8.6.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 148/1


A BIZOTTSÁG 480/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. június 7.)

az 1901 10 00 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállításához felhasználandó, az 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizs vámkontingensének megnyitásáról és kezeléséről

(kodifikált szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a GATT XXIV. cikkének (6) bekezdése alapján folytatott tárgyalások eredményeként összeállított CXL. jegyzékében meghatározott engedmények végrehajtásáról szóló, 1996. június 18-i 1095/96/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 1. cikkére,

mivel:

(1)

A 1901 10 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállításához felhasznált, a 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizs vámkontingensének megnyitásáról és kezelésének meghatározásáról szóló, 1996. október 28-i 2058/96/EK bizottsági rendeletet (2) több alkalommal jelentősen módosították (3). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt a rendeletet kodifikálni kell.

(2)

A nyújtott engedmények között szerepel a 1901 10 00 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállításához felhasznált, a 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizs 1 000 tonnára szóló, nulla vámtételű éves kontingense.

(3)

Meg kell állapítani, hogy a gabonafélék és a rizs behozatali és kiviteli engedélyei rendszerének alkalmazására vonatkozó különös részletes szabályok megállapításáról szóló, 2003. július 28-i 1342/2003/EK bizottsági rendelet (4) alkalmazandó az e rendelet keretében lebonyolított importra.

(4)

Az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendelet (5) különösen az importengedélyekre vonatkozó kérelmekre, a kérelmezőre és az engedélyek kiadására vonatkozó részletes szabályokat állapítja meg. Az engedélyek érvényességi idejét a vámkontingens-időszak utolsó napjára korlátozza, és rendelkezéseit az ágazati rendeletekben foglalt további feltételek, illetve eltérések sérelme nélkül kell alkalmazni.

(5)

Az e rendelet által megnyitott vámkontingens megfelelőbb kezelése céljából továbbra is lehetővé kell tenni az importőrök számára, hogy egy kontingensidőszakban több engedélykérelmet is benyújthassanak, és ezzel eltérjenek az 1301/2006/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdésétől. Ezen túlmenően, e kontingens ellenőrzésének javítása, illetve kezelésének harmonizálása és leegyszerűsítése érdekében ki kell kötni, hogy az importengedély iránti kérelmek benyújtása heti rendszerességgel történik.

(6)

A kontingens helyes kezelésének biztosítása érdekében a kérelmek benyújtására és az engedélyek kiállítására vonatkozóan egyedi szabályokra van szükség. Ezen szabályok vagy kiegészítik a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló, 2008. április 23-i 376/2008/EK bizottsági rendelet (6) rendelkezéseit, vagy eltérnek azoktól.

(7)

Egyedi rendelkezésekre van szükség annak biztosítására, hogy az importált törmelékrizst ne használják fel az előírttól eltérő célra. Ezért a vámfizetés alóli mentesítést az importőrnek a rizs felhasználására vonatkozóan benyújtott kötelezettségvállalásától és a ki nem vetett vámmal megegyező biztosíték letételétől kell függővé tenni. A kontingens helyes kezelése megköveteli, hogy a feldolgozásra ésszerű idő álljon rendelkezésre. Az áruszállításhoz szükség van az azon tagállam által kiállított T5 ellenőrző példányra, mint a feldolgozás bizonyításának megfelelő eszközére, amely tagállamba az árut szabad forgalomba hozatal céljából beléptetik, a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelettel (7) összhangban. Ha a feldolgozásra abban a tagállamban kerül sor, amelybe az árut szabad forgalomba hozatal céljából beléptetik, a feldolgozás egyenértékű nemzeti okmánnyal is bizonyítható.

(8)

Habár a biztosíték célja az újonnan felmerülő importtartozás megfizetésének biztosítása, szükség van a biztosíték felszabadításának bizonyos fokú rugalmasságára.

(9)

Az importengedélyekhez kapcsolódó, tonnánként 25 EUR értékű biztosítéknak elegendőnek kell lennie a kontingens megfelelő kezeléséhez.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet rendelkezéseivel összhangban nulla vámtételű éves vámkontingens nyílik a 1901 10 00 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállításához felhasználandó, a 1006 40 00 KN-kód alá tartozó 1 000 tonna törmelékrizsre.

Ez a vámkontingens a 09.4079 tételszámot kapja.

Amennyiben e rendelet másképp nem rendelkezik, az 1342/2003/EK, az 1301/2006/EK és a 376/2008/EK rendeletet kell alkalmazni.

2. cikk

(1)   Importengedély legalább 5 tonna, de legfeljebb 500 tonna mennyiségre vonatkozóan kérelmezhető.

Minden engedélykérelemben meg kell jelölni egy kilogrammban kifejezett mennyiséget (egész számokkal).

Az importengedély iránti kérelmeket minden pénteken legkésőbb 13 óráig (brüsszeli idő szerint) kell benyújtani a tagállamok illetékes hatóságaihoz.

(2)   Az 1301/2006/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdésétől eltérve, a kérelmezők kontingensidőszakonként egynél több engedélykérelmet is benyújthatnak. Ugyanakkor egy kérelmező hetente csak egy engedélykérelmet nyújthat be.

(3)   Az engedélykérelem és a behozatali engedély 7. rovatában fel kell tüntetni az exportáló országot, és az „igen” szót kereszttel meg kell jelölni.

(4)   Az engedélykérelemnek és a behozatali engedélynek a következőket kell tartalmaznia:

a)

a 20. rovatban az I. mellékletben szereplő bejegyzések valamelyikét;

b)

a 24. rovatban a II. mellékletben szereplő bejegyzések valamelyikét.

(5)   Az 1342/2003/EK rendelet 12. cikkétől eltérően az e rendeletben megállapított importengedélyekhez csatolandó biztosíték összege tonnánként 25 EUR.

3. cikk

(1)   Amennyiben egy adott héten a kérelmezett mennyiségek meghaladják a kontingens keretében rendelkezésre álló mennyiséget, a Bizottság az 1301/2006/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alapján, legkésőbb a kérelmek benyújtásának az e rendelet 2. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésében említett adott heti utolsó napját követő negyedik munkanapon meghatározza az adott hét során kért mennyiségekre alkalmazandó elosztási együtthatót, és a vámkontingens-időszak végéig felfüggeszti az importengedély iránti új kérelmek benyújtását.

A folyó hétre vonatkozóan benyújtott kérelmek elfogadhatatlannak minősülnek.

A tagállamok lehetővé teszik a gazdasági szereplők számára, hogy az elosztási együtthatót meghatározó végrehajtási rendelet kihirdetésének napját követő két munkanapon belül visszavonják azokat a kérelmeket, amelyek esetében a kibocsátandó engedély 20 tonnánál kisebb mennyiségre vonatkozna.

(2)   Az importengedélyt a kérelmek benyújtásának utolsó napját követő nyolcadik munkanapon kell kiadni.

4. cikk

A tagállamok elektronikus úton közlik a Bizottsággal:

a)

az importengedély-kérelmekkel kapcsolatos, az 1301/2006/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett információkat a kérelmekben szereplő teljes mennyiségek feltüntetésével, az engedélykérelmek benyújtásának utolsó napját követő hétfőn, brüsszeli idő szerint legkésőbb 18 óráig;

b)

a kiállított importengedélyekkel kapcsolatos, az 1301/2006/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett információkat, az engedélyekben szereplő teljes mennyiségek, továbbá az e rendelet 3. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésével összhangban visszavont engedélykérelmekben szereplő mennyiségek feltüntetésével, legkésőbb az importengedélyek kiállítását követő második munkanapon;

c)

az adott kontingens keretében az előző hónap előtti hónap folyamán ténylegesen szabad forgalomba bocsátott teljes mennyiséget legkésőbb minden hónap utolsó napján. Amennyiben egy adott hónap során nem volt szabad forgalomba bocsátott mennyiség, „nulla” mennyiségről kell értesítést küldeni. Az engedélyek érvényességi idejének lejártát követő harmadik hónapban azonban már nem szükséges ilyen értesítést küldeni.

5. cikk

(1)   A vámfizetés alóli mentesség feltételei a következők:

a)

a szabad forgalomba bocsátáskor az importőr arra vonatkozó írásbeli kötelezettségvállalásának benyújtása, hogy az összes behozott árut az engedély 20. rovatában jelzetteknek megfelelően a szabad forgalomba bocsátás időpontjától számított hat hónapon belül feldolgozzák;

b)

a szabad forgalomba bocsátáskor az 1234/2007/EK tanácsi rendelet (8) 140. cikkében a törmelékrizsre meghatározott vámtétellel megegyező összegű biztosíték importőr általi letétele.

(2)   A szabad forgalomba bocsátáskor az importőr vagy egy feldolgozó vállalkozás nevét és egy tagállamot vagy ötnél nem több különböző feldolgozóüzemet jelöl meg a feldolgozás helyeként. A rizs szállításához a feladás helye szerinti tagállamban kiállított T5 ellenőrző példányra van szükség, amely a 2454/93/EGK rendelettel összhangban a feldolgozás igazolásaként is szolgál.

Ha azonban a feldolgozásra abban a tagállamban kerül sor, amelyben az árut a szabad forgalomba bocsátás céljából vámkezelik, a feldolgozás egyenértékű nemzeti okmánnyal is bizonyítható.

(3)   A T5 ellenőrző példányon a következőket kell feltüntetni:

a)

a 104. rovatban az III. mellékletben szereplő bejegyzések valamelyikét;

b)

a 107. rovatban a IV. mellékletben szereplő bejegyzések valamelyikét.

(4)   A vis maior eseteket kivéve az (1) bekezdés b) pontjában említett biztosítékot akkor kell felszabadítani, amikor az importőr bizonyítja az árut szabad forgalomba bocsátó tagállam illetékes hatóságának, hogy az összes behozott rizst feldolgozták a behozatali engedélyben feltüntetett termékké. A feldolgozás akkor tekinthető elvégzettnek, ha a terméket a (2) bekezdésben említett tagállamban lévő, ugyanott említett vállalkozáshoz tartozó egy vagy több feldolgozóüzemben, illetve az ugyanabban a bekezdésben említett feldolgozóüzemben vagy feldolgozóüzemek valamelyikében, az (1) bekezdés a) pontjában megadott határidőn belül legyártották.

Ha a szabad forgalomba bocsátott rizst nem dolgozták fel a megadott határidőn belül, a biztosítékból a határidőn túl minden egyes nap után 2 %-ot le kell vonni.

(5)   A feldolgozásra vonatkozó igazolást a feldolgozásra szabott határidőt követő hat hónapon belül be kell nyújtani az illetékes hatósághoz.

Ha az igazolást nem nyújtják be az ebben a bekezdésben megállapított határidőn belül, az (1) bekezdés b) pontjában említett biztosítékot – szükség esetén a (4) bekezdés második albekezdésében meghatározott százalékkal csökkentve – a határidőn túl minden egyes nap után 2 %-kal csökkenteni kell.

A fel nem szabadított biztosíték összegét vámként kell elszámolni.

6. cikk

A 376/2008/EK rendelet 7. cikkének (4) bekezdésétől eltérően a szabad forgalomba bocsátott mennyiség nem haladhatja meg az importengedély 17. és 18. rovatába bejegyzett mennyiséget. Ennek megfelelően az engedély 19. rovatába „0”-t kell beírni.

7. cikk

A 2058/96/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat ezen rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni, és a VI. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

8. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. június 7-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 146., 1996.6.20., 1. o.

(2)  HL L 276., 1996.10.29., 7. o.

(3)  Lásd az V. mellékletet.

(4)  HL L 189., 2003.7.29., 12. o.

(5)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(6)  HL L 114., 2008.4.26., 3. o.

(7)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

(8)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.


I. MELLÉKLET

A 2. cikk (4) bekezdésének a) pontjában említett bejegyzések

:

bolgárul

:

Натрошен ориз с код по КН 1006 40 00, предназначен за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10 00

:

spanyolul

:

Partidos de arroz, del código NC 1006 40 00, destinados a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10 00

:

csehül

:

Zlomková rýže kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00

:

dánul

:

Brudris, henhørende under KN-kode 1006 40 00, bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10 00

:

németül

:

Bruchreis des KN-Codes 1006 40 00, bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10 00

:

észtül

:

CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluv purustatud riis CN-koodi 1901 10 00 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

:

görögül

:

Θραύσματα ρυζιού υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00, που προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 00

:

angolul

:

Broken rice of CN code 1006 40 00 for production of food preparations of CN code 1901 10 00

:

franciául

:

Brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00

:

olaszul

:

Rotture di riso, di cui al codice NC 1006 40 00, destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00

:

lettül

:

Šķeltie rīsi, uz kuriem attiecas KN kods 1006 40 00, kas paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10 00

:

litvánul

:

KN kodu 1006 40 00 klasifikuojami skaldyti ryžiai, skirti KN kodu 1901 10 00 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

:

magyarul

:

A 1901 10 00 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt, a 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizs

:

máltaiul

:

Ross miksur tal-kodiċi NK 1006 40 00 għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi NK 1901 10 00

:

hollandul

:

Breukrijst van GN-code 1006 40 00, voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10 00

:

lengyelül

:

Ryż łamany objęty kodem CN 1006 40 00 do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 00

:

portugálul

:

Trincas de arroz do código NC 1006 40 00, destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10 00

:

románul

:

brizuri de orez având codul NC 1006 40 00 destinate producției de preparate alimentare având codul NC 1901 10 00

:

szlovákul

:

Zlomková ryža spadajúca pod číselný znak KN 1006 40 00 na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich pod číselný znak KN 1901 10 00

:

szlovénul

:

Lomljen riž z oznako KN 1006 40 00 za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10 00

:

finnül

:

CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvat rikkoutuneet riisinjyvät CN-koodiin 1901 10 00 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi

:

svédül

:

Brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 00.


II. MELLÉKLET

A 2. cikk (4) bekezdésének b) pontjában említett bejegyzések

:

bolgárul

:

Освободено от мито (Регламент за изпълнение (ЕC) № 480/2012)

:

spanyolul

:

Exención del derecho de aduana [Reglamento de Ejecución (UE) no 480/2012]

:

csehül

:

Osvobozeno od cla (prováděcí nařízení (EU) č. 480/2012)

:

dánul

:

Toldfri (gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012)

:

németül

:

Zollfrei (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 480/2012)

:

észtül

:

Tollimaksuvaba (rakendusmäärus (EL) nr 480/2012)

:

görögül

:

Απαλλαγή του δασμού [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2012]

:

angolul

:

Free of customs duty (Implementing Regulation (EU) No 480/2012)

:

franciául

:

Exemption du droit de douane [règlement d’exécution (UE) no 480/2012]

:

olaszul

:

Esenzione dal dazio doganale [regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012]

:

lettül

:

Atbrīvots no muitas nodokļa (Īstenošanas regula (ES) Nr. 480/2012)

:

litvánul

:

Muitas netaikomas (įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 480/2012)

:

magyarul

:

Vámmentes (480/2012/EU végrehajtási rendelet)

:

máltaiul

:

Eżenti mid-dazju doganali (Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 480/2012)

:

hollandul

:

Vrijgesteld van douanerecht (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2012)

:

lengyelül

:

Wolne od opłat celnych (rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 480/2012)

:

portugálul

:

Isenção de direito aduaneiro (Regulamento de Execução (UE) n.o 480/2012)

:

románul

:

Scutit de drepturi vamale [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2012]

:

szlovákul

:

Oslobodené od cla (vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 480/2012)

:

szlovénul

:

Carine prosto (Izvedbena uredba (EU) št. 480/2012)

:

finnül

:

Tullivapaa (täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 480/2012)

:

svédül

:

Tullfri (genomförandeförordning (EU) nr 480/2012).


III. MELLÉKLET

Az 5. cikk(3) bekezdésének a) pontjában említett bejegyzések

:

bolgárul

:

Предназначени за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10 00

:

spanyolul

:

Destinadas a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10 00

:

csehül

:

Pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00

:

dánul

:

Bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10 00

:

németül

:

Bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10 00

:

észtül

:

CN-koodi 1901 10 00 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

:

görögül

:

Προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 00

:

angolul

:

For production of food preparations of CN code 1901 10 00

:

franciául

:

Destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00

:

olaszul

:

Destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00

:

lettül

:

Paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10 00

:

litvánul

:

Skirti KN kodu 1901 10 00 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

:

magyarul

:

A 1901 10 00 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt

:

máltaiul

:

Għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi KN 1901 10 00

:

hollandul

:

Bestemd voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10 00

:

lengyelül

:

Do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 00

:

portugálul

:

Destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10 00

:

románul

:

Destinate producției de preparate alimentare având codul NC 1901 10 00

:

szlovákul

:

Na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich pod číselný znak KN 1901 10 00

:

szlovénul

:

Za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10 00

:

finnül

:

Tarkoitettu CN-koodiin 1901 10 00 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistukseen

:

svédül

:

Avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 00.


IV. MELLÉKLET

Az 5. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett bejegyzések

:

bolgárul

:

Член 4 от Регламент за изпълнение (ЕC) № 480/2012

:

spanyolul

:

Reglamento de Ejecución (UE) no 480/2012 — artículo 4

:

csehül

:

Článek 4 prováděcího nařízení (EU) č. 480/2012

:

dánul

:

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012 — artikel 4

:

németül

:

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 480/2012 — Artikel 4

:

észtül

:

Rakendusmääruse (EL) nr 480/2012 artikkel 4

:

görögül

:

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2012 — άρθρο 4

:

angolul

:

Article 4 of Implementing Regulation (EU) No 480/2012

:

franciául

:

Règlement d’exécution (UE) no 480/2012 — article 4

:

olaszul

:

Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 — articolo 4

:

lettül

:

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 480/2012 4. pants

:

litvánul

:

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 480/2012 4 straipsnis

:

magyarul

:

A 480/2012/EU végrehajtási rendelet – 4. cikk

:

máltaiul

:

Artikolu 4 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 480/2012

:

hollandul

:

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2012, artikel 4

:

lengyelül

:

Art. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 480/2012

:

portugálul

:

Regulamento de Execução (UE) n.o 480/2012 — artigo 4.o

:

románul

:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2012, articolul 4

:

szlovákul

:

Článok 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 480/2012

:

szlovénul

:

Člen 4 Izvedbene uredbe (EU) št. 480/2012

:

finnül

:

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 480/2012 4 artikla

:

svédül

:

Genomförandeförordning (EU) nr 480/2012 – artikel 4.


V. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és egymást követő módosításainak jegyzéke

A Bizottság 2058/96/EK rendelete

(HL L 276., 1996.10.29., 7. o.)

 

A Bizottság 1950/2005/EK rendelete

(HL L 312., 2005.11.29., 18. o.)

Csak az 5. cikk és a IV. melléklet

A Bizottság 1996/2006/EK rendelete

(HL L 398., 2006.12.30., 1. o.)

Csak a 7. cikk és a VI. melléklet

A Bizottság 2019/2006/EK rendelete

(HL L 384., 2006.12.29., 48. o.)

Csak az 1. cikk

A Bizottság 1456/2007/EK rendelete

(HL L 325., 2007.12.11., 76. o.)

Csak az 1. cikk


VI. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

2058/96/EK rendelet

Ez a rendelet

1–5. cikk

1–5. cikk

6. cikk, (1) bekezdés

6. cikk

7. cikk

7. cikk

8. cikk

I–IV. melléklet

I–IV. melléklet

V. melléklet

VI. melléklet