3.10.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 268/3


A BIZOTTSÁG 901/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. október 2.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Štajersko prekmursko bučno olje [OFJ])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 510/2006/EK rendelet 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban a Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétette Szlovénia 2004. október 29-én kelt, a „Štajersko prekmursko bučno olje” elnevezés oltalom alatt álló földrajzi jelzésként történő bejegyzésére vonatkozó kérelmét (2).

(2)

Több ausztriai természetes és jogi személy kifogásolta a javasolt bejegyzést, és az 510/2006/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alapján megalapozott kifogásoló nyilatkozatot nyújtott be az osztrák illetékes hatóságoknál.

(3)

Ausztria ezt követően az 510/2006/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alapján kifogással élt a bejegyzés ellen. A kifogás a rendelet 7. cikke (3) bekezdése első albekezdésének a), b) és c) pontja alapján elfogadhatónak bizonyult.

(4)

2009. október 8-án kelt levelében a Bizottság felkérte az érintett tagállamokat, hogy belső eljárásaikkal összhangban törekedjenek megállapodásra jutni egymás között.

(5)

Mivel az előírt határidőig nem jött létre megegyezés, a Bizottságnak az 510/2006/EK rendelet 15. cikkének (2) bekezdésében előírt eljárás szerint határozatot kell hoznia.

(6)

A kifogásnak az a része, amely az 510/2006/EK rendelet 2. cikkének való meg nem felelésre vonatkozott, a következő megfontolásokat tartalmazta: a nyersanyagok eredete nem korlátozódik a meghatározott földrajzi területre, és meg sincs jelölve; az előállítás módja a kifogás szerint sem különlegesnek, sem hagyományosnak nem tekinthető; a kifogás szerint nem áll fenn kapcsolat a termék hírneve és az előállítás földrajzi területe között; a kifogás szerint a termékleírás helytelenül használja fel egy régió nevét földrajzi jelzésként. A Bizottság ezekkel a megfontolásokkal kapcsolatban egyetlen nyilvánvaló hibát sem észlelt. Szlovénia ugyanakkor további információkat szolgáltatott annak alátámasztására, hogy a „Štajersko prekmursko bučno olje” elnevezés az 510/2006/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott módon van használatban.

(7)

A kifogás arra is rámutatott, hogy a „Štajersko prekmursko bučno olje” elnevezés oltalom alatt álló földrajzi jelzésként történő bejegyzése iránti kérelem benyújtása előtt egy, a „Steirisches Kürbiskernöl” elnevezést tartalmazó védjegyet már nyilvántartásba vettek. A kifogás azonban nem tartalmazott meggyőző információkat arra nézve, hogy a „Štajersko prekmursko bučno olje” elnevezés a kérdéses termék mibenlétét illetően félrevezetheti a fogyasztókat. Ezért a Bizottságnak nem áll módjában megállapítani, hogy a „Štajersko prekmursko bučno olje” elnevezés bejegyzése ellentétes volna az 510/2006/EK rendelet 3. cikkének (4) bekezdésével.

(8)

A „Štajersko prekmursko bučno olje” elnevezés oltalom alatt álló földrajzi jelzésként történő bejegyzése ellenére az említett védjegy továbbra is használható, hacsak a védjegyoltalmi jog értelmében indokolttá nem válik érvénytelenné nyilvánítása vagy törlése.

(9)

Említést érdemel továbbá, hogy a „Steirisches Kürbiskernöl” elnevezés korábban, az 1263/96/EK bizottsági rendelet (3) alapján oltalom alatt álló földrajzi jelzésként is bejegyzésre került. A „Štajersko prekmursko bučno olje” és a „Steirisches Kürbiskernöl” elnevezés – mindegyiket a saját eredeti nyelvén olvasva – egyértelműen különbözik egymástól, így megállapítható róluk, hogy nem azonos alakúak; ebből következik, hogy a „Štajersko prekmursko bučno olje” elnevezés bejegyzése az 510/2006/EK rendelet 7. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében nem veszélyezteti a „Steirisches Kürbiskernöl” elnevezés létét.

(10)

Mivel nem született megegyezés, az 510/2006/EK rendelet 7. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdése alapján a Bizottságnak kell döntenie. A „Steierisches Kürbiskernöl” elnevezés előbb volt bejegyezve, mint a „Štajersko prekmursko bučno olje” elnevezés. Az 510/2006/EK rendelet 13. cikke (1) bekezdésének b) pontja védi a „Steirisches Kürbiskernöl” elnevezést a fordításokban való használattal szemben. A „štajersko” kifejezés hű fordítása a „steirisches” tájnévnek. Harmadik nyelvre lefordítva továbbá a két megjelölés nagyon hasonló lehet egymáshoz. Miközben nincs ok megtagadni a „Štajersko prekmursko bučno olje” elnevezés nyilvántartásba vételét, biztosítani szükséges a szerzett jogok védelmét és az elnevezés tisztességes használatát. Ezért úgy indokolt rendelkezni, hogy a „Štajersko prekmursko bučno olje” elnevezés földrajzi nevet tartalmazó összetevőit a „Štajersko prekmursko bučno olje” termékleírásának megfelelő termékek forgalmazásával összefüggésben nem szabad más nyelvekre lefordítani. Ez a követelmény a termék címkéjén, valamint a termék bemutatása és reklámozása kapcsán alkalmazott kifejezések fordítására egyaránt vonatkozik. Indokolt továbbá a címkékre vonatkozóan azt is megkövetelni, hogy a „Štajersko prekmursko bučno olje” elnevezéssel azonos látómezőben, azéval azonos méretű betűkkel szedve fel legyen tüntetve a termék származási országa.

(11)

A fentiekre való tekintettel indokolt a „Štajersko prekmursko bučno olje” elnevezést bejegyezni az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába.

(12)

Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak az oltalom alatt álló földrajzi jelzésekkel és az oltalom alatt álló eredetmegjelölésekkel foglalkozó állandó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében található elnevezés bejegyzésre kerül a nyilvántartásba.

2. cikk

Az e rendelet mellékletében található elnevezéshez tartozó termékleírásnak megfelelő termékek forgalmazásával összefüggésben a Štajerska és a Prekmurje régiókra való utalást nem szabad más nyelvekre lefordítani.

Az e rendelet mellékletében található elnevezést tartalmazó címkéken az elnevezéssel azonos látómezőben, azéval azonos méretű betűkkel szedve fel kell tüntetni a termék származási országát.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. október 2-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(2)  HL C 72., 2009.3.26., 67. o.

(3)  HL L 163., 1996.7.2., 19. o.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek:

1.5. osztály.   Olajok és zsírok (vaj, margarin, olaj stb.)

SZLOVÉNIA

Štajersko prekmursko bučno olje (OFJ)