31.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 203/32


A BIZOTTSÁG 697/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. július 25.)

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK rendelet mellékletét képező Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében intézkedéseket szükséges elfogadni az e rendelet mellékletében meghatározott áruk besorolásáról.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározza a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére irányadó általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul vagy azt bármilyen további albontással kiegészíti, és amelyet az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából az Unió valamely más rendelkezése hoz létre.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében a mellékletben szereplő táblázat 1. oszlopában leírt árukat a 3. oszlopban feltüntetett indokok alapján a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

(4)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy a tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, e rendelet rendelkezéseitől eltérő tartalmú, az áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolására vonatkozó kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult – a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (2) 12. cikke (6) bekezdésének alkalmazásában – három hónapig továbbra is felhasználhatja.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódex Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Kombinált Nómenklatúrában a melléklet táblázatának 1. oszlopában leírt árukat a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

2. cikk

A tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, e rendelet rendelkezéseitől eltérő tartalmú kötelező érvényű tarifális felvilágosítás – a 2913/92/EGK rendelet 12. cikke (6) bekezdésének alkalmazásában – három hónapig továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 25-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Algirdas ŠEMETA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

(2)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás

(KN-kód)

Indokolás

(1)

(2)

(3)

Csatlakozótűkkel ellátott, 2 × 1,5 × 1,5 cm méretű készülékházban elhelyezett áru (úgynevezett „transzformátormodul RJ 45 dugasszal”).

Az áru egy nyomtatott áramköri lapból áll, amely négy transzformátorral, egy kondenzátorral és négy ellenállással szerelt. Tartalmaz még beépítve két fénykibocsátó diódát is, amelyek nem kapcsolódnak a többi összetevőhöz.

Az árut kifejezetten a 10/100 BASE-T Ethernet hálózathoz tervezték, és arra szolgál, hogy egy nyomtatott áramköri lapra helyezve jelek adása és vétele céljából csatlakozást létesítsen egy helyi hálózat gépei számára.

Emellett galvanikus elválasztást is biztosít, és védi a jeleket a túlfeszültséggel és a közös módusú zajjal szemben.

8517 70 90

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére szolgáló 1. és 6. általános szabály, a XVI. áruosztályhoz tartozó megjegyzések 2. b) pontja, valamint a 8517, a 8517 70 és a 8517 70 90 KN-kód szövegezése határozza meg.

A csatlakozó mellett az áru több más elektromos összetevőt is tartalmaz. Ráadásul az áru az elektromos áramkörökhöz való és az elektromos áramkörökön belüli csatlakozás biztosítása mellett több más elektromos funkciót is ellát, így galvanikus elválasztást biztosít, és védelmet nyújt a túlfeszültséggel és a közös módusú zajjal szemben. Ezek az összetevők egyformán fontosak, mert valamennyi együttesen járul hozzá az Ethernet-hálózatbeli kapcsolatok létesítéséhez szükséges műszaki követelmények biztosításához.

Következésképpen dugaszként a 8536 vtsz. alá történő besorolás kizárt.

Mivel az árut vezetékes hálózatok távközlési berendezéseiben használják, ezért, vezetékes vagy vezeték nélküli hálózatok távközlési berendezéseinek alkatrészeként a 8517 70 90 KN-kód alá kell besorolni.