18.9.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 251/11


A BIZOTTSÁG 827/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. június 29.)

a nettó rövid részvénypozíciók közzétételének módjára, a nettó rövid pozíciók tekintetében az Európai Értékpapír-piaci Hatóság rendelkezésére bocsátandó információk formájának meghatározására, a részvények vagy állampapírok elszámoláskori rendelkezésre állását megfelelően biztosító megállapodás-, rendelkezés- és intézkedéstípusok meghatározására és az egyes részvények fő kereskedési helyszínének meghatározásával kapcsolatos időpontokra és időszakokra vonatkozó, a short ügyletekről és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról szóló 236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelő végrehajtási technikai standardok megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a short ügyletekről és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról szóló, 2012. március 14-i 236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (6) bekezdésére, 11. cikke (4) bekezdésére, 12. cikke (2) bekezdésére, 13. cikke (5) bekezdésére és 16. cikke (4) bekezdésére,

az európai adatvédelmi biztossal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

E rendelet célja a nem mentesülő részvényekben meglévő rövid pozíciók közzétételéhez szükséges lépésként a mentesülő részvények jegyzékének, valamint azon feltételeknek a meghatározása, amelyek alapján ezen információkat az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (a továbbiakban: EÉPH) rendelkezésére kell bocsátani. Lényeges ezért meghatározni a nem mentesülő részvények tekintetében alkalmazandó rendelkezésekre és intézkedésekre vonatkozó szabályokat is. Annak érdekében, hogy biztosítsuk a short ügyletekre vonatkozó ezen, egy időben hatályba léptetendő rendelkezések koherenciáját, és elősegítsük, hogy a betartásukra kötelezett személyek átfogóan szemlélhessék őket, és könnyen hozzájuk férhessenek, helyénvaló a 236/2012/EU rendelet által előírt végrehajtási technikai standardokat egyetlen rendeletbe foglalni.

(2)

Biztosítandó a 236/2012/EU rendelet egységes alkalmazását az illetékes hatóságok által az EÉPH rendelkezésére bocsátandó információk tekintetében, valamint elősegítendő ezen információk hatékony feldolgozását, az információcserét elektronikus úton, biztonságos módon, standard sablonok alapján kell végrehajtani.

(3)

Lényeges, hogy a nyilvánosságra hozott nettó rövid pozíciókra vonatkozó adatokhoz az illetékes hatóságok által működtetett vagy felügyelt központi webhelyeken könnyen hozzá lehessen férni, és azokat újra fel lehessen használni. E célból ezeket az adatokat olyan formátumban kell rendelkezésre bocsátani, amely lehetővé teszi az adatok rugalmas felhasználását, és amely a statikus, telefaxon keresztül vagy már rögzített formátumban továbbított dokumentumok lehetőségén kívül más lehetőségeket is nyújt. Amennyiben technikailag lehetséges, gépi leolvasást lehetővé tevő formátumot kell alkalmazni, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók strukturált és költséghatékony módon dolgozzák fel az információkat.

(4)

Biztosítandó, hogy ezen információk a piaci szereplők rendelkezésére álljanak, lehetővé kell tenni, hogy az illetékes hatóságok által működtetett vagy felügyelt központi webhelyeken történő közzététel mellett a nettó rövid pozíciókra vonatkozó információkhoz egyéb módokon is bárki hozzáférhessen.

(5)

A felhasználók számára két alapvető kimeneti adatcsoportot kell összeállítani a vonatkozó közzétételi küszöbértéket meghaladó, egyedi nettó rövid részvénypozíciók nyilvánosságra hozatala céljából. Ezek egyike egy, a központi webhely látogatásakor nyitva lévő, közzétételi küszöbérték fölötti nettó rövid pozíciókat bemutató tömör lista vagy táblázat, a másik pedig a közzétett egyedi nettó rövid pozíciók historikus adatait tartalmazó lista vagy táblázat.

(6)

Amikor egy nettó rövid részvénypozíció valamely vonatkozó közzétételi küszöbérték alá csökken, közzé kell tenni a pozíció adatait, ideértve annak tényleges nagyságát is. A központi webhelyre látogató felhasználók megtévesztésének elkerülése érdekében az érintett társaság kibocsátott részvénytőkéjének 0,5 %-a alá csökkenő pozíciók nem maradhatnak korlátlan ideig a nyitott pozíciók között, hanem azokat 24 óra elteltével a historikus adatokhoz kell áthelyezni.

(7)

Az egységes, világos, ugyanakkor rugalmas keretek kialakítása céljából meg kell határozni a kölcsönvételi megállapodások és hasonló hatású más érvényesíthető követelések, valamint a harmadik felekkel kialakított rendelkezések azon típusait, amelyek megfelelően biztosítják, hogy a részvények vagy állampapírok az elszámoláskor rendelkezésre álljanak, továbbá meg kell határozni azokat a kritériumokat, amelyeket e megállapodásoknak és rendelkezéseket ki kell elégíteniük.

(8)

A short ügyletek vonatkozásában az új részvények jegyzésére vonatkozó jogok érvényesítése csak abban az esetben biztosíthatja megfelelően az elszámoláskori rendelkezésre állást, ha az eljárás biztosítja a short ügylet elszámolhatóságát az elszámolás esedékességekor. Lényeges ezért meghatározni azokat a szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a jegyzési jogokból származó részvények legkésőbb az elszámolás napján, legalább a rövidre eladni kívánt részvényekkel megegyező számban rendelkezésre álljanak.

(9)

A korlátozott időre szóló megerősítésre vonatkozó rendelkezések meghatározásakor fontos úgy megállapítani a short ügyletnek az értékpapír megvásárlásával történő fedezésére rendelkezésre álló időkeretet, hogy az összeegyeztethető legyen a különböző joghatóságok alatt érvényesülő, eltérő elszámolási ciklusokkal.

(10)

Annak megfelelő biztosítása érdekében, hogy az eszközök rendelkezésre álljanak az elszámoláskor abban az esetben, ha a short ügyletet kezdeményező természetes vagy jogi személy harmadik féllel olyan eljárást alakított ki, amelynek értelmében a harmadik fél megerősítést küld az eszköz beszerezhetőségéről, elengedhetetlen, hogy a harmadik fél – amennyiben harmadik országban található – igazolhatóan megfelelő felügyelet alá tartozzon, és hogy a felügyelő hatóságok között megfelelő eljárások létezzenek az információcsere tekintetében. Egyebek mellett megfelelő eljárásnak számít, ha a harmadik fél aláírta az Értékpapír-felügyeletek Nemzetközi Szervezetének (IOSCO) egyetértési megállapodását.

(11)

Azon követelmény megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében, mely annak megállapítására irányul, hogy az egyes részvények fő kereskedési helyszíne az Unión kívül található-e, átmeneti intézkedéseket kell elfogadni a mentesülő részvények 236/2012/EU rendelet 16. cikke szerinti jegyzékének első ízben történő meghatározása tekintetében. Továbbá, jóllehet a mentesülő részvények jegyzéke 2 évig hatályos, szükséges némi rugalmasságot biztosítani, mivel a kétéves időszak során szükség lehet a jegyzék felülvizsgálatára.

(12)

A következetesség biztosítása érdekében e rendeletet ugyanattól a naptól kell alkalmazni, mint a 236/2012/EU rendeletet. Annak érdekében azonban, hogy a természetes és jogi személyeknek elegendő idejük legyen a 236/2012/EU rendelet szerint mentesülő részvények jegyzékének feldolgozására, e jegyzék összeállításának és az EÉPH honlapján történő, ezt követő közzétételének elegendő idővel meg kell előznie azt az időpontot, amelytől kezdve a 236/2012/EU rendelet alkalmazandó. Ennek érdekében azokat a rendelkezéseket, amelyek a fő kereskedési helyszín meghatározására irányuló számításokkal kapcsolatos időpontra és időszakra, az Unión kívüli fő kereskedési helyszínnel rendelkező részvényekkel kapcsolatban az EÉPH számára nyújtandó tájékoztatás időpontjára, valamint a mentesülő részvényeket tartalmazó jegyzék hatálybalépésének időpontjára vonatkoznak, e rendelet hatálybalépésének napjától kell alkalmazni.

(13)

Mivel a 236/2012/EU rendelet megállapította, hogy kötelező erejű technikai standardokat kell elfogadni annak érdekében, hogy a rendeletet hasznosan alkalmazni lehessen, és mivel 2012. november 1. előtt meg kell határozni azon szükséges nem alapvető rendelkezéseket, amelyek megkönnyítik, hogy a piaci szereplők megfeleljenek a 236/2012/EU rendelet előírásainak, az illetékes hatóságok pedig betartassák azokat, e rendeletnek a kihirdetését követő napon kell hatályba lépnie.

(14)

Ez a rendelet az EÉPH által a Bizottságnak benyújtott végrehajtási technikaistandard-tervezeten alapul.

(15)

Az EÉPH nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező végrehajtási technikai standard tervezetéről, elemezte az ezzel összefüggésben felmerülő lehetséges költségeket és hasznot, és kikérte az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról szóló, 2010. november 24-i 1095/2010/EU rendelet (2) 37. cikke alapján létrehozott Értékpapír-piaci Érdekképviseleti Csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I.   FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet végrehajtási technikai standardokat állapít meg a következők vonatkozásában:

a)

a nettó rövid pozíciókra vonatkozó információk természetes vagy jogi személyek által történő közzétételének módja, valamint az illetékes hatóságok által az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (a továbbiakban: EÉPH) rendelkezésére bocsátandó információk formátuma, a 236/2012/EU rendelet 9. cikkének (6) bekezdése és 11. cikkének (4) bekezdése szerint;

b)

a részvények elszámoláskori rendelkezésre állását megfelelően biztosító megállapodás-, rendelkezés- és intézkedéstípusok, és az állampapírok elszámoláskori rendelkezésre állását megfelelően biztosító megállapodás-, rendelkezés- és intézkedéstípusok, a 236/2012/EU rendelet 12. cikkének (2) bekezdése és 13. cikkének (5) bekezdése szerint;

c)

a fő kereskedési helyszín meghatározására irányuló számításokkal kapcsolatos időpont és időszak, az EÉPH tájékoztatásának időpontja, valamint a vonatkozó jegyzék hatálybalépésének időpontja, a 236/2012/EU rendelet 16. cikkének (4) bekezdése szerint.

II.   FEJEZET

A JELENTŐS NETTÓ RÖVID RÉSZVÉNYPOZÍCIÓKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK KÖZZÉTÉTELÉNEK MÓDJA

[A 236/2012/EU RENDELET 9. CIKKE]

2. cikk

Az információk közzétételének módja

A nettó rövid részvénypozíciókat egy, a 236/2012/EU rendelet 9. cikkének (4) bekezdése szerinti, a megfelelő illetékes hatóság által működtetett vagy felügyelt központi webhelyen való megjelenítés útján kell közzétenni. Az információkat olyan módon kell közzétenni, amely biztosítja a következőket:

a)

az információk közzététele az I. mellékletben megállapított formátumban oly módon, hogy a webhelyre látogató felhasználók egy vagy több táblázatban hozzáférjenek az egyes részvénykibocsátók tekintetében fennálló pozíciókra vonatkozó valamennyi releváns információhoz;

b)

lehetővé teszi a felhasználók számára annak megállapítását, hogy a webhely látogatásának időpontjában valamely részvénykibocsátó tekintetében fennálló nettó rövid pozíció elérte vagy meghaladta a vonatkozó közzétételi küszöbértéket, valamint lehetővé teszi, hogy a felhasználók e tekintetben szűrést végezzenek;

c)

historikus adatokat tesz elérhetővé az egyes részvénykibocsátók tekintetében közzétett nettó rövid pozíciókra vonatkozóan;

d)

amennyiben technikailag lehetséges, a közzétett és historikus nettó rövid pozíciókat gépileg olvasható formátumban tartalmazó, letölthető fájlokat tartalmaz, azaz e fájlok elegendő mértékben strukturáltak ahhoz, hogy a szoftveres alkalmazások megbízhatóan azonosíthassák az egyes tényeket és azok belső szerkezetét;

e)

a b) pontban meghatározott információkkal együtt egy napig feltünteti azokat a nettó rövid pozíciókat, amelyeket azért tettek közzé, mert a kibocsátott részvénytőke 0,5 %-ának megfelelő közzétételi küszöbérték alá csökkentek, majd ezt követően ezeket az információkat innen elmozdítva a historikus adatokat tartalmazó részbe továbbítja.

III.   FEJEZET

AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK ÁLTAL A NETTÓ RÖVID POZÍCIÓK TEKINTETÉBEN AZ EÉPH RENDELKEZÉSÉRE BOCSÁTANDÓ INFORMÁCIÓK FORMÁTUMA

[A 236/2012/EU RENDELET 11. CIKKE]

3. cikk

Az időszakos információk formátuma

(1)   A megfelelő illetékes hatóságok a nettó rövid részvény- és állampapír-pozíciókról, valamint a fedezetlen állampapír-CDS-pozíciókról negyedévenként a 236/2012/EU rendelet 11. cikke (1) bekezdése szerint az EÉPH rendelkezésére bocsátandó információkat az e rendelet II. mellékletében meghatározott formátumban nyújtják be.

(2)   Az (1) bekezdésben említett információkat elektronikus úton, az EÉPH által létrehozott olyan rendszerben kell továbbítani az EÉPH felé, amely biztosítja, hogy az adattovábbítás során az információk hiánytalanok és sértetlenek maradjanak, és azokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá.

4. cikk

A kérésre benyújtott információk formátuma

(1)   A megfelelő illetékes hatóságok a nettó rövid részvény- és állampapír-pozíciókra, valamint a fedezetlen állampapír-CDS-pozíciókra vonatkozó, a 236/2012/EU rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti információkat az EÉPH kérésében megjelölt formátumban bocsátják az EÉPH rendelkezésére.

(2)   Amennyiben a kért információk az illetékes hatóság által kapott, a 236/2012/EU rendelet 5., 7. és 8. cikke szerinti bejelentésben foglalt információkra vonatkoznak, az információkat a 826/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (3) 2. cikkében meghatározott követelményeknek megfelelően kell benyújtani.

(3)   A kért információkat az illetékes hatóság elektronikus formátumban, az EÉPH által létrehozott olyan információcsere-rendszerben kell továbbítani az EÉPH felé, amely biztosítja, hogy az adattovábbítás során az információk hiánytalanok és sértetlenek maradjanak, és azokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá.

IV.   FEJEZET

AZ ELSZÁMOLÁSKORI RENDELKEZÉSRE ÁLLÁST MEGFELELŐEN BIZTOSÍTÓ MEGÁLLAPODÁSOK, RENDELKEZÉSEK ÉS INTÉZKEDÉSEK

[A 236/2012/EU RENDELET 12. CIKKE ÉS 13. CIKKE]

5. cikk

Kölcsönvételi megállapodások és hasonló hatású más érvényesíthető követelések

(1)   A 236/2012/EU rendelet 12. cikke (1) bekezdésének b) pontjában és 13. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett kölcsönvételi megállapodások vagy más érvényesíthető követelések a következő, a short ügylet teljes időtartama alatt kötelező erejű megállapodás-, szerződés- vagy követeléstípusok lehetnek:

a)

határidős vagy swapszerződések: a vonatkozó részvények vagy állampapírok fizikai elszámolását eredményező és a természetes vagy jogi személy által rövidre eladni kívánt részvények számát vagy állampapírok összegét legalább elérő számú részvényre vagy összegű állampapírra vonatkozó határidős vagy swapszerződések, amelyeket a short ügyletet megelőzően vagy azzal egy időben kötöttek, és amelyekben olyan teljesítési vagy lejárati időpontot határoztak meg, amely biztosítja a short ügylet esedékességkori elszámolását;

b)

opciós szerződések: a vonatkozó részvények vagy állampapírok fizikai elszámolását eredményező és a természetes vagy jogi személy által rövidre eladni kívánt részvények számát vagy állampapírok összegét legalább elérő számú részvényre vagy összegű állampapírra vonatkozó opciós szerződések, amelyeket a short ügyletet megelőzően vagy azzal egy időben kötöttek, és amelyekben olyan lejárati időpontot határoztak meg, amely biztosítja a short ügylet esedékességkori elszámolását;

c)

visszavásárlási megállapodások: a természetes vagy jogi személy által rövidre eladni kívánt részvények számát vagy állampapírok összegét legalább elérő számú részvényre vagy összegű állampapírra vonatkozó visszavásárlási megállapodások, amelyeket a short ügyletet megelőzően vagy azzal egy időben kötöttek, és amelyekben olyan visszavásárlási időpontot határoztak meg, amely biztosítja a short ügylet esedékességkori elszámolását;

d)

állandó megállapodások vagy megújuló mechanizmusok: a short ügyletet megelőzően vagy azzal egy időben kötött, meghatározott részvények vagy állampapírok előre megadott mennyiségére vonatkozó megállapodások vagy mechanizmusok, amelyek a short ügylet időtartamára a természetes vagy jogi személy által rövidre eladni kívánt részvények számát vagy állampapírok mennyiségét legalább elérő számú részvényre vagy mennyiségű állampapírra vonatkoznak, és amelyekben olyan teljesítési vagy végrehajtási időpontot határoztak meg, amely biztosítja a short ügylet esedékességkori elszámolását;

e)

jegyzési jogokra vonatkozó megállapodások: jegyzési jogokra vonatkozó olyan megállapodások, amelyek a rövidre eladni kívánt részvények kibocsátójával megegyező kibocsátó, megegyező részvényosztályba tartozó, legalább a rövidre eladni kívánt részvények számával megegyező számú új részvényeinek jegyzésére vonatkozó jogokkal ruházzák fel a természetes vagy jogi személyt, feltéve, hogy az jogosult a részvényeket a short ügylet elszámolásakor vagy azt megelőzően megkapni;

f)

a részvények vagy állampapírok leszállítását eredményező egyéb követelések vagy megállapodások: a természetes vagy jogi személy által rövidre eladni kívánt részvények számát vagy állampapírok összegét legalább elérő számú részvényre vagy összegű állampapírra vonatkozó megállapodások vagy követelések, amelyeket a short ügyletet megelőzően vagy azzal egy időben kötöttek, és amelyekben olyan teljesítési vagy lejárati időt határoztak meg, amely biztosítja a short ügylet esedékességkori elszámolását.

(2)   A megállapodásokat, szerződéseket vagy követeléseket a szerződő fél tartós hordozóeszközön bocsátja a természetes vagy jogi személy rendelkezésére a kölcsönvételi megállapodás vagy más érvényesíthető követelés létezésének bizonyítékaként.

6. cikk

Valamely kereskedési helyszínre bevezetett részvény rövidre eladása vonatkozásában alkalmazandó rendelkezések és intézkedések

[a 236/2012/EU rendelet 12. cikke (1) bekezdésének c) pontja]

(1)   A 236/2012/EU rendelet 12. cikke (1) bekezdése c) pontjának megfelelően a (2), (3) és (4) bekezdés meghatározza a valamely kereskedési helyszínre bevezetett részvények rövidre eladása vonatkozásában alkalmazandó rendelkezéseket és intézkedéseket.

(2)   A standard beszerezhetőségi (locate) rendelkezések és intézkedések olyan rendelkezések, megerősítések és intézkedések, amelyek tartalmazzák a következő elemek mindegyikét:

a)

a beszerezhetőség megerősítése esetében: harmadik fél által a short ügylet természetes vagy jogi személy által történő megnyitása előtt adott, a részvény beszerezhetőségének időtartamát megjelölő megerősítést arra vonatkozóan, hogy a harmadik fél, figyelembe véve a várható értékesítés nagyságát és a piaci feltételeket, megítélése szerint képes lesz a részvényeket a megfelelő időben az elszámolás céljára rendelkezésre bocsátani;

b)

az előjegyzés (put on hold) megerősítése esetében: a short ügylet megnyitása előtt, harmadik fél által adott megerősítést arra vonatkozóan, hogy legalább előjegyezte a kért számú részvényt az illető személy számára.

(3)   A standard aznapi beszerezhetőségi rendelkezések és intézkedések olyan rendelkezések, megerősítések és intézkedések, amelyek tartalmazzák a következő elemek mindegyikét:

a)

megerősítés kérése esetében: a harmadik fél által a természetes vagy jogi személyhez intézett kérést olyan megerősítés nyújtására, amelyben a természetes vagy jogi személy kijelenti, hogy a short ügyletet a részvénynek a rövidre eladás napján történő megvásárlásával fogja fedezni;

b)

a beszerezhetőség megerősítése esetében: harmadik fél által a short ügylet megnyitása előtt adott, a részvény beszerezhetőségének időtartamát megjelölő megerősítést arra vonatkozóan, hogy a harmadik fél, figyelembe véve a várható értékesítés nagyságát és a piaci feltételeket, megítélése szerint képes lesz a részvényeket a megfelelő időben az elszámolás céljára rendelkezésre bocsátani;

c)

könnyű kölcsönözhetőség vagy megvásárolhatóság megerősítése esetében: harmadik fél által a short ügylet megnyitása előtt adott megerősítést arra vonatkozóan, hogy figyelembe véve a piaci feltételeket és a részvények kínálata tekintetében a harmadik fél rendelkezésére álló más információkat, a vonatkozó mennyiségű részvény könnyen kölcsönözhető vagy megvásárolható, vagy e megerősítés hiányában annak megerősítése, hogy a harmadik fél legalább előjegyezte a kért számú részvényt a természetes vagy jogi személy számára;

d)

nyomon követés esetében: a természetes vagy jogi személy arra irányuló kötelezettségvállalását, hogy nyomon követi a rövidre eladott és vásárlással nem fedezett részvénymennyiség alakulását;

e)

a fedezés meghiúsulása esetén adott utasítások esetében: a természetes vagy jogi személy arra irányuló kötelezettségvállalását, hogy amennyiben a rövidre eladást nem fedezi részvényvásárlással ugyanazon a napon, késedelem nélkül utasítást ad a harmadik fél számára, hogy a részvényeket a short ügylet fedezésére, az elszámolás esedékességkor történő teljesítése érdekében szerezze be.

(4)   A könnyű kölcsönözhetőségi vagy megvásárolhatósági rendelkezések és intézkedések az 1287/2006/EK bizottsági rendelet (4) 22. cikkében meghatározott likviditási követelményeket teljesítő, vagy más, a tagállamok megfelelő illetékes hatóságai által meghatározott fő nemzeti részvényindexben szereplő, és valamely kereskedési helyszínre bevezetett származtatott ügylet mögöttes pénzügyi eszközét képező részvények természetes vagy jogi személy által történő rövidre eladásakor alkalmazott rendelkezések, megerősítések és intézkedések, amelyek tartalmazzák a következő elemeket:

a)

a beszerezhetőség megerősítése esetében: a short ügylet megnyitása előtt, harmadik fél részéről adott, a részvény beszerezhetőségének időtartamát megjelölő megerősítést arra vonatkozóan, hogy a harmadik fél, figyelembe véve a várható értékesítés nagyságát és a piaci feltételeket, megítélése szerint képes lesz a részvényeket a megfelelő időben az elszámolás céljára rendelkezésre bocsátani;

b)

könnyű kölcsönözhetőség vagy megvásárolhatóság megerősítése esetében: harmadik fél által a short ügylet megnyitása előtt adott megerősítést arra vonatkozóan, hogy figyelembe véve a piaci feltételeket és a részvények kínálata tekintetében a harmadik fél rendelkezésére álló más információkat, a vonatkozó mennyiségű részvény könnyen kölcsönözhető vagy megvásárolható, vagy e megerősítés hiányában annak megerősítése, hogy a harmadik fél legalább előjegyezte a kért számú részvényt a természetes vagy jogi személy számára; valamint

c)

fedezési utasítás esetében: amennyiben a short ügylet végrehajtását nem fedezi vásárlás vagy kölcsönvétel, arra vonatkozóan tett kötelezettségvállalást, hogy a természetes vagy jogi személy késedelem nélkül utasítást ad a harmadik fél számára, hogy a részvényeket a short ügylet fedezésére, az elszámolás esedékességkor történő teljesítése érdekében szerezze be.

(5)   A (2), (3) és (4) bekezdésben említett rendelkezéseket, megerősítéseket és utasításokat a harmadik fél tartós hordozóeszközön bocsátja a természetes vagy jogi személy rendelkezésére a rendelkezés létezésének bizonyítékaként.

7. cikk

Állampapírok vonatkozásában harmadik felekkel alkalmazandó rendelkezések

[a 236/2012/EU rendelet 13. cikke (1) bekezdésének c) pontja]

(1)   A 236/2012/EU rendelet 13. cikke (1) bekezdése c) pontjának megfelelően a (2)-(5) bekezdések meghatározzák az állampapírok vonatkozásában harmadik felekkel alkalmazandó rendelkezéseket.

(2)   A standard állampapír-beszerezhetőségi rendelkezés harmadik fél által a short ügylet megnyitása előtt adott, az állampapír beszerezhetőségének időtartamát megjelölő megerősítés arra vonatkozóan, hogy a harmadik fél, figyelembe véve a piaci feltételeket, megítélése szerint képes lesz a természetes vagy jogi személy által kért mennyiségű állampapírt a megfelelő időben az elszámolás céljára rendelkezésre bocsátani.

(3)   A korlátozott időre szóló megerősítési rendelkezés olyan rendelkezés, amelyben a természetes vagy jogi személy kijelenti a harmadik fél számára, hogy a short ügyletet a rövidre eladás napján történő vásárlással fogja fedezni, a harmadik fél pedig a short ügylet megnyitása előtt megerősíti, hogy megalapozottan számít arra, hogy figyelembe véve a piaci feltételeket és az állampapírok kínálata tekintetében a short ügylet megnyitásának napján a harmadik fél rendelkezésére álló más információkat, a vonatkozó mennyiségű állampapír megvásárolható.

(4)   A feltétel nélküli visszavásárlás megerősítése olyan megerősítés, amelyben a harmadik fél a short ügylet megnyitása előtt megerősíti, hogy megalapozottan számít arra, hogy az esedékesség időpontjában az ügylet elszámolása megtörténhet, mivel olyan, központi bank, adósságkezelő hivatal vagy értékpapír-elszámolási rendszer által szervezett vagy működtetett strukturális eljárás részese, amely feltétel nélküli hozzáférést biztosít a szóban forgó állampapírok a short ügylet méretének megfelelő mennyiségéhez.

(5)   Az állampapír könnyű megvásárolhatóságának megerősítése olyan megerősítés, amelyben a harmadik fél a short ügylet megnyitása előtt megerősíti, hogy megalapozottan számít arra, hogy az esedékesség időpontjában az ügylet elszámolása megtörténhet, mivel, figyelembe véve a piaci feltételeket és az állampapírok kínálata tekintetében a harmadik fél rendelkezésére álló más információkat, a vonatkozó mennyiségű, szóban forgó állampapír könnyen kölcsönözhető vagy megvásárolható.

(6)   A (2)–(5) bekezdésben említett rendelkezéseket, megerősítéseket és utasításokat a harmadik fél tartós hordozóeszközön bocsátja a természetes vagy jogi személy rendelkezésére a rendelkezés létezésének bizonyítékaként.

8. cikk

Az eljárásokban részt vevő harmadik felek

(1)   Amennyiben a 6. és 7. cikkben említett rendelkezések alkalmazására kerül sor harmadik féllel, a harmadik fél a következő lehet:

a)

befektetési vállalkozás esetében: a (2) bekezdésben meghatározott követelményeknek megfelelő befektetési vállalkozás;

b)

központi szerződő fél esetében: az érintett részvények és állampapírok elszámolását végző központi szerződő fél;

c)

értékpapír-elszámolási rendszer esetében: a 98/26/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) értelmében vett értékpapír-elszámolási rendszer, amely az érintett részvények és állampapírok tekintetében teljesített kifizetések elszámolását végzi;

d)

központi bank esetében: az érintett részvényeket vagy állampapírokat fedezetként elfogadó, vagy azok tekintetében nyílt piaci műveleteket vagy repoügyleteket végző központi bank;

e)

nemzeti adósságkezelő intézmény esetében: az érintett állampapír-kibocsátó nemzeti adósságkezelő intézménye;

f)

bármely egyéb olyan személy, akire a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere valamely tagjának az uniós jog szerinti engedélyezési vagy nyilvántartásba vételi követelményei vonatkoznak, és aki megfelel a (2) bekezdésben meghatározott követelményeknek;

g)

harmadik országban letelepedett olyan személy, akinek működését az illető harmadik ország hatósága engedélyezte, vagy akit e hatóság nyilvántartásba vett, és akit e hatóság felügyel, és aki megfelel a (2) bekezdésben meghatározott követelményeknek, feltéve, hogy a harmadik ország hatósága az érintett illetékes hatósággal történő információcserére vonatkozó megfelelő együttműködési megállapodás részes fele.

(2)   Az (1) bekezdés a) f) és g) pontja rendelkezésében a harmadik fél megfelel a következő követelményeknek:

a)

részt vesz az érintett részvények vagy állampapírok kölcsönvételének vagy megvásárlásának irányításában;

b)

bizonyítékkal szolgál e részvételről;

c)

kérésre bizonyítékkal, egyebek mellett statisztikai bizonyítékkal tud szolgálni arról, hogy a vállalt időpontokban képes a részvényeket vagy állampapírokat partnerei rendelkezésére bocsátani, vagy képes feldolgozni a részvények vagy állampapírok partnerek számára történő rendelkezésre bocsátását.

V.   FEJEZET

A FŐ KERESKEDÉSI HELYSZÍN MENTESSÉG CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ MEGHATÁROZÁSA

[A 236/2012/EU RENDELET 16. CIKKE]

9. cikk

A fő kereskedési helyszín meghatározására irányuló számításokkal kapcsolatos időpont és időszak

(1)   Az érintett illetékes hatóságok a 236/2012/EU rendelet alkalmazásának időpontját legalább 35 naptári nappal megelőzően elvégzik a részvények fő kereskedési helyszínének meghatározásával kapcsolatos számításokat a 2010. január 1. és 2011. december 31. közötti időszak tekintetében.

(2)   A számításokat a 2012. január 1. és 2013. december 31. közötti időszak tekintetében 2014. február 22. előtt, majd az ezt követő kétéves időszakok tekintetében kétévente kell elvégezni.

(3)   Amennyiben az érintett részvény nem volt a teljes kétéves időszak folyamán bevezetve az uniós vagy a harmadik országbeli kereskedési helyszínen, a számítás arra az időszakra vonatkozik, amely alatt a részvény mindkét kereskedési helyszínen egyszerre be volt vezetve.

10. cikk

Az EÉPH értesítésének dátuma

Az érintett illetékes hatóságok a 236/2012/EU rendelet alkalmazásának kezdőnapját legalább 35 naptári nappal megelőzően, és ezt követően kétévente, 2014 márciusától kezdve, a március első kereskedési napja előtti napon tájékoztatják az EÉPH-t mindazon részvényekről, amelyek fő kereskedési helyszíne az Unión kívül található.

11. cikk

A mentesülő részvények jegyzékének hatálybalépése

Azon részvények jegyzéke, amelyek fő kereskedési helyszíne az Unión kívül található, a jegyzék EÉPH általi közzétételét követő április 1-jén lép hatályba, kivéve az EÉPH által közzétett első jegyzéket, amely a 236/2012/EU rendelet alkalmazásának napján lép hatályba.

12. cikk

A mentesülő részvények felülvizsgálatának különös esetei

(1)   Az érintett illetékes hatóság, amely a (2) bekezdésben meghatározott események bekövetkeztét követően meghatározza, hogy valamely részvény kereskedésének fő helyszíne az Unión kívül található-e, biztosítja, hogy

a)

a fő kereskedési helyszín meghatározására irányuló számításokat a vonatkozó esemény bekövetkeztét követően a lehető legrövidebb időn belül és a számítás időpontját megelőző két év tekintetében elvégezzék;

b)

a lehető legrövidebb időn belül és adott esetben az uniós kereskedési helyszínre történő bevezetést megelőzően tájékoztatja az EÉPH-t a számítás eredményéről.

A felülvizsgált jegyzék annak EÉPH által történő közzétételét követő napon lép hatályba.

(2)   Az (1) bekezdés rendelkezései a következő esetekben alkalmazandók:

a)

a társaság részvényeit végleges jelleggel kivezetik az Unión kívüli fő kereskedési helyszínről;

b)

a társaság részvényeit végleges jelleggel kivezetik az Unión belüli fő kereskedési helyszínről;

c)

a társaság korábban Unión kívüli kereskedési helyszínre bevezetett részvényeit Unión belüli kereskedési helyszínre vezetik be.

VI.   FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2012. november 1-jétől kell alkalmazni, kivéve a 9., 10. és 11. cikket, amelyeket az első bekezdésben említett naptól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. június 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 86., 2012.3.24., 1. o.

(2)  HL L 331., 2010.12.15., 84. o.

(3)  Lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát.

(4)  HL L 241., 2006.9.2., 1. o.

(5)  HL L 166., 1998.6.11., 45. o.


I. MELLÉKLET

Jelentős nettó rövid pozíciók közzététele (2. cikk)

Pozíciótulajdonos

A kibocsátó neve

ISIN

Nettó rövid pozíció

(%)

A pozíció létrehozásának, módosításának vagy megszüntetésének napja

(éééé-hh-nn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


II. MELLÉKLET

A negyedévente az EÉPH rendelkezésére bocsátandó információk formátuma (3. cikk)

Információ

Formátum

1.

Kibocsátó

 

részvények esetében: a valamely kereskedési helyszínre bevezetett részvényekkel rendelkező társaság teljes neve

 

állampapírok esetében: a kibocsátó teljes neve

 

fedezetlen állampapír-CDS-ek esetében: a mögöttes állampapír-kibocsátó teljes neve

2.

ISIN

csak részvények esetében: a kibocsátó fő törzsrészvényosztályának ISIN-kódja, amennyiben nincsenek bevezetett törzsrészvények, az elsőbbségi részvények ISIN-kódja (vagy – ha több elsőbbségirészvény-osztály van bevezetve – a fő elsőbbségirészvény-osztály ISIN-kódja)

3.

Országkód

az állampapír-kibocsátó ország ISO 3166-1 jelű szabvány szerinti kétbetűs kódja

4.

A pozíció dátuma

az a nap, amelyre a pozíciót jelentették, az ISO 8601:2004 jelű szabványnak megfelelő formátumban (éééé-hh-nn)

5.

Napi aggregált nettó rövid pozíciók a fő nemzeti részvényindexben szereplő részvények tekintetében

két tizedes jegyig kerekített százalékos érték

6.

Negyedév végi aggregált nettó rövid pozíciók a többi részvény tekintetében

két tizedes jegyig kerekített százalékos érték

7.

Napi aggregált nettó rövid pozíciók állampapírok tekintetében

nominális egyenérték euróban kifejezve

8.

Napi aggregált fedezetlen pozíciók az állampapír-kibocsátók CDS-ei tekintetében

nominális egyenérték euróban kifejezve