30.6.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 171/4


A BIZOTTSÁG 579/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. június 29.)

a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a bizonyos borászati termékekre vonatkozó oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések, hagyományos kifejezések, valamint e termékek címkézése és kiszerelése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról szóló 607/2009/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) (1) és különösen annak 121. cikke első bekezdésének m) pontjára, összefüggésben 4. cikkével,

tekintettel az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. március 20-i 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 6. cikke (3a) bekezdése második albekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2000/13/EK irányelv 6. cikke (3a) bekezdésének első albekezdése értelmében az 1,2 térfogatszázaléknál több alkoholt tartalmazó italok címkéjén fel kell tüntetni a (4) bekezdés a) pontjában meghatározott és a IIIa. mellékletben felsorolt valamennyi összetevőt.

(2)

Az ettől az előírástól való eltérés, amelyet az 1266/2010/EU rendelettel (3) módosított 2007/68/EK bizottsági irányelv (4) a 2012. június 30. előtt forgalomba hozott vagy felcímkézett, az 1234/2007/EK rendelet XIb. mellékletében meghatározott borok esetében a készletek kimerüléséig engedélyez, 2012. június 30-tól nem alkalmazandó.

(3)

Ezért rögzíteni kell azon részletes szabályokat, amelyek szerint az említett italok címkéjén meg kell jelölni a 2000/13/EK irányelv IIIa. melléklete szerinti azon anyagokat, amelyeket az ital előállításához felhasználtak, feltéve, hogy ezen anyagok jelenléte – az 1234/2007/EK rendelet 120g. cikkének megfelelően – kimutatható a késztermékben, így azok összetevőknek minősülnek a 2000/13/EK irányelv 6. cikke (4) bekezdésének a) pontja értelmében.

(4)

Többnyelvű környezetben a termékek címkéjén alkalmazott piktogramokkal olvashatóbbá tehető a fogyasztóknak adott tájékoztatás, és erősebb biztosítékok nyújthatók a fogyasztóknak. Ezért célszerű lehetővé tenni, hogy a piaci szereplők a címkén feltüntetett kifejezéseket piktogramokkal egészítsék ki.

(5)

A 607/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Annak érdekében, hogy az új szabályok a már felcímkézett termékek értékesítését ne érintsék, úgy kell rendelkezni, hogy e szabályok csak az egészben vagy részben a 2012. évi vagy annál későbbi szőlőszüretből készült, 2012. június 30. után címkézett borokra alkalmazandók.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 607/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 51. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„51. cikk

Egyes horizontális szabályok alkalmazása

(1)   Az összetevőknek a 2000/13/EK irányelv 6. cikke (3a) bekezdése szerinti feltüntetése céljából a szulfitokra, a tejre és az abból készült termékekre, valamint a tojásra és az abból készült termékekre vonatkozóan alkalmazandó kifejezéseket a X. melléklet A. része tartalmazza.

(2)   Az (1) bekezdésben említett kifejezésekkel együtt – esettől függően – feltüntethető a X. melléklet B. részében szereplő piktogramok egyike.”

2.

A X. melléklet helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

A tejre és az abból készült termékekre, valamint a tojásra és az abból készült termékekre vonatkozó – az e rendelettel módosított 607/2009/EK rendelet 51. cikke (1) bekezdésében említett – kifejezések tekintetében ezt a rendeletet az 1234/2007/EK rendelet XIb. mellékletében meghatározott, egészben vagy részben a 2012. évi vagy annál későbbi szőlőszüretből készült, 2012. június 30. után címkézett borokra kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. június 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 109., 2000.5.6., 29. o.

(3)  HL L 347., 2010.12.31., 27. o.

(4)  HL L 310., 2007.11.28., 11. o.


MELLÉKLET

„X. MELLÉKLET

A.   RÉSZ

Az 51. cikk (1) bekezdésében említett kifejezések

Nyelv

A szulfitokra vonatkozó kifejezések

A tojásra és az abból készült termékekre vonatkozó kifejezések

A tejre és az abból készült termékekre vonatkozó kifejezések

bolgárul

„сулфити“ vagy „серен диоксид“

„яйце“, „яйчен протеин“, „яйчен продукт“, „яйчен лизозим“ vagy „яйчен албумин“

„мляко“, „млечни продукти“, „млечен казеин“ vagy „млечен протеин“

spanyolul

«sulfitos» vagy «dióxido de azufre»

«huevo», «proteína de huevo», «ovoproducto», «lisozima de huevo» vagy «ovoalbúmina»

«leche», «productos lácteos», «caseína de leche» vagy «proteína de leche»

csehül

„siřičitany“ vagy „oxid siřičitý“

„vejce“, „vaječná bílkovina“, „výrobky z vajec“, „vaječný lysozym“ vagy „vaječný albumin“

„mléko“, „výrobky z mléka“, „mléčný kasein“ vagy „mléčná bílkovina“

dánul

»sulfitter« vagy »svovldioxid«.

»æg«, »ægprotein«, »ægprodukt«, »æglysozym« vagy »ægalbumin«

»mælk«, »mælkeprodukt«, »mælkecasein« vagy »mælkeprotein«,

németül

„Sulfite“ vagy „Schwefeldioxid“

„Ei“, „Eiprotein“, „Eiprodukt“, „Lysozym aus Ei“ vagy „Albumin aus Ei“

„Milch“, „Milcherzeugnis“, „Kasein aus Milch“ vagy „Milchprotein“

észtül

„sulfitid” vagy „vääveldioksiid”

„muna”, „munaproteiin”, „munatooted”, „munalüsosüüm” vagy „munaalbumiin”…

„piim”, „piimatooted”, „piimakaseiin” vagy „piimaproteiin”

görögül

«θειώδη», «διοξείδιο του θείου» vagy «ανυδρίτης του θειώδους οξέος»

«αυγό», «πρωτεΐνη αυγού», «προϊόν αυγού», «λυσοζύμη αυγού» vagy «αλβουμίνη αυγού»

«γάλα», «προϊόντα γάλακτος», «καζεΐνη γάλακτος» vagy «πρωτεΐνη γάλακτος»

angolul

‘sulphites’, ‘sulfites’, ‘sulphur dioxide’ vagy ‘sulfur dioxide’

‘egg’, ‘egg protein’, ‘egg product’, ‘egg lysozyme’ vagy ‘egg albumin’

‘milk’, ‘milk products’, ‘milk casein’ vagy ‘milk protein’

franciául

«sulfites» vagy «anhydride sulfureux»

«œuf», «protéine de l’œuf», «produit de l’œuf», «lysozyme de l’œuf» vagy «albumine de l’œuf»

«lait», «produits du lait», «caséine du lait» vagy «protéine du lait»

olaszul

«solfiti», vagy «anidride solforosa»

«uovo», «proteina dell’uovo», «derivati dell’uovo», «lisozima da uovo» vagy «ovoalbumina»

«latte», «derivati del latte», «caseina del latte» vagy «proteina del latte»

lettül

“sulfīti” vagy “sēra dioksīds”

“olas”, “olu olbaltumviela”, “olu produkts”, “olu lizocīms” vagy “olu albumīns”

“piens”, “piena produkts”, “piena kazeīns” vagy “piena olbaltumviela”

litvánul

„sulfitai“ vagy „sieros dioksidas“

„kiaušiniai“, „kiaušinių baltymai“, „kiaušinių produktai“, „kiaušinių lizocimas“ vagy „kiaušinių albuminas“

„pienas“, „pieno produktai“, „pieno kazeinas“ vagy „pieno baltymai“

magyarul

„szulfitok” vagy „kén-dioxid”

„tojás”, „tojásból származó fehérje”, „tojástermék”, „tojásból származó lizozim” vagy „tojásból származó albumin”

„tej”, „tejtermékek”, „tejkazein” vagy „tejfehérje”

máltaiul

“sulfiti” vagy “diossidu tal-kubrit”

“bajd”, “proteina tal-bajd”, “prodott tal-bajd”, “liżożima tal-bajd” vagy “albumina tal-bajd”

“ħalib”, “prodotti tal-ħalib”, “kaseina tal-ħalib” vagy “proteina tal-ħalib”

hollandul

„sulfieten” vagy „zwaveldioxide”

„ei”, „eiproteïne”, „eiderivaat”, „eilysozym” vagy „eialbumine”

„melk”, „melkderivaat”, „melkcaseïne” vagy „melkproteïnen”

lengyelül

„siarczyny”, „dwutlenek siarki” vagy „ditlenek siarki”

„jajo”, „białko jaja”, „produkty z jaj”, „lizozym z jaja” vagy „albuminę z jaja”

„mleko”, „produkty mleczne”, „kazeinę z mleka” vagy „białko mleka”

portugálul

«sulfitos» vagy «dióxido de enxofre»

«ovo», «proteína de ovo», «produto de ovo», «lisozima de ovo» vagy «albumina de ovo»

«leite», «produtos de leite», «caseína de leite» vagy «proteína de leite»

románul

„sulfiți” vagy „dioxid de sulf”

„ouă”, „proteine din ouă”, „produse din ouă”, „lizozimă din ouă” vagy „albumină din ouă”

„lapte”, „produse din lapte”, „cazeină din lapte” vagy „proteine din lapte”

szlovákul

„siričitany“ vagy „oxid siričitý“

„vajce“, „vaječná bielkovina“, „výrobok z vajec“, „vaječný lyzozým“ vagy „vaječný albumín“

„mlieko“, „výrobky z mlieka“, „mliečne výrobky“, „mliečny kazeín“ vagy „mliečna bielkovina“

szlovénul

„sulfiti“ vagy „žveplov dioksid“

„jajce“, „jajčne beljakovine“, „proizvod iz jajc“, „jajčni lizocim“ vagy „jajčni albumin“

„mleko“, „proizvod iz mleka“, „mlečni kazein“ vagy „mlečne beljakovine“

finnül

”sulfiittia”, ”sulfiitteja” vagy ”rikkidioksidia”

”kananmunaa”, ”kananmunaproteiinia”, ”kananmunatuotetta”, ”lysotsyymiä (kananmunasta)” vagy ”kananmuna-albumiinia”

”maitoa”, ”maitotuotteita”, ”kaseiinia (maidosta)” vagy ”maitoproteiinia”

svédül

”sulfiter” vagy ”svaveldioxid”

”ägg”, ”äggprotein”, ”äggprodukt”, ”ägglysozym” vagy ”äggalbumin”

”mjölk”, ”mjölkprodukter”, ”mjölkkasein” vagy ”mjölkprotein”

B.   RÉSZ

Az 51. cikk (2) bekezdésében említett piktogramok

Image

Image

Image

Image