19.9.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 252/11


A BIZOTTSÁG 839/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. szeptember 18.)

a karbamid kérődzők takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékanyagok takarmányokban történő felhasználásának engedélyezéséről, valamint az engedélyek megadásának feltételeiről és eljárásairól. Az említett rendelet 10. cikke előírja a takarmányozási célra felhasznált egyes termékekről szóló, 1982. június 30-i 82/471/EGK tanácsi irányelv (2) alapján engedélyezett termékek újraértékelését.

(2)

A karbamidot a 82/471/EGK irányelv határozatlan időre engedélyezte. Az említett terméket ezt követően – az 1831/2003/EK rendelet 10. cikke (1) bekezdésének megfelelően – mint meglévő terméket felvették a takarmány-adalékanyagok közösségi nyilvántartásába.

(3)

Az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkével összefüggésben értelmezett 10. cikke (2) bekezdésének megfelelően kérelmet nyújtottak be a karbamid kérődzők takarmány-adalékanyagaként való újraértékelésére vonatkozóan, kérelmezve, hogy az adalékanyagot a „tápértékkel rendelkező adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába sorolják. A kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(4)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2012. március 7-i véleményében (3) megállapította, hogy a javasolt használati feltételek mellett a karbamid nincs káros hatással sem az állati vagy emberi egészségére, sem a környezetre, és fehérjét nem tartalmazó nitrogént biztosít a kérődzők mikrobiális fehérjeszintéziséhez. A Hatóság szerint nem szükséges elrendelni a forgalomba hozatalt követő egyedi nyomonkövetési előírásokat. A Hatóság hitelesítette továbbá az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott referencialaboratórium által benyújtott, a takarmány-adalékanyagra alkalmazott analitikai módszerről szóló jelentést.

(5)

A karbamid értékelése azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően a szóban forgó anyag használatát az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint engedélyezni kell.

(6)

Mivel a karbamid engedélyezési feltételei módosulnak, és a biztonság tekintetében nem várható semmiféle közvetlen hatás, az engedélyezés előtt megfelelő időt kell hagyni arra, hogy az érdekelt felek felkészülhessenek az engedélyezésből adódó új követelmények teljesítésére. Indokolt továbbá átmeneti időszakot biztosítani a 82/471/EGK irányelvvel engedélyezett karbamid, valamint a karbamidot tartalmazó takarmányok meglévő készleteinek felhasználására.

(7)

A gazdasági szereplők számára aránytalanul bonyolult az olyan különböző adalékanyagokat tartalmazó takarmányok címkéinek többszöri és egyik napról a másikra történő átállítása, amelyeket az 1831/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdése szerinti eljárásnak megfelelően, egymás után engedélyeztek, és amelyek tekintetében új címkézési szabályok követendők. Ezért helyénvaló csökkentetni a rájuk háruló adminisztratív terheket, megfelelő időt biztosítva számukra a címkézés gördülékeny átállítására.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Engedélyezés

A mellékletben meghatározott, a „tápértékkel rendelkező adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és a „karbamid és származékai” funkcionális csoportba tartozó készítmény takarmány-adalékanyagként való használata a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

Címkézési követelmények

A karbamidot tartalmazó takarmányokat legkésőbb 2013. május 19-ig e rendeletnek megfelelően kell címkézni.

A 2013. május 19. előtt a 82/471/EGK irányelvnek megfelelően címkézett, karbamidot tartalmazó takarmányok azonban, a készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók.

3. cikk

Átmeneti intézkedések

A karbamidnak vagy a karbamidot tartalmazó takarmányoknak az e rendelet hatálybalépésének időpontjában még meglévő készletei a készletek kimerüléséig a 82/471/EGK irányelvben meghatározott feltételek mellett továbbra is forgalomba hozhatók és felhasználhatók.

4. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet 2012. november 19-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. szeptember 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  HL L 213., 1982.7.21., 8. o.

(3)  EFSA Journal 2012; 10(3):2624.


MELLÉKLET

Az adalékanyag azonosító száma

Az engedély jogosultjának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Felső korhatár

Minimális tartalom

Maximális tartalom

További rendelkezések

Az engedély lejárta

mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban

Kategória: tápértékkel rendelkező adalékanyagok. Funkcionális csoport: Karbamid és származékai

3d1

Karbamid

 

Az adalékanyag összetétele

 

Karbamid: legalább 97 %

 

Nitrogén: 46 %

 

A hatóanyag jellemzése

Diaminometanon, CAS-szám: 58069-82-2, kémiai képlet: (NH2)2CO

 

Analitikai módszerek  (1)

 

Az adalékanyag összes nitrogéntartalmának meghatározásához: Titrimetria (a 2003/2003/EK rendelet IV. mellékletének 2.3.3. pontjában leírt módszer)

 

Az összes nitrogén biurettartalmának meghatározásához az adalékanyagban: Spektofotometria (a 2003/2003/EK rendelet IV. mellékletének 2.5. pontjában leírt módszer)

 

Az előkeverékek, összetett takarmányok és takarmány-alapanyagok karbamidtartalmának meghatározása: Spektofotometria (a 152/2009/EK rendelet III. mellékletének D. pontjában leírt módszer)

Működő bendővel rendelkező kérődzők

 

8 800

A karbamidot tartalmazó takarmány-adalékanyagok és takarmányok használatához a következő használati utasítás fűzendő:

„Karbamid kizárólag működő bendővel rendelkező kérődzők takarmányozására használható. A takarmányok karbamidtartalma fokozatosan emelendő a maximális szintig. A maximális karbamidtartalom kizárólag könnyen emészthető szénhidrátokban gazdag és oldható nitrogénekben szegény takarmányokban alkalmazható.

A napi adagban található teljes nitrogénnek legfeljebb 30 %-a származhat karbamid-nitrogénből.”

2022. november 19.


(1)  Az analitikai módszerek részletes leírása a közösségi referencialaboratórium honlapján található: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx