27.4.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 115/12


A BIZOTTSÁG 363/2012/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2012. február 23.)

a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló, 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt ellenőrző szervezetek elismerésére és az elismerés visszavonására vonatkozó eljárási szabályokról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a fát és a fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló, 2010. október 20-i 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (7) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 995/2010/EU rendelet fő célkitűzése, hogy minimálisra csökkentse az illegálisan kitermelt fa és az ilyen faanyagból készült termékek belső piacra kerülésének kockázatát. Az ellenőrző szervezeteknek támogatást kell nyújtaniuk az említett rendelet követelményeinek teljesítéséhez. E célból indokolt létrehozni egy, a kellő gondosság elvén alapuló rendszert, alkalmazásához megadni a jogosultságot a piaci szereplők számára és ellenőrizni megfelelő alkalmazását.

(2)

Az ellenőrző szervezeteknek a Bizottság általi elismerésére vonatkozó eljárásnak tisztességesnek, átláthatónak és függetlennek kell lennie. Ezért a kérelmezőt célszerű a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságaival folytatott konzultációt követően, illetve a kérelmezőről szerzett elegendő mennyiségű információ birtokában értékelni. Amennyiben szükséges, az információgyűjtés foglaljon magában látogatásokat a kérelmező telephelyén.

(3)

Szükséges meghatározni azt a megfelelő szakértelmet és képességet, amellyel az ellenőrző szervezetnek rendelkeznie kell annak megállapítása érdekében, hogy a fa megfelel-e azon ország jogszabályainak, amelyben a fakitermelés zajlott, illetve hogy intézkedéseket javasolhasson az illegálisan kitermelt fa és az ilyen faanyagból készült termékek piacra kerülésére vonatkozó kockázat becslésére. Amennyiben az azonosított kockázat mértéke nem elhanyagolható, az ellenőrző szervezetnek megfelelő intézkedéseket kell javasolnia annak hatékony minimalizálására.

(4)

Indokolt biztosítani, hogy az ellenőrző szervezetek feladataikat átlátható és független módon lássák el, elkerüljék a feladataikból eredő összeférhetetlenséget és szolgáltatásaikat megkülönböztetéstől mentes módon nyújtsák a piaci szereplők részére.

(5)

A Bizottságnak egy tisztességes, átlátható és független eljárást követően határozatot kell hoznia az elismerés visszavonásáról. A határozat meghozatala előtt a Bizottságnak konzultálnia kell a tagállamok érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságaival és elegendő információt kell gyűjtenie, szükség esetén pedig helyszíni látogatást kell tennie. A határozat meghozatala előtt az érintett ellenőrző szervezetnek indokolt megadni az észrevételek benyújtásának lehetőségét.

(6)

Az arányosság elvének megfelelően a Bizottság ideiglenesen és/vagy feltételesen, illetve állandó jelleggel visszavonja az elismerést, mivel az a feltárt hiányosságok szintje miatt szükségesnek bizonyulhat, amennyiben az ellenőrző szervezet már nem teljesíti feladatát vagy nem felel meg a 995/2010/EU rendelet 8. cikkében foglalt követelményeknek.

(7)

Szükséges annak biztosítása, hogy e rendelet hatályán belül az egyéneknek személyes adataik feldolgozásával kapcsolatos védelmének szintje, különösen ami az ellenőrző szervezetként történő elismerésre vonatkozó kérelmekben szereplő személyes adatok feldolgozását illeti, megfelel az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (2) foglalt követelményeknek és a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (3),

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Fogalommeghatározások

A 995/2010/EU rendelet 2. cikkében megállapított fogalommeghatározásokon túl, e rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározások alkalmazandók:

1.   „az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok”: azon tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai, amelyekben egy ellenőrző szervezet vagy egy ellenőrző szervezetként elismerést kérelmező jogi személy jogszerűen letelepedett, illetve amelyben a 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) értelmében szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatásokat kíván nyújtani;

2.   „képesítések tanúsítása”: egy adott állam törvényi vagy közigazgatási rendelkezései alapján kijelölt hatóság által kiadott és a szakképzés sikeres elvégzését igazoló oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok;

3.   „szakmai tapasztalat”: az érintett foglalkozás tényleges és jogszerű gyakorlása.

2. cikk

Az elismerésre vonatkozó kérelem

(1)   Bármely, az Unióban jogszerűen letelepedett, köz- vagy magántulajdonban lévő jogi személy – legyen az vállalat, társaság, cég, vállalkozás, intézet vagy hatóság – ellenőrző szervezetként való elismerésre vonatkozó kérelmet nyújthat be a Bizottsághoz.

A jogi személy kérelmét az Unió hivatalos nyelveinek bármelyikén benyújthatja a mellékletben felsorolt dokumentumok kíséretében.

(2)   Ellenőrző szervezetként való elismeréséhez a kérelmezőnek igazolnia kell, hogy teljesíti a 995/2010/EU rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében és e rendelet 5–8. cikkében foglalt összes követelményt.

(3)   A Bizottság visszaigazolja a kérelem beérkezését, és kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül referenciaszámmal látja el azt.

A Bizottság továbbá közli a kérelmezővel az előzetes határidőt, amelyen belül határozatát meghozza a kérelem ügyében. A Bizottság tájékoztatja a kérelmezőt, amennyiben a kérelem elbírálásához szükséges kiegészítő információk vagy dokumentumok miatt módosítja az előzetes határidőt.

(4)   Amennyiben a kérelem kézhezvételétől vagy a Bizottság utolsó, a kérelmezőnek küldött írásbeli közleményétől számítva – attól függően, hogy melyik a későbbi időpont – eltelt három hónap, és a Bizottság nem fogadott el a kérelemnek sem elismeréséről, sem elutasításáról határozatot, a Bizottság írásban tájékoztatja a kérelmezőt a kérelem elbírásának ügyében történt előrehaladásról.

Az első albekezdés egynél többször is vonatkozhat egy kérelem kezelésére.

(5)   A Bizottság továbbítja a kérelem és a kísérődokumentumok másolatát az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságoknak, amelyek a továbbítás időpontjától számított egy hónapon belül elküldhetik észrevételeiket a kérelemről.

3. cikk

További dokumentumok és a telephelyekhez való hozzáférés

(1)   A Bizottság kérésére a kérelmező vagy az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok a megállapított határidőn belül benyújtják a Bizottság által kívánt kiegészítő információkat vagy dokumentumokat.

(2)   A kérelmező biztosítja, hogy a Bizottság hozzáférjen telephelyéhez annak ellenőrzése érdekében, hogy a 995/2010/EU rendelet 8. cikkében és e rendelet 5–8. cikkében foglalt valamennyi követelményt teljesíti. A Bizottság esetleges látogatásáról előre tájékoztatja a kérelmezőt. Az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok részt vehetnek a látogatáson.

A kérelmező megtesz minden tőle telhetőt e látogatások elősegítése érdekében.

4. cikk

Az elismerésre vonatkozó határozat

Amennyiben a Bizottság a 995/2010/EU rendelet 8. cikkének (3) bekezdése értelmében elfogadta az elismerésre vonatkozó határozatot, a határozat elfogadásának napjától számított tíz munkanapon belül értesíti az érintett kérelmezőt.

A Bizottság késedelem nélkül elismerési igazolást állít ki a kérelmező számára, és határozatáról a 995/2010/EU rendelet 8. cikke (3) bekezdésének második albekezdése szerint az első bekezdésben említett határidőn belül tájékoztatja valamennyi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságát.

5. cikk

Jogi személyiség és az Unión belüli jogszerű letelepedés

(1)   Amennyiben a kérelmező egynél több tagállamban telepedett le jogszerűen, tájékoztatnia kell a Bizottságot a létesítő okirat szerinti székhelyéről, központi ügyvezetéséről vagy üzleti tevékenységének fő helyéről, valamint bármely tagállam területén található valamennyi képviseletéről, fióktelepéről vagy leányvállalatáról. A kérelmezőnek arról is nyilatkoznia kell, hogy mely tagállamokban kívánja szolgáltatásait nyújtani.

(2)   Amennyiben a kérelmező egy tagállam hatósága vagy annak részét képezi, nem szükséges bizonyítania jogi személyiségét és az Unión belüli jogszerű letelepedését.

6. cikk

Megfelelő szakértelem

(1)   Annak biztosítására, hogy egy ellenőrző szervezet a feladatait a 995/2010/EU rendelet 8. cikke (2) bekezdésének b) pontjában előírtakkal összhangban megfelelően tudja ellátni, a kérelmező szakmailag kompetens személyzetének teljesítenie kell az alábbi minimumkövetelményeket, és ezt a képesítés és a szakmai tapasztalat megszerzéséről szóló tanúsítványokkal kell igazolni:

a)

az ellenőrző szervezet feladataihoz kapcsolódó szakirányban hivatalos szakképzettséggel rendelkezik;

b)

az ellenőrző szervezet feladataihoz kapcsolódó, vezető beosztású szakmai pozíciókhoz legalább ötéves szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Az első albekezdés a) pontjának alkalmazásában az erdészethez, a környezethez, a joghoz, az üzleti irányításhoz, a kockázatkezeléshez, a kereskedelemhez, az ellenőrzéshez, a pénzügyi ellenőrzéshez vagy az ellátási lánc igazgatásához kapcsolódó szakirányok releváns szakiránynak tekintendők.

(2)   A kérelmező nyilvántartja személyzetének feladatait és felelősségi körét. A kérelmező rendelkezik személyzetének teljesítményét és szakmai alkalmasságát ellenőrző eljárásokkal.

7. cikk

Feladatok ellenőrző szervezetként történő ellátására vonatkozó képesség

(1)   A kérelmező bizonyítja, hogy rendelkezik az alábbiak mindegyikével:

a)

szervezeti struktúra, amely biztosítja az ellenőrző szervezetek feladatainak megfelelő ellátását;

b)

a piaci szereplők rendelkezésére álló és általuk alkalmazott, kellő gondosság elvén alapuló rendszer;

c)

a kellő gondosság elvén alapuló rendszer értékelését és javítását lehetővé tevő irányelvek és eljárások;

d)

a kellő gondosság elvén alapuló rendszer piaci szereplők általi megfelelő alkalmazásának ellenőrzésére szolgáló eljárások és folyamatok;

e)

korrekciós intézkedések megtételére irányuló eljárások arra az esetre, ha a piaci szereplő nem alkalmazza megfelelően a kellő gondosság elvén alapuló rendszert.

(2)   Az (1) bekezdés követelményein felül a kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy pénzügyi és szakmai kapacitással rendelkezik az ellenőrző szervezet feladatainak ellátásához.

8. cikk

Az összeférhetetlenség elkerülése

(1)   A kérelmező oly módon szerveződik és működik, hogy megőrizze tevékenységei objektivitását és pártatlanságát.

(2)   A kérelmező azonosítja, elemzi és nyilvántartja azokat a helyzeteket, amelyek az ellenőrző szervezetként rá háruló feladatok elvégzése során összeférhetetlenséghez vezethetnek, beleértve a kapcsolódó szervekkel és alvállalkozókkal fennálló kapcsolataiból eredő konfliktusokat is.

(3)   Amennyiben fennáll az összeférhetetlenség veszélye, a kérelmezőnek rendelkeznie kell írott szabályokkal és eljárásokkal, hogy szervezeti és egyéni szinten elkerülje az összeférhetetlenséget. Gondoskodni kell arról, hogy folyamatosan érvényben legyenek az írott szabályok és eljárások és azokat végre kell hajtani. E szabályok és eljárások harmadik felek által végzett ellenőrzést is magukban foglalhatnak.

9. cikk

A későbbi változásokkal kapcsolatos információk

(1)   Az ellenőrző szervezet késedelem nélkül tájékozatja a Bizottságot az elismerését követően előálló alábbi helyzetek bármelyikéről:

a)

az ellenőrző szervezetnek az 5–8. cikkben foglalt követelmények teljesítésére vonatkozó képességét érintő olyan változás, amely az elismerését követően merült fel;

b)

az ellenőrző szervezet a kérelmében leírtakon kívüli képviseleteket, fióktelepeket vagy leányvállalatokat létesít az Unión belül;

c)

az ellenőrző szervezet úgy határoz, hogy a kérelemben megjelölt tagállamtól eltérő tagállamban vagy olyan tagállamban kíván szolgáltatást nyújtani, ahol a d) pont értelmében tett bejelentésének megfelelően megszüntette a szolgáltatásnyújtást;

d)

az ellenőrző szervezet valamely tagállamban megszünteti a szolgáltatásnyújtást.

(2)   A Bizottság továbbítja az (1) bekezdés alapján szerzett információkat az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságoknak.

10. cikk

Az elismerésre vonatkozó határozat felülvizsgálata

(1)   A Bizottság bármikor felülvizsgálhatja az ellenőrző szervezet elismerésére vonatkozó határozatot.

Ilyen felülvizsgálatot a Bizottság a következő esetekben folytat:

a)

Az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóság arról tájékoztatja a Bizottságot, hogy megállapította, hogy az ellenőrző szervezet már nem látja el a 995/2010/EU rendelet 8. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feladatokat, vagy már nem felel meg a 995/2010/EU rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében foglalt és e rendelet 5–8. cikkében részletezett követelményeknek;

b)

a Bizottság birtokában van olyan releváns információknak, beleértve harmadik felektől származó, megalapozott aggályokat is, miszerint az ellenőrző szervezet már nem felel meg a 995/2010/EU rendelet 8. cikkének (1) és (2) bekezdésében és e rendelet 5–8. cikkében foglalt követelményeknek;

c)

az ellenőrző szervezet tájékoztatta a Bizottságot az e rendelet 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett változásokról.

(2)   Felülvizsgálat indítása esetén a Bizottságot felülvizsgálati munkacsoport segíti a felülvizsgálat és az ellenőrzések lebonyolításában.

(3)   A kérelmező hozzáférést biztosít telephelyéhez a felülvizsgálati csoport részére annak ellenőrzése érdekében, hogy a 995/2010/EU rendelet 8. cikkében és e rendelet 5–8. cikkében foglalt valamennyi követelményt teljesíti. Az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok részt vehetnek a látogatáson.

A kérelmező minden szükséges segítséget felajánl e látogatások elősegítése érdekében.

(4)   A felülvizsgálati csoport jelentést készít az eredményekről. A kísérődokumentumokat mellékelni kell a felülvizsgálati jelentéshez.

A felülvizsgálati jelentés ajánlást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az ellenőrző szervezet elismerését vissza kell-e vonni vagy sem.

A felülvizsgálati csoport elküldi a felülvizsgálati jelentést az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságoknak. A szóban forgó hatóságok a jelentés továbbításának időpontjától számított három héten belül elküldhetik észrevételeiket.

A felülvizsgálati csoport az érintett ellenőrző szervezethez eljuttatja az eredmények összefoglalását és a jelentés következtetéseit. A szervezet az összefoglalás elküldésének időpontjától számított három héten belül továbbítja észrevételeit a felülvizsgálati csoportnak.

(5)   Amennyiben a felülvizsgálati csoport megállapítja, hogy az ellenőrző szervezet már nem látja el a 995/2010/EU rendelet 8. cikkében meghatározott feladatokat vagy nem felel meg az ugyanitt lefektetett követelményeknek, jelentésében javasolhatja – a feltárt hiányosságok mértékének függvényében – az elismerés ideiglenes és/vagy feltételes, vagy tartós visszavonását.

A felülvizsgálati csoport ehelyett javasolhatja, hogy a Bizottság korrekciós intézkedésekre vonatkozó értesítést vagy hivatalos figyelmeztetést adjon ki, illetve hogy a Bizottság ne tegyen további lépéseket.

11. cikk

Az elismerés visszavonására vonatkozó határozat

(1)   A Bizottság határozhat úgy, hogy az ellenőrző szervezet elismerését ideiglenesen és/vagy feltételesen, illetve állandó jelleggel visszavonja, figyelembe véve a 10. cikkben említett felülvizsgálati jelentést.

(2)   A Bizottság korrekciós intézkedésekre vonatkozó értesítést vagy hivatalos felszólítást adhat ki, amennyiben a feltárt hiányosságok mértéke nem vezet a 995/2010/EU rendelet 8. cikkének (6) bekezdése szerinti azon megállapításhoz, hogy az ellenőrző szervezet már nem látja el az említett rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feladatokat vagy nem felel meg az ugyanitt lefektetett követelményeknek.

(3)   Az ellenőrző szervezet elismerésének visszavonására vonatkozó határozatról, valamint a (2) bekezdés szerinti értesítésről vagy felszólításról értesíteni kell az érintett ellenőrző szervezetet, és a 995/2010/EU rendelet 8. cikkének (6) bekezdésével összhangban elfogadásának időpontjától számított tíz munkanapon belül tájékoztatni kell valamennyi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságait is.

12. cikk

Adatvédelem

E rendelet nem érinti a személyes adatok feldolgozása tekintetében a 95/46/EK irányelvben és a 45/2001/EK rendeletben meghatározott szabályokat.

13. cikk

Záró rendelkezések

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. február 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 295., 2010.11.12., 23. o.

(2)  HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

(3)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(4)  HL L 376., 2006.12.27., 36. o.


MELLÉKLET

A kísérődokumentumok jegyzéke

 

Jogi személyiség; jogszerű letelepedés; szolgáltatásnyújtás:

az igazolások hiteles másolata a vonatkozó nemzeti jogszabályokban foglaltak szerint,

azon tagállamok jegyzéke, amelyben a kérelmező szolgáltatást kíván nyújtani.

 

Megfelelő szakértelem:

a jogi személy szervezetének és struktúrájának leírása,

a szakmailag kompetens személyzet jegyzéke az önéletrajzok másolataival,

a feladat- és felelősségi körök, valamint megosztásuk leírása,

a szakmailag kompetens személyzet teljesítményének és képességeinek ellenőrzésére vonatkozó eljárások részletes leírása.

 

Feladatok ellenőrző szervezetként történő ellátására vonatkozó képesség:

Az alábbiak részletes ismertetése:

a kellő gondosság elvén alapuló rendszer,

a kellő gondosság elvén alapuló rendszer értékelésére és javítására vonatkozó irányelvek és eljárások,

a piaci szereplőktől vagy harmadik felektől származó panaszok kezelésére vonatkozó szabályok és eljárások,

a kellő gondosság elvén alapuló rendszer piaci szereplők általi megfelelő alkalmazásának ellenőrzésére szolgáló eljárások és folyamatok,

a korrekciós intézkedések megtételére irányuló eljárások arra az esetre, ha a piaci szereplő nem alkalmazza megfelelően a kellő gondosság elvén alapuló rendszert,

nyilvántartási rendszer.

 

Pénzügyi kapacitás:

az elmúlt pénzügyi évről készített pénzügyi kimutatások másolatai, vagy

az értékesítésből származó forgalomról készített nyilatkozat, vagy

egyéb bizonyító erejű okmány, amennyiben a pályázó a fent megjelölt dokumentumokat jogos indokok alapján nem tudja benyújtani,

felelősségbiztosítási szerződés igazolása.

 

Az összeférhetetlenség elkerülése:

nyilatkozat arról, hogy nem áll fenn összeférhetetlenség,

a szervezeti és személyi összeférhetetlenség kialakulásának megakadályozását szolgáló, esetleg harmadik felek által végzett ellenőrzést is magában foglaló, írott szabályok és eljárások ismertetése.

 

Alvállalkozói szerződések:

az alvállalkozásba kiadott feladatok leírása,

arról szóló igazolás, hogy valamennyi alvállalkozó vagy leányvállalat, amennyiben azok jogszerűen letelepedettek, teljesíti a fenti vonatkozó követelményeket.