28.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 202/5


A BIZOTTSÁG 689/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. július 27.)

a közösségi belvízi közlekedésre vonatkozó harmonizált folyami információs szolgáltatásokról (RIS) szóló 2005/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkében meghatározott hajó-helyzetmegállapító és -nyomonkövető rendszerekre vonatkozó műszaki előírásokról szóló 415/2007/EK bizottsági rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közösségi belvízi közlekedésre vonatkozó harmonizált folyami információs szolgáltatásokról (RIS) szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 1. cikke (2) bekezdésére és 5. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a közösségi belvízi közlekedésre vonatkozó harmonizált folyami információs szolgáltatásokról (RIS) szóló 2005/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkében meghatározott hajó-helyzetmegállapító és nyomon követő rendszerekre vonatkozó műszaki előírásokról szóló, 2007. március 13-i 415/2007/EK bizottsági rendeletre (2),

mivel:

(1)

A hajóforgalom-irányítási és hajózási információs szolgáltatásokkal, és következésképpen a tengeri automatikus hajóazonosító rendszerrel (AIS) való interoperabilitás fenntartása érdekében a 415/2007/EK bizottsági rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(2)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a belvízi áru- és személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítványok kölcsönös elismeréséről szóló, 1991. december 16-i 91/672/EGK tanácsi irányelv (3) 7. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 415/2007/EK rendelet melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

3. cikk

A tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek a rendeletnek a hatálybalépésétől számított tizenkét hónapon belül megfeleljenek.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 27-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 255., 2005.9.30., 152. o.

(2)  HL L 105., 2007.4.23., 35. o.

(3)  HL L 373., 1991.12.31., 29. o.


MELLÉKLET

A 415/2007/EK rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1.

A tartalomjegyzék a következő címsorral egészül ki:

„2.3.9.

Típusjóváhagyás”

2.

A „HIVATKOZÁSOK” című rész a következőképpen módosul:

a)

A tizedik és a tizenegyedik sor helyébe a következő szöveg lép:

A kiadvány címe

Szervezet

Kiadás időpontja

„ITU-R M.1371 ajánlás: »A tengerhajózás számára kijelölt URH-sávban működő, időosztásos, többszörös hozzáférésű univerzális fedélzeti hajóazonosító rendszer műszaki jellemzői«

ITU

2001

IEC 61993 nemzetközi szabvány: »Tengeri navigációs és rádió-távközlési berendezések és rendszerek. Automatikus azonosító rendszerek, 2. rész: univerzális automatikus azonosító rendszer (AIS) A. osztályú fedélzeti berendezése«

IEC

2002”

b)

A táblázat a következő sorral egészül ki:

A kiadvány címe

Szervezet

Kiadás időpontja

„Műszaki iránymutatások belvízi közlekedésben alkalmazott AIS-re

Hajó-helyzetmegállapító és -nyomonkövető rendszerekkel foglalkozó szakértői csoport”

 

3.

A 2.2. pont utolsó előtti bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Mozgásban lévő hajók esetében a taktikai szintű dinamikus információk frissítési gyakoriságának a SOLAS-üzemmód és a belvízi közlekedést kiszolgáló üzemmód között átváltható. A belvízi közlekedést kiszolgáló üzemmódban akár 2 másodperces gyakorisággal is lehessen frissíteni. Horgonyzó hajók esetében az információkat ajánlatos néhány percenként frissíteni, vagy a frissítést az információk változásához igazítani.”

4.

A 2.3.1. pont a következő mondattal egészül ki:

„A belvízi közlekedésben alkalmazott AIS kialakításánál figyelembe kell venni a hajó-helyzetmegállapító és -nyomonkövető rendszerekkel foglalkozó szakértői csoport által készített és fenntartott, a belvízi közlekedésben alkalmazott AIS-re vonatkozó műszaki iránymutatásokat (1).

5.

A 2.3.2.1. pontban található táblázat utolsó sorát el kell hagyni.

6.

A 2.3.2.3. pont a következőképpen módosul:

a)

A táblázat harmadik sorát el kell hagyni.

b)

A táblázat a következő sorral egészül ki:

„Terhelt/terheletlen hajó

(bővítés a belvízi közlekedésben alkalmazott AIS céljára)”

7.

A 2.3.2.4. pont első, „ETA a zsilipnél/hídnál/terminálnál” című táblázatának negyedik sora a következőképpen módosul:

„Aktuális legnagyobb statikus merülés

(bővítés a belvízi közlekedésben alkalmazott AIS céljára)”

8.

A 2.3.3. pont a következőképpen módosul:

a)

A második bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Belvízi utakon mozgásban lévő hajók esetében a dinamikus információk továbbítási gyakoriságának a SOLAS-üzemmód és a belvízi közlekedést kiszolgáló üzemmód között átválthatónak kell lennie. A belvízi közlekedést kiszolgáló üzemmódban akár 2 másodperces gyakorisággal is lehessen frissíteni. Lehetővé kell tenni, hogy a vegyes forgalmú területeken, például a tengeri kikötőkben az illetékes hatóság a belvízi hajók és a SOLAS-hajók adatszolgáltatása közötti egyensúly biztosítása érdekében csökkentse a dinamikus információk továbbításának gyakoriságát. Az adatszolgáltatásnak a bázisállomásról TDMA-parancsok segítségével (automatikus átkapcsolás TDMA-paranccsal, a 23. számú üzenettel), valamint hajóra telepített rendszerekről (például MKD, ECDIS vagy fedélzeti számítógép, például IEC 61162 szerinti interfészen keresztül) kiadott paranccsal (automatikus átkapcsolás hajóra telepített rendszerről kiadott paranccsal) átkapcsolhatónak kell lennie. A statikus és az úttal összefüggő információkat ajánlatos néhány percenként, kérésre, vagy az adatok változásához igazítva szolgáltatni.”

b)

A 2.1. táblázat kilencedik sora helyébe a következő szöveg lép:

A hajó dinamikus jellemzője

Névleges frissítési gyakoriság

„A hajó belvízi közlekedést kiszolgáló üzemmódban van és halad(2)

2 és 10 másodperc között”

c)

A szöveg a következő mondattal egészül ki:

Megjegyzés: a belvízi közlekedésben alkalmazott AIS-sel ellátott mobil állomás vagy belvízi közlekedést kiszolgáló üzemmódban (csoporthoz rendelt parancs, 23. számú üzenet) vagy SOLAS-üzemmódban (autonóm üzemmód, csoporthoz rendelt parancs nincs aktiválva) van.”

9.

A 2.3.4. pont első bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A belvízi közlekedésben alkalmazott AIS műszakilag ugyanazokon az előírásokon alapul, mint az IMO SOLAS AIS (ITU-R M.1371 ajánlás, IEC 61993).”

10.

A 2.3.5. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.3.5.   Kompatibilitás az IMO A. osztályú transzpondereivel

A belvízi közlekedésben alkalmazott AIS transzpondereknek kompatibilisnek kell lenniük az IMO A. osztályú transzpondereivel, és ennek megfelelően képesnek kell lenniük fogadni és feldolgozni egyrészt valamennyi IMO AIS-üzenetet (az ITU-R M.1371 ajánlásnak, valamint az ITU-R M.1371 ajánláshoz az IALA által kiadott műszaki pontosításoknak megfelelően), másrészt a műszaki előírások 2.4. szakaszában meghatározott üzeneteket.

A belvízi közlekedésben alkalmazott AIS transzpondereivel szemben nem követelmény a DSC átviteli (tx) képesség, illetőleg az MKD megléte, ellenben az MKD funkció, illetve a DSC csatornakezelési funkció igen. A gyártók ennek alapján a megfelelő hardvert és szoftvert az A. osztályú transzponderekről eltávolíthatják.”

11.

A rendelet a következő ponttal egészül ki:

„2.3.9.   Típusjóváhagyás

A belvízi közlekedésben alkalmazott AIS-berendezéseknek típusjóváhagyással kell rendelkeznie az említett műszaki előírásoknak való megfelelésről.”

12.

A 2.4.1. pont a következőképpen módosul:

a)

A 2.4.1. pont címsora helyébe a következő szöveg lép:

„2.4.1.   1., 2. és 3. számú üzenet: pozíciójelentések (ITU-R 1371)

b)

A 2.2. táblázat utolsó előtti sora helyébe a következő szöveg lép:

Paraméter

Bitszám

Leírás

„Kommunikáció állapota

19

Az ITU-R M. 1371 szerint”

13.

A 2.4.2. pont címsora helyébe a következő szöveg lép:

„2.4.2.   5. számú üzenet: statikus és az úttal összefüggő hajóadatok (ITU-R 1371)

14.

A 2.4.3. pont a következőképpen módosul:

a)

A 2.4.3. pont címsora helyébe a következő szöveg lép:

„2.4.3.   23. számú üzenet: csoporthoz rendelt parancs (ITU-R M. 1371)

b)

A 2.4. táblázat előtt a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

„A csoporthoz rendelt parancsot egy bázisállomás továbbítja, ha irányítóként működik. Az üzenet a meghatározott régión belül tartózkodó, a »hajó és rakomány típusa« vagy az »állomás típusa« paraméterrel kiválasztott mobil állomásokra vonatkozik. A fogadó állomás valamennyi szektormezőt egyidejűleg veszi figyelembe. A fogadó állomás a mobil állomások következő működési paramétereit ellenőrzi: adó/vevő üzemmód; adatszolgáltatás gyakorisága; és a nyugalmi idő hossza.”

c)

A 2.4. táblázat kilencedik és tizedik sora helyébe a következő szöveg lép:

Paraméter

Bitszám

Leírás

„Állomástípus

4

0 = minden mobil állomás (alapbeállítás); 1 = csak A. osztályú mobil állomás; 2 = minden B. osztályú mobil állomás; 3 = SAR légi mobil állomás; 4 = csak B. osztályú »SO« mobil állomás; 5 = B. osztályú »CS« fedélzeti mobil állomás (csak az IEC62287 szerintiek); 6 = belvízi utak; 7–9 = regionális felhasználás és 10–15 = jövőbeni felhasználásra

Hajó és rakomány típusa

8

0 = minden típus (alapbeállítás)

1–99: az ITU-R M.1371-3 8. mellékletének 50. táblázata szerint

100–199: regionális felhasználásra fenntartva

200–255: jövőbeni felhasználásra fenntartva”

d)

A 2.5. táblázat tizedik, tizenegyedik és tizenkettedik sora helyébe a következő szöveg lép:

Az „Adatszolgáltatás gyakorisága” mező értéke

A 18. számú üzenetre vonatkozó adatszolgáltatási gyakoriság

„9

A következő sűrűbb adatszolgáltatási gyakoriság

10

A következő ritkább adatszolgáltatási gyakoriság

11

2 másodperc (B. osztályú »CS« állomás esetében nem alkalmazandó)”

e)

Az utolsó mondat helyébe a következő szöveg lép:

Megjegyzés: Ha az 1-es vagy 2-es Tx/Rx módot aktiváló parancs felfüggeszti a kétcsatornás működést, akkor az előírt adatszolgáltatási gyakoriságot a fennmaradó csatornákon keresztül kell fenntartani.”

15.

A 2.4.4. pont címsora helyébe a következő szöveg lép:

„2.4.4.   Egyes üzenetek alkalmazása (ITU-R 1371)

16.

A 2.4.4.1. pont első mondata helyébe a következő szöveg lép:

„A belvízi közlekedésben alkalmazott FI-ket az ITU-R M. 1371-ben leírt módon kell kiosztani és felhasználni.”

17.

A 2.4.4.2. pont a következőképpen módosul:

a)

A 2.7. táblázat hetedik, nyolcadik, kilencedik és tizenegyedik sora helyébe a következő szöveg lép:

 

Paraméter

Bitszám

Leírás

Bináris adatok

„Hossz / kötelék

13

1–8 000 (a többi értéket nem szabad használni) a hajó / kötelék hossza 1/10 m-ben; 0 = alapértelmezés

Szélesség / kötelék

10

1–1 000 (a többi értéket nem szabad használni) a hajó / kötelék szélessége 1/10 m-ben; 0 = alapértelmezés

Hajó vagy kötelék típusa

14

Numerikus ERI osztály (CODES): hajó- és köteléktípus az E. FÜGGELÉK szerint

Aktuális legnagyobb statikus merülés

11

1–2 000 (a többi értéket nem szabad használni) merülés 1/100 m-ben; 0 = alapértelmezés = ismeretlen”

b)

A 2.8. táblázat tizenhatodik sora helyébe a következő szöveg lép:

 

Paraméter

Bit

Leírás

Bináris adatok

„Aktuális legnagyobb statikus merülés

12

0–4 000 (a többi értéket nem szabad használni), 1/100 m-ben, 0 = alapértelmezés = nem szabad használni”

c)

A 2.15. táblázat nyolcadik, tizedik, tizenkettedik és tizennegyedik sora helyébe a következő szöveg lép:

 

Paraméter

Bit

Leírás

Bináris adatok

„Vízállás

14

0 bit: 0 = negatív érték, 1 = pozitív érték

1–13 bit: 0–8191, 1/100 m-ben,

0–13 bit: 0 = ismeretlen = alapértelmezés (2)

Vízállás

14

0 bit: 0 = negatív érték, 1 = pozitív érték

1–13 bit: 0–8191, 1/100 m-ben,

0–13 bit: 0 = ismeretlen = alapértelmezés (2)

Vízállás

14

0 bit: 0 = negatív érték, 1 = pozitív érték

1–13 bit: 0–8191, 1/100 m-ben,

0–13 bit: 0 = ismeretlen = alapértelmezés (2)

Vízállás

14

0 bit: 0 = negatív érték, 1 = pozitív érték

1–13 bit: 0–8191, 1/100 m-ben,

0–13 bit: 0 = ismeretlen = alapértelmezés (2)”

18.

Az A. függelékben található fogalommeghatározások a következőképpen módosulnak:

a)

A folyami információs szolgáltatások meghatározása helyébe a következő szöveg lép:

Folyami információs szolgáltatások (RIS)

Európai koncepció, amely olyan harmonizált információs szolgáltatásokat ölel fel, amelyek a belvízi közlekedésben a forgalomirányítás és a szállításszervezés támogatását szolgálják, és magukban foglalják a más közlekedési módokhoz való kapcsolódást is.”

b)

A VTS-terület meghatározása helyébe a következő szöveg lép:

VTS-terület

A VTS-terület egy adott VTS körülhatárolt, formálisan meghatározott szolgáltatási területe. A VTS-területek részterületekre vagy szektorokra oszthatók. (Forrás: az IALA VTS-iránymutatásai)”

c)

A navigációs tájékoztatás meghatározása helyébe a következő szöveg lép:

Navigációs tájékoztatás

A navigációs tájékoztatás a hajóparancsnoknak a fedélzeti döntéshozatal támogatása érdekében nyújtott információkat jelenti. (Forrás: az IALA VTS-iránymutatásai.)”

d)

A taktikai forgalmi információk meghatározása helyébe a következő szöveg lép:

Taktikai forgalmi információk (TTI)

A taktikai forgalmi információk (TTI) olyan információk, amelyek az adott forgalmi helyzetben és a közvetlen földrajzi környezetben való közlekedés tekintetében a hajó parancsnokának, illetve a VTS üzemeltetőjének azonnali döntéseit befolyásolják. A taktikai forgalmi látkép helymeghatározási információkat és konkrét hajóinformációkat tartalmaz a radar által kimutatott valamennyi célpontra vonatkozóan, elektronikus navigációs térképen megjelenített formában. Ezeket az információkat külső forgalmi információk, például az AIS által szolgáltatott információk egészítik ki, amennyiben azok rendelkezésre állnak. A taktikai forgalmi információk nyújthatók hajó fedélzetéről vagy a szárazföldről, például a VTS-központból. (Forrás: RIS-iránymutatások.)”

e)

A stratégiai forgalmi információk meghatározása helyébe a következő szöveg lép:

Stratégiai forgalmi információk (STI)

A stratégiai forgalmi információk (STI) olyan információk, amelyek a RIS-felhasználók közép- és hosszú távú döntéseit befolyásolják. A stratégiai forgalmi látkép hozzájárul a biztonságos és hatékony út megtervezését célzó döntésekhez. A stratégiai forgalmi látképet a RIS-központ készíti és juttatja el kérésre a felhasználóknak. A stratégiai forgalmi látkép URH-hangkapcsolaton vagy elektronikus hajózási adatszolgáltatás útján bejelentett adatok alapján, adatbázisban tárolt, táblázatban vagy elektronikus térképen megjelenített formában tartalmazza a RIS-területen tartózkodó valamennyi releváns hajót, e hajók jellemzőit, rakományát és helyzetét. A stratégiai forgalmi információk a RIS-, illetve a VTS-központból vagy hivatali helyiségekből nyújthatók. (Forrás: RIS-iránymutatások.)”

f)

A hajóforgalom figyelemmel kísérésének meghatározása helyébe a következő szöveg lép:

Hajóforgalom figyelemmel kísérése

A hajóforgalom figyelemmel kísérése fontos információkat szolgáltat a RIS-területen belül tartózkodó hajók mozgásáról. Ezek az információk egyebek mellett a hajók azonosító adatait, pozícióját, (rakományának típusát) és rendeltetési kikötőjét foglalják magukban”

g)

A RIS-üzemeltető meghatározása helyébe a következő szöveg lép:

RIS-üzemeltető

A RIS szolgáltatásaival összefüggésben egy vagy több feladatot ellátó személy.”

h)

A hajózási üzemeltetési vezető meghatározása helyébe a következő szöveg lép:

Hajózási üzemeltetési vezető

Több, közös irányítás alatt álló vagy azonos tulajdonban lévő hajó aktuális (navigációs) üzemelésének tervezését és felügyeletét végző személy.”

i)

A sürgősségi szolgálatok vészhelyzet-elhárító központjának dolgozójára vonatkozó meghatározás helyébe a következő szöveg lép:

A sürgősségi szolgálatok vészhelyzet-elhárító központjának dolgozója

A balesetek, forgalmi események és vészhelyzetek nyomán előálló vészhelyzetek biztonságos és zökkenőmentes elhárítását figyelemmel kísérő, ellenőrző és megszervező személy.”

19.

A D. függelék a következőképpen módosul:

a)

A D.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„D.1.   Beviteli mondatok

Az AIS soros digitális interfésze jelenleg az IEC 61162 szerinti mondatokat, valamint új, az IEC 61162 szerintiekhez hasonló felépítésű mondatokat támogat. A digitálisinterfész-mondatok részletes leírása az IEC 61162-ben található.

Ez a függelék azokat a mondatokat tartalmazza, amelyeket a belvízi közlekedésben alkalmazott AIS fejlesztése kapcsán a kimondottan belvízi közlekedésre jellemző adatoknak a belvízi közlekedésben alkalmazott AIS fedélzeti egységébe való bevitelére alkalmaztak (lásd a belvízi közlekedésben alkalmazott AIS-re vonatkozó módosított protokollokat).”

b)

A D.2. pont második mondatában a „javasoljuk” kifejezés helyébe az „alkalmazzuk” kifejezés lép.

c)

A D.3. pont második mondatában a „javasoljuk” kifejezés helyébe az „alkalmazzuk” kifejezés lép.

20.

Az E. függelék helyébe a következő szöveg lép:

„E. függelék

ERI-HAJÓTÍPUSOK

Az alábbi táblázat megadja, hogy a belvízi közlekedésben alkalmazott 10. számú üzenetben szereplő ENSZ-hajótípusoknak mely – az IMO 5. számú üzenetében szereplő – IMO-hajótípusok felelnek meg.

HASZNÁLAT V/C

M

Kód-részletezés

Megnevezés

No

8

00

0

Hajó, típusa ismeretlen

V

8

01

0

Önjáró teherhajó

V

8

02

0

Önjáró tartályhajó

V

8

02

1

Önjáró tartályhajó, folyékony rakomány, N típus

V

8

02

2

Önjáró tartályhajó, folyékony rakomány, C típus

V

8

02

3

Ömlesztett árut szállító önjáró tartályhajó

V

8

03

0

Konténerszállító hajó

V

8

04

0

Gázszállító tartályhajó

C

8

05

0

Vontatásra alkalmas önjáró teherhajó

C

8

06

0

Vontatásra alkalmas önjáró tartályhajó

C

8

07

0

Mellévett alakzatban közlekedő teherhajók

C

8

08

0

Mellévett alakzatban közlekedő tartályhajó

C

8

09

0

Egy vagy több teherszállító hajóból álló tolt kötelék

C

8

10

0

Egy vagy több tartályhajóból álló tolt kötelék

No

8

11

0

Teherhajókat vontató hajó

No

8

12

0

Tartályhajókat vontató hajó

C

8

13

0

Teherhajókat kötelékben vontató hajó

C

8

14

0

Teherhajókat/tartályhajókat kötelékben vontató hajó

V

8

15

0

Teherszállító bárka

V

8

16

0

Tartálybárka

V

8

16

1

Tartálybárka, folyékony rakomány, N típus

V

8

16

2

Tartálybárka, folyékony rakomány, C típus

V

8

16

3

Ömlesztett árut szállító tartálybárka

V

8

17

0

Konténerszállító bárka

V

8

18

0

Gázszállító tartálybárka

C

8

21

0

Tolóhajó, egy teherszállító bárkával

C

8

22

0

Tolóhajó, két teherszállító bárkával

C

8

23

0

Tolóhajó, három teherszállító bárkával

C

8

24

0

Tolóhajó, négy teherszállító bárkával

C

8

25

0

Tolóhajó, öt teherszállító bárkával

C

8

26

0

Tolóhajó, hat teherszállító bárkával

C

8

27

0

Tolóhajó, hét teherszállító bárkával

C

8

28

0

Tolóhajó, nyolc teherszállító bárkával

C

8

29

0

Tolóhajó, kilenc teherszállító bárkával

C

8

31

0

Tolóhajó, egy gázszállító bárkával / tartálybárkával

C

8

32

0

Tolóhajó, két bárkával amelyből legalább egy tartálybárka vagy gázszállító bárka

C

8

33

0

Tolóhajó, három bárkával amelyből legalább egy tartálybárka vagy gázszállító bárka

C

8

34

0

Tolóhajó, négy bárkával amelyből legalább egy tartálybárka vagy gázszállító bárka

C

8

35

0

Tolóhajó, öt bárkával amelyből legalább egy tartálybárka vagy gázszállító bárka

C

8

36

0

Tolóhajó, hat bárkával amelyből legalább egy tartálybárka vagy gázszállító bárka

C

8

37

0

Tolóhajó, hét bárkával amelyből legalább egy tartálybárka vagy gázszállító bárka

C

8

38

0

Tolóhajó, nyolc bárkával amelyből legalább egy tartálybárka vagy gázszállító bárka

C

8

39

0

Tolóhajó, kilenc vagy több bárkával amelyből legalább egy tartálybárka vagy gázszállító bárka

V

8

40

0

Vontatóhajó (magányosan közlekedő)

No

8

41

0

Vontatóhajó, egy vagy több vontatmánnyal

C

8

42

0

Előfogatot adó vontatóhajó

V

8

43

0

Tolóhajó (magányosan közlekedő)

V

8

44

0

Utasszállító hajó, komp, kórházhajó, kabinos személyhajó

V

8

44

1

Komp

V

8

44

2

Kórházhajó

V

8

44

3

Kabinos személyhajó

V

8

44

4

Termes személyhajó

V

8

45

0

Kiszolgáló hajó, hatósági hajó, kikötői szolgálatot ellátó hajó

V

8

46

0

Hajó, úszó munkagép, úszódaru, kábelfektető, kotróhajó

C

8

47

0

Egyéb vontatott úszó létesítmények

V

8

48

0

Halászhajó

V

8

49

0

Ellátóhajó

V

8

50

0

Vegyi anyagot szállító tartálybárka

C

8

51

0

Egyéb, meg nem határozott úszó létesítmények

További kódok tengeri szállítóeszközökhöz

V

1

50

0

Tengeri áruszállító hajó

V

1

51

0

Konténerszállító tengeri hajó

V

1

52

0

Ömlesztettáru-szállító tengeri hajó

V

1

53

0

Tartályhajó

V

1

54

0

Cseppfolyósítottgáz-szállító tartályhajó

V

1

85

0

Tengeri kedvtelési célú hajó (20 méternél hosszabb)

V

1

90

0

Gyorsjáratú hajó

V

1

91

0

Hordszárnyas hajó

V

1

92

0

Gyorsjáratú katamarán hajó”


(1)  VTT-secretariat@risexpertgroups.org”