2.10.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 267/162


A BIZOTTSÁG 873/2012/EU RENDELETE

(2012. október 1.)

az aromáknak és alapanyagoknak az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi I. mellékletében meghatározott uniós listájára vonatkozó átmeneti intézkedésekről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről, valamint az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK irányelv módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 25. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1334/2008/EK rendelet 9. cikke meghatározza azon aromák és alapanyagok típusát, amelyek értékelés és jóváhagyás tárgyát kell, hogy képezzék.

(2)

Az 1334/2008/EK rendelet 10. cikke előírja, hogy a 9. cikkben említett aromák és alapanyagok közül – adott esetben és az ott meghatározott feltételek mellett – csak az uniós listán szereplők hozhatók önmagukban forgalomba és használhatók élelmiszerekben vagy azok felületén.

(3)

Az 1334/2008/EK rendelet 30. cikke előírja, hogy a 10. cikket az uniós lista alkalmazásának kezdeti időpontjától számított 18 hónap múlva kell alkalmazni.

(4)

Az 1334/2008/EK rendelet 30. cikke harmadik bekezdésének alkalmazása céljából helyénvaló ezért meghatározni az uniós lista alkalmazásának kezdeti időpontját.

(5)

Első lépésként a 872/2012/EU bizottsági rendelet (2) meghatározta az 1334/2008/EK rendelet 9. cikkének a) pontjában említett aromaanyagok uniós listáját oly módon, hogy a 2232/96/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (3) említett aromaanyagok listáját beillesztette az 1334/2008/EK rendelet I. mellékletébe, valamint meghatározta az említett lista alkalmazásának kezdeti időpontját.

(6)

Az 1334/2008/EK rendelet értelmében az uniós listán nem szereplő aromaanyagok legfeljebb az uniós lista alkalmazásának kezdeti időpontját követő 18 hónap során hozhatók önmagukban forgalomba, illetve használhatók élelmiszerekben vagy azok felületén. Mivel a tagállamokban már jelenleg is forgalmaznak aromaanyagokat, rendelkezéssel kell biztosítani az uniós engedélyezési eljárásra történő átállás zökkenőmentességét. A jogbiztonság növelése érdekében átmeneti időszakot kell biztosítani azon élelmiszerekre vonatkozóan is, amelyek tartalmazzák az említett aromaanyagokat.

(7)

Második lépésként a 9. cikk b)–f) pontjában említett aromaanyagokat és alapanyagokat értékelni kell. Az érdekelt feleknek kérelmet kell benyújtaniuk az uniós lista frissítése, azaz a listának az 1331/2008/EK rendelet szerint egy új anyaggal történő bővítése iránt; az érdekelt feleknek az 1334/2008/EK rendelet 9. cikkének b)–f) pontjában felsorolt aromák és alapanyagok engedélyezése iránti kérelmekben benyújtandó adatok tekintetében, valamint a kérelmek tartalmának, megfogalmazásának és formájának vonatkozásában követniük kell az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról szóló 1331/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2011. március 10-i 234/2011/EU bizottsági rendeletet (4).

(8)

Az 1334/2008/EK rendelet célkitűzéseivel összhangban, valamint a jogbiztonság növelése és a hátrányos megkülönböztetés kiküszöbölése céljából helyénvaló átmeneti intézkedéseket elfogadni, amelyek időt biztosítanak a szóban forgó aromák és alapanyagok értékelésére és jóváhagyására.

(9)

Az 1334/2008/EK rendelet I. mellékletben szereplő – a rendelet 9. cikkének b)–f) pontjában felsorolt aromákra és alapanyagokra vonatkozó – B–F. rész kezdeti alkalmazási időpontját ki kell tolni annak érdekében, hogy legyen idő az említett aromák és alapanyagok értékelésére és jóváhagyására.

(10)

Az érdekelt feleknek szabott határidőn belül jóváhagyás iránti kérelmet kell benyújtaniuk az 1334/2008/EK rendelet 9. cikke b)–f) pontjában felsorolt, jelenleg forgalomban lévő aromák és alapanyagok tekintetében.

(11)

Az 1334/2008/EK rendelet értelmében az uniós listán nem szereplő, a 9. cikk b)–f) pontjában felsorolt aromák és alapanyagok legfeljebb az uniós lista alkalmazásának kezdeti időpontja után 18 hónappal hozhatók önmagukban forgalomba, illetve használhatók élelmiszerekben vagy azok felületén. Mivel az 1334/2008/EK rendelet 9. cikkének b)–f) pontjában felsorolt aromák és alapanyagok már forgalomban vannak a tagállamokban, rendelkezéssel kell biztosítani, hogy az uniós engedélyezési eljárásra történő átállás zökkenőmentes legyen. A jogbiztonság növelése érdekében átmeneti időszakot kell biztosítani azon élelmiszerekre vonatkozóan is, amelyek tartalmazzák az említett aromákat és alapanyagokat.

(12)

Az 1334/2008/EK rendelet 30. cikke előírja, hogy az említett rendeletben szereplő, az ízesített bor, ízesített boralapú italok és az ízesített boralapú koktélok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályok meghatározásáról szóló 1991. június 10-i 1601/91/EGK tanácsi rendelet (5) és a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 2008. január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) módosításáról szóló 26. és 28. cikket az uniós lista alkalmazásának időpontjától kell alkalmazni. Ezért helyénvaló az 1334/2008/EK rendelet 30. cikke negyedik bekezdésének alkalmazása céljából meghatározni az alkalmazás fent említett kezdeti időpontját.

(13)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével, és sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem ellenezte őket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

AZ 1334/2008/EK RENDELET 9. CIKKÉNEK A) PONTJÁBAN EMLÍTETT AROMAANYAGOK

1. cikk

Aromaanyagokat tartalmazó élelmiszerekre vonatkozó átmeneti intézkedések

Az aromaanyagokat tartalmazó azon élelmiszerek, amelyeket 2014. október 22. előtt jogszerűen hoztak forgalomba vagy címkéztek fel, de amelyek nem felelnek meg az 1334/2008/EK rendelet I. melléklete A. részének, a minőségmegőrzés vagy a felhasználhatóság lejáratának dátumáig forgalmazhatók.

II. FEJEZET

AZ 1334/2008/EK RENDELET 9. CIKKÉNEK B)–F) PONTJÁBAN EMLÍTETT AROMÁK ÉS ALAPANYAGOK

2. cikk

Az aromák és alapanyagok uniós listájában szereplő B–F. rész alkalmazásának kezdeti időpontja

Az 1334/2008/EK rendelet 30. cikkének – az említett rendelet 10. cikkével összefüggésben értelmezett – harmadik bekezdése alkalmazása céljából az aromáknak és alapanyagoknak az említett rendelet I. mellékletében meghatározott uniós listájában szereplő B–F. rész 2016. október 22-től alkalmazandó.

3. cikk

Benyújtási határidő

Az érdekelt felek az 1331/2008/EK rendeletnek megfelelően, legkésőbb 2015 október 22-ig kérelmet nyújtanak be a Bizottsághoz az 1334/2008/EK rendelet 9. cikke b)–f) pontjában említett, az ezen rendelet hatálybalépése idején forgalomban lévő aromák és alapanyagok engedélyezése iránt.

4. cikk

Az 1334/2008/EK rendelet 9. cikkének b)–f) pontjában említett aromákat és alapanyagokat tartalmazó élelmiszerekre vonatkozó átmeneti intézkedés

Az 1334/2008/EK rendelet 9. cikke b)–f) pontjában említett aromákat és alapanyagokat tartalmazó élelmiszerek, amelyeket 2018. április 22. előtt jogszerűen hoztak forgalomba vagy címkéztek fel, de amelyek nem felelnek meg az 1334/2008/EK rendelet I. melléklete B–F. részének, a minőségmegőrzés vagy a felhasználhatóság lejáratának dátumáig forgalmazhatók.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5. cikk

Az 1601/91/EK és a 110/2008/EGK rendelet módosítása

Az 1334/2008/EK rendelet 30. cikkének az 1601/91/EGK rendelet és a 110/2008/EK rendelet módosítására vonatkozó negyedik bekezdése alkalmazása céljából az aromák és alapanyagok uniós listáját 2013. április 22-től kell alkalmazni.

6. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. október 1-jén.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 354., 2008.12.31., 34. o.

(2)  Lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát.

(3)  HL L 299., 1996.11.23., 1. o.

(4)  HL L 64., 2011.3.11., 15. o.

(5)  HL L 149., 1991.6.14., 1. o.

(6)  HL L 39., 2008.2.13., 16. o.