, frissen, hűtve, fagyasztva vagy szárítva, szeletelve is vagy labdacs (pellet) formájában, nem frissen és egészben és emberi fogyasztásra

 

0714 90 90

Csicsóka és hasonló, magas inulintartalmú gyökér és gumó, frissen, hűtve, fagyasztva vagy szárítva, szeletelve is vagy labdacs (pellet) formájában; szágóbél

 

08

0802 11 90

Mandula, frissen vagy szárítva, héjastól is, nem keserűmandula

 

0802 12 90

0802 21 00

Mogyoró (Corylus spp.), frissen vagy szárítva, héjastól is

 

0802 22 00

0802 31 00

Dió, frissen vagy szárítva, héjastól is

 

0802 32 00

0802 41 00

0802 42 00

Gesztenye (Castanea spp.), frissen vagy szárítva, héjastól is vagy hántolva

 

0802 51 00

0802 52 00

Pisztácia, frissen vagy szárítva, héjastól is vagy hántolva

 

0802 61 00

0802 62 00

Makadámia dió, frissen vagy szárítva, héjastól is vagy hántolva

 

0802 90 50

Fenyődió, frissen vagy szárítva, héjastól is vagy hántolva

 

0802 90 85

Más dióféle frissen vagy szárítva, héjastól is vagy hántolva

 

0803 10 10

Főzőbanán, frissen

 

0803 10 90

0803 90 90

Banán, beleértve a főzőbanánt is, szárítva

 

0804 10 00

Datolya, frissen vagy szárítva

 

0804 20 10

Füge, frissen vagy szárítva

 

0804 20 90

0804 30 00

Ananász, frissen vagy szárítva

 

0804 40 00

Avokádó, frissen vagy szárítva

 

ex 0805 20

Mandarin (ideértve a tangerine és a satsuma fajtát is), clementine, wilking és hasonló citrushibridek, frissen vagy szárítva, március 1-jétől október 31-ig

 

0805 40 00

Grépfrút, beleértve a pomelót is, frissen vagy szárítva

 

0805 50 90

Lime (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), frissen vagy szárítva

 

0805 90 00

Más citrusfélék, frissen vagy szárítva

 

ex 0806 10 10

Csemegeszőlő, frissen, január 1-jétől július 20-ig és november 21-től december 31-ig, kivéve az Emperor (Vitis vinifera cv.) változatot december 1-jétől 31-ig

 

0806 10 90

Más szőlő, frissen

 

ex 0806 20

Szárított szőlő, kivéve a 2 kg-nál nagyobb nettó tömegű közvetlen kiszerelésű ex 0806 20 30 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

 

0807 11 00

Dinnye (beleértve a görögdinnyét is), frissen

 

0807 19 00

0808 10 10

Ipari alma ömlesztve, frissen, szeptember 16-tól december 15-ig

 

0808 30 10

Ipari körte ömlesztve, frissen, augusztus 1-jétől december 31-ig

 

ex 0808 30 90

Más körte, frissen, május 1-jétől június 30-ig

 

0808 40 00

Birs, frissen

 

ex 0809 10 00

Kajszibarack frissen, január 1-jétől május 31-ig és augusztus 1-jétől december 31-ig

 

0809 21 00

Meggy (Prunus cerasus) frissen

 

ex 0809 29

Cseresznye, frissen, január 1-jétől május 20-ig és augusztus 11-től december 31-ig, nem meggy (Prunus cerasus)

 

ex 0809 30

Őszibarack, beleértve a nektarint is, frissen, január 1-jétől június 10-ig és október 1-jétől december 31-ig

 

ex 0809 40 05

Szilva, frissen, január 1-jétől június 10-ig és október 1-jétől december 31-ig

 

0809 40 90

Kökény, frissen

 

ex 0810 10 00

Földieper, frissen, január 1-jétől április 30-ig és augusztus 1-jétől december 31-ig

 

0810 20

Málna, földi szeder, faeper és kaliforniai málna, frissen

 

0810 30 00

Fekete, fehér vagy piros ribiszke és egres, frissen

 

0810 40 30

A Vaccinium myrtillus (fekete áfonya) faj gyümölcse, frissen

 

0810 40 50

A Vaccinium macrocarpon (tőzegáfonya) és a Vaccinium corymbosum (fürtös áfonya) faj gyümölcse, frissen

 

0810 40 90

A Vaccinium (áfonyafélék) nemhez tartozó más gyümölcs, frissen

 

0810 50 00

Kivi, frissen

 

0810 60 00

Durián, frissen

 

0810 70 00

Datolyaszilva

 

0810 90 75

Más gyümölcs, frissen

0811

Gyümölcs és diófélék, nyersen vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is, fagyasztva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is

 

0812

Gyümölcsök és diófélék ideiglenesen tartósítva (például kén-dioxidgázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban

 

0813 10 00

Kajszibarack, szárítva

 

0813 20 00

Aszalt szilva

 

0813 30 00

Alma, szárítva

 

0813 40 10

Őszibarack, beleértve a nektarint is, szárítva

 

0813 40 30

Körte, szárítva

 

0813 40 50

Papaja, szárítva

 

0813 40 95

Más gyümölcs, szárítva, nem a 0801–0806 vámtarifaszám alá tartozók

 

0813 50 12

Papajából, tamarindból, kesualmából, licsiből, kenyérfa gyümölcséből, szapotil (sapodillo) szilvából, passiógyümölcsből, karambolából (csillaggyümölcs) és pitahayából készült szárított gyümölcskeverék (nem a 0801–0806 vámtarifaszám alá tartozók)

 

0813 50 15

Más szárított gyümölcskeverék (nem a 0801–0806 vámtarifaszám alá tartozók), amely nem tartalmaz aszalt szilvát

 

0813 50 19

Szárított gyümölcskeverék (nem a 0801–0806 vámtarifaszám alá tartozók), amely aszalt szilvát tartalmaz

 

0813 50 31

Kizárólag a 0801 és 0802 vámtarifaszám alá tartozó trópusi diófélék keveréke

 

0813 50 39

Kizárólag a 0801 és 0802 vámtarifaszám alá tartozó diófélék keveréke, nem trópusi dióféle

 

0813 50 91

A 8. árucsoportba tartozó diófélék és szárított gyümölcsök más keveréke, amely nem tartalmaz aszalt szilvát vagy fügét

 

0813 50 99

A 8. árucsoportba tartozó diófélék és szárított gyümölcsök más keveréke

 

0814 00 00

Citrusfélék vagy a dinnyefélék héja (beleértve a görögdinnye héját is) frissen, fagyasztva, szárítva vagy sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban ideiglenesen tartósítva

 

S-2c

09

9. árucsoport

Kávé, tea, matétea és fűszerek

 

S-2d

10

1008 50 00

Quinoa (Chenopodium quinoa)

 

11

1104 29 17

Hántolt gabona, kivéve árpa, zab, kukorica, rizs és búza.

 

1105

Liszt, dara, por, pehely, granulátum és labdacs (pellet) burgonyából

 

1106 10 00

Liszt, dara és por a 0713 vámtarifaszám alá tartozó szárított hüvelyes zöldségből

 

1106 30

Liszt, dara és por a 8. árucsoportból való termékekből

 

1108 20 00

Inulin

 

12

ex 12. árucsoport

Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök; Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök; különféle magvak és gyümölcsök, ipari vagy gyógynövények, szalma és takarmány, kivéve az 1210 vámtarifaszám és az 1212 91 és az 1212 93 00 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

 

13

13. árucsoport

Sellak; mézga, gyanta és más növényi nedv és kivonat

 

S-3

15

1501 90 00

Baromfizsír, a 0209 vagy a 1503 vámtarifaszám alá tartozók kivételével

 

1502 10 90

1502 90 90

Szarvasmarha-, birka- vagy kecskefaggyú, a 1503 vámtarifaszám alá tartozók kivételével, ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével

 

1503 00 19

Sertészsírsztearin és oleosztearin, nem ipari felhasználásra

 

1503 00 90

Zsírolaj, oleoolaj és faggyúolaj, nem emulgálva, vagy nem keverve vagy más módon nem elkészítve, az ipari felhasználásra szánt (az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével) faggyúolaj kivételével

 

1504

Halakból és tengeri emlősből nyert zsír és olaj, és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

 

1505 00 10

Nyers gyapjúzsír

 

1507

Szójababolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem módosítva

 

1508

Földimogyoróolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

 

1511 10 90

Pálmaolaj, nyersen, nem az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével történő műszaki vagy ipari felhasználásra

 

1511 90

Pálmaolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem módosítva, nyers olaj kivételével

 

1512

Napraforgómag-, pórsáfránymag- vagy gyapotmagolaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

 

1513

Kókuszdió (kopra)-, pálmamagbél- vagy babassuolaj és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

 

1514

Olajrepce, repce vagy mustárolaj és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

 

1515

Más stabilizált növényi zsír és olaj (beleértve a jojobaolajat) és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

 

1516

Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói, részben vagy teljesen hidrogénezve, közbeesően észterezve, újraészterezve vagy elaidinizálva, finomítva is, de tovább nem elkészítve

 

1517

Margarin; a 15. árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy különböző zsírok vagy olajok frakcióinak étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, a 1516 vtsz. alá tartozó étkezési zsír vagy olaj vagy ezek frakciói kivételével

 

1518 00

Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói főzve, oxidálva, víztelenítve, szulfurálva, fújva, hővel polimerizálva vákuumban vagy közömbös gázban, vagy vegyileg másképp átalakítva, a 1516 vtsz. alá tartozók kivételével; a 15. árucsoportba tartozó, másutt nem említett állati vagy növényi zsír vagy olaj vagy különböző zsírok vagy olajok frakcióinak étkezésre alkalmatlan keveréke vagy készítménye

 

1521 90 99

Méhviasz és más rovarviasz, finomítva vagy színezve is, nem nyersen

 

1522 00 10

Dégras (irhazsír)

 

1522 00 91

Az olaj alja és olajseprő (olajdrass); semlegesítési iszap (soapstock), nem tartalmaz az olívaolajra jellemző tulajdonságokkal rendelkező olajat

 

S-4a

16

1601 00 10

Kolbász és hasonló termék, májból, a májon alapuló élelmiszerek

 

1602 20 10

Liba- vagy kacsamáj, elkészített vagy konzervált

 

1602 41 90

Sonka és részei, elkészített vagy konzervált, házi sertéstől eltérő sertésből

 

1602 42 90

Lapocka és részei, elkészített vagy konzervált, házi sertéstől eltérő sertésből

 

1602 49 90

Más elkészített vagy konzervált hús vagy belsőség, beleértve a keverékeket is, házi sertéstől eltérő sertésből

 

1602 50 31

1602 50 95

Más elkészített vagy konzervált hús vagy belsőség, főzve, szarvasmarhából, légmentes csomagolásban is

 

1602 90 31

Más elkészített vagy konzervált hús vagy belsőség, vadból vagy nyúlból

 

1602 90 69

Más elkészített vagy konzervált hús vagy belsőség, juhból vagy kecskéből vagy más állatból, nem tartalmaz főzés nélküli marhahúst vagy belsőséget, és nem tartalmaz házisertéshúst vagy -belsőséget

 

1602 90 91

1602 90 95

1602 90 99

1602 90 78

1603 00 10

Kivonat és lé húsból, halból vagy rákféléből, puhatestű vagy más gerinctelen víziállatból, legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben

 

1604

Elkészített vagy konzervált hal; kaviár és halikrából készített kaviárpótló

 

1605

Elkészített vagy konzervált rákféle, puhatestű és más gerinctelen víziállat

 

S-4b

17

1702 50 00

Vegytiszta gyümölcscukor

 

1702 90 10

Vegytiszta malátacukor

 

1704 (2)

Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is), kakaótartalom nélkül

 

18

18. árucsoport

Kakaó és kakaókészítmények

 

19

19. árucsoport

Gabona, liszt, keményítő vagy tej felhasználásával készült termékek; cukrászati termékek

 

20

20. árucsoport

Zöldségfélékből, gyümölcsből, diófélékből vagy más növényrészekből előállított készítmények,

 

21

ex 21. árucsoport

Különféle ehető készítmények, kivéve a 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 és 2106 90 59 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

 

22

ex 22. árucsoport

Italok, alkoholtartalmú folyadékok és ecet, kivéve a 2204 10 11–2204 30 10 és a 2208 40 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

 

23

2302 50 00

Hüvelyes növények őrlésénél vagy más feldolgozásánál létrejövő hasonló maradékok és hulladékok, labdacs (pellet) formában is

 

2307 00 19

Más borseprő

 

2308 00 19

Más szőlőtörköly

 

2308 00 90

Más, állatok etetésére szolgáló, másutt nem említett növényi anyag és növényi hulladék, növényi maradék és melléktermék, labdacs (pellet) formájában is

 

2309 10 90

Kutya- vagy macskaeledel a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve, amely nem tartalmazza a 1702 30 50–1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 és 2106 90 55 vámtarifaalszámok alá tartozó keményítőt, szőlőcukrot, szőlőcukorszirupot, maltodextrint vagy maltodextrinszirupot, illetve tejterméket

 

2309 90 10

Hal vagy tengeri emlős részeit tartalmazó oldat, állatok etetésére

 

2309 90 91

Kilúgozott répaszelet, hozzáadott melasszal, állatok etetésére

 

2309 90 96

Állatok etetésére szolgáló más készítmények, amelyek szerves vagy szervetlen bázison legalább 49 tömegszázaléknál több kolin-kloridot tartalmaznak

 

S-4c

24

24. árucsoport

Dohány és feldolgozott dohánypótló

 

S-5

25

2519 90 10

Magnézium-oxid, a kalcinált természetes magnézium-karbonát kivételével

 

2522

Égetett mész, oltott mész és hidraulikus mész, a 2825 vtsz. alá tartozó kalcium-oxid és -hidroxid kivételével

 

2523

Portlandcement, bauxitcement, salakcement, szuperszulfátcement és hasonló hidraulikus cement festve vagy klinker formában is

 

27

27. árucsoport

Ásványi tüzelőanyagok, ásványi olajok és ezek desztillációs termékei, bitumenes anyagok, ásványi viaszok ásványi viaszok

 

S-6a

28

2801

Fluor, klór, bróm és jód

 

2802 00 00

Szublimált vagy kicsapott kén; kolloid kén

 

ex 2804

Hidrogén, nemesgáz és más nemfém, kivéve a 2804 69 00 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

 

2805 19

Alkálifémek vagy alkáliföldfémek, a nátrium és a kalcium kivételével

 

2805 30

Ritkaföldfémek, szkandium és ittrium, ezeknek egymással való keverékei vagy ötvözetei is

 

2806

Hidrogén-klorid (sósav); klórszulfonsav

 

2807 00

Kénsav; óleum

 

2808 00 00

Salétromsav; nitráló savak

 

2809

difoszfor-pentoxid; polifoszforsav; polifoszforsavak, vegyileg nem meghatározottak is

 

2810 00 90

A bór oxidjai, nem dibór-trioxid; bórsavak

 

2811

Más szervetlen savak és nemfémek más szervetlen oxigénvegyületei

 

2812

Nemfémek halogén- és oxihalogén vegyületei

 

2813

Nemfémek szulfidjai; kereskedelmi foszfortriszulfid

 

2814

Ammónia, vízmentes vagy vizes oldatban

 

2815

Nátrium-hidroxid (marónátron); kálium-hidroxid (marókáli); nátrium- vagy kálium-peroxidok

 

2816

Magnézium-hidroxid és -peroxid; stroncium- vagy bárium-oxidok, -hidroxidok és -peroxidok

 

2817 00 00

Cink-oxid; cink-peroxid

 

2818 10

Mesterséges korund, vegyileg nem meghatározott

 

2818 20

Alumínium-oxid, a mesterséges korund kivételével

 

2819

Króm-oxidok és króm-hidroxidok

 

2820

Mangán-oxidok

 

2821

Vas-oxidok és vas-hidroxidok; földfestékek Fe2O3-ra átszámítva legalább 70 tömegszázalék lekötött vastartalommal

 

2822 00 00

Kobaltoxidok és -hidroxidok; kereskedelmi kobaltoxidok

 

2823 00 00

Titánoxidok

 

2824

Ólom-oxidok; vörös ólom és narancssárga ólom

 

2825

Hidrazin és hidroxilamin és szervetlen sóik; más szervetlen bázisok; más fémoxidok, -hidroxidok és -peroxidok

 

2826

Fluoridok; szilikofluoridok, fluoraluminátok és egyéb komplex fluorsók

 

2827

Kloridok, oxikloridok és hidroxikloridok; bromidok és oxibromidok; jodidok és oxijodidok

 

2828

Hipokloritok; kereskedelmi kalciumhipoklorit; kloritok; hipobromitok

 

2829

Klorátok és perklorátok; bromátok és perbromátok; jodátok és perjodátok

 

2830

Szulfidok; poliszulfidok, vegyileg nem meghatározottak is

 

2831

Ditionitok és szulfoxilátok

 

2832

Szulfitok; tioszulfátok

 

2833

Szulfátok; timsók; peroxoszulfátok (perszulfátok)

 

2834 10 00

Nitritek

 

2834 21 00

Nitrátok

 

2834 29

2835

Hipofoszfitok, foszfitok és foszfátok; polifoszfátok, vegyileg nem meghatározottak is

 

2836

Karbonátok; peroxokarbonátok (perkarbonátok); ammónium-karbamátot tartalmazó kereskedelmi ammónium-karbonát

 

2837

Cianidok, oxicianidok és komplex cianidok

 

2839

Szilikátok; kereskedelmi alkálifém-szilikátok

 

2840

Borátok; peroxoborátok (perborátok)

 

2841

Fémoxisavak vagy fémperoxisavak sói,

 

2842

Szervetlen savak vagy peroxosavak egyéb sói, (beleértve az alumínium-szilikátokat, a vegyileg nem meghatározottak is), az azidok kivételével

 

2843

Nemesfémek kolloid állapotban; nemesfémek szervetlen vagy szerves vegyületei, vegyileg nem meghatározottak is; nemesfémek amalgámjai

 

ex 2844 30 11

U235-re kimerített uránt tartalmazó cermet (fémkerámia) vagy e termék vegyületei, nem feldolgozatlan

 

ex 2844 30 51

Tóriumot vagy vegyületeit tartalmazó cermet (fémkerámia), nem feldolgozatlan

 

2845 90 90

Izotópok a 2844 vtsz. alá tartozók kivételével, ilyen izotópok szerves vagy szervetlen vegyületei, vegyileg meghatározottak is, nem deutérium és vegyületei, dúsított deutérium tartalmú hidrogén és vegyületei, vagy e termékeket tartalmazó keverékek és oldatok

 

2846

Ritkaföldfémek, ittrium vagy szkandium szerves vagy szervetlen vegyületei, vagy e vegyületek keverékei

 

2847 00 00

Hidrogén-peroxid, karbamiddal szilárdítva is

 

2848 00 00

Foszfidok, vegyileg nem meghatározottak is, a ferrofoszfor kivételével

 

2849

Karbidok, vegyileg nem meghatározottak is

 

2850 00

Hidridek, nitridek, azidok, szilicidek és boridok, vegyileg nem meghatározottak is, a 2849 vtsz. alá tartozó karbidok kivételével

 

2852 00 00

Higany szerves vagy szervetlen vegyületei, az amalgámok kivételével

 

2853 00

Más szervetlen vegyületek (beleértve a desztillált vagy vezetőképes, és hasonló tisztaságú vizet is); cseppfolyós levegő (nemesgázzal is); sűrített levegő; amalgámok, a nemesfémek amalgámjai kivételével

 

29

2903

Szénhidrogének halogénszármazékai

 

2904

Halogénezett vagy nem halogénezett szénhidrogének szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

 

ex 2905

Aciklikus alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai, kivéve a 2905 43 00 és 2905 44 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

 

2906

Ciklikus alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

 

2907

Fenolok; fenol-alkoholok

 

2908

Fenolok vagy fenol-alkoholok halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

 

2909

Éterek, éter-alkoholok, éter-fenolok, éter-alkohol-fenolok, alkohol-, éter- és keton-peroxidok, (vegyileg nem meghatározottak is), valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

 

2910

Epoxidok, epoxi-alkoholok, epoxi-fenolok és epoxi-éterek háromtagú gyűrűvel és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

 

2911 00 00

Acetálok és félacetálok, más oxigén-funkcióval vagy anélkül és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

 

2912

Aldehidek más oxigén-funkciós csoporttal vagy anélkül is; aldehidek ciklikus polimerjei; paraformaldehid

 

2913 00 00

A 2912 vtsz. alá tartozó termékek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

 

2914

Ketonok és kinonok más oxigénfunkciós csoporttal és anélkül is, valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

 

2915

Telített, aciklikus, egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

 

2916

Telítetlen, aciklikus, egybázisú karbonsavak, ciklikus egybázisú karbonsavak, ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai, ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

 

2917

Polikarbonsavak, ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai, ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai,

 

2918

Karbonsavak további oxigénfunkciós csoporttal és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazéka

 

2919

Foszforsav-észterek és sóik, beleértve a lakto-foszfátokat; ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

 

2920

Nemfémek más szervetlen savainak észterei (a hidrogén-halidok észterei kivételével) és ezek sói; ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

 

2921

Aminfunkciós vegyületek

 

2922

Aminovegyületek oxigénfunkciós csoporttal

 

2923

Negyedrendű ammóniumsók és hidroxidok; lecitinek és más foszforamino- lipidek, vegyileg nem meghatározottak is

 

2924

Karboxiamid-funkciós vegyületek, a karbonsavak amidfunkciós vegyületei,

 

2925

Karboxi-imid-funkciós vegyületek (szaharin és sói is) és iminfunkciós vegyületek

 

2926

Nitril-funkciós vegyületek

 

2927 00 00

Diazo-, azo- vagy azoxivegyületek

 

2928 00 90

Hidrazin vagy hidroxilamin más szerves származékai

 

2929 10

Izocianátok

 

2929 90 00

Más vegyületek más nitrogénfunkcióval

 

2930 20 00

Tiokarbamátok és ditiokarbamátok, és mono-, di- vagy tetraszulfidtiuram; ditiokarbonátok (xantátok)

 

2930 30 00

ex 2930 90 99

2930 40 90

Metionin, kaptafol (ISO), metamidofosz (ISO), és más szerves kénvegyületek, nem ditiokarbonátok (xantátok)

 

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

2930 90 60

ex 2930 90 99

2931 00

Más szerves-szervetlen vegyületek

 

2932

Csak oxigén-heteroatomos, heterociklikus vegyületek,

 

2933

Csak nitrogén-heteroatomos, heterociklikus vegyületek

 

2934

Nukleinsavak és sóik, vegyileg nem meghatározottak is; más heterociklikus vegyületek

 

2935 00 90

Más szulfonamidok

 

2938

Természetes vagy szintetikus úton előállított glikozidok, valamint ezek sói, éterei, észterei és más származékai

 

2940 00 00

Vegyileg tiszta cukrok, a szacharóz, laktóz, maltóz, glukóz és fruktóz kivételével; cukoréterek, -acetálok és -észterek és ezek sói, a 2937, 2938 vagy a 2939 vámtarifaszám alá tartozó termékek kivételével

Helyesbítés a KN árumegnevezésnek megfelelően

2941 20 30

Dihidrosztreptomicin, sói, észterei és hidrátjai

 

2942 00 00

Más szerves vegyületek

 

S-6b

31

3102

Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer

 

3103 10

Szuperfoszfátok

 

3105

A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer; egyéb műtrágya; a 31. árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban

 

32

ex 32. árucsoport

Cserző- vagy színezőkivonatok; tanninok és származékaik; színezékek, pigmentek és más színezőanyagok; festékek és lakkok; gitt és masztix (simító- és tömítőanyagok); tinták; kivéve a 3201 20 00, 3201 90 20, ex 3201 90 90 vámtarifaalszám (eukaliptuszból származó cserzőkivonatok), az ex 3201 90 90 (gambir- és mirobalángyümölcsből származó cserzőkivonatok) és az ex 3201 90 90 (más növényi eredetű cserzőkivonatok) vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

 

33

33. árucsoport

Illóolajok és rezinoidok; illatszerek, szépség- vagy testápoló készítmények

 

34

34. árucsoport

Szappan, szerves felületaktív anyagok, mosószerek, kenőanyagok, műviaszok, elkészített viaszok, fényesítő- vagy polírozóanyagok, gyertya és hasonló termékek, mintázópaszta, „fogászati viasz” és gipszalapú fogászati készítmények

 

35

3501

Kazein, kazeinátok, más kazeinszármazékok; kazeinenyvek

 

3502 90 90

Albuminátok és egyéb albuminszármazékok

 

3503 00

Zselatin (beleértve a négyzetes vagy téglalap alakú zselatinlapokat is, felületi megmunkálással vagy színezve is) és zselatinszármazékok; halenyv; más állati eredetű enyv, a 3501 vtsz. alá tartozó kazeinenyvek kivételével

 

3504 00 00

Peptonok és ezek származékai; máshol nem említett egyéb fehérjeanyag és származékai; nyersbőr pora krómtartalommal is

 

3505 10 50

Észterezett vagy éterezett keményítők

 

3506

Máshol nem említett elkészített enyv és más elkészített ragasztó; enyvként vagy ragasztóként használható termékek, a kiskereskedelemben enyvként vagy ragasztóként szokásos módon kiszerelve, legfeljebb 1 kg tiszta tömegben

 

3507

Enzimek; máshol nem említett elkészített enzimek

 

36

36. árucsoport

Robbanóanyagok; pirotechnikai készítmények; gyufák; piroforos ötvözetek; egyes gyúlékony anyagok

 

37

37. árucsoport

Fényképészeti vagy mozgófényképészeti termékek

 

38

ex 38. árucsoport

A vegyipar különféle termékei, kivéve a 3809 10 és 3824 60 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

 

S-7a

39

39. árucsoport

Műanyagok és ezekből készült áruk

 

S-7b

40

40. árucsoport

Gumi és ebből készült áruk

 

S-8a

41

ex 4104

Szarvasmarhafélék (a bivalyt is beleértve) vagy lófélék szőrtelen cserzett, vagy crust bőre, hasítva is, de tovább nem megmunkálva, kivéve a 4104 41 19 és 4104 49 19 vámtarifaalszámok alá tartozó termékeket

 

ex 4106 31 00

Sertés szőrtelen cserzett vagy crust bőre, nedves állapotban (beleértve a „wet-blue”-t is), hasítva is, de tovább nem megmunkálva

 

4106 32 00

4107

Szarvasmarhafélék (a bivalyt is beleértve) vagy lófélék szőrtelen, cserzés vagy kérgesítés után tovább kikészített bőre, beleértve a pergamentált bőrt, hasítva is, a 4114 vtsz. alá tartozó bőr kivételével

 

4112 00 00

Juh vagy bárány gyapjú nélküli, cserzés vagy kérgesítés után tovább kikészített bőre, beleértve a pergamentált bőrt, hasítva is, a 4114 vtsz. alá tartozó bőr kivételével

 

4113

Más állatok szőrtelen, cserzés vagy kérgesítés után tovább kikészített bőre, beleértve a pergamentált bőrt, hasítva is, a 4114 vtsz. alá tartozó bőr kivételével, kivéve a 4113 10 00 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

 

4114

Puhított bőr (beleértve a samoa kombinációval kikészítettet is); lakkbőr és laminált lakkbőr metallizált bőr metallizált bőr

 

4115 10 00

Mesterséges bőr, kikészített bőrből vagy bőrrostból lemez, lap vagy csík alakban, tekercsben is

 

S-8b

42

42. árucsoport

Bőráruk; nyerges- és szíjgyártóáruk; utazási cikkek, kézitáskák és hasonló tartók; állati bélből készült áruk (a selyemhernyóbélből készült áruk kivételével)

 

43

43. árucsoport

Szőrme és műszőrme; ezekből készült áruk

 

S-9a

44

44. árucsoport

Fa és faipari termékek, faszén

 

S-9b

45

45. árucsoport

Parafa és parafa áruk

 

46

46. árucsoport

Szalmából, eszpartófűből vagy más fonásanyagból készült áruk; kosárkötő- és fonásáruk

 

S-11a

50

50. árucsoport

Selyem

 

51

ex 51. árucsoport

Gyapjú, finom vagy durva állati szőr, kivéve az 5105 vámtarifaszám alá tartozó termékeket; lószőr fonal és szövet

 

52

52. árucsoport

Pamut

 

53

53. árucsoport

Más növényi textilszálak; papírfonal és papírfonalból szőtt szövet

 

54

54. árucsoport

Szintetikus vagy mesterséges végtelen szálak (végtelen műszálak); szintetikus vagy mesterséges textilanyagból készült szalag és hasonlók

 

55

55. árucsoport

Szintetikus vagy mesterséges vágott szálak (vágott műszálak)

 

56

56. árucsoport

Vatta, nemez és nem szőtt textília; különleges fonalak; zsineg, kötél, hajókötél és kábel, valamint ezekből készült áruk

 

57

57. árucsoport

Szőnyegek és más textil padlóborítók

 

58

58. árucsoport

Különleges szövetek; bolyhos szövetek; csipke; kárpit; paszomány; hímzés

 

59

59. árucsoport

Impregnált, bevont, beborított vagy réteges szövetek; műszaki textiláru

 

60

60. árucsoport

Kötött vagy hurkolt kelmék

 

S-11b

61

61. árucsoport

Kötött vagy hurkolt ruházati cikkek, kellékek és tartozékok

 

62

62. árucsoport

Ruházati cikkek, kellékek és tartozékok, a kötött vagy hurkolt áruk kivételével

 

63

63. árucsoport

Más készáru textilanyagból; készletek; használt ruha és használt textiláru; rongy

 

S-12a

64

64. árucsoport

Lábbeli, lábszárvédő és hasonló áruk; ezek részei

 

S-12b

65

65. árucsoport

Kalap és más fejfedők, valamint ezek részei

 

66

66. árucsoport

Esernyők, napernyők, sétabotok, botszékek, ostorok, lovaglókorbácsok és ezek részei

 

67

67. árucsoport

Kikészített toll és pehely, valamint ezekből készült áruk; művirágok; emberhajból készült áruk

 

S-13

68

68. árucsoport

Kőből, gipszből, cementből, azbesztből, csillámból vagy hasonló anyagokból készült áruk

 

69

69. árucsoport

Kerámiatermékek

 

70

70. árucsoport

Üveg és üvegáruk

 

S-14

71

71. árucsoport

Természetes vagy tenyésztett gyöngyök, drágakövek vagy féldrágakövek, nemesfémek, nemesfémmel plattírozott fémek és ezekből készült áruk; ékszerutánzatok; pénzérmék

 

S-15a

72

7202

Ékszerutánzat

 

73

73. árucsoport

Vas- és acéláruk

 

S-15b

74

74. árucsoport

Réz és ebből készült áruk

 

75

7505 12 00

Rúd és profil nikkelötvözetből

 

7505 22 00

Huzal nikkelötvözetből

 

7506 20 00

Lap, lemez, szalag és fólia nikkelötvözetből

 

7507 20 00

Nikkelcső vagy -csőszerelvény

 

76

ex 76. árucsoport

Alumínium és ebből készült áruk, kivéve a 7601 vámtarifaszám alá tartozó termékeket

 

78

ex 78. árucsoport

Ólom és ebből készült áruk, kivéve a 7801 99 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

 

7801 99

Megmunkálatlan ólom, a finomított ólom és a legfontosabb egyéb elemként antimont tartalmazó ólom kivételével

 

79

ex 79. árucsoport

Cink és ebből készült áruk, kivéve a 7901 és 7903 vámtarifaszám alá tartozó termékeket

 

81

ex 81. árucsoport

Más nem nemesfém; cermet; ezekből készült áruk a 8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 és 8113 00 20 vámtarifaalszám alá tartozó termékek kivételével

 

82

82. árucsoport

Szerszámok, késművesáruk, evőeszközök, kanál és villa nem nemesfémből; mindezek részei nem nemesfémből

 

83

83. árucsoport

Máshol nem említett különféle áruk nem nemesfémből

 

S-16

84

84. árucsoport

Atomreaktorok, kazánok, gépek és mechanikus berendezések, ezek alkatrészei

 

85

85. árucsoport

Elektromos gépek és elektromos felszerelések és ezek alkatrészei; hangfelvevő és -lejátszó készülékek, kép- és hangfelvevő és -lejátszó készülékek televízióhoz; ezek alkatrészei és tartozékai

 

S-17a

86

86. árucsoport

Vasúti mozdonyok vagy villamos motorkocsik, sínhez kötött járművek és alkatrészeik; vasúti vagy villamosvágány-tartozékok, és -felszerelések és alkatrészeik; mindenféle mechanikus (beleértve az elektromechanikusat is) közlekedési jelzőberendezés

 

S-17b

87

87. árucsoport

Járművek és ezek alkatrészei és tartozékai, a vasúti vagy villamosvasúti sínhez kötött járművek kivételével

 

88

88. árucsoport

Légi járművek, űrhajók és ezek részei

 

89

89. árucsoport

Hajók, csónakok és más úszószerkezeteik

 

S-18

90

90. árucsoport

Optikai, fényképészeti, mozgófényképészeti, mérő-, ellenőrző-, precíziós, orvosi vagy sebészeti műszerek és készülékek; ezek alkatrészei és tartozékai

 

91

91. árucsoport

Órák és kisórák és ezek alkatrészei

 

92

92. árucsoport

Hangszerek; mindezek alkatrészei és tartozékai

 

S-20

94

94. árucsoport

Bútor; ágyfelszerelés, matracok, ágybetétek, párnák és hasonló párnázott lakberendezési cikkek; másutt nem említett lámpák és világítófelszerelések; megvilágított jelzések, reklámfeliratok, névtáblák és hasonlók; előre gyártott épületek

 

95

95. árucsoport

Játékok, játékszerek és sporteszközök; ezek alkatrészei és tartozékai

 

96

96. árucsoport

Különböző áruk

 


(1)  A 0306 13 vámtarifaszám alá tartozó termékekre a vám 3,6 %.

(2)  A 1704 10 90 vámtarifaalszám alá tartozó termékek esetében a különleges vámtétel a vámérték 16 %-ára korlátozódik.

X. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

A 732/2008/EK rendelet

E rendelet

1. cikk

1. cikk

2. cikk, a) pont

2. cikk, a) pont

2. cikk, g) pont

2. cikk, b) pont

2. cikk, h) pont

2. cikk, c) pont

2. cikk, b)–f) pont

2. cikk, i) pont

2. cikk, j) pont

2. cikk, k) pont

2. cikk, l) pont

3. cikk, (1) bekezdés és 3. cikke (2) bekezdés, első albekezdés

4. cikk, (1) bekezdés

3. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés

3. cikk, (3) bekezdés

5. cikk, (4) bekezdés

4. cikk, (2) és (3) bekezdés

4. cikk

6. cikk, (1) bekezdés és 11. cikke (1) bekezdés

5. cikk, (1) és (2) bekezdés

33. cikk, (1) és (2) bekezdés

5. cikk, (3) bekezdés

6. cikk, (1)–(6) bekezdés

7. cikk, (1)–(6) bekezdés

6. cikk, (7) bekezdés

7. cikk, (1) és (2) bekezdés

12. cikk, (1) és (2) bekezdés

7. cikk, (3) bekezdés

8. cikk, (1) bekezdés

9. cikk, (1) bekezdés

9. cikk, (2) bekezdés

8. cikk, (2) bekezdés

VII. melléklet

8. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés

13. cikk, (1) bekezdés

13. cikk, (2) bekezdés

8. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés

14. cikk, (1) bekezdés

14. cikk, (2) és (3) bekezdés

9. cikk, (1) és (2) bekezdés

10. cikk, (1) és (2) bekezdés

9. cikk, (3) bekezdés

10. cikk, (3) bekezdés

10. cikk, (1) bekezdés

10. cikk, (2) bekezdés

10. cikk, (4) bekezdés

10. cikk, (5) bekezdés

10. cikk, (3) bekezdés

10. cikk, (6) bekezdés

10. cikk, (4) bekezdés

10. cikk, (5) bekezdés

10. cikk, (6) bekezdés

10. cikk, (7) bekezdés

16. cikk

11. cikk, (1)–(7) bekezdés

18. cikk

11. cikk, (8) bekezdés

17. cikk

12. cikk

13. cikk

8. cikk és VI. melléklet

14. cikk

34. cikk

15. cikk, (1) bekezdés

19. cikk, (1) bekezdés

15. cikk, (2) bekezdés

15. cikk, (1) bekezdés

15. cikk, (2) bekezdés

15. cikk, (3) bekezdés

19. cikk, (2) bekezdés

20. cikk

16. cikk

21. cikk

17. cikk

15. cikk, (3) bekezdés és 19. cikke (3) bekezdés

18. cikk

15. cikk, (4)–(7) bekezdés és 19. cikke (4)–(7) bekezdés

19. cikk

15. cikk, (8)–(12) bekezdés és 19. cikke (8)–(14) bekezdés

20. cikk, (1) bekezdés

22. cikk

20. cikk, (2) és (3) bekezdés

24. cikk, (1)–(3) bekezdés

20. cikk, (4) bekezdés

23. cikk

20. cikk, (5) bekezdés

14. cikk, (4) bekezdés

20. cikk, (6) bekezdés

26. cikk

20. cikk, (7) bekezdés

25. cikk

27. cikk

28. cikk

20. cikk, (8) bekezdés

29. cikk

21. cikk

30. cikk

22. cikk, (1) bekezdés

31. cikk

22. cikk, (2) bekezdés

23. cikk

32. cikk

24. cikk

25. cikk, a) pont

6. cikk, (2) bekezdés és 11. cikke (2) bekezdés

25. cikk, b) pont

3. cikk, (3) bekezdés és 17. cikke (1) és (2) bekezdés

25. cikk, c) pont

5. cikk, (2) bekezdés

25. cikk, d) pont

8. cikk, (3) bekezdés

25. cikk, e) pont

10. cikk, (4) bekezdés

26. cikk

35. cikk

36. cikk

37. cikk

38. cikk

27. cikk, (1) és (2) bekezdés

39. cikk, (1) bekezdés

27. cikk, (3) bekezdés

27. cikk, (4) és (5) bekezdés

39. cikk, (2)–(4) bekezdés

28. cikk

29. cikk

30. cikk

31. cikk

40. cikk

41. cikk

42. cikk

32. cikk, (1) bekezdés

43. cikk, (1) bekezdés

32. cikk, (2) bekezdés

43. cikk, (2) és (3) bekezdés

I. melléklet

I. melléklet

II., III. és IV. melléklet

II. melléklet

V. és IX. melléklet

III. melléklet, A. rész

VIII. melléklet, A. rész

III. melléklet, B. rész

VIII. melléklet, B. rész

X. melléklet