14.9.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 249/3


A BIZOTTSÁG 815/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. szeptember 13.)

a 904/2010/EU tanácsi rendeletnek a nem adóalanyok számára távközlési, rádió- és televízióműsor-, valamint elektronikus szolgáltatásokat nyújtó nem letelepedett adóalanyokra vonatkozó különös szabályozás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni küzdelemről szóló, 2010. október 7-i 904/2010/EU tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 44. cikke (1) bekezdésére, 44. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére, 45. cikke (1) és (2) bekezdésére és 51. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 904/2010/EU rendelet megállapítja a közigazgatási együttműködésre és a csalás elleni küzdelemre vonatkozó szabályokat a hozzáadottérték-adó (héa) területén. A 904/2010/EU rendelet 44. és 45. cikke kifejezetten kitér a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi rendelet (2) XII. címének 6. fejezetében meghatározott, a távközlési, rádió- és televízióműsor-, valamint elektronikus szolgáltatásokra vonatkozó különös szabályozással kapcsolatos információcserére. Az említett különös szabályozások azokat a fogyasztás helye szerinti tagállamon kívül letelepedett adóalanyokat érintik, amelyek a fogyasztás helye szerinti tagállamban folytatott vonatkozó értékesítéseikhez kapcsolódó héabevallásukat az azonosítót kiadó tagállam elektronikus felületén keresztül nyújtják be (egyablakos ügyintézés).

(2)

Az említett különös szabályozások keretében végrehajtott ügyletekre vonatkozóan gyűjteni kell bizonyos információkat, továbbá biztosítani kell a tagállamközi információcserét. Ez különösen az azonosítási adatok cseréjét, valamint a héabevallásban feltüntetett adatok, köztük az adott héabevallásra vonatkozó helyesbítések gyűjtését és tagállamközi cseréjét érinti.

(3)

Az egységes módon történő információcsere biztosításához rögzíteni kell az információcserének, így az egységes elektronikus üzenet létrehozásának technikai részleteit. Ez lehetővé tenné a műszaki és funkcionális előírások szabályozott keretfeltételek közötti, egységes kidolgozását is.

(4)

Az azonosítási adatokat illető változásokra – például a különös szabályozás hatálya alóli kizárásra, a különös szabályozás hatálya alá tartozásról való önkéntes lemondásra vagy az azonosítót kiadó tagállam megváltozására – vonatkozóan biztosítani kell egyes információk haladéktalan, egységes módon történő cseréjét annak érdekében, hogy a tagállamoknak lehetősége legyen a különös szabályozás helyes alkalmazásának nyomon követésére és a csalás elleni küzdelemre. Ennek céljára meg kell határozni az említett információk elektronikus cseréjére vonatkozó közös szabályokat.

(5)

Az adminisztratív költségeknek a lehető legalacsonyabb szinten tartása érdekében olyan követelményeket kell meghatározni az elektronikus felület vonatkozásában, amelyek megkönnyítik az adóalanyok azonosítási adatainak és héabevallásainak benyújtását. Lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok az elektronikus felületet az adminisztratív költségek további csökkentése céljából kiegészítő funkciókkal lássák el.

(6)

A különös szabályozás alkalmazásához szükséges nyilvántartásba vétellel és a szabályozás keretében benyújtott héabevallásokkal kapcsolatos információk hatékony továbbításának és feldolgozásának biztosítására a tagállamoknak egységesen kell kialakítaniuk elektronikus felületüket. Ezért meg kell határozni az említett információk továbbítására szolgáló egységes elektronikus üzenetet.

(7)

Egyértelműen meg kell határozni a benyújtandó információk körét olyan esetekben, amikor egy meghatározott időszakban valamely tagállamban vagy az Unió tagállamaiban nem került sor értékesítésre a különös szabályozás keretében.

(8)

Ahhoz, hogy a tagállamok és az adóalanyok a későbbi kommunikáció során, így többek között az adó megfizetése kapcsán egyértelműen hivatkozhassanak héabevallásaikra, az azonosítót kiadó tagállamnak az egyes héabevallások egyértelmű azonosítására alkalmas hivatkozási számot kell kijelölnie.

(9)

Ezt a rendeletet a 904/2010/EU rendelet 44. és 45. cikke alkalmazásának kezdőnapjától kell alkalmazni.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Közigazgatási Együttműködés Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.   „nem uniós szabályozás”: a Közösségen kívül letelepedett adóalanyok által nyújtott távközlési, rádió- és televízióműsor- vagy elektronikus szolgáltatásokra vonatkozóan a 2006/112/EK irányelv XII. címe 6. fejezetének 2. szakaszában előírt különös szabályozás;

2.   „uniós szabályozás”: a Közösségen belül, de nem a fogyasztás helye szerinti tagállamban letelepedett adóalanyok által nyújtott távközlési, rádió- és televízióműsor- vagy elektronikus szolgáltatásokra vonatkozóan a 2006/112/EK irányelv XII. címe 6. fejezetének 3. szakaszában előírt különös szabályozás;

3.   „különös szabályozások”: a „nem uniós szabályozás” és az „uniós szabályozás” együttvéve.

2. cikk

Az elektronikus felület funkciói

Az azonosítót kiadó tagállamban létrehozott elektronikus felületnek, melynek segítségével az adóalany regisztrálni tudja a különös szabályozások valamelyikének igénybevételét, valamint az azonosítót kiadó tagállam részére benyújthatja a szabályozás keretében készített héabevallását, az alábbi funkciókat kell tartalmaznia:

a)

a felületnek lehetővé kell tennie a 2006/112/EK irányelv 361. cikke szerinti azonosítási adatok tárolását, valamint a 2006/112/EK irányelv 365. és 369 g. cikke szerinti héabevallásnak a benyújtás előtti elmentését;

b)

a felületnek lehetővé kell tennie, hogy az adóalany a héabevallással kapcsolatos vonatkozó információkat elektronikus fájlban – az azonosítót kiadó tagállam által meghatározott feltételeknek megfelelően – nyújtsa be.

3. cikk

Az azonosítási adatok továbbítása

(1)   Az azonosítót kiadó tagállam a többi tagállam részére az alábbi adatokat továbbítja a CCN/CSI-hálózaton keresztül:

a)

a nem uniós szabályozást alkalmazó adóalany azonosítására szolgáló információk;

b)

az uniós szabályozást alkalmazó adóalany azonosítására szolgáló, a fentieknek megfelelő adatok;

c)

a kijelölt héaazonosító szám.

Az I. mellékletben meghatározott egységes elektronikus üzenet az első albekezdésben említett adatok továbbítására szolgál. Az I. mellékletben meghatározott egységes elektronikus üzenet B. oszlopát a nem uniós szabályozás, míg C. oszlopát az uniós szabályozás alkalmazása esetén kell használni.

(2)   Az azonosítót kiadó tagállam a CCN/CSI-hálózaton keresztül, az e rendelet II. mellékletében meghatározott egységes elektronikus üzenetben haladéktalanul értesíti a többi tagállamot, ha:

a)

az adóalanyt kizárták a különös szabályozások valamelyikének igénybevételére jogosult adóalanyok köréből;

b)

az adóalany önként lemond valamelyik különös szabályozás igénybevételének lehetőségéről;

c)

az adóalany az uniós szabályozás igénybevételének keretében megváltoztatja az azonosítót kiadó tagállamot.

4. cikk

A héabevallás benyújtása az adóalany által

(1)   Az adóalany a 2006/112/EK irányelv 365. és 369 g. cikkének megfelelő adatokat tartalmazó héabevallásokat az e rendelet III. mellékletében meghatározott egységes elektronikus üzenetben nyújtja be az azonosítót kiadó tagállamnak. A III. mellékletben meghatározott egységes elektronikus üzenet B. oszlopát a nem uniós szabályozás, míg C. oszlopát az uniós szabályozás alkalmazása esetén kell használni.

(2)   Az adóalanynak „nulla” értékadatú héabevallást kell kitöltenie, ha a bevallási időszakban egy tagállamban sem nyújt szolgáltatásokat a különös szabályozás keretében. E célból az uniós szabályozás alkalmazása esetén a III. mellékletben meghatározott egységes elektronikus üzenet 1., 2. és 21. rovatát, míg a nem uniós szabályozás alkalmazása esetén az egységes elektronikus üzenet 1., 2. és 11. rovatát kell kitölteni.

(3)   Az adóalany csak abban az esetben köteles a fogyasztás helye szerinti tagállamban vagy a letelepedés helye szerinti tagállamból nyújtott szolgáltatásra vonatkozó adatok közlésére, ha a bevallási időszakban sor került a különös szabályok keretében történő szolgáltatásnyújtásra a fogyasztás helye szerinti tagállamban, illetőleg a letelepedés helye szerinti tagállamból.

5. cikk

A héabevallásban foglalt információk továbbítása

A héabevallásban foglalt, a 4. cikk (1) bekezdésében felsorolt információkat az azonosítót kiadó tagállam a CCN/CSI-hálózaton keresztül, az e rendelet III. mellékletében meghatározott egységes elektronikus üzenetben továbbítja a héabevallásban említett valamennyi, a fogyasztás, illetőleg a letelepedés helye szerinti tagállamnak.

Az első bekezdés értelmében az azonosítót kiadó tagállam a III. mellékletben meghatározott egységes elektronikus üzenet 1. részében foglalt általános információkat és az egységes elektronikus üzenet 2. részében foglalt, a fogyasztás vagy a letelepedés helye szerinti azon tagállamra vonatkozó adatokat, amelyben vagy amelyből a szolgáltatásnyújtásra sor került, továbbítja az érintett fogyasztás, illetve letelepedés szerinti tagállamnak.

Az azonosítót kiadó tagállam a héabevallásban szereplő információkat kizárólag a bevallásban szereplő tagállamoknak továbbítja.

6. cikk

Egyedi hivatkozási szám

Az 5. cikknek megfelelően továbbított információk között fel kell tüntetni az azonosítót kiadó tagállam által kijelölt, az adott héabevallásra vonatkozó egyedi hivatkozási számot.

7. cikk

A héabevallásokra vonatkozó helyesbítések

Az azonosítót kiadó tagállam lehetőséget ad az adóalanyok számára bármely héabevallás helyesbítésére a 2. cikkben említett elektronikus felületen keresztül. A helyesbítésekre vonatkozó, időbélyegzővel ellátott információt az azonosítót kiadó tagállam az 5. cikknek megfelelően eljuttatja az érintett fogyasztás és letelepedés helye szerinti tagállamnak/tagállamoknak.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. szeptember 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 268., 2010.10.12., 1. o.

(2)  HL L 347., 2006.12.11., 1. o.


I. MELLÉKLET

Azonosítási adatok

A. oszlop

B. oszlop

C. oszlop

Rovatszám

Nem uniós szabályozás

Uniós szabályozás

1

Az azonosítót kiadó tagállam által a 2006/112/EK irányelv 362. cikkének megfelelően kijelölt egyedi héaazonosító szám (1)

Az azonosítót kiadó tagállam által a 2006/112/EK irányelv 369d. cikkének megfelelően kijelölt egyedi héaazonosító szám, ideértve az országkódot

2

Nemzeti adószám, ha van ilyen

 

3

A vállalkozás neve

A vállalkozás neve

4

A vállalkozás cégneve(i), amennyiben eltér(nek) a vállalkozás nevétől

A vállalkozás cégneve(i), amennyiben eltér(nek) a vállalkozás nevétől

5

Teljes postai cím (2)

Teljes postai cím (3)

6

Az adóalany székhelye szerinti ország

Az adóalany székhelye szerinti ország, amennyiben a székhely az Unión kívül található

7

Az adóalany e-mail címe

Az adóalany e-mail címe

8

Az adóalany honlapja(i), amennyiben rendelkezik ilyennel

Az adóalany honlapja(i), amennyiben rendelkezik ilyennel

9

Kapcsolattartó neve

Kapcsolattartó neve

10

Telefonszám

Telefonszám

11

IBAN- vagy OBAN- bankszámlaszám

IBAN-bankszámlaszám

12

BIC-kód

BIC-kód

13.1

 

Egyedi héaazonosító szám(ok), vagy ennek híján az adóalany állandó telephelye(i) szerinti tagállam(ok) (amennyiben eltérő(ek) az azonosítót kiadó tagállamtól) által kijelölt adónyilvántartási szám(ok) (4)

14.1

 

Az azonosítót kiadó tagállamtól eltérő tagállamban található állandó telephelyek (5) teljes postai címe(i) és cégneve(i)

15.1

 

A tagállam(ok) által a Közösségen kívül letelepedett adóalanyok számára kijelölt héaazonosító szám(ok) (6)

16

Elektronikus nyilatkozat arról, hogy az adóalany az Európai Unión belül nem szerepel héanyilvántartásban

 

17

A szabályozás igénybevételének kezdőnapja (7)

A szabályozás igénybevételének kezdőnapja (8)

18

A különös szabályozás igénybevételéhez szükséges nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek az adóalany általi benyújtása napja

A különös szabályozás igénybevételéhez szükséges nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek az adóalany általi benyújtása napja

19

Az azonosítót kiadó tagállam a nyilvántartásba vételről szóló döntésének napja

Az azonosítót kiadó tagállam a nyilvántartásba vételről szóló döntésének napja

20

 

Annak közlése, hogy az adóalany héacsoport-e (9)

21

Az azonosítót kiadó tagállam által a 2006/112/EK irányelv 362. vagy 369d. cikkének megfelelően kijelölt egyedi héaazonosító szám, amennyiben már korábban is sor került valamelyik szabályozás igénybevételére.

Az azonosítót kiadó tagállam által a 2006/112/EK irányelv 362. vagy 369d. cikkének megfelelően kijelölt egyedi héaazonosító szám, amennyiben már korábban is sor került valamelyik szabályozás igénybevételére.


(1)  Követendő formátum: EUxxxyyyyyz: xxx – az azonosítót kiadó tagállam háromjegyű ISO-kódja; yyyyy – az azonosítót kiadó tagállam által kijelölt ötjegyű szám; z – ellenőrző szám.

(2)  Az irányítószám feltüntetésével, amennyiben rendelkezésre áll.

(3)  Az irányítószám feltüntetésével, amennyiben rendelkezésre áll.

(4)  Amennyiben az állandó telephelyek száma több mint egy, a 13.1, 13.2 stb. rovatot kell használni.

(5)  Amennyiben az állandó telephelyek száma több mint egy, a 14.1, 14.2 stb. rovatot kell használni.

(6)  Ha a tagállam(ok) a Közösségen kívül letelepedett adóalanyok számára egynél több héaazonosító számot jelölt(ek) ki, a 15.1, 15.2 stb. rovatot kell használni.

(7)  Ez az időpont kivételes esetekben megelőzheti a szabályozás igénybevételéhez szükséges nyilvántartásba vétel napját.

(8)  Ez az időpont kivételes esetekben megelőzheti a szabályozás igénybevételéhez szükséges nyilvántartásba vétel napját.

(9)  Kipipálandó rovat (igen/nem).


II. MELLÉKLET

Az adóalanynak az azonosítót kiadó tagállam nyilvántartásában szereplő jogállásával kapcsolatos részletes információk

Az azonosítót kiadó tagállam által kijelölt egyedi héaazonosító szám, ideértve az országkódot

A változás érvényességének kezdőnapja

Az adóalanynak a nyilvántartásban rögzített jogállása megváltoztatásának oka az alábbi kódok megadásával:

(1)

Az adóalany tájékoztatta az azonosítót kiadó tagállamot, hogy a továbbiakban nem nyújt távközlési, rádió- és televízióműsor-, valamint elektronikus szolgáltatásokat;

(2)

az azonosítót kiadó tagállam feltételezi, hogy az adóalany megszüntette a különös szabályozás keretében nyújtott adóköteles tevékenységeit;

(3)

az adóalany már nem felel meg a különös szabályozás igénybevételéhez szükséges feltételeknek;

(4)

az adóalany folyamatosan megszegi a különös szabályozásra vonatkozó előírásokat;

(5)

az adóalany önként lemond a különös szabályozás további igénybevételéről;

(6)

az adóalany azonosító számot igényelt egy másik azonosítót kiadó tagállamban.


III. MELLÉKLET

Héabevallások

1. rész:   Általános információk

A. oszlop

B. oszlop

C. oszlop

Rovatszám

Nem uniós szabályozás

Uniós szabályozás

Egyedi hivatkozási szám  (1)

1

Az azonosítót kiadó tagállam által a 2006/112/EK irányelv 362. cikkének megfelelően kijelölt egyedi héaazonosító szám

Az azonosítót kiadó tagállam által a 2006/112/EK irányelv 369d. cikkének megfelelően kijelölt egyedi héaazonosító szám, ideértve az országkódot

2

Héabevallási időszak (2)

Héabevallási időszak (3)

2a

Az időszak kezdő- és zárónapja (4)

Az időszak kezdő- és zárónapja (5)

3

Pénznem

Pénznem

2. rész:   A héafizetési kötelezettség által érintett összes fogyasztás helye szerinti tagállam esetében  (6)

2a.   Az azonosítót kiadó tagállamban a székhelyről vagy az állandó telephelyről nyújtott szolgáltatások

4.1

A fogyasztás helye szerinti tagállam országkódja

A fogyasztás helye szerinti tagállam országkódja

5.1

A fogyasztás helye szerinti tagállam általános héakulcsa

A fogyasztás helye szerinti tagállam általános héakulcsa

6.1

A fogyasztás helye szerinti tagállam kedvezményes héakulcsa

A fogyasztás helye szerinti tagállam kedvezményes héakulcsa

7.1

Adóalap, amelyre az általános adókulcs vonatkozik

Adóalap, amelyre az általános adókulcs vonatkozik

8.1

Az általános adókulcs alapján számított héa összege

Az általános adókulcs szerint számított héa összege

9.1

Adóalap, amelyre a kedvezményes adókulcs vonatkozik

Adóalap, amelyre a kedvezményes adókulcs vonatkozik

10.1

A kedvezményes adókulcs alapján számított héa összege

A kedvezményes adókulcs alapján számított héa összege

11.1

Fizetendő héa összesen

Az azonosítót kiadó tagállamban a székhelyről vagy állandó telephelyről nyújtott szolgáltatások után fizetendő héa összesen

2b.   Az azonosítót kiadó tagállamon kívüli állandó telephelyről nyújtott szolgáltatások  (7)

12.1

 

A fogyasztás helye szerinti tagállam országkódja

13.1

 

A fogyasztás helye szerinti tagállam általános héakulcsa

14.1

 

A fogyasztás helye szerinti tagállam kedvezményes héakulcsa

15.1

 

Egyedi héaazonosító szám, vagy ha nincs ilyen, az állandó telephely szerinti tagállam által kijelölt adónyilvántartási szám, beleértve az országkódot.

16.1

 

Adóalap, amelyre az általános adókulcs vonatkozik

17.1

 

Az általános adókulcs szerint számított héa összege

18.1

 

Adóalap, amelyre a kedvezményes adókulcs vonatkozik

19.1

 

A kedvezményes adókulcs alapján számított héa összege

20.1

 

Az azonosítót kiadó tagállamban az állandó telephelyről nyújtott szolgáltatások után fizetendő héa összesen.

2c.   Az azonosítót kiadó tagállamban a székhelyre vagy állandó telephelyre, és minden más tagállamban az összes állandó telephelyre vonatkozó teljes összeg

21.1

 

A telephelyek által fizetendő héa (11.1 rovat + 11.2 rovat … + 20.1 rovat + 20.2 rovat …)


(1)  Az azonosítót kiadó tagállam által kijelölt hivatkozási szám formátuma: az azonosítót kiadó tagállam országkódja/héaazonosító szám/időszak – pl. GB/xxxxxxxxx/1.né. éé, melyet minden változatban időbélyegzővel látnak el. Az azonosítót kiadó tagállam az adóbevallásnak az érintett egyéb tagállamokhoz való továbbítását megelőzően adja ki.

(2)  Naptári negyedévet kell megadni: 1. né. éééé – 2. né. éééé – 3. né. éééé – 4. né. éééé.

(3)  Naptári negyedévet kell megadni: 1. né. éééé – 2. né. éééé – 3. né. éééé – 4. né. éééé.

(4)  Csak abban az esetben töltendő ki, ha az adóalany egynél több héabevallást nyújt be ugyanarra a negyedévre. Naptári napokat kell megadni: nn.hh.éééé – nn.hh.éééé.

(5)  Csak abban az esetben töltendő ki, ha az adóalany egynél több héabevallást nyújt be ugyanarra a negyedévre. Naptári napokat kell megadni: nn.hh.éééé – nn.hh.éééé.

(6)  Amennyiben egynél több fogyasztás helye szerinti tagállam van (vagy a fogyasztás helye szerinti tagállamban egy negyedév során megváltozott a héakulcs) a 4.2, 5.2, 6.2 stb. rovatot kell használni.

(7)  Egynél több állandó telephely esetén a 12.1.2., 13.1.2., 14.1.2. stb. rovatot kell kitölteni.