23.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 132/10


A BIZOTTSÁG 428/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. május 22.)

a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a bizonyos borászati termékekre vonatkozó oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések, hagyományos kifejezések, valamint e termékek címkézése és kiszerelése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról szóló 607/2009/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 4. cikkével összefüggésben értelmezett 121. cikke első bekezdésének m) pontjára,

mivel:

(1)

Az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között a borkereskedelemre vonatkozóan létrejött megállapodás (2) alapján az Amerikai Egyesült Államok kérte ezen állam nevének felvételét a 607/2009/EK bizottsági rendelet (3) XV. melléklete B. részének azon oszlopába, amely felsorolja a borok címkéin az említett rendelet 62. cikke (4) bekezdése értelmében feltüntethető valamely borszőlőfajta nevének használatára jogosult országokat. Miután megállapítást nyer, hogy az említett rendelet 62. cikke (1) bekezdésének b) pontjában és 62. cikkének (4) bekezdésében foglalt feltételek teljesülnek, az Amerikai Egyesült Államokat fel kell tüntetni az említett melléklet megfelelő oszlopában azon borszőlőfajta nevénél, amelyre e kérelem vonatkozik.

(2)

A 607/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 607/2009/EK rendelet XV. mellékletének B. részében az 58. sor helyébe a következő szöveg lép:

„58

Vermentino di Gallura (IT)

Vermentino di Sardegna (IT)

Vermentino

Olaszország, Ausztrália, Amerikai Egyesült Államok

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. május 22-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 87., 2006.3.24., 2. o.

(3)  HL L 193., 2009.7.24., 60. o.